С. Г. Давтян листопада 2011 року icon

С. Г. Давтян листопада 2011 рокуСхожі


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

начальник Центру ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр.


С.Г. Давтян

« ___ » листопада 2011 року


^

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


тематичного короткотермінового семінару

«Державна регіональна політика в Україні»

з підвищення кваліфікації


державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, стаж роботи яких менше одного року


Строки проведення семінару: з 28 листопада по 02 грудняЗаняття проводяться за адресою

м. Одеса, Генуезька, 22

аудиторія № 103Одеса – 2011

Тематичний короткотерміновий семінар «Державна регіональна політика в Україні» з підвищення кваліфікації державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, стаж роботи яких менше одного року проводиться на виконання п.9 плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій V-VII категорій посад Одеської області на 2011 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 23 вересня 2011 року № 783/А-2011 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у 2011 році».

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, стаж роботи яких менше одного року за програмою тематичного короткотермінового семінару «Державна регіональна політика в Україні» складено відповідно до професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, погодженої Головним управлінням державної служби України, затверджений заступником директора – начальником Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України 22 листопада 2011 року.

Нормативний термін проведення семінару – 36 годин.


^ ВИТЯГ із Указу Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики

Розділ 1. Загальні положення

Головною метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дійовості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Державна регіональна політика є складовою частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку України, тісно пов'язаною із здійсненням адміністративної реформи та впорядкуванням адміністративно-територіального устрою, і реалізується шляхом здійснення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного комплексного управління економічним та соціальним розвитком України та її регіонів - Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Державна регіональна політика грунтується на таких принципах:

- конституційність та законність - реалізація політики здійснюється відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та абінету Міністрів України на засадах чіткого розподілу завдань, повноважень та відповідальності між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- забезпечення унітарності України та цілісності її території, включаючи єдність економічного простору на всій території держави, її грошово-кредитної, податкової, митної, бюджетної систем;

- поєднання процесів централізації та децентралізації влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;

- максимальне наближення послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, до безпосередніх споживачів;

- диференційованість надання державної підтримки регіонам відповідно до умов, критеріїв та строків, визначених законодавством;

- стимулювання тісного співробітництва між органами виконавчої лади та органами місцевого самоврядування у розробленні та реалізації заходів щодо регіонального розвитку.

Для досягнення головної мети державної регіональної політики передбачається забезпечити вирішення насамперед таких основних завдань:

- запровадження більш глибокого вивчення та оцінки внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу кожного регіону, розроблення комплексних правових, організаційних, економічних та інших механізмів його ефективного використання;

- здійснення на інноваційній основі структурної перебудови економіки регіонів з урахуванням особливостей їх потенціалу;

- поетапне зменшення рівня територіальної диференціації економічного розвитку регіонів та соціального забезпечення громадян;

- широкий розвиток підприємництва як головного фактора соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, підвищення зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів;

- зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці, що є одним з головних чинників підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародних ринках;

- забезпечення здатності територіальних громад та органів місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством, самостійно та відповідально вирішувати питання соціально-економічного розвитку, створення ефективних механізмів забезпечення їх активної участі у формуванні та проведенні державної регіональної політики;

- удосконалення фінансових міжбюджетних відносин, вироблення чітких критеріїв і ефективних механізмів надання державної підтримки розвитку регіонів;

- досягнення продуктивної зайнятості населення, стабілізації та поліпшення демографічної ситуації в державі;

- дальше вдосконалення державної системи охорони довкілля та використання природних ресурсів, механізмів та інструментів вироблення і еалізації екологічної політики;

- налагодження міжнародного співробітництва у сфері регіональної політики, наближення національного законодавства з цього питання до норм і стандартів Європейського Союзу, а також розвитку транскордонного співробітництва як дійового засобу зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем.

^ Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники органів публічної влади м. Одеса та Одеської області, які залучені до навчального процесу:


Анісімов Володимир Іванович

-

начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації

Балабаєва Зінаїда Василівна


-

професор кафедри регіональної політики і публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор

Гансова Емма Августівна

-

професор кафедри філософських і соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор

Гаращенко Віталій Олександрович


-

заступник начальника управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації

Давтян Степан Гургенович

-

заступник директора – начальник ЦПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління

Долгіх Наталія Прокопівна

-

старший викладач кафедри права та законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Козік Анатолій Антонович

-

начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області

Нагорна Ірина Володимирівна

-

начальник відділу підготовки науково-педагогічних кадрів та наукових кадрів, доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління

Овчар Олег Михайлович

-

доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук

Оганісян Михайло Сергійович

-

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент

Росколотько Ірина Леонідівна

-

доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент

Саханенко

Сергій Єгорович


-

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент

Свірін Михайло Геннадійович

-

професор кафедри регіональної політики і публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент

Якубовський Олексій Петрович

-

завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Заслужений працівник народної освіти УкраїниПонеділок – 28 листопада8.30-10.30

Заїзд, реєстрація, розміщення

10.30-11.00

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

12.00-13.30
^

Лекція: Філософська культура управлінця


Росколотько І.Л.

14.00-15.30

Лекція: Деякі сторінки в історії становлення публічної влади на Півдні України
^

Якубовський О.П.


15.40-17.10

Лекція: Організаційно-правові засади прийняття управлінських рішень органами публічної влади
^

Давтян С.Г.

Самостійна робота в бібліотеціВівторок – 29 листопада8.30-10.00

10.10-11.40

Лекція: Територіальна організація влади в Україні

Саханенко С.Є.

12.00-13.30


Лекція: Трудові правовідносини в діяльності органів виконавчої влади

Долгіх Н.П.

14.00-15.30

Лекція: Досвід країн Європейського Союзу з організації діяльності органів публічної влади

Овчар О.М.

15.40-17.10

Лекція: Стратегія соціального розвитку України

Гансова Е.А.
Самостійна робота в бібліотеці


^ Середа – 30 листопада8.30-10.00

Тематична зустріч: Організація роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади

Анісімов В.І.

10.10-11.40

Лекція: Принцип політичної неупередженості державних службовців

Свірін М.Г.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Реалізація вимог законів України про державну службу, про місцеві державні адміністрації

Козік А.А.

14.00-15.30

Лекція: Сучасний політичний процес в Україні: проблеми та шляхи вирішення

Балабаєва З.В.
Самостійна робота в бібліотеціЧетвер – 1 грудня8.30-10.00

10.10-11.40
^

Круглий стіл: Морально-етичні аспекти управління в органах публічної влади


Оганісян М.С., Якубовський О.П.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Реалізація вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Гаращенко В.О.

14.00-15.30

Лекція: Адміністративна реформа в країнах ЄС: досвід для України

Нагорна І.В.
Самостійна робота в бібліотеці^ П’ятниця – 2 грудня8.30-10.00

Тематична зустріч: Порівняльний аналіз вимог законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»

Анісімов В.І.

10.10-11.40

Підсумкове тестування

Балабаєва З.В., Свірін М.Г.

11.40-12.00

Анкетування

Штефанюк А.М.

12.00-12.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту)

 1. Конституція України www.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про державну службу» www.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» www.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» www.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про вибори народних депутатів України» www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (зі змінами)

 7. Закон України «Про звернення громадян» www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про доступ до публічної інформації» www.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»  www.rada.gov.ua

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних оргнів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» www.rada.gov.ua

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 26 «Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» www.rada.gov.ua

 12. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія та сучасність. Під загальною редакцією Яцуби В.Г., Київ, Секретаріат КМУ, 2001, 269 с.

 13. Амитан В.Г. Механизм диверсификации государственной системы управления регионом (Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий / НАНУкраины. Институт экономико-правовых исследований; Ред-кол.; Мамутов В.К. (отв.ред) и др. — Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд», 2003. — 434 с.)

 14. Антонов В.В. Напрямки вдосконалення вітчизняної системи державного регулювання регіонального розвитку (збірник “Актуальні проблеми державного управління”, випуск 1 (11) 2003).

 15. Бакуменко В.Д. Політична реформа в Україні: аналіз очікуваної зміни моделей виборів і форми правління (збірник “Актуальні проблеми державного

 16. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І., Іжа М.М., Арабаджи Г.І. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник – Одеса: ОРІДУ ЗНАДУ, 2009. – 394 с.

 17. Балабаєва З.В. Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навч. посібник / З.В.Балабаєва, О.В.Мошак, Л.І.Яковлева. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 232 с.

 18. Бугай С. Стан та перспективи розвитку регіональної політики в Україні (з огляду на досвід зарубіжних країн) (Агентства регіонального розвитку в Україні. Становлення та перспективи / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід. — К.: Вид-во “Міленіум”, 2002. — 302 с.); 206.

 19. Бугай С., Кіш Є. та ін., Агентства регіонального розвитку в Україні: становлення та перспективи розвитку / Київ, “Міленіум», 2002, 302 с.

 20. Вебер М. Избранное.Образ общества.-М.: Б.,1994

 21. Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія / Ю.Ж.Шайгородський, Т.С.Андрійчук, А.Я.Дідух та ін.; за заг. ред. Ю.Ж.Шайгородського. - К.: Вид-ць Паливода А.В., 2011. - 147 с

 22. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку: навч. посібник / за заг. ред. Ю.П.Сурміна. -К.: НАДУ, 2008. -55 с

 23. Давтян С.Г., Піроженко Н.В., Саханенко С.Є. Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади в Україні: Навчальний посібник/ За заг. ред. С.Є.Саханенка, - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010, -258 с.

 24. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 252 с.

 25. ЄС у кишені: довідник із європейської інтеграції України / Фонд Конрада Аденауера. - К. , 2010. - 73 с.

 26. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 12,7 о.в.а.

 27. Ковалевська Т.Ю., Бронікова С.А. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник управлінцеві на щодень). – О.: Фенікс, 2008. – 140 с.

 28. Корнієнко М.І., Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання. Навч. пос. – К.: Алеута, 2005. – 144 с.

 29. Кравченко В.В., Конституційне право України: Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, виправл. та доповн. — К.: Атака, 2004.- 512 с.

 30. Кравченко В.В., Пітцик М.В., Муніципальне право України. Навч. пос. – К.: Атака, 2003. – 672 с.

 31. Максименко С. Механізми реалізації регіональної політики в Україні. Досвід становлення Агентств регіонального розвитку (Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. С.Максименка. — 244 с.)

 32. Максименко С. Спеціальні інститути розвитку територій: європейський досвід (Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів /Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. С.Максименка. — 244 с.)

 33. Місцеві вибори - 2010. Пульс країни (укр. та англ. мовами) / відп ред. : А. Когут, К. Сідаш. - К. : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011. - 186 с.

 34. Політологія // Словник термінів і понять. – К.:Тандем, 1996

 35. Політологія : підручник / за ред. : О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - 3-тє вид., перероб., доп. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 567 с. -(Альма матер).

 36. Політологія. Під заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. К. 1998 415 с

 37. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу з Експертною доповіддю "Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації" / уклад. А.В.Єрмолаєв. - К.: НІСД, 2010. - 120 с.

 38. Ребкало В.А. Формування національної свідомості державних службовців України у соціально-ціннісному вимірі: навч. посібник / В.А.Ребкало, В.М.Козаков. -К.: НАДУ, 2009. -75 с.

 39. Свобода інформації: навч. посібник для держ. службовців / пер. з англ. Р. Тополевського. - К.: Тютюкін, 2010. - 127 с.

 40. Соціальні аспекти європейської інтеграції: конспект лекцій з нмкд / уклад. О.М.Овчар. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 118 с.

 41. Толкованов В.В. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції: актуальні проблеми та перспекиви їх розв’язання (приклад міста Києва). “Збірник восьмих всеукраїнських муніципальних слухань”, 2003, с.309-313.

 42. Толкованов В.В. Удосконалення взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування як важлива передумова розвитку місцевої та регіональної демократії в Україні. “Актуальні проблеми виконання законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації””/ За ред.В.В.Кравченка. – Науково-практичний посібник. – Київ, Атіка, 2003, с. 158-166.

 43. Толкованов В.В., Гук А.К., Коментар Рекомендації 102 (2001) та Резолюції 123 (2001) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи щодо стану місцевої і регіональної демократії в Україні. “Збірник науково-аналітичних матеріалів присвячених десятій річниці Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України”, 2002, с. 356-358.

 44. Україна в світі. Цікава статистика (укр. та англ. мовами) / Фонд Конрада Аденауера. - К. , 2011. - 44 с.

 45. Ульянченко Ю.О. Політика галузева: підручник/Ю.О.Ульянченко.-Х.: ХарРІДУ НАДУ, 2011. - 247 с.

 46. Шувалова Н.Н. Служебное поведение государственного гражданского служащего: моральные основы : учеб.-практ. пособие / Н.Н. Шувалова. - Ростов н/Дону : Феникс, 2006. - 350 с. -(Высшее образование).


В.о. начальника бібліотечного відділу В.О.Макарова


^ ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА


Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Центрі ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторією № 103;

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.


Слухачі зобов’язані:


 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Центру ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Центр ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.Розклад дзвінків


І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обідня перерва

13.30-14.00


ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10


Працівники Центру ПКК:


Давтян

Степан

Гургенович

- заступник директора – начальник Центру ПКК

тел.: 729-76-77

тел. – факс: 729-76-75,

к.109


Шматоваленко

Людмила

Сергіївна


Штефанюк

Андрій

Миколайович

- начальник відділу
організації семінарів за
договорами

тел.: 729-76-73,

к.117


- завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81,

к.101


^ Виноградова Маргарита

Никифорівна


- методист вищої категорії відділу організації семінарів

за договорами, куратор семінару

тел.: 729-76-74,

к.117

^ РУХ ТРАНСПОРТУ ВІД ПЛОЩІ 10 КВІТНЯ


ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 185, 198, 242


ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутні таксі №№ 198


^ ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 137, 146, 185, 242


Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко


Виноградова М.Н

т. 729-76-71

Для нотаток ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Скачати 186.05 Kb.
Дата конвертації25.10.2013
Розмір186.05 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи