Програма луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 2013 удк 001 (477. 82) Ббк 72. 4 (4вол) icon

Програма луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 2013 удк 001 (477. 82) Ббк 72. 4 (4вол)Схожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки


ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки


14–17 травня 2013 р.


ПРОГРАМА


Луцьк

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

2013

УДК 001 (477.82)

ББК 72.4 (4ВОЛ)

Ф 44


Рекомендовано до друку вченою радою

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки (протокол 11 від 25.04.2013 р.)


Ф
Ф 44
естиваль науки
Східноєвропейського національного універси­тету імені Лесі Українки (14–17 травня 2013 р.) : програма. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 160 с.


Програма Фестивалю науки (14–17 травня 2013 р.) містить інформацію про роботу пленарних засідань і секцій, «круглих столів», конференцій, семінарів, про диспути, презентації науково-методичних видань на фа­культетах і в інститутах Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки.


УДК 001 (477.82)

ББК 72.4 (4ВОЛ)


© Гончарова В. О. (обкладинка), 2013

© Східноєвропейський національний


університет імені Лесі Українки, 2013

ЗМІСТ


^ Програма Фестивалю науки 4

Математичний факультет 6

Фізичний факультет 17

Хімічний факультет 20

Біологічний факультет 27

Історичний факультет 36

Інститут економіки та менеджменту 54

Інститут філології та журналістики 57

Інститут іноземної філології 83

Географічний факультет 92

Факультет міжнародних відносин 100

Юридичний факультет 110

Педагогічний інститут 116

Інститут мистецтв 124

Факультет психології 129

Інститут соціальних наук 134

Інститут фізичної культури та здоров’я 142

Бібліотека 159


^ Програма Фестивалю науки

у Східноєвропейському національному університеті

імені Лесі Українки

14–17 травня 2013 року

14 травня 2013 року (вівторок)

8.30–10.00 – відкриті лекції про перспективи наукових дослі­джень у відповідних галузях, презентаційні заходи на факуль­тетах (інститутах).

11.00–12.30 – відкриття Фестивалю науки та пленарне засідання конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (корпус А, актова зала).

14.00–17.00 – секційні засідання конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень».

15 травня 2013 року (середа)

8.30–11.30 – пленарні засідання Фестивалю науки на факуль­тетах (в інститутах).

12.00–13.00 – закриття конференції «Молода наука Волині: пріо­ритети та перспективи досліджень» (корпус А, актова зала).

14.00–17.00 – секційні засідання Фестивалю науки на факуль­тетах (в інститутах).

14.00–17.00 – круглий стіл «Транскордонне співробітництво Волині у сфері трансферу технологій» (корпус G, ауд. 207).

16 травня 2013 року (четвер)

8.30–16.00 – заходи Фестивалю науки (тематичні конференції, круглі столи, виставки тощо) на факультетах (в інститутах).

10.00–15.00 – День відкритих дверей у наукових підрозділах (Інститут Лесі Українки, наукові лабораторії) уні­верситету.

14.00–17.00 − круглий стіл «Інформаційно-комунікаційне забезпе­чення трансферу технологій: транскордонний ви­мір» (корпус G, ауд. 215).


15.00–16.30 – круглий стіл «Економічні аспекти трансферу технологій» (корпус G, ауд. 308).


15.00 – 17.00 – круглий стіл «Державно-правове регулювання трансферу технологій та функціонування вітчиз­няних наукових парків» (корпус В, ауд. 66).

17 травня 2013 року (п’ятниця)

8.30–12.30 – заходи Фестивалю науки на факультетах (в інсти­тутах).

14.00–16.00 – круглий стіл «Університетські центри трансферу технологій: український і зарубіжний досвід» (корпус G, ауд. 215).

13.00–17.00 – закриття Фестивалю науки на факультетах (в ін­ститутах).

^ МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

14 травня 2013 року


Круглий стіл «Використання сучасних інформаційно-комуні­каційних технологій при вивчені математики».

Керівник – к. пед. н., доц. Н. Падалко

13.30, корпус С, ауд. 508


Секційні засідання


1. Методика викладання математики і інформатики

Керівник – к. пед. н., доц.

СНУ імені Лесі Українки

Н. Падалко

14.00–17.00, корпус С, ауд. 520

 1. Оптимізація навчального процесу з математичних дисциплін засо­бами інформаційно-комунікаційних технологій.

Н. Падалко (к. пед. н., доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Використання проектних технологій при викладанні математики.

І. Сапожнік (вчитель вищої категорії, вчитель-методист Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука)

 1. Інтерактивні технології при викладанні математики в системі семестрово-блочного залікового навчання.

Т. Бездуха (вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука)

 1. Інтелектуальний розвиток школярів при вивченні математики.

Т. Трачук (к. пед. н., доцент кафедри теорії та методик викладан­ня шкільних предметів ВІППО)

 1. Розвиток творчої особистості учня засобами математики.

Т. Коць (вчитель-методист, заслужений вчитель України, Луць­кий НВК № 26 Луцької міської ради Волинської області)

 1. Робота з обдарованими дітьми.

О. Олійник (вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Волин­ського ліцею-інтернату Волинської обласної ради)

 1. Активізація пізнавальної діяльності учнів через інноваційні техно­логії.

Л. Жумік (вчитель вищої категорії, вчитель-методист)

 1. Організація самостійної роботи студентів з методики викладання математики в школі в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Л. Шиян (президент клубу «Трикутник»)

 1. Математичне моделювання в шкільному курсі математики.

Н. Шлапа (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Вивчення наближених обчислень у шкільному курсі математики.

І. Склезь (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Алгоритмічний підхід до розв’язання геометричних задач.

Ю. Єленець (студ. 6 курс, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Подібність та її застосування до розв’язання задач елементарної геометрії.

О. Клімчук (студ. 6 курс, CНУ імені Лесі Українки)


^ 2. Диференціальні рівняння та математична фізика

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц.

CНУ імені Лесі Українки Т. Жигало

14.0017.00, корпус С, ауд. 519

 1. Наближення класів Ліпшиця інтегралами Пуассона−Чебишева.

Т. Жигалло (доцент,СНУ імені Лесі Українки)

 1. Граничні властивості на межі одиничного круга розв’язків рівняння

С. Гембарська (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Деякі оцінки для інтегралів Фур’є.

М. Сокол (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Симетрія та редукція деяких нелінійних еволюційних рівнянь.

Х. Денисюк (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Симетричні властивості та точні розв’язки деяких нелінійних рів­нянь математичної фізики.

В. Іванюк (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Алгебра інваріантності, тотожні розв’язки рівняння Гельмгольца.

В. Літвінцова (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Вибори – зробимо це по-чесному.

О. Калараш (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Розвиток математики в Україні.

М. Толкачова (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Числові методи розв’язання диференціальних рівнянь з частин­ними похідними.

М. Задерей (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

^ 3. Теорія функцій

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц.

CНУ імені Лесі Українки М. Коренков

14.0017.00, корпус С, ауд. 517

 1. Про деякі узагальнення інтегральної формули Коші.

М. Коренков (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Граничні властивості розв’язків одного класу диференціальних рівнянь в крузі.

О. Піддубний (ст.викладач, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення функцій класів інтегралами Веєрштраса.

В. Бондарук (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення функцій з класу бігармонійними операторами Пуассона в рівномірній метриці.

Т. Шишова (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Регулярність лінійних методів підсумовування рядів Фур’є.

Н. Іллюк (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Характеристики неванліни та дефекти значень мезоморфних функцій.

О. Бречко (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення класів диференційовних функцій інтегралами Веєр­штраса.

І. Приймас (студ.4 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення класів лінійними методами підсумовування рядів Фур’є.

О. Задорожний (студ.4 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення функцій з класу інтегралами типу Пуассона.

Т. Жернова (студ. 3 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Роль В. К. Дзядика у розвитку математики на Волині.

І. Жаловага (студ. 3 курсу, СНУ імені Лесі Українки)


^ 4. Математичний аналіз і суміжні питання

Керівникканд. фіз.-мат. н., доц.

СНУ імені Лесі Українки Л.Філозоф

14.0017.00, корпус С, ауд. 508

 1. Про кількість розвязків одного діафантового рівняння.

Л. Філозоф (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Ймовірносно – статистичні методи в прикладних задачах.

Л. Сорока (ст. викладач, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Деякі застосування спеціальних функцій в математичному аналізі.

І. Головенко (ст. викладач, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Моделювання випадкових величин методом Монте – Карло.

А. Бобко (ст. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Числа Каталані.

Н. Перевощикова (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Рекурентні послідовності.

Н. Кунакова (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Розбиття з обмеженнями.

О. Кузьмич (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Деякі застосування визначеного інтеграла.

Л. Корінчук (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Числа Стірлінга.

Л. Бабюк (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Числа Бернуллі.

О. Оксенюк (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Гіперболічні функції.

О. Янчук (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Лінійна регресія.

А. Лащ (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Нормальні розподіли випадкових векторів.

С. Луць (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Розподіли, зв’язані з нормальним. Застосування в математичній статистиці.

А. Шворак (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)


^ 5. Теорія наближення функцій

Керівник к. фіз.-мат. н, доц.

СНУ імені Лесі Українки Д. Бушев

14.0017.00, корпус С, ауд. 507

 1. Знаходження розв’язків у цілих числах многочленів ІІІ степеня від двох змінних.

Д. Бушев (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення класів періодичних функцій інтерполяційними много­членами.

І. Ковальчук (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Про наближення (ψ, β)-диференційовних функцій лінійними ме­тодами підсумовування рядів та інтегралів Фур’є.

І. Кальчук (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Оцінки апроксимативних характеристик класів періодичних функ­цій багатьох змінних в і

О. Федуник-Яремчук (ст. викладач, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Білінійні наближення класів періодичних функцій двох змінних.

К. Соліч (ст. викладач, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Основні задачі теорії наближень.

О. Семенюк (магістр, студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Умови єдиності елемента найкращого наближення.

В. Грипа (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення функцій раціональними поліномами.

О. Войтович (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення класів узагальнено диференційовних функцій інтерпо­ляційними тригонометричними поліномами.

М. Веремій (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних.

Ю. Кучер (магістр, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Наближення на класах в інтегральній метриці.

Т. Лівчук (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є.

О. Шевчук (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Сингулярні інтеграли.

А. Оласюк (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

^ 6. Математичні методи та моделі

в природничо-економічних науках

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц.

СНУ імені Лесі Українки А. Федонюк

14.0017.00, корпус С, ауд. 503

 1. Моделювання інформаційних процесів в інтернет-орієнтованих соціальних системах та мережах на основі фізичних аналогій.

А. Федонюк (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Використання математичних методів при розв’язуванні задач еко­номічного змісту.

Л. Ройко (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Моделювання технічних комп’ютерних структур у вигляді комп’ю­терних мереж.

С. Яцюк (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Моделювання процесів в системі підготовки студентів фізиків.

М. Головін (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Двійково-четверкова система числення з надлишковим набором цифр.

І. Микитюк (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Прикладні аспекти математичного числення.

Т. Миронюк (ст. викладач, СНУ імені Лесі Українки )

 1. Регуляризація розв’язків задачі Коші для ББГКІ отриманих у формі розкладів за кумулянтами.

Б. Антонюк (ст. викладач, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Нові точні розв’язки однієї нелінійної еволюційної системи рівнянь.

Л. Музика (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Розробка електронних навчальних систем.

В. Юнчик (асистент, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Математична модель слот-машини.

Я. Мамчич (ст. викладач, СНУ імені Лесі Українки)

 1. Навчання статистичним методам у програмі OPENOFFICE CALC.

Т. Мамчич (доцент, СНУ імені Лесі Українки)


7. Алгебра

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц.

СНУ імені Лесі Українки Т. Волошина

14.0017.00, корпус С, ауд. 517

 1. Огляд історії розвитку української алгебраїчної математичної школи.

Т. Волошина (доцент, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Відображення тенденцій розвитку освітньої діяльності країн Євро­пи на навчальний процес у ВНЗ України.

О. Чичурін (професор, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Вплив індивідуальних завдань на освоєння основного теоретичного матеріалу з курсу «Лінійної алгебри».

Т. Жуковська (ст. викладач, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Принцип варіативності у побудові системи вправ з «Дискретної математики».

О. Швай (доцент, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Лінійне зображення скінченних груп.

І. Миронюк (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Спеціальні класи графів-дерева та їх застосування.

Я. Нифодюк (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Ланцюгові дроби та їх застосування.

О. Узій (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Біциклічна напівгрупа, її властивості.

Н. Джахангірова (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Алгебри, їх властивості та застосування.

І. Кардаш (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Застосування теорії конгруенцій.

О. Мандзюк (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Спеціальні форми зображення булевих функцій у алгебрі Жегал­кіна.

О. Чернета (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Знакозмінна група.

Н. Божко (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Група поворотів і рухів правильних многогранників.

С. Матвійчук (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)


8. Геометрія

Керівник – к. фіз.-мат. н., доц.

СНУ імені Лесі Українки В. Ілляшенко

14.0017.00, корпус С, ауд. 513

 1. Формування математичної культури випускника математичного факультету.

В. Ілляшенко (доцент, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Науково-педагогічна діяльність М. П. Кравчука у контексті розвит­ку національної освіти.

О. Кравчук (доцент, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Аналіз доцільності та основних завдань курсу «Наукові основи шкіль­ного курсу математики» (на основі досвіду кількох вишів України).

О. Антонюк (ст. викладач, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Афінна геометрія та її застосування.

Ю. Ковальчук (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Геометрія кіл.

О. Харчева (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Точково-векторний багатовимірний простір.

В. Шкларук (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки )

 1. Інверсія у сферичній геометрії.

С. Балашук (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Теорема Дезарга та її застосування.

О. Грисюк (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

 1. Площі сферичних многокутників.

^ Ю. Солоха (студ. 6 курс, CНУ імені Лесі Українки)
Сторінка1/11
Дата конвертації25.10.2013
Розмір2.11 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи