2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахуванняСхожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

[ІКМ]. [Кіно_Теле_11].[3_3.4_1]
ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА (НАВЧАЛЬНА)
напрям підготовки 6.0202003 Кіно-телемистецтво


Інститут культури та мистецтв


2013 рік


Робоча програма «Ознайомча практика (навчальна) » для

за напрямом студентів за напрямом підготовки _6.020203 Кіно-телемистецтво

„___” ________, 2013


Розробники : асистент Асютіна Тетяна Володимирівна кафедри культурології та кіно-, телемистецтва Інституту культури та мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка,


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри культурології та КТМ


Протокол від. “____”________________20__ року № ___


Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)

^ Культурології та кіно-телемистецтва Федь Ігор Анатольович _______________________


“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік
^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчанняКількість кредитів – 1.5

Галузь знань

6.020203 Кіно-телемистецтво

(шифр і назва)

НормативнаНапрям підготовки

6.020203 Кіно-телемистецтво

(шифр і назва)

Модулів – 1
^ Рік підготовки:

Змістових модулів – не передбачені

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - не передбачені

Семестр

Загальна кількість годин – 54 год. денна форма

2-й

2-й
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: БАКАЛАВР^ Практичні, семінарські


54 год.

54 год.

Лабораторні

Не передбачені^ Самостійна робота

54 год.

54год.

Вид контролю:

залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Надати студентам можливість ознайомитись зі світом телебачення, пізнати специфічну видовищну природу телебачення, його роль та функції в суспільному житті;

 • ­навчити розрізняти та відчувати родові, видові, жанрові модифікації конкретних типів програм та фільмів;

 • опанувати складові, що визначають особливості процесу створення телевізійних програм;

 • опанувати багатокомпонентним арсеналом творчо-виробничого інструментарію реалізації задуму, виражальних засобів телебачення;


^ Форма контролю – залік.

Для отримання заліку з навчально-ознайомлювальної практики студент має надати до кафедри три документи:

 1. довідку про проходження навчально-ознайомлювальної практики;

 2. особистий звіт про проходження практики;

 3. щоденник практики (заповнений студентом, підписаний відповідними особами на місці проходження практики та завірений відповідними печатками) 1. Програма навчальної дисципліни

^ 4. Структура навчальної дисципліниНазви змістовних модулів і темКількість годин

Денна форма

усього

у тому числі

лекц.

практ.

лаб.

інд.

с.р.

2 СЕМЕСТР^ Перший модульІнструктаж з техніки безпеки під час проходження практики на регіональних телекомпаніях

2

2

Ознайомча екскурсія на регіональні телекомпанії Луганщини

2

2

Ознайомлення з Апаратно – студійним комплексом,апаратними монтажу, телевізійними майданчиками Луганської обласної державної телерадіокомпанії

2

2

Участь у створенні телевізійної продукції

10

10

Екскурс у професійні тонкощі студійної зйомки під час прямого ефіру ранкового шоу «Підйом» на телеканалі ЛОТ.

5

5

Безпосереднє проникнення у телевізійне середовище, під час спілкування з співробітниками ТБ

2

2

Екскурсія на пересувну телевізійну станцію.

Специфіка роботи на ПТС.

5

5

Ознайомлення з деякими особливостями

усіх телевізійних професій

2

2

Робота телеведучих в прямому ефірі та поза кадром

5
5

Ознайомлення з відео монтажем, як невід’ємної складової телевізійної продукції

1

1

Напрацювання базових навичок роботи з пакетом програм для створення телевізійної продукції.

5

5

Навчальний запис у телевізійній студії

2

2

Тренінг з підготовки до майбутніх телеефірів, для надбання практичних навичок

2

2

1.Оформлення звітної документації до захисту: щоденника практики,

а також якщо студенту вдалось підготувати то й - відеоматеріал, мікрофоні папки, режисерські розробки, сценарії.

2. Аналітичний розбір практики


10

10
54

54


^ 5. Теми семінарських занять

Не передбачені

6. Теми практичних занять

1. Інструктаж з техніки безпеки під час проходження практики на регіональних

телекомпаніях

2. Ознайомча екскурсія на регіональні телекомпанії Луганщини

3. Етапи створення телевізійної продукції

4. Екскурс у професійні тонкощі студійної зйомки під час прямого ефіру ранкового шоу «Підйом» на телеканалі ЛОТ.

5. Безпосереднє проникнення у телевізійне середовище, під час спілкування з співробітниками ТБ

6. Екскурсія на пересувну телевізійну станцію. Специфіка роботи на ПТС.

7. Ознайомлення з деякими особливостями усіх телевізійних професій

8. Робота телеведучих в прямому ефірі та поза кадром

9. Ознайомлення з відео монтажем, як невід’ємної складової телевізійної продукції

10.Напрацювання базових навичок роботи з пакетом програм для створення телевізійної продукції.

11. Навчальний запис у телевізійній студії

12. Тренінг з підготовки до майбутніх телеефірів, для надбання практичних навичок


^ 7. Теми лабораторних занять

Не передбачені

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Інструктаж з техніки безпеки під час проходження практики на регіональних телекомпаніях

2

2.

Ознайомча екскурсія на регіональні телекомпанії Луганщини

2

3.

Ознайомлення з Апаратно – студійним комплексом,апаратними монтажу, телевізійними майданчиками Луганської обласної державної телерадіокомпанії

2

4.

Участь у створенні телевізійної продукції

10

5.

Екскурс у професійні тонкощі студійної зйомки під час прямого ефіру ранкового шоу «Підйом» на телеканалі ЛОТ.

5

6.

Безпосереднє проникнення у телевізійне середовище, під час спілкування з співробітниками ТБ

2

7.

Екскурсія на пересувну телевізійну станцію.

Специфіка роботи на ПТС.

5

8.

Ознайомлення з деякими особливостями

усіх телевізійних професій

2

9.

Робота телеведучих в прямому ефірі та поза кадром

5

10.

Ознайомлення з відео монтажем, як невід’ємної складової телевізійної продукції

1

11.

Напрацювання базових навичок роботи з пакетом програм для створення телевізійної продукції.

5

12.

Навчальний запис у телевізійній студії

2

13.

Тренінг з підготовки до майбутніх телеефірів, для надбання практичних навичок

2

14.

1.Оформлення звітної документації до захисту: щоденника практики,

а також якщо студенту вдалось підготувати то й - відеоматеріал, мікрофоні папки, режисерські розробки, сценарії.

2. Аналітичний розбір практики

10

Усього
549. Індивідуальні завдання

Не передбачені

^ 10. Методи навчання

Методи спостереження.

11. Методи контролю

Курс передбачає залік.

Форма семестрового контролю –2 семестр - диференційований залік.

ВИМОГИ ДО ЗАЛІКУ (2 семестр).


Максимальна загальна кількість балів^ 100.

Кожне вміння оцінюється за стобальною системою:

90-100 – виконання програми без помилок, або з незначною кількістю помилок;

83-89 – у цілому правильне виконання з певною кількістю значних помилок;

75-82 – непогано, але зі значною кількістю недоліків;

^ 63-74 - виконання задовольняє мінімальні критерії;

50-62 – виконання не задовольняє мінімальні критерії оцінки;

21-49 - потрібно попрацювати перед тим, як перескладати;

0-20 – програму не виконано, необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.

^ Оцінювання самостійної роботи студента:
Види самостійної роботи студента

Макс. бал рейтингу за вид


1.

Оформлення звітної документації до захисту - щоденник практики, а також якщо студенту вдалось підготувати то й - відеоматеріал, мікрофоні папки, режисерські розробки, сценарії40

2.

Створення сценарної основи до телевізійного проекту

20

3.

Аналіз телевізійних передач різноманітних жанрів

20

4.

Вміння студента втілити теоретичні знання на практиці

20
ВСЬОГО:

100^ 12. Розподіл балів, які отримують студенти

2-ий семестр

^ Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100


Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

^ 4-ий семестр


^ Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №3

Змістовий модуль №4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т

10

100
Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.


^ Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

83-89

В

добре

75-82

С

63-74

D

задовільно

50-62

Е

21-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-20

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 13. Методичне забезпечення


14. Рекомендована література

 1. Актор на телебаченні / Укладач Т. Жаковська. – М. : Искусство, 1977.

 2. Андронников И .Л. Слово написане й мовлене; Вікно в світ; Твори у 2-х тт.. - М., 1975;

 3. Борецький Р. А. Осторожно, телевидение! / Р. А. Борецкий. – М., 2002. –230 с.

 4. Брус Льюис. Диктор телебачення (Переклад з англійської В. Ткаченка), М., – 1973;

 5. Бубличенко М.М. Манипуляции в общении и их нейтрализация. Ростов-на-Дону. – 2007.

 6. Вертов Д. Статті. Щоденники. Задуми. - М.., 1966.

 7. Гинсбург С.С. 16. Вертов Д. Статті. Щоденники. Задуми, - М., - 1966..

 8. Горпенко В.Г. Виражальні можливості монтажу. – К., 1999..

 9. Горпенко В.Г. Композиція в зображальних мистецтвах. – К., 2004.

 10. Друзенко А, Карапетян Г., Плутник А. С журналистикой покончено, забудьте! – М., - 2007.

 11. Егоров В.В. Телевидение между прошлым и будущим./ Егоров В.В. - М. «Воскресенье», 1999.-416 с.37.3асурский И. Масс-медиа второй республики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.-270 с.

 12. Журналист в поисках информации. Сборник материалов для работников СМИ и будущих журналистов. / Фонд защиты гласности. Под ред. Симонова А.К. М.: Изд-во «Галерия». - 2001. - 112 с.

 13. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста: Учеб. пособие./ Зверева Н.В. -М.: Аспект Пресс, 2004. 320 с.

 14. Корконосенко С.Г. Основы журналистики./ Корконосенко С.Г. - М.: Аспект Пресс, 2001. -287

 15. Кузнецов Г.В. Семь профессиональных граней журналиста ТВ./ Кузнецов Г.В. - М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 2001. - 94 с.

 16. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ./ Кузнецов Г.В. - М.: Изд-во Моск. 2001.-224

 17. Кэрролл Маккаллах В. Новости на TV: Пер. с англ./ Кэрролл Маккаллах - М.: Мир, 2000. -285

 18. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений: Учеб. пособие для студентов вузов./ Лащук О.Р. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 159 с.

 19. Леонтьев А.А Основы теории речевой деятельности./ Леонтьев А.А М.: 1995.

 20. Муратов С.А. Диалог: Телевизионное общение в кадре и за кадром./ Муратов С.А. - М.: Аспект Пресс, 2003.- 201 с.

 21. Муратов С.А. ТВ эволюция нетерпимости: История и конфликты этических представлений./ Муратов С.А. - М.: Логос, 2001. - 238 с.

 22. Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения./ Муратов С.А. М.: Изд-во Моск. 2001.- 176 с.

 23. Новикова В.И. Речевые ошибки в эфире./ Новикова В.И. - М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 1998. -12 с.

 24. Поздняков Н.К. Информационная телепередача: Эфир, ведущие, зрители./ Поздняков Н.К. - М.: Восточный ветер, 1997. - 232 с.

 25. Пронина Е.А. Психология журналистского творчества./ Пронина Е.А. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. - 320 с.

 26. .

Містерства освіти і науки, молоді та спорту України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Кафедра культурології та кіно-, телемистецтва


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ року

Сторінка3/16
Дата конвертації25.10.2013
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи