Робочий тематичний план навчальної дисципліни менеджмент для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" Обсяг годин 1 icon

Робочий тематичний план навчальної дисципліни менеджмент для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси" Обсяг годин 1Схожі
Національний університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра управління та підприємництва


Робочий тематичний план

навчальної дисципліни


МЕНЕДЖМЕНТ

Для спеціальності: 6.05.0104 "Фінанси"


Обсяг годин - 108

з них:

  • Лекційних - 30

  • Семінарських - 22

  • самостійна робота - 56

Триместр викладання 8

Форма контролю - іспит

Кредитів за курс - 2


АНОТАЦІЯ

Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах організації та управління діяльністю суб’єктів господарювання. Розглядає наукові підходи до організації процесу управління та побудови системи управління підприємством; визначає природу та роль підприємництва у суспільстві й методи визначення стратегії підприємницької діяльності; наукові підходи до проектування організації, управління організаційними змінами, людськими ресурсами, мотивацією персоналу; вивчає етапи та методи здійснення управлінського контролю над бізнес-процесами, системами та підсистемами управління, досліджує процес ділової кар'єри та поняття лідерства.

Попередні курси: мікроекономіка, економіка підприємства


Структура дисципліни для денної форми навчання

№ п/п


Перелік тем


Загальна кількість годин

У тому числі

лекції

семінар-ські заняття

само-стійна робота

Модуль1. Теоретичні основи менеджменту

1

Сутність менеджменту, його становлення та розвиток

10

2

2

4

2

Середовище організацій і менеджера

10

3

2

4

3

Підприємництво і менеджмент бізнес-структур

10

-
6

^ Форма підсумкового контролю: тестування

Модуль 2. Функції менеджменту

4

Планування і стратегічний менеджмент

12

3

2

4

5

Організація діяльності й проектування структури бізнес-організацій

12

3

2

4

6

Організаційний розвиток та організаційні зміни

10

3

2

4

7

Контроль і звітність в бізнес-організаціях

12

2

2

4

8

Управління людськими ресурсами

12

2
6

9

Мотивація персоналу

12

2

2

4

^ Форма підсумкового контролю: тестування, розв’язок ситуацій

Модуль 3. Методи та стилі управління

10

Прийняття управлінських рішень

8

2

2

4

11

Комунікації в організаціях

8

2
4

12

Лідерство та вплив

12

3

2

4

13

Менеджмент груп та команд

10

3

2

4

^ Форма підсумкового контролю: тестування. ЕкзаменРазом


108

30

22

56

Тема 1. Сутність менеджменту, його становлення та розвиток

Лекція 1 (2 години)

1. Вступ до менеджменту

2. Еволюція менеджменту. Розвиток науки управління

3. Сучасна теорія менеджменту

Семінарське заняття 1 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Класична теорія менеджменту

2. Школа людських стосунків

3. Системний і ситуаційний підходи в менеджменті


Ситуація для аналізу: «Фрагмент з ділового життя сучасного менеджера»

Завдання для самостійної роботи

1. Школа наукового управління: Ф. Тейлор, Френк і Лілія Гілбрет

2. Адміністративна школа управління: Анрі Файоль, Макс Вебер

3. Школа людських відносин; поведінкова школа (біхевіористські теорії)

4. Особливості формування сучасної системи менеджменту в Україні

Література: 1; 5; 7; 13.


Тема 2. Середовище організацій і менеджера

Лекція 2 (3 години)

1. Загальне та бізнес-середовище організації

2. Зміст мікросередовища організації

3. Дослідження споживачів і конкурентів на цільовому ринку

4. Механізм впливу мікросередовища на формування конкурентних позицій організації

Завдання для самостійної роботи

1. Етичне та соціальне середовище менеджменту

2. Міжнародне середовище менеджменту

3. Культура організації: значення культури, її чинники. Управління культурою організації

Література: 2;3; 5; 7; 13.


Тема 3. Підприємництво і менеджмент бізнес-структур

Завдання для самостійної роботи

1. Форми власності та джерела фінансування

2. Методи започаткування нового бізнесу

3. Підтримка малого бізнесу засобами менеджменту

4. Цикл існування підприємницької організації

5. Засади успіху у підприємництві

Література: 1; 3; 5; 7; 13.


Тема 4. Планування і стратегічний менеджмент

Лекція 3 (3 години)

1. Планування як функція менеджменту

2. Основні етапи процесу формування стратегії

3. Рівні розробки та групи стратегій бізнес-структур

4. Інструменти визначення стратегій корпоративного рівня

Семінарське заняття 3 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Формування загальної стратегії компанії (корпоративний рівень розробки стратегії)

2. Розробка конкурентної (ділової) стратегії

3. Визначення функціональних стратегій бізнес-структур

Вправа на вироблення ефективних навиків ухвалення рішень


Завдання для самостійної роботи

1. Предмет і об’єкти планування.

2. Принципи планування: загальні та специфічні

3. Система планів підприємства: перспективне й поточне планування

4. Зміст поточних планів та організація їх розробки.

5. Підходи «знизу-нагору» та «згори-униз» при формування стратегії

3. Підходи до визначення пріоритетів організації; місія організації

Література:1; 2; 4; 7;12.


Тема 5. Організація діяльності й проектування структури бізнес-організацій

Лекція 4 (3 години)

1. Бюрократична модель організації

2. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації

3. Головні форми проектування організації

Семінарське заняття 4 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Суть і основні типи організаційних структур підприємства

2. Дивізіональні структура, продуктова та географічна структури

3. Функціональні структури управління

4. Матричні структури управління

Вправа на вироблення ефективних навиків ухвалення рішень

Ситуація для аналізу: «Практика делегування повноважень та доцільність ділитися владою»

Ситуація для аналізу: «Структура холдингової компанії»

Завдання для самостійної роботи

1. Сучасні нетрадиційні форми організації бізнесу

2. Злиття. Спільні підприємства. Інтеграційні утворення

3. Порівняльний аналіз західних і східних організацій

Література: 1; 2; 5; 6; 7.


Тема 6. Організаційний розвиток та організаційні зміни

Лекція 5 (3 години)

1. Природа організаційних змін

2. Управління змінами в організації

3. Розвиток організації

4. Організаційні інновації

Семінарське заняття 5 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Планові та ситуаційні зміни

2. Причини опору змінам. Долання опору змінам

3. Технології розвитку організації

Вправа на вироблення ефективних міжособових навиків

Завдання для самостійної роботи

1. Чинники, що призводять до змін

2. Моделі процесу змін

3. Реінжиніринг в організаціях

4. Метод розвитку організації «Третейський суддя»

5. Підтримка інновацій в організаціях

Література:1; 4; 5; 6, 14; 15.


Тема 7. Контроль і звітність в бізнес-організаціях

Лекція 6 (2 години)

1. Суть процесу контролю і його значення

2. Операційний контроль

3. Основні системи контролю. Техніка контролю

4. Основні типи звітності та види фінансових звітів

Семінарське заняття 6 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Особистий контроль. Бюрократичний контроль і його види

2. Контроль за результатами та управління за відхиленнями. Культурний контроль.

3. Фінансовий контроль

4. Контроль якості. Контроль діяльності персоналу

Вправа на вироблення ефективних навиків ухвалення рішень

Ситуація для аналізу: «Ford скорочує витрати»

Ситуація для аналізу: «Управління процесом контролю»

Завдання для самостійної роботи

1. Фінансовий контроль

2. Контролінг і його особливості в США та Європейських країнах

3. Вимоги до системи контролю

4. Долання опору контролю

Література: 1; 3; 5; 9; 10.


Тема 8. Управління людськими ресурсами

Лекція 7 (2 години)

1. Мета і задачі управління персоналом

2. Функції і методи управління персоналом

3. Підсистеми управління персоналом та їх функції

Семінарське заняття 7 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Етапи планування людських ресурсів.

2. Суть і форми відбору кадрів

3. Компоненти системи адаптації. Етапи процесу адаптації персоналу

4. Основні завдання системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу

Практичне завдання: «Здійсніть спробу самостійно визначити особисті й професійні якості запропонованих топ-менеджерів, які підлягатимуть оцінці»

Ситуація для аналізу: «Виявити основну технологію оцінки персоналу, що простежується в наведеній ситуації»

^ Практичне завдання: «Запропонуйте пакети адаптаційних технологій для запропонованих спеціальностей і посад»

Завдання для самостійної роботи

1. Етапи адаптації: загальної орієнтації, етап адаптації до посади, етап дійсної орієнтації, етап функціонування

2. Значення інструктажу, ротація, коучингу, самостійного навчання на робочому місці

3. Класифікація видів навчання за формами навчання, за цільовим призначенням, залежно від місця навчання.

4. Організація внутрішньокорпоративних заходів іміджевого та комунікативного характеру

Література: 6; 4; 8;10; 14; 15.


Тема 9. Мотивація персоналу

Лекція 8 (2 години)

1. Поняття мотиваційної системи та фактори мотивації персоналу

2. Поняття компенсаційної системи. Технологія побудови компенсаційної системи

3. Психологічні аспекти трудової діяльності

Семінарське заняття 8 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Вимоги до організації стимулювання праці

2. Традиційний та нетрадиційний підходи до компенсації зусиль персоналу.

3. Вплив організаційного розвитку на компенсаційні акценти

4. Партисипативне управління та його форми

Ситуація для аналізу: «За якими критеріями можна прорахувати ефективність запропонованих мотиваційних заходів, що вимагають додаткових витрат?»

^ Практичне завдання: «Розробіть рекомендації для HR-менеджера варіанти вирішення запропонованих проблем в умовах плинності кадрів»

Завдання для самостійної роботи

1. Фінансові, соціально-психологічні, гігієнічні мотиви трудової поведінки

2. Поняття компенсаційної системи

3. Грошова винагорода і соціальні трансферти

4. Принципи компенсаційної політики: конкурентоспроможність (зовнішня справедливість), внутрішня справедливість, індивідуальна справедливість

5. Системи змінної заробітної плати, системи групової заробітної плати, системи плати за знання та компетенції

7. Системи участі персоналу в прибутках Скенлона, Ракера, Імпрошеар

Література: 1; 3; 5; 13; 14; 15.


Тема 10. Прийняття управлінських рішень

Лекція 9 (2 години)

1. Етапи класичної і адміністративної моделей ухвалення рішень

2. Групове ухвалення рішень

3. Управління груповим ухваленням рішень

Семінарське заняття 9 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Суть процесу ухвалення рішення

2. Раціональний підхід до прийняття рішень

3. Поведінкові аспекти прийняття рішень

Практичне завдання «Оцінка та вибір організаційних проектів»

Ділова гра «Алгоритм вирішення управлінської проблеми»

Завдання для самостійної роботи

1. Умови прийняття рішень

2. Схильність до ризику та ухвалення рішення

Література: 1; 2; 3;5; 11


Тема 11. Комунікації в організаціях

Лекція 10 (2 години)

1. Типи й методи комунікації

2. Організаційні форми управлінських контактів

3. Основні стилі поведінки менеджера в конфліктній ситуації

4. Методи кризового управління конфронтацією

Семінарське заняття 10 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Роль комунікації в управлінні персоналом

2. Засоби підвищення ефективності вертикальної й горизонтальної організаційної комунікації.

3. Методи вирішення конфліктних ситуацій

Практичне завдання: «Запропонуйте декілька інноваційних методів вирішення конфліктних ситуацій»

Завдання для самостійної роботи

1. Основні елементи комунікаційного процесу

2. Організаційна комунікація

3. Формальна і неформальна комунікація.

4. Проведення зборів і нарад. Ділові співбесіди. Обхід робочих місць та прийом відвідувачів.

5. Причини виникнення конфліктів в організації

Література: 2; 3; 11; 14;15.


Тема 12. Лідерство та вплив

Лекція 11 (3 години)

1. Особистість та індивідуальна поведінка

2. Позиція та індивідуальна поведінка

3. Сприйняття та індивідуальна поведінка

4. Типи поведінки на робочому місці

Семінарське заняття 11 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Природа лідерства

2. Лідерська поведінка

3. Ситуаційні підходи до лідерства

4. Споріднені концепції лідерства

Вправа на вироблення ефективних навиків ухвалення рішень

Ситуація для аналізу: «Великі зміни в компанії Adidas»

Завдання для самостійної роботи

1. Особливості психології людини

3. Методи психологічного впливу в управлінні.

4. Особиста тактика та формування активного менеджера

5. Методи впливу на персонал фірми

6. Особливості та умови формування активного менеджера.

Література: 1; 2; 4; 7; 14; 15.


Тема 13. Менеджмент груп та команд

Лекція 12 (3 години)

1. Методи формування і розвитку командних ефектів в організації.

2. Зміст системного підходу до впровадження командного менеджменту.

3. Командні ролі за М.Белбіном.

Семінарське заняття 11 (2 години)

Питання для обговорення:

1. Групи та команди в організаціях

2. Характеристики груп та команд

3. Міжособові та міжгрупові конфлікти

Завдання для самостійної роботи

1. Стадії розвитку груп та команд

2. Норми поведінки

3. Формальне та неформальне лідерство

4. Заохочення конфліктів. 5. Вирішення та обмеження конфліктів

Література: 2; 4; 7; 14; 15.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. Ред. В.Яцура, Д.Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

2. Гірняк П.П. Менеджмент. К: Знання, 2004. - 343 с

3. Глухов В.В. Менеджмент. М: Знание, 2003. - 254 с.

4. Завадський Й.С. Менеджмент. Т. 1. К: ЄУ-ФІМБ, 2002. - 583 с

5. Управление организацией / Под ред. А Г.П Поршнева. – М.: Инфра-М, 2002. – 669 с.

6. Федулова Л. І. Менеджмент організації. К: МАУП, 2004. - 248 с


Додаткова література


7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. С.-П.: Питер ком, 1999 -416 с.

8. Большаков А.С. Современный менеджмент. СПБ: Питер, 2002. - 416 с.

9. Виханский О. Менеджмент. М.: Гардарика. 2003. - 528с.

10. Воронша Л.І. Основи бізнесу та підприємництво. К: ЄУ-ФІМБ, 2001- 212 с.

11. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник. – К.: Знання, 2001. – 248 с.

12. Иванов А.П. Менеджмент. - СПБ: Питер, 2002. - 440 с.

13. Завадський Й.С. Менеджмент. Т. 2. К: ЄУ-ФІМБ, 2002. - 492 с

14. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом. – К.: ВД «Професіонал», 2005. -336 с.

15. Митин А.Н., Федорова А.Э., Токарева Ю.А., Овчинников Н.Ю. Антикризисное управление персоналом организации. – СПб.: Питер, 2005. – 272 с.
^

Умови визначення

НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

Робота в триместрі – 60 балів
Іспит – 40 балів

_________________________________

Разом – 100 балів

Види робіт

К -ть

Макс. балів

за 1

Умови нарахування балів

Разом
Семінари

9

2

Активність на семінарських (практичних) заняттях:

  • змістовна відповідь, вірне розв’язання задач, кейсів – 2 бали;

  • доповнення по суті – 1 бал;

  • пасивна участь – 0,5 балів.

18

Самостійна підготовка кейсу

2

6

Кейс (має відповідати проблематиці курсу)

12

Проміжний контроль

3

10

Контрольні роботи під час семінарських занять

30

Іспит


1

40

Письмовий тест з 40 завдань, кожне правильно розв’язане завдання оцінюється в 1 бал.

40

Разом100


Мінімальна кількість набраних впродовж триместру балів для допуску до іспиту – 40 балів.Схвалено кафедрою “31” серпня 2007 р.


Викладач: ________________к.е.н., доцент Романченко Н.В.


Завідувач кафедри

управління та підприємництва ________________ к.е.н., доцент Пан Л.В.

Скачати 192.6 Kb.
Дата конвертації24.10.2013
Розмір192.6 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи