2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахуванняСхожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Вимоги захисту авторської телепрограмиЗахист авторської телепрограми передбачає відповідність таким професійним вимогам:


 • актуальність обраної теми;

 • публіцистичність авторської позиції;

 • співвідношення структурних елементів сценарію у опрацюванні обраної теми;

 • відповідність форми організації сценарного матеріалу до його змісту;

 • оригінальність композиційних прийомів, застосування вербального та невербального засобів спілкування героїв;

 • наявність та якість виразних і зображальних засобів;

 • відповідність елементів сценарного матеріалу обраному жанру та виду екранного твору, а також його формату;

 • відповідність теми, змісту та форми сценарію майбутнього видовища розрахунковій аудиторії.


^ Критерії оцінювання репортажної телепрограми


Оцінка „відмінно” - професійно грамотне використання теоретичних знань та практичних навичок, повно відповідність критеріям створення літературного сценарію, вільне володіння усіма елементами цільності сценарного матеріалу.


Оцінка „добре” - достатній обсяг теоретичних знань та практичних навичок для втілення авторського задуму, відповідність критеріям створення літературного сценарію, не в повному обсязі володіння елементами цілісності сценарного матеріалу.


Оцінка „задовільно” – обмежене використання теоретичних знань та практичних навичок, часткова відповідність критеріям створення літературного сценарію, допущення помилок у структурі побудови сценарію.


Оцінка „незадовільно” – неспроможність використання теоретичних знань та практичних навичок, невідповідність критеріям створення літературного сценарію, порушення цілісності сценарного матеріалу


^ Вимоги до іспиту «Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін:


Державний іспит з «Комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін» підводить підсумок заняттям студентів у вищому навчальному закладі по дисциплінам «Основи вокальної методики» та «Історії вокального виконавського мистецтва». Іспит проводиться у формі усної відповіді

Під час відповіді, студент повинен продемонструвати обізнаність у різних вокальних школах, вокальних методиках, методах та принципах розвитку голосів як дорослих, так і дітей; знання про будову голосового апарату, причин захворювань голосоутворюючих органів співаків, про охорону та режим голосу співака.

^ Критерії оцінювання:

Оцінка відмінно- демострація студентом високої ступіні зрілості мислення під час усної відповіді. Достатньо вичерпана, повна відповідь студента на екзаменаційні запитання, наведення прикладів тощо.Відмінна відповідь лише з незначною кількістю помилок.

Оцінка добре – демонстрація студентом під час усноі відповіді достатньо високоі ступіні зрілості мислення. Загалом правильна відповідь з кількома грубими помилками.

Оцінка задовільно – посередня відповідь зі значною кількостю певних недолікив, але яка задовольняє мінімальні критерії.

Оцінка незадовільно - дуже посередня відповідь студента на всі запитання державної атестації зі значною кількістю грубих помилок,яка не задовільняє мінімальні критерії.

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН
^

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02020301 “КІНО-,ТЕЛЕМИСТЕЦТВО”


Державний єкзамен «Творча дипломна робота» передбачає: перевірку умінь втілювати в екранному творі принципів, методів, технології виробництва телевізійної продукції. Студент представляє творчу дипломну роботу як підсумок опанування теоретичних знань та практичних навичок. Набутих під час вивчення професійно орієнтованих дисциплін згідно з наступною концепцією змістовних модулів.

Мистецтво телефоторепортажу.

Максимально ефективне освоєння професійної роботі репортера, для чого необхідно:

 • вміння працювати у репортерській команді;

 • знання особливостей збирання матеріалу, праці з джерелами інформації;

 • участь у здійсненні зйомки та монтажу, підготовка до ефіру теле- та фоторепортажів;

 • володіння навичками роботи в екстремальних умовах, досягнення якнайкращіх результатів у обмежених часових рамках;

 • формування вміння знімати репортажі та писати до них тексти з урахуванням поставлених завдань, редакційної політики ЗМІ, обраного жанру;

 • врахування природних здібностей студента, вироблення своїх, індивідуальних, окрім загальних, методів підготовки репортажів у залежності від особливостей характеру, прихильностей та кола інтересів студента.

Теле - кіно операторська майстерність.

Засвоєння основ роботи працівника суміжної професії- теле-кінооператора, - з яким репортер працює у тісному контакті; від їх порозуміння у значній мірі залежить успіх створеного видовища.

Уявлення про те, як технічними засобами виконуються творчі завдання, складається з таких аспектів:

знання складу комплекту та призначення телевізійного журналістського знімального комплексу;

навички знімання на відеокамеру різних об'єктів;

поняття про технічні та творчі прийоми, якими користується оператор у своїй професійній діяльності;

вміння ви користуватися зображально - виразними засобами під час проведення зйомки;

професійно грамотна постановка перед оператором мети та завдання конкретної зйомки.

Основи режисури.

Уміння працювати над телепередачею у співдружності з телережисером.

Знання основ телережисури, особливості втілення авторського задуму у екранний твір з використанням різноманітного арсеналу зображувальних та виразних засобів телемистецтва. Складання режисерського сценарію, знаходження форми показу у відповідності з жанром, структурними та змістовними особливостями телесценарія. Робота над звуковим супроводом.

Мова телебачення.

Специфіка мови сучасних ЗМІ: свобода слововживання, активізація індивідуально -авторського начала, суб’єктивація публіцистичного тексту, який містить в собі різні функціональні стихії. Виразно оцінні можливості ономастики (антропоніміка, урбаноніми,

топоніми),освоєння тендерного підходу до інформації різних типів, особливості невербальної мови. Активізація нових виразних форм оперативності в інформаційному потоці. Істотні зміни останнього часу в мові сучасних електронних ЗМІ.


Виробництво відеопродукції. Практикум у навчальній майстерні.

Закріплення одержаних знань та навичок шляхом безпосередньої участі в усіх етапах виробництва телевізійної продукції. Робота на базі навчальної телестудії моделює процес телевиробництва та сприяє засвоєнню таких технологічних компонентів: оволодіння методами опрацювання концепції передачі, її атрибутів, формату, студійного оформлення;

розвиток навичок написання сценарних матеріалів та авторських текстів; опрацювання форм участі у монтуванні передачі; прищеплення навичок підготовки та проведення передач; сприяння опануванню ролі ведучого телепередачі. Творча дипломна робота-це закінчений виробництвом телевізійний твір у інформаційному жанрі (телерепортаж) або у аналітичному жанрі (теленарис) хронометражем від 10 до 15 хвилин.

Творчу роботу належить представити на відеокасеті формату DVD і додати до неї сценарні матеріали. Мова телепередачі - українська.

Тематична спрямованість творчої дипломної роботи.

Студент для створення телерепортажу чи теленарису обирає один із запропонованих тематичних напрямків:

 1. вплив суспільних процесів на формування особистості людини;

 2. краєзнавство;

 3. сучасні проблеми молоді, підлітків, дітей;

 4. тендерні питання сучасного життя;

 5. зв'язок минулого України з її сьогоденням;

 6. творчий потенціал земляків;

 7. свобода слова у демократичному суспільстві;

 8. краса и мода;

 9. брати наші менші;

 10. екологічні проблеми Донбасу;

 11. світ захоплень.

Захист творчої дипломної роботи.

Захист творчої дипломної роботи передбачає наявність та аналіз таких професійних критеріїв:

 • відповідність ознаки обраного жанру та зазначеному формату передачі;

 • цілісність втілення сценарного матеріалу в екранний твір;

 • оригінальність, публіцистичність авторського погляду в інтерпретації теми передачі;

 • відповідність зображальних та виразних засобів жанру та виду передачі;

 • відповідність журналістського тексту обраним жанру та виду передачі:

 • врахування особливостей видів текстів (опис, розповідання, міркування) у авторському викладенні, а також додержування законів логіки;

 • міра використання можливих компонентів передачі обраного жанру:

 • відповідність проголошеного закадрового авторського тексту атмосфері та настрою передачі;

 • доцільність використання діалогів та інтерв'ю;

 • відповідність використаних шумів та музики концепції передачі;

 • професійні ознаки зйомки та монтажу, додержання творчих та технічних параметрів у цій сфері;

 • відповідність технічним вимогам щодо створення екранного твору: наявність технологічних атрибутів (ракорди, титри, субтитри); відповідність екранного твору характеристикам телевізійної аудиторії, на яку він розрахований.

Критерії оцінювання творчої дипломної роботи.

Оцінка „відмінно" - повний обсяг теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для створення публіцистичної передачі, грамотне використання професійних методів та засобів опрацювання екранного твору, вільне володіння технологією телевиробництва.

Оцінка „добре" - достатній обсяг теоретичних знань та практичних навичок, використання не в повному обсязі засобів та методів створення телепередачі, недостатнє володіння технологією телевиробництва.

Оцінка „задовільно" - обмежений обсяг теоретичних та практичних знань, часткове використання професійних методів та засобів створення телепередачі, допущення помилок у технологічному процесі виробництва телепродукції.

Оцінка „незадовільно" - невміння користуватися засобами технології телевиробництва, порушення цілісності екранного твору, еклектичне використання методів та засобів створення телевізійної публіцистичної передачі.


^ 9. Координатор ЕСТS в Інституті культури і мистецтв:

Федоріщева Світлана Павлівна

заступник директора ІКМ з навчальної роботи

Адреса

Телефон

e-mail

^ 10. Зміст робочих програм:


ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»


Кафедра культурології та кіно,- телемистецтва


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково - навчальної роботи

Ужченко Д.В.

________________________________

“______”_______________20___ року

Сторінка2/16
Дата конвертації25.10.2013
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи