Тема 10. Досудове та мирове врегулювання як форми вирішення господарських спорів. Медіація icon

Тема 10. Досудове та мирове врегулювання як форми вирішення господарських спорів. МедіаціяСхожі
Спеціальна частина


Тема 10. Досудове та мирове врегулювання як форми вирішення господарських спорів. Медіація.

(2 години)


1.Поняття «господарський спір» та форми його вирішення (врегулювання).

2. Поняття досудового порядку врегулювання господарських спорів, історія його виникнення та значення для сучасної практики застосування.

3. Порядок пред’явлення і розгляду претензій та виникаючі у зв’язку із цим правові наслідки.

4. Особливість пред’явлення та розгляду претензій органами транспорту, у тому числі у міжнародному залізничному вантажному сполученні.

5. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

6. Порядок укладання мирової угоди в господарському процесі та її процесуального оформлення (реалізації).

7. Поняття медіації як форми правової роботи.


Задача 1.

Між ВАТ „Краяни” та ТОВ „Світоч” виник спір з приводу виконання договору купівлі-продажу. ВАТ „Краяни” звернулося з позовом до господарського суду за захистом своїх інтересів. Представник ТОВ „Світоч” в суд не з’явився, мотивуючи тим, що ВАТ „Краяни” не застосувало заходи досудового врегулювання спору, а саме претензійний порядок. Зазначений порядок в договорі між товариствами не був зафіксовано. Чи правомірні дії ТОВ „Світоч”. Як в цьому разі має діяти суд?


Завдання 1:

Розкрийте зміст рішення Конституційного суду у справі про досудове врегулювання спорів.


Завдання 2:

Змоделюйте претензію із приводу виникнення прострочення платежу за два місяці за поставку лісоматеріалів між ВАТ „К” та ПП „Мрія”.


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. у редакції Закону від 04.11.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 19-20.- Ст. 142.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон Клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р.

5. Правила заявлення та розгляду претензій, затвердженими наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0568-02

6. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення ( СМГС), яка діє з 1 листопада 1951 року

7. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

8. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.


Додаткова література:


9. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: курс лекций. Х., 2012. – 192 с.

10. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

11. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

12. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

13. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

14. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.


Тема 11. Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі

(4 години)

Заняття 1.

1. Позов в господарському процесі, умови та підстави його пред’явлення.

2. Право на позов у матеріальному та процесуальному значенні.

3. Поняття і елементи позову.

4. Форма і зміст позовної заяви. Способи захисту порушеного права, що можуть бути покладені в основу позовних вимог.

5. Розрахунок ціни позову. Додатки до позову.

6. Співвідношення позовної заяви із іншими заявами (клопотаннями), що можуть бути подані до господарського суду.


Заняття 2.

6. Порядок подання позовної заяви. Відзив на позовну заяву.

7. Відмова у прийнятті і повернення позовної заяви.

8. Об'єднання позовних вимог.

9. Відмова від позову. Визнання позову. Відмежування від мирової угоди.

10. Зустрічний позов: поняття, зміст та порядок подання.

11. Порядок порушення провадження у справі у господарському суді.

12. Процесуальні дії суду щодо підготовки справи до розгляду.


Задача 1.

Приватне підприємство «Комуна» звернулося з позовом до ТОВ «Зірка» та фізичної особи підприємця з позовом про стягнення збитків солідарно. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що в результаті авіаційно-хімічної обробки полів ТОВ «Зірки» та порушення санітарних правил було завдано шкоду майну ПП «Комуна» у вигляді втрати врожаю фруктів в результаті хімічною обробки. Вимоги про солідарне відшкодування шкоди мотивовані тим, що між сторонами був укладений договір на організацію авіаційно-хімічної робіт і відповідно до умов договору замовник несе відповідальність наслідки застосування хімічних препаратів. В розрахунок ціни позову були взяті дані бухгалтерії та документи складені ПП «Комуна» за цінами на момент продажу фруктів. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви мотивуючи тим, що позивачем неправильно здійснений розрахунок ціни позову.

Чи має право в даному разі господарський суд відмовити в прийнятті позову? Як розраховується ціна позову?


Задача 2.

Складіть позовну заяву з моделюванням обставин справи з приводу звернення до господарського суду Одеської області підприємства „Н” до приватного підприємця „К” з приводу порушення умов договору поставки, а саме прибуття вантажу від ПП «К» до підприємства „Н” у вагоні, в якому не були пошкоджені пломби, та з нестачею продукції у кількості 10 одиниць двигунів загальною вартістю 100000 гривень.


Завдання 1.

Наведіть приклади неналежних способів захисту порушених прав та законних інтересів на основі аналізу матеріалів судової практики.


Завдання 2.

Порівняйте зміст позовної заяви за ГПК України та проектами ГПК та КГС.


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

3.Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_18.pdf

4. Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства: Оглядовий лист ВГСУ від 29.11.2007 р. N 01-8/917// http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.1621.0

5. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею: Роз’яснення Президії ВГСУ N 04-5/601 від 29.05.2002 р.(в редакції від 29.09.2008р.)// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_601600-02

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.


Додаткова література:


1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993

2. Гурвич М. А. Право на иск / ред. Клейман А. Ф. — М: Изд-во Академии наук СССР, 1949. — 215 с.

2. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / Под ред. Е.Г. Мартынчика. – Кишинев, 1989. – 128 с.

3. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

4. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

5. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. – 192 с.

6. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с.


Тема 12. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції

(2 години)

1. Сутність та значення розгляду судового спору по суті.

2. Порядок ведення судового засідання.

3. Відкладення судового розгляду, перерва у судовому засіданні.

4. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

5. Припинення провадження та залишення позову без розгляду.

6. Порядок прийняття, форма та зміст судового рішення.

7. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, окрема ухвала.


Задача 1.

ТОВ «ДЮК» пред’явлений позов до ПП «РЕМ» третя особа ПАТ «Погляди» про стягнення шкоди. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що в результаті проведення ПП «РЕМ» робіт з прокладення кабелю, замовником яких є ПАТ «Погляди» , була пошкодження будівля ТОВ «ДЮК». Суд залишив позовну заяву без розгляду з підстав пред’явлення позову не до тієї особи.

Чи має право в даному разі господарський суд залишити позов без розгляду? Визначіть, за яких умов є можливим притягнення ПАТ «Погляди» до участі у справі у якості співвідповідача?


Задача 2.

ПАТ «Зоря» звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ «Афіна» про стягнення заборгованості за договором поставки продукції. У судове засідання 12.03.2011 р. з’явились представники обох сторін. Розгляд справи відкладався двічі, засідання були призначені на 24.03. 2011 р. та 18.04.2011 р. відповідно, про що були винесені ухвали, на першому примірникові яких містилась відмітка про відправлення копій ухвал сторонам. Господарський суд, не дивлячись на відсутність представника ТОВ «Афіна» на останніх засіданнях, виніс рішення, яким задовольнив вимоги позивача в повному обсязі.

ТОВ «Афіна», не погоджуючись із прийнятим рішенням, подало апеляційну скаргу про його скасування, мотивуючи її тим, що його як відповідача не було належним чином повідомлено про час і місце судового засідання.

Надайте правову оцінку діям відповідача та суду. Чи вважається відмітка про відправку копій ухвали, зроблена у встановленому порядку на першому примірникові цього документа, належним підтвердженням повідомлення учасників судового процесу про час і місце судового засідання?


Завдання 1:

Складіть зразки заяв про зупинення провадження у справі та його поновлення.


Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу судами першої інстанції: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18  // http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/43

3. Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Господарського процесуального Кодексу України: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 23.08.1994 р. № 02-5/612// http://www.arbitr.gov.ua/news/print/185

4. Про судове рішення: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 10.12.1996 р. № 02-5/422 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v_422800-96

5.  Про деякі питання, порушені у доповідних записках господарських судів України у першому півріччі 2009 року щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.09.200901-08/530// http://arbitr.gov.ua/news/767/

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.


Додаткова література:


1. Хозяйственные споры и порядок их разрешения / Д.Н. Притыка..– Киев: Урожай, 1988.– 171 с..

2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

3. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

4. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 368 с.

5. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

6. Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України. – 2001. - № 2. – С. 120-125.

7. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. Укл.В. Е. Беляневич. / За заг. Ред. Д. М. Притики – К.: Юстініан, 2002. – 640с.


Тема 13. Провадження у справах про банкрутство

(4 години)


Заняття 1.

1. Поняття, ознаки та джерела регулювання справ про банкрутство.

2. Підстави порушення справи про банкрутство.

3. Учасники провадження у справах про банкрутство та їх повноваження.

4. Строки провадження у справах про банкрутство.

5. Заява про порушення справи про банкрутство, її зміст та порядок подання.

6. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство.


Заняття 2.

7. Судові процедури, які застосовуються до боржника у провадженні про банкрутство.

8. Розпорядча процедура у провадженні про банкрутство.

9. Санація боржника та мирова угода у провадженні про банкрутство

10. Поняття та порядок проведення ліквідаційної процедури.

11. Особливості банкрутства окремих видів суб’єктів господарювання.

12. Судові акти, що приймаються під час розгляду справи про банкрутство, та порядок їх оскарження.


Задача 1.

У березні 2009 року державне підприємство «Будівельник» на підставі договору виконало роботи для ТОВ «Апельсин», що було зафіксовано у акті виконаних робіт. Вартість цих робіт становила 55 тис. грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 01 січня 2009 року.

17 лютого 2010 року державне підприємство «Будівельник» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ «Апельсин» 55 тис. грн. У процесі судового розгляду було з’ясовано, що 20 серпня 2009 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 грудня 2009 року розміщено оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Які правові наслідки порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство?

Як задовольняться вимоги кредиторів під час процедури банкрутства?

До яких кредиторів (конкурсних чи поточних) належить державне підприємство «Будівельник»?

Які дії мало вчинити державне підприємство «Будівельник»?

Якими мають бути дії господарського суду, який відкрив провадження за позовною заявою?


Завдання 1.

Складіть зразок заяви про порушення справи про банкрутство.


Завдання 2.

Складіть зразок мирової угоди у справі про банкрутство на підставі самостійно змодельованих обставин.


Основна література:

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

4. Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство. Інформаційний Лист вищого господарського суду України від 16.05 2003 р. // Бізнес: законодавство та практика. – 2003. - № 12.

5. Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 15 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v0015700-09

6. Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби: Роз'яснення Вищого господарського суду від 21.08.2001 р. № 02-5/926 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_926600-01

7. Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство: Лист Вищого господарського суду України від 25.03.2002 р. № 01-8/339 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_339600-02

8. Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навчальних закладів./ Б.М. Поляков. – К.: Ін Юре, 2011. – 569с. 


Додаткова література:


 1. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

 2. Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2008. – 336 с.

 3. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.

 4. Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного суду України у справах про банкрутство. – К: Логос, 2008. – 488 с.

 5. Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу о банкротстве: теория и практика : монография. – К.: КНТ, 2008 –312 с.

 6. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. – Х.: Консул, 1997. – 192 с.


Тема 14. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

(2 години)

1. Сутність та значення апеляційного оскарження. Право на апеляційне оскарження.

2. Подання апеляційної скарги та її зміст.

3. Порушення апеляційного провадження.

4. Порядок розгляду апеляційної скарги.

5. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення суду першої інстанції.

6. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.

7. Зміст постанови суду апеляційної інстанції.


Задача 1.

ТОВ «Агроліс» звернулося до господарського суду з позовом до АТ «Міленіум» про стягнення неустойки за договором поруки. До участі у справі на боці відповідача було залучено третю особу АТ «Мрії дитинства». Рішенням в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою господарського суду апеляційної інстанції рішення скасовано, і припинено провадження у справі в зв’язку із затвердженням мирової угоди, укладеної між сторонами за участю третьої особи. Мировою угодою покладено обов’язок на третю особу АТ «Мрії дитинства» сплатити позивачу суму неустойки, при цьому розбивши її на частини (з розстрочкою на два роки).

Оцініть постанову господарського суду апеляційної інстанції. Які процесуальні питання виникають в даному випадку ?


Задача 2.

ПП «Лагуна» звернулося до господарського суду з позовом до АТ «Лімпопо» про відшкодування збитків. Місцевий господарський суд повернув позовну заяву, посилаючись на п. 4 ст. 63 ГПК України (не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі).

ПП «Лагуна» оскаржило ухвалу про повернення позовної заяви в апеляційному порядку.

Постановою апеляційного господарського суду оскаржувана ухвала скасована, позовні вимоги розглянуті по суті і задоволені.

Оцініть дії господарського суду апеляційної інстанції? Складіть зразок апеляційної скарги на ухвалу суду за умовами задачі.


Завдання 1.

Якими є наслідки порушення порядку подання апеляційної скарги, якщо:

а) до апеляційної скарги, поданої представником, не додана копія довіреності;

б) апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду від 20 вересня подана 30 вересня;

в) до апеляційної скарги не додано документів, що підтверджують надсилання її копії іншим особам, що беруть участь у справі;

г) апеляційна скарга не оплачена судовим збором;

д) до апеляційної скарги не додано копії рішення, що оскаржується;

е) до апеляційної скарги, поданої з порушенням встановленого закон строку на апеляційне оскарження, не додано заяву про поновлення такого строку.


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 7 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v0007600-11

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

5. Плевако В.І. Суб’єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № №. – С. 201-205.


Додаткова література:


1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

2. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. – М.: Городец, 2000. – 288 с.

3. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

4. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

5. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

6. Згама А. О. Деякі аспекти порядку здійснення права на апеляційне оскарження в господарському процесі// Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 38. – С. 437-442.

7. Ломакіна О.А. Сутність апеляційного оскарження і право на апеляцію / Т.В. Степанова, О.А. Ломакіна // Підприємництво, господарство і право. 2008. № 2. – С. 39-41.


Тема 15. Перегляд рішень господарських судів у касаційному порядку

(2 години)


    1. Право на касаційне оскарження.

    2. Подання касаційної скарги та її зміст.

    3. Порушення провадження у касаційній інстанції та дії суду щодо підготовки справи до розгляду.

    4. Порядок розгляду касаційної скарги.

    5. Повноваження суду касаційної інстанції.

    6. Постанова суду касаційної інстанції.


Задача 1.

ТОВ «Флорист» звернулося до господарського суду з позовом до ПАТ «Пігмаліон» про стягнення збитків і заборону перешкоджати здійсненню господарської діяльності, посилаючись на те, що відповідач припинив постачання електроенергії, води та опалення в приміщеннях, що належать позивачеві. Внаслідок такої поведінки відповідача була припинена робота спеціального обладнання, загинули рослини і зупинена господарська діяльність позивача.

Водночас позивачем було подано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, яку господарським судом задоволено: заборонено відповідачеві та/або будь-яким особам, які діють в інтересах та/або за дорученням відповідача, вчиняти будь-які дії у будь-якій формі та у будь-який спосіб, що перешкоджають або можуть перешкоджати здійсненню позивачем господарської діяльності в об'єктах нерухомого майна, в тому числі припиняти подачу електроенергії, тепла та води і закривати каналізацію до цих об'єктів нерухомого майна, переобладнувати електромережу та систему теплопостачання, водопостачання і каналізації в частині, що використовується для подачі електроенергії, тепла та води до таких об'єктів.

ПАТ «Пігмаліон» подав апеляційну скаргу на зазначену ухвалу з мотивів недотримання принципу співрозмірності при застосуванні заходів з забезпечення позову, проте суд її не задовольнив. ПАТ «Пігмаліон» подав касаційну скаргу на вказану ухвалу. Для розгляду скарги ВГСУ витребував усі матеріали справи з місцевого господарського суду.

Чи мав право ВГСУ витребовувати усі матеріали справи? Чи перешкоджає подання касаційної скарги на ухвалу місцевого або апеляційного господарського суду продовженню розгляду справи відповідним судом? Якими мають бути дії суду нижчої інстанції до повернення матеріалів з суду касаційної інстанції?


Завдання 1.

За матеріалами Задачі 1 складіть зразок касаційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду.


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011р. № 11// http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011600-11

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

5. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.


Додаткова література:


1.Біда K.M. Суб'єкти права на касаційне оскарження в господар­ському судочинстві (сучасність та перспективи) // Вісник гос­подарського судочинства. - 2004. - № 4. — С. 180-187.

2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

3. Нагорная Э.Н. Производство в кассационной инстанции арбитражного суда. – М.: Юстицинформ, 2000. – 144 с.

4. Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

5. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.


Тема 16. Перегляд рішень господарських судів Верховним судом України

(2 години)

1. Підстави та порядок подання заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.

 1. Порядок перевірки та допуску до провадження заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.

 2. Порядок перегляду рішень господарських судів Верховним судом України.

 3. Повноваження Верховного суду України з перегляду рішень господарських судів України.


Завдання 1.

Підготуйте заяву про перегляд рішення господарського суду у Верховному Суді України на підставі самостійно змодельованих обставин.


Завдання 2.

Чи може бути поновлено строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів ВСУ, встановлений ч. 1 та 2 ст. 111-17 ГПК України? Чи може бути поновлений річний строк з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява (ч. 2 ст. 111-17 ГПК України)?


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Вищого господарського суду України від 11.10.2010р. № 2// http://prodan.net.ua/uk/Authority_info/166.html

3. Про внесення змін і доповнень до Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України»: Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 13// http://www.arbitr.gov.ua /files/pages/ppVGSU_26122011_13.pdf

4. Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів": Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.11.2011 № 01-06/1642/2011// http://arbitr.gov.ua/news/934/

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

6. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.


Додаткова література:


1. Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства: монографія / С.Ф. Демченко. – К.: Преса України, 2009. – 240 с.

2.. Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

3. Осетинський А.Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.164-174.


Теми 17, 18. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання

(2 години)

 1. Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

 2. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 3. Особливості процедури перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 4. Умови і порядок пред'явлення позовів іноземними суб’єктами господарювання до господарських судів України.

 5. Процесуальні права іноземних суб’єктів господарювання в господарському процесі України.

 6. Поняття та види доручень господарських судів.

 7. Порядок виконання доручень господарських судів в Україні та за кордоном.

 8. Договірні застереження щодо суду контракту.


Завдання 1.

Складіть зразок заяви про перегляд рішення, ухвали чи постанови господарського суду за винятковими обставинами.


Завдання 1:

Поясніть різницю між новими доказами та нововиявленими обставинами.


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 21.05.2002 р. № 04-5/563 // http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_563600-02

3. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від26.12.2011 р. № 17// http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_17.pdf

4. Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України N 04-5/608 від 31.05.2002 р. (в ред. від 09.11.2009 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_608600-02

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

6. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.


Додаткова література:


1. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

2. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

3. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

4.Скуратовский М.Л. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу / Под ред. В.В. Яркова // Арбитражный процесс. – М., 1998. – С. 351–352.

5. Филиппов П.М., Алиев Т.Т., Громов Н.А. Сущность, задачи и значение пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу // Российский судья. – 2004. – № 2.

6. Шерстюк В.М. Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам / Под ред. М.К. Треушникова // Арбитражный процесс. – М., 1998. – С. 213–214.


Тема 19. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду

( 2 години)

1. Поняття, значення та правова природа інституту примусового виконання судових рішень.

2. Види виконавчого провадження щодо рішень господарського суду.

3. Способи виконання судових рішень та порядок їх зміни.

4. Розстрочка та відстрочка виконання рішень господарського суду.

5. Наказ господарського суду і порядок його виконання.

6. Поворот виконання рішення господарського суду.


Задача 1.

Приватне підприємство «Світ» звернулося до ТОВ «Астра» та ФОП Іванова П.П. з позовом про стягнення заборгованості солідарно. Господарським судом позовні вимоги було задоволено в повному обсязі та видано два накази на кожного з відповідачів про стягнення всієї суми боргу, проте без визначення частини боргу, що стягується з кожного з відповідачів.

Чи є правомірною видача декількох наказів про стягнення заборгованості з декількох відповідачів солідарно без визначення частини боргу, що стягується з кожного з них? Чи може бути видано господарським судом лише один наказ у вказаному випадку?


Завдання 1:

Складіть порівняльну характеристику виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду за ГПК та проектами ГПК та КГС.


Завдання 2:

Складіть зразок заяви про розстрочку виконання рішення господарського суду на підставі самостійно змодельованих обставин.


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. у редакції Закону від 04.11.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 19-20.- Ст. 142.

3. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0014700-03

4. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD02018.html

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

6.Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.


Додаткова література:


1. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

2. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

3. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 976 с.


Тема 20, 21. Вирішення господарських спорів третейськими судами. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на їх примусове виконання

(2 години)


1. Поняття та правові засади діяльності третейських судів.

2. Повноваження третейського суду щодо вирішення господарських спорів.

3. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи. Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародна морська арбітражна комісія та Регламент.

4. Рішення третейського суду та його правові наслідки.

5. Оскарження рішення третейського суду.

6.Порядок видачі виконавчого документа на виконання рішення третейського суду.


Задача 1.

Підчас розгляду справи Міжнародним комерційним арбітражним судом при ТПП України між підприємством з іноземними інвестиціями (позивач) та приватним підприємцем – громадянином України останній заявив клопотання про припинення провадження у справі у зв’язку із тим, що, по-перше, підприємство – позивач не є нерезидентом, а отже спір не відноситься до компетенції цього арбітражу. А по-друге, у зв’язку із встановленням п. 5 договору, що не чітко визначив арбітражний орган: «Спір підлягає вирішенню в комерційному арбітражі України». Яке рішення із цього клопотання має прийняти МКАС.


Завдання 1. Складіть зразок угоди про передання спору на розгляд до третейського суду.


Завдання 2. Визначте, які категорії господарських спорів не можуть розглядатися в третейському суді та поясніть чому.


Основна література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004  № 1701-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701-15

3. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994  № 4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4002-12

4. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_18.pdf

5.Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України "Про третейські суди": Рекомендаціях президії Вищого господарського суду від 11.04.2005 р. № 04-5/639 (в редакції від 30.04.2009)// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0639600-05.

6.Практика застосування судами Закону України "Про третейські суди": Узагальнення судової практики від 11.02.2009//Вісник Верховного суду України 2009 р. - № 10.

7.Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

8.Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

9. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под ред. И.Г. Побирченко. – К.: Издательский дом «Ин Юре» – 973 с.

10. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры./ под. общ. Редакцией И.Г. Побирченко. – К.: Праксіс, 2006. –864 с.

11. Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки // Право України. –2011. – № 11. – С. 8-21.Скачати 271.48 Kb.
Дата конвертації25.10.2013
Розмір271.48 Kb.
ТипЗадача
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи