Програма курсу „ Історія християнства (для студентів фгн, бакалаврський рівень навчання) Викладач кандидат філософських наук, доцент Сергій Іванович Головащенко icon

Програма курсу „ Історія християнства (для студентів фгн, бакалаврський рівень навчання) Викладач кандидат філософських наук, доцент Сергій Іванович ГоловащенкоСхожі


Національний університет „Києво-Могилянська Академія”

Кафедра філософії та релігієзнавства


Програма курсу

Історія християнства”

(для студентів ФГН, бакалаврський рівень навчання)


Викладач – кандидат філософських наук, доцент Сергій Іванович Головащенко


Метою курсу є створити цілісне, систематичне та неупереджене уявлення про християнство як один з найважливіших чинників духовного, культурного, суспільного розвитку нашого народу та усього людства. Розглядається роль християнства у вітчизняній історії та сьогоденні, місце цієї релігії в контексті розвитку світової цивілізації.

^ Спосіб викладання. Курс читається у V (весняному) триместрі і розрахований на 13 навчальних тижнів (по 3 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (24 год.) і семінарських занять (12 год.); передбачена консультація (2 год.). Перша частина триместру – лекційна. У лекціях подається аналітичний виклад догматичної та інституціональної історії християнства як світової релігії, а також здійснюється виклад історії основних християнських напрямів та конфесій. Семінарські заняття спрямовані на поглиблене вивчення першоджерел з історії християнства, закріплення отриманих на лекціях знань з питань християнського віровчення, культу, церковної організації та історії конфесій.

^ Система контролю. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати семінарські заняття (максимальна оцінка – 8 балів) і підготувати реферат (обсягом 0,3–0,5 др. арк./12–20 тис. знаків/; максимальна оцінка – 22 бали). Після закінчення курсу студент складає залік (максимальна оцінка – 30 балів).


^ Тема 1. Епоха виникнення християнства: історичні, соціальні, ідейно-психологічні характеристики.

Лекція (2 год).


Економічний та політичний лад, стан суспільства в Імперії: людина та держава, криза полісного ладу. Колегії та асоціації.Елліністичний світогляд, його особливості в цю епоху: космополітизм та універсалізм,релігійний синкретизм, еклектизм, гранично моралізована дуалістична картина світу. Елітарний світогляд. Філософські школи: Стоїцизм, епікурейство, скептицизм, ново-піфагорейство, платонізм, неоплатонізм. Релігійні культи доби еллінізму, що вплинули на формування християнства. „Громадянська релігія” Стародавнього Риму.Палестина в елліністичному світі. Римське панування. Релігійні вірування, месіанські, есхатологічні сподівання та інтелектуальні пошуки в іудейському середовищі.


Семінар 1. Першоджерела з історії раннього християнства. Християни очима сучасників (2 год.)


1. Свідчення про епоху виникнення християнства: криза суспільства, релігійні настрої та сподівання.

2. Сучасники про нову релігію: погляд греко-римського світу ат іудеїв.

3. Рання християнська апологетика.


Література до семінару (див. список):

Основна – 1,2, 36, 47, 51, 56.

Додаткова – 31, 33, 35, 38, 43, 46, 52, 54.


Тема 2. Християнство перших століть нашої ери.


Лекція (2 год.)


Виникнення християнства у широкому та вузькому значенні. Джерела з історії перших християн. Іудейські джерела. Християнські джерела. Пам’ятки новозавітної традиції. Образ Ісуса Христа в Євангеліях. Релігійне вчення раннього християнства. Ісус та апостоли. Виникнення християнської церкви. історичне та містичне. Перша громада в Єрусалимі. Життя перших громад.Християни з "обрізаних" та християни з "поган". Павло - "апостол поган". Опозиція Павлові з боку керівництва Єрусалимської громади. Петро і Павло як засновники Римської церкви. Традиційне твердження та можливі застереження. Внутрішня організація християнської церкви у перші три століття н.е.Взаємини помісних церков у цю епоху. Собори ІІ та ІІІ ст. Церковна дисципліна. Початки християнського чернецтва. Формування церковного віровчення і боротьба з єресями та першими розколами: іудеохристиянством, гностицизмом, маніхейством, монтанізмом, монархіанством та ін. Християнські богослови перших століть: апологети, єресіологи, Олександрійська школа. Зародки тринітарного богослов'я. Християнське богослужіння перших віків. Ставлення влади до християн. Гоніння.


^ Тема 3. Християнство в епоху Вселенських Соборів: розвиток догматики, богослужіння, церковної організації.


Лекція (4 год.)


Поширення християнства та "велике переселення народів". Християнство в Азії, Африці, Європі. Церква і держава у IV ст.: політика Константина. Проблема стосунків Церкви і влади після Константина. Церковно-державні відносини на Сході та Заході Імперії.Церковна організація: формування Східних Патріархатів та Римського Престолу.Церковна організація: внутрішній устрій. Вселенські Собори та розвиток християнського віровчення. Тринітарна проблема. Аріанство. Христологічне питання. Несторіанство. Христологічне питання. Монофізитство. Роль Халкидонського Собору 451 р. Церковна ортодоксія - "православ'я". "Давні Східні Церкви". Діяльність імператора Юстиніана І Формулювання принципу "симфонії". Христологічне питання. Монофелітство. Антропологічне питання. Пелагій та Августин. Християнське богослужіння часів Вселенських Соборів. Іконоборчество. YII Вселенський Собор. Канонізаторська діяльність Християнської Церкви на Вселенських Соборах. Апостольські постанови та правила. Соборні Постанови.


^ Семінар 2. Становлення християнства як світової релігії. Вселенські собори (4 год.)


1. Християнське віровчення у перші три століття н.е. Іудео-християнство, гностицизм, маніхейство, монтанізм, монархіанство як „єресі”.

2. Внутрішній устрій християнської церкви та її стосунки з державою. Міланський едикт та його роль.

3. Тринітарна та христологічна проблематика на Вселенських Соборах. Аріанство, несторіанство, монофізитсво.

4. Никео-Константинопольський Символ віри.


Література до семінару (див. список):


Основна – 1, 25, 63, 195, 201, 202.

Додаткова – 58–61, 64, 67, 68, 183, 190, 191, 193, 194,


Тема 4. Православ’я, його особливості та етапи історичної еволюції.


Лекція (3 год.)


Основні догмати Православ’я. Догматичне вчення про Святу Трійцю - центральне у православній догматиці. Християнський символ віри: православне прочитання. Православні таїнства та обряди. Православне богослужбове "коло". Православні свята. Місця християнських богослужінь. Семантика християнського храму. Риси православної церковної організації. Містичне розуміння. Церква як Тіло Христове та "Град Божий". Соціологічне розуміння. Церква як суспільний інститут. Функції Церкви. Поділ на духовенство та мирян. Проблема авторитету, влади та управління. Православне чернецтво. Церковно-адмінністративна структура. Церковна організація в православ'ї. Вселенське православ'я. Соборність та централізований єпископальний устрій, їх співвідношення.

Східне християнство. Віхи історії Вселенського Православ'я. Православні землі після розділення церков. Іноземне панування. Церковна наука, особливості богословствування. Ісихазм та практика чернечого життя. Проникнення європейської освіченості. Кирило Лукарис. Устрій Православних церков Сходу під ісламським пануванням. Православ'я і національно-визвольний рух європейських народів у ХІХ-ХХ стт. Становлення сучасної структури Вселенського православ'я.Українські православні церкви у діаспорі. Вселенське православ'я.


^ Тема 5. Католицизм: особливості віровчення, церковної практики та історичної еволюції .


Лекція (3 год.)


Джерела віровчення. Принципи догматичного та богословського розвитку. Догматичні особливості Римо-католицької Церкви - привід для розділення.Догматичний додаток Filioque та західне розуміння троїчності Божества.Главенство (примат) папи Римського в Церкві Христовій: погляд католиків і православних. Католицький догмат про непомильність Римських пап Ex Cathedra та православний принцип соборності. "Внутрішня" критика догмату про непомильність папи. Старокатолики. Роль Церкви у справі спасіння. Між августинізмом та пелагіанством. Викуплення та спасіння через добрі справи. Сатисфакція.Вчення про індульгенції. Католицьке вчення про "понадналежні заслуги". Тезаурус. Критика цього вчення з боку православних та протестантів. Вчення про чистилище. Догмат про Непорочне Зачаття (безгрішність) Богоматері. Догмат про тілесне вознесіння Богоматері та проголошення Діви Марії "Матір'ю Церкви". Культові особливості в католицизмі. Особливості у розумінні та здійсненні таїнств та обрядів, в обрядовій формі здійснення таїнств у західному християнстві. Особливості Богослужінь. Використання мистецтв. Побудова та оздоблення храму. Літургія - Меса.Особливості святкування церковних свят. Різниця календарів. Особливі католицькі свята, викликані догматичними нововведеннями. Своєрідність організаційного устрою та церковної структури. Церковна організація в католицизмі. Інститут папства. Організація чернечого життя: своєрідність традиції. Православно-католицький богословський "діалог Істини". Догматичні, культові та організаційні різниці та пошуки християнської ідентичності.

Віхи історії католицизму. Католицька Церква у Середні Віки. Інститут папства як суспільно-політичний чинник. Римська церква та єдність західноєвропейського світу. Хрестові походи. Система врядування Римської церкви у Середні Віки. Західне чернецтво на службі папству. Католицькі школи та університети. Боротьба церкви за духовну монополію. Ксенофобія. Походи проти єретиків. Інквізиція. Криза Католицької церкви в передреформаційну епоху (XIV-XV стт.). Реформація та Контрреформація. Тридентський Собор. Орден єзуїтів та реформа Католицької церкви. Збройна боротьба католиків з протестантами. Розподіл релігійного впливу. Католицька церква в новій та новітній історії. І та ІІ Ватиканські Собори. Аджорнаменто. Соціальна доктрина Католицької Церкви.


^ Тема 6. Реформація і протестантизм: виникнення і поширення.


Лекція (4 год.)


Передумови та предтечі Реформації. Німецька "бюргерська" Реформація. Мартін Лютер. Sola Fidei, sola Gratia, sola Scriptura. "Плебейська" Реформація в Німеччині. Анабаптисти. Томас Мюнцер. "Цюріхська Реформація". Ульріх Цвінглі. "Женевська Реформація". Жан Кальвін. Доктрина Божественного передвизначення. Армініанська доктрина. Офіційна Реформація в Британії. Церква Англії. Конфесії раннього протестантизму: лютеранство (Аугсбурзьке віросповідання), кальвінізм (реформатство, пресвітеріанство), англіканство (Єпископальна церква). Антитринітаризм: соцініанство. Пізній протестантизм. Історичні умови виникнення та існування. "Сектантські" ознаки та їх еволюція. Генетичний зв'язок з раннім протестантизмом. Особливості церковного впорядкування. Своєрідність віросповідних засад. Особливості культової практики. Пізньопротестантські конфесії: пресвітеріанство, конгрегаціоналізм, меннонітство, баптизм, методизм, квакери, моравські брати, унітаріанство та універсалізм, адвентизм, мормони, Армія Спасіння, Свідки Єгови, п'ятидесятництво, харизматичний рух в протестантизмі.


Семінар 3. Основні напрями християнства: особливості віровчення, культу, церковного впорядкування (2 год.)


1. Історія виокремлення основних течій християнства.

2. Догматичні та віросповідні особливості православ’я, католицизму, протестантизму. Тлумачення символу віри, ролі Церкви, сутності священства, проблеми спасіння тощо.

3. Таїнства та обряди в різних течіях християнства: містичний та символічний зміст. Християнські свята.

4. Розмаїття принципів та засад церковного впорядкування в рамках християнських конфесій. Проблема „Єдиної Соборної Апостольської Церкви”.

Література до семінару (див. список):


Основна – 1, 25, 70, 73, 74, 88, 92, 192, 194.

Додаткова – 71, 73, 76, 77–79, 80, 81, 84, 86, 90, 94, 95, 99, 100, 101, 103, 102,105, 109, 111. 171, 183.


Тема 7. Основні християнські конфесії в історії народу України.


Лекція (4 год.)


Православ'я в історії народу України. Утвердження християнства східного обряду в Русі-Україні. Православна Церква в Київській Русі княжої доби. Православна церква в умовах іноземного панування. Міждержавна боротьба за митрополичий престол та розкол Київської митрополії. Київська митрополія у Польсько-Литовській державі середини XV- до кінця XVI стт. Унія та реакція на неї великої частини православних. Православні братства. Відродження Православної Церкви в Україні на початку ХVII ст. Могилянська доба в історії українського православ'я. Православна церква у національно-визвольній боротьбі українського народу (середина XYII ст). Місце православ'я XVII ст. у розвитку української національної культури. Прилучення Київської митрополії до Московського патріархату та його наслідки. Православ'я в Україні у XVIII-XIX стт. Активізація національних тенденцій у православному середовищі України на початку ХХ ст.

Католицизм і Україна. Перші контакти Київської Русі-України з християнським Заходом. Східна політика Риму і Данило Галицький.Передумови і чинники поширення католицизму. Виникнення осередків Римської церкви в українських землях у XIV-XV стт. Місійна роль католицьких орденів. Контрреформація в Речі Посполитій та діяльність єзуїтів. Суспільний статус католицизму і відносини з православною спільнотою. Унійна ідея серед католиків та православних наприкінці XVI ст. Берестейська унія і виникнення католицької спільноти східного обряду. Уніати в першій половині XVII ст. Католицизм на Правобережній Україні у другій половині XVII-XVIII стт. Католицькі церкви в українських землях після розподілів Польщі (кін. XVIII-XIX ст.). Андрій Шептицький та Греко-католицька церква у першій половині ХХ ст.

Протестантcькі конфесії в Україні. Своєрідність реформаційного процесу в українських землях. Культурне підгрунтя. Слов'янська передреформаційна книжність. Скорина. Попередники протестантизму в Україні. Гусизм. Ранній протестантизм в Україні (лютеранство, кальвінізм). Антитринітаризм (Социніанство). Протестантська колонізація XVIII-ХХ стт. Гуттерство. Меннонітство. Пієтизм та його наслідки для розвитку протестантизму в Україні. Православне сектантство: духовне християнство. Український штундизм. Поява баптизму в Україні. Правовий статус та ставлення держави. Значення державних актів 1905 р. Політична діяльність баптистів в Російській імперії. Баптизм в Західній Україні. Євангельське християнство. Євангельське християнство у Західній Українi. Поява адвентизму на Півдні України. Адвентизм у Західній Україні. Початок п'ятидесятницького руху в Україні у ХХ ст. Свідки Єгови в Україні. Ранньопротестантські течії в Західній Україні на початку ХХ ст.


^ Тема 8. Християнство в незалежній Україні і сучасному світі.


Лекція (2 год.)


Умови, що визначають специфіку релігійного життя в сучасній Україні. Відокремлення церкви від держави: вибір моделей. Інституційний розвиток основних християнських конфесій: Православних, католиків, протестантських течій. Нові християнські релігійні рухи в Україні.Позитивні тенденції внутрішньоцерковного життя християнських конфесій. Проблеми діяльності християнських церков. Основа міжконфесійних конфліктів. Перспективи православної автокефалії - позиції сторін. Стосунки між православними і греко-католиками. Римский Апостольский Престол и Україна. Статус РКЦ. Протестантизм і міжконфесійні відносини. Проблема політизації релігійного життя. Соціо-культурні проблеми християнського релігійного життя України.

„Християнський світ”: геополітичні виміри. Глобальні проблеми сучасності та соціально-етичні доктрини християнських церков. Християнство і політика. Моделі державно-церковних відносин у християнському світі. Християнська демократія як чинник світової політики. Проблема єдності християн. „Вселенська церква” та ідея екуменізму. Проблема міжправославної єдності. Стосунки Католицької церкви та Вселенського православ'я після ІІ Ватиканського собору. Взаємне зняття анатем Константинополем та Римом. Проблеми унії та екуменізму. Екуменізм та пошуки християнської ідентичності.


Семінар 4. Християнство і Україна. (2 год.)


1. Православ’я в Україні: віхи історії. Феномен Українського православ’я.

2. Україна і Реформація.

3. „Східна політика” Ватикану. Римо-католицизм і унія на українських теренах.

4. Християнство та етноконфесійна ситуація в сьогоденній Україні.


Література до семінару (див. список):


Основна – 1, 113, 125, 130, 133, 134, 141, 142.

Додаткова – 112, 114, 115, 116, 120, 121,122, 127, 135, 145–151.


Семінар 5. Християнство сьогодні та в майбутньому – 2 год.


1. „Християнський світ”: геополітичні виміри. Глобальні проблеми сучасності та соціально-етичні доктрини християнських церков.

2. Християнство і політика. Моделі державно-церковних відносин у християнському світі. Християнська демократія як чинник світової політики.

3. Проблема єдності християн. „Вселенська церква” та ідея екуменізму.


Література до семінару (див. список):


Основна – 152, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 169, 220,

Додаткова – 153, 156, 215, 218, 222, 230, 241

^

Завдання для тижня самостійної роботи:Підготувати письмову роботу за однією з запропонованих тем:


Теми рефератів:


 • Колегії та асоціації, їх суспільна та релігійна роль в Римській імперії.

 • Філософські школи доби еллінізму, їх вплив на формування християнства.

 • Культи, що поширювалися в Римській імперії у добу виникнення християнства.

 • Визначальні риси релігійності, релігійно-політичні партії та секти в іудейському середовищі у добу виникнення християнства.

 • Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях.

 • Проповідь Ісуса Христа та апостола Павла: особливості еволюції.

 • Виникнення та життя перших християнських громад.

 • Початок християнського чернецтва.

 • Християнські апологети перших століть н.е.

 • Рання Церква і влада: причини гонінь.

 • Статус Християнської Церкви за часів імператора Константина Великого.

 • Особливості у церковному устрої та церковно-державних стосунках на Сході та Заході Римської імперії.

 • Тринітарна проблема, її постановка та вирішення Вселенських соборах.

 • Христологічне питання, його сутність. Роль Халкидонського Собору 451 р. у формуванні церковної ортодоксії.

 • "Давні Східні Церкви".

 • Передумови та наслідки поділу Церков 1054 р.

 • Зміцнення папства у ХІІ ст. "Dictatus papae".

 • Релігійно-політичне значення хрестових походів.

 • Інквізиція, її роль в церковній та політичній історії.

 • Роль Тридентського собору та діяльності ордену єзуїтів у реформуванні Католицької церкви.

 • Роль енциклік Пія ІХ "Eterni Patris" та "Rerum novarum"

 • ІІ Ватиканський собор та його значення. "Аджорнаменто" та якими є його головні ідеї.

 • Роль папи Йоана Павла ІІ у формуванні сучасного обличчя Римо-Католицької церкви.

 • Основні ідеї соціальної доктрини католицизму.

 • Православна соціальна доктрина (на прикладі „Основ соціального вчення РПЦ” 2000 р.)

 • Сучасна карта Вселенського православ'я.

 • Спільне і відмінне у віровченні західного та східного християнства.

 • Основні різниці між православним та католицьким богослужінням

 • Своєрідність церковного устрою в православ'ї, католицизмі та протестантизмі.

 • Своєрідність впорядкування чернечого життя у східному та західному християнстві.

 • Найвідоміші ордени Католицької церкви (можна описати історію та особливості одного з орденів).

 • Церковні свята в православ’ї та католицтві (описати історію, обрядовість та символіку одного з свят)

 • Церковні таїнства (описати історію, обрядовий бік та символіку одного з таїнств).

 • Історичний та духовний контекст європейської Реформації.

 • Принципи протестантського богослов”я. Особливості різних протестантських конфесій.

 • Протестантські конфесії (описати історію, особливості однієї з конфесій за вибором).


Контрольні питання до заліку:


 1. Яку суспільну та релігійну роль відігравали в Римській імперії колегії та асоціації?

 2. Ідеї яких філософських шкіл доби елінізму вплинули на формування християнства?

 3. Які „культи” поширювалися в Римській імперії у добу виникнення християнства?

 4. Визначальні риси релігійності, релігійно-політичні партії та секти в іудейському середовищі у добу виникнення християнства?

 5. Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях.

 6. Проповідь Ісуса Христа та апостола Павла: особливості еволюції.

 7. Виникнення та життя перших християнських громад.

 8. Хто такі були іудео-християни та "язико"-християни?

 9. Коли почалося християнське чернецтво?

 10. Християнські апологети перших століть н.е.

 11. Рання Церква і влада: причини гонінь.

 12. Якого статусу набула Християнська Церква за часів імператора Константина Великого?

 13. Якого роду відмінності існували у церковному устрої та церковно-державних стосунках на Сході та Заході Римської імперії?

 14. Як вирішувалася на Вселенських соборах тринітарна проблема?

 15. У чому сутність христологічного питання?

 16. Якою була роль Халкидонського Собору 451 р. у формуванні церковної ортодоксії?

 17. Що таке "Давні Східні Церкви"?

 18. У чому полягали причини і сутність суперечки між Пелагієм та Августином?

 19. Якими були аргументи проти та за вшанування ікон християнами?

 20. Якими були передумови та наслідки поділу Церков 1054 р.?

 21. Зміцнення папства у ХІІ ст. "Dictatus papae".

 22. Релігійно-політичне значення хрестових походів.

 23. Що таке інквізиція?

 24. Роль Тридентського собору та діяльності ордену єзуїтів у реформуванні Католицької церкви.

 25. Роль енциклік Пія ІХ "Eterni Patris" та "Rerum novarum"

 26. Що таке "аджорнаменто" та якими є його головні ідеї?

 27. роль діяльності папи Йоана Павла ІІ у формуванні сучасної позиції Римо-Католицької церкви.

 28. Основні ідеї соціальної доктрини католицизму.

 29. Яким було становище східного християнства під ісламським пануванням?

 30. Які нові православні помісні церкви отримали самостійність у ХІХ-ХХ стт.?

 31. Сучасна карта Вселенського православ'я.

 32. Коли і як здійснилося примирення Римо-Католицької та Константинопольської церков?

 33. Якими є спільні джерела віровчення західного та східного християнства?

 34. Коли і чому Західна церква прийняла додаток Filioque?

 35. Що таке вчення про „примат” папи Римського в Церкві?

 36. Що таке непомильність ex cathedra?

 37. Що таке „тезаурус”, „сатисфакція”, „індульгенції”, „чистилище”?

 38. Кілька різниць між православним та католицьким богослужінням

 39. Чим розрізняється церковний устрій в православ'ї та католицизмі?

 40. Своєрідність впорядкування чернечого життя у східному та західному християнстві.

 41. Найвідоміші ордени Католицької церкви.

 42. За яких суспільних обставин відбувалася європейська Реформація?

 43. Хто були предтечами Реформації?

 44. Звідки пішла назва "протестанти"?

 45. Принципи протестантського богослов”я, проголошені Мартіном Лютером.

 46. Що таке „Аугсбурзьке сповідання віри”?

 47. Хто такі „анабаптисти”?

 48. Доктрина "Божественного передвизначення" у Кальвіна.

 49. Що таке "мирський аскетизм"?

 50. Що таке „армініанство”?

 51. Як у протестантизмі розглядаються традиційні християнські таїнства?

 52. Що таке „пієтизм”?

 53. Якими є особливості церковного впорядкування у пізньому протестантизмі?

 54. Що таке „харизматичний рух”?

 55. Які обряди збереглися у пізньому протестантизмі?

 56. передумови і обставини християнізації Київської Русі.

 57. Православ’я в Україні: основні етапи історії.

 58. Могилянська доба, її роль в історії українського православ’я.

 59. Католицизм західного обряду в Україні: віхи історії.

 60. Унія, її вплив на історію християнства в Україні.

 61. Європейська Реформація на українських теренах. Її вплив на суспільне, культурне та релігійне життя..

 62. Віхи історії протестантських конфесій в Україні.

 63. Історія християнських конфесій в умовах радянського режиму (характеристика однієї з конфесій).

 64. Християнство в незалежній Україні (характеристика стану однієї з конфесій).Література до курсу:


Підручник до курсу:


 1. Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1999. *


* повніший список довідкових видань, основної та додаткової літератури – див.: цей підручник на стор. 317–322.

Додаткові посібники:


 1. Санников С.В. Двадцять векав християнства. Уч. пос. В 2-х тт. Одеса–С.Пб., 2001–2002. **

 2. Ігор Ісіченко, архієп. Загальна церковна історія. – Харків: Акта, 2001.


** Списки бібліографічних путівників, комп’ютерних баз даних, ресурсів мережі Інтернет, довідники з мікрофільмів, списки літератури з історії християнства див. також у посібнику С. Саннікова (т.2) на стор. 675–701. Див. також: М.Э. Поснов. История Христианской Церкви. Киев, 1991. С. 585-608.


Література за тематичними розділами:


Довідкові видання:


 1. "Католицизм" (словарь атеиста) Москва,1991.

 2. "Мифы народов мира" (енциклопедия) Москва,1988.

 3. Новый энциклопедический словарь, Изд. Брокгауза и Ефрона.

 4. Полный православный богословский энциклопедический словарь. Изд. П. Сойкина, тт. 1-2. Санкт-Петербург, 1912.

 5. "Православие" (словарь атеиста).Москва,1991.

 6. Православная Богословская Энциклопедия, тт. 1-12, ред. А. Лопухина, Н. Глубоковского. Санкт-Петербург,1900-1911.

 7. "Протестантизм" (словарь атеиста) Москва,1990.

 8. Релігієзнавчий словник. Київ,1996.

 9. Аверинцев С., Левада Ю. Христианство. В кн.: Философская энц-я, т. 5, М., 1970.

 10. "Христианство" (енциклопедический словарь в 3-х тт.)Москва,

 11. "Християнство". Словарь. Москва,1994.

 12. A Dictionary of Christ and the Gospels. Ed. by J. Hastings.

 13. A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrins. Ed. by W. Smith &H. Wace

 14. The Encyclopedia of Religion. N.-Y.,1987.

 15. The New International Dictionary of New Testament Theology. Ed. by Brown C.

 16. Encyclopedia of Religion and Ethics. Ed. by Hastings J.

 17. Evangelical Dictionary of Theology. Ed. by W.A. Elwell, Baker Book House,1981,1984.

 18. The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. by F.L. CrossЗагальні праці:


 1. Богданов М. Краткая история христианской церкви. Киев,1856.

 2. Васильев Л. История религий Востока. Москва, 1981, 1988.

 3. Крывелев И.А. История религии. в 2-х тт. Москва, 1975, 1988.

 4. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения церквей 1054 г.). - К., 1991.

 5. Робертсон Дж. История христианской церкви. Санкт-Петербург,1891.

 6. Тальберг Н. История христианской церкви. - Репринт. изд. - М., 1991.

 7. Функ Ф.К. История христианской церкви от времен апостольских до наших дней. Москва,1911.

 8. Хроника христианства. – М., Терра, 1999.

 9. Янг Д. Христианство. Грандиозный мир. - М., 1998.


Раннє християнство:


 1. Біблія. Новий Завіт.

 2. Апокрифы древних христиан. Москва,1989.

 3. Донини А. У истоков христианства: – 2-е изд. - М., 1989.

 4. Древс А. Жил ли Христос? Москва,1924,.

 5. Зелинский Ф.Ф. Соперники христианства (статьи по истории античных религий). Санкт-Петербург,1907 (Репр. Санкт-Петербург,1995).

 6. Иисус Христос в документах истории. Сост., ст., комм. Б.Г. Деревенского. Спб., Алетейя, 1999.

 7. Каждан А Я. От Христа к Константину. - М., 1965.

 8. Каутский К. Происхождение христианства/ Пер. с нем. - М., 1990.

 9. Ковалев С. И. Основные вопросы происхождения христианства - М.- Л., 1969.

 10. Козик П. 3. Раннее христианство. - К., 1987.

 11. Кубланов М.М. Возникновение христианства.Эпоха. Идеи. Искания. Москва, 1974.

 12. Макдауэлл Д., Ларсон Б. Иисус. Москва,1990.

 13. Мень А. История религии... в 7 тт.; т.7: Сын человеческий. Москва,1992.

 14. Мориак Фр. Жизнь Иисуса. Москва, 1991.

 15. Никольский Н.М. Мировой и социальный переворот по воззрениям раннего христианства//Избранные произведения по истории религии. Москва,1974.

 16. Оргиш В. Истоки христианства. М.,1991.

 17. Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. - М., 1990.

 18. Ренан Э. Жизнь Иисуса. Киев,1991.

 19. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства/ Пер. с фр. - М., 1991.

 20. Ренан Э. Христианская церковь. Царствование Адриана и Антония Благочестивого. Москва,1991.

 21. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. - М., 1987.

 22. Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. Москва,1987.

 23. Фаррар Ф. Жизнь Иисуса Христа. Москва,1991.

 24. Фаррар Ф. Первые дни христианства. Санкт-Петербург,1888.

 25. Studies in Early Christianity. A Garland Series.Garland Publishing. N.Y.-L.1993.

 26. Wilken Robert. The Christians as the Romans saw them.


Становлення християнства. Вселенські собори:


 1. Болотов И. А, Лекции по истории древней церкви. - М., 1995.

 2. Бриллиантов. Происхождение монофизитства.//Христианск. чтение. 1906.

 3. Гидулянов П. Восточные патриархи в период 4-х первых Вселенских Соборов. Ярославль, 1908.

 4. Иванцов-Платонов А.М. Ереси и расколы первых трех веков. Москва,1878.

 5. Иванцов-Платонов А.М. Религиозное движение на Востоке 4 и 5 веков.

 6. Иванцов-Платонов А.М. Древняя церковная история. Москва, 1888.

 7. Карташев А.В. Вселенские Соборы. Париж.,1963, Москва,1994.

 8. Лопухин А. Несториане или Сиро- Халдейцы, их происхождение. история, теперешнее состояние. Санкт-Петербург,1898

 9. Поснов М.Э. Гностицизм 2 века и победа христианской церкви над ним. Киев,1917 - Брюссель,1991.

 10. Робертсон Дж. История христианской церкви. Санкт-Петербург,1891.

 11. Самуилов В. История арианства на латинском Западе.Санкт-Петербург,1890.

 12. Троицкий. И.Е. Изложение веры Церкви армянской. Санкт-Петербург,1875


Історія основних напрямів християнства, їхні особливості:


 1. Булгаков С. Настольная книга для священнослужителей. Харьков, 1990.

 2. Булгаков С. В. Православие: Очерки православной церкви. - М., 1991.

 3. Булгаков С. В. Православные праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты. - М., 1994.

 4. Васильев Г. А., Коломийцев А. Е. Неопротестантизм. - М., 1990.

 5. Волконский А. Католичество и священное предание Востока. Москва,1992.

 6. Гараджа В. И. Протестантизм. - М., 1971.

 7. Гергей Е. История папства/ Пер. с венг. - М., 1996.

 8. Герье В. Западное монашество и папство. Москва,1913.

 9. Григулевич И.Р. История инквизиции. Москва,1970.

 10. Григулееич И. Р. Инквизиция. - 3-е изд. - М., 1985.

 11. Григулевич И. Р. Папство: XX столетие. - М., 1978.

 12. Головащенко С."Класичний" протестантизм//Політика і час.-1994, №8

 13. Горський В. Л. Адвентизм: історія i сучасніть. - К., 1987.

 14. Джексон П. Доктрины и устройство баптистских церквей //Одесса,1993.

 15. Дорошенко Д. Короткий нарис iсторiї християнськоi церкви. Вінніпег-Манчестер, 1949.

 16. Іларіон, митр. Поділ єдиної Христової Церкви і перші спроби поєднання її. Історично-канонічна монографія. Вінніпег, 1952.

 17. Ильин А. Иезуиты и их влияние на историю человечества. Москва,1905.

 18. История баптизма. Одесса,1996.

 19. Катехизис християнської віри. Львів,1990.

 20. Карсавин Л.П. Католичество. Общий обзор. Брюссель. 1974.

 21. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. Москва,1992.

 22. Ковальский Я. В. Папы и папство/ Пер. с пол. - М., 1991.

 23. Краткое объяснение Всенощной, Литургии или Обедни, последовательности таинств, погребения усопших, водоосвящения, молебнов. Сост. прот. И. Бухарев. Репр. изд,. 1904 Москва,1991.

 24. Лебедев П. Наука о богослужении Православной Церкви. Москва,1904.

 25. Ле-Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада. Москва,1992.

 26. Лінч Дж. Середньовічна церква. Київ, 1994.

 27. Лозинский С. Г. История папства. - 3-е изд. - М., 1986.

 28. Лялина Г. С. Баптизм: иллюзии и реальность. - М., 1977.

 29. Мельник В. И. Эволюция современного пятидесятничества. - Л., 1985.

 30. Мень А. Православное богослужение. Таинство, слово, образ. - М., 1991.

 31. Митрохин Л. Баптизм: история и современность (Филос.-социол. очерки). СПб., 1997.

 32. Москаленко А. Т. Пятидесятники. - 2-е изд. - М., 1973.

 33. Мчедлов М. П. Католицизм. - М., 1973.

 34. Тонди А. Иезуиты. Москва,1955.

 35. Очерки истории западного протестантизма. - М., 1995.

 36. Православие: вехи истории. - М., 1989.

 37. Рожков В. Очерки по истории Римско-Католической Церкви. - М., 1994.

 38. Скурат К. Е. История Поместных православных церквей: В 2 т. - М., 1994.

 39. Флоренский П. Столп и утверждение истины. Москва,1990.

 40. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств.//Вестник Московского ун-та. -1989.-N 2.

 41. Чанышев А. Н. Протестантизм. - М., 1965.

 42. Чельцов Г. Объяснение символа веры, молитв и заповедей. Москва,1991.

 43. Шмеман А. Исторический путь православия. - М., 1993.Християнство і Україна.*


* З історії християнства в Україні див. також бібліографію в: Патрило Ісидор. І. Джерела і бібліографія історії Української Церкви. Рим, 1975-1993. Т.1-3., а також: Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. у 3-х кн. Кн. 1. Київ, 1994. с. 229-230.


 1. Великий А. З літопису Християнської України. Рим, 1968-1977. Т. 1-9.

 2. Власовський I. Нарис історії Української Православної Церкви. в 4-х тт.

 3. Головащенко С. Феномен українського православ'я//Людина і світ.1993.№6-7.

 4. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. Київ,1992.

 5. Дмитрев М.В. Православие и Реформация. Москва,1990.

 6. Єленський В. Сувора відлига//Людина і світ.-1990.№6-7.

 7. Його ж. Релігія і українське суспільство//Людина і світ.1996.-№1-2.

 8. Його ж. Минулий рік був високосним.// Людина і світ.1997.-№1.

 9. Здіорук С. Етноконфесійна ситуація в Україні. Київ,1993.

 10. Історія християнської церкви на Україні. Київ,1992.

 11. Історія православної церкви в Україні. Київ,1997.

 12. Історія релігії в Україні.у 10-ти тт.Т.2.Українське православ'я. Київ,1997

 13. Історія релігій в Україні. Львів, 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997.

 14. Історія церкви та релігійної думки в Україні. у 3-х кн. Київ, 1994 (автори - Ульяновський В.І., Крижанівський О.П., Плохій С.М. за участю Мордвінцева В.М., Пономаренко Л.В.)

 15. Іванишин В. Українська церква і процес українського відродження. Дрогобич,1990.

 16. История евангельско-баптистского движения в Украине. Материалы и документы. Сост., ред. С. Головащенко. Одесса, Богомыслие, 1998.

 17. Карташев А.В. История русской церкви: В 2 т. - М., 1993.

 18. Липинський В. Релігія і церква в Історії україни. Філадельфія, 1925

 19. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. к.,1996.

 20. Макарий (Булгаков), митр. История русской Церкви. Санкт-Петербург,1864-1886. Т.1-12.

 21. Маринович М. Україна на полях святого письма. Дрогобич,1991.

 22. Огієнко Іларіон, митроп. Українська церква. Нариси з історії Україенської Православної Церкви. Прага,1942.Київ,1993.Т.1-2.

 23. Ортинський І. Хрещення, хрест та харизма України. Рим,1992.

 24. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. Київ,1994.

 25. Тальберг И. История русской церкви. Москва,1994.

 26. Томашівський С. Вступ до історії церкви на Україні.//Записки ЧСВВ.1931. Т.4.,вип.1-2.

 27. Українська Церква між Сходом і Заходом. Київ,1996.

 28. Федорів Ю. Історія церкви в Україні. Торонто, 1990.

 29. Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. Москва, 1888. Т.1-2

 30. Чубатий М. Історія Християнства на Русі-Україні. Рим – Н.-Й., 1965, 1976, Т.1,2.

 31. Чистович И. Очерк истории западнорусской церкви. С.-Петербург,1882-1884. Т.1-2.

 32. Церковь и религия в СССР. Москва,1979.

 33. Клибанов А.И. Из мира религиозного сектантства. Москва,1974.

 34. Bociurkiw B. Peligious Dissent in the Soviet State//Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe. London. 1977.

 35. Bociurkiw B. Religion in the USSR after Khrushchev//The Soviet Union under Brezhnev and Kosygin. New York,1971.

 36. Bociurkiw B. The Uniate Church in Soviet Ukraine: A Case Studying Soviet Church Policy. Canadian Slavonic Papers, VII, 1965.

 37. Dunn D. The Catholic Church and the Soviet Government. 1939-1949. New York,1977.

 38. Fletcher W. Religion and Soviet Foreing Policy. 1945-1970. London, 1973.

 39. Kolarz W. A Study in Survival: The Church in Russia, 1927-1943. London,1965.

 40. Simon G. Church, State and Opposition in the USSR. London,1974.


Християнство сьогодні і в майбутньому:


 1. Аверинцев С. Християнство в ХХ веке. Послесловие к: Християнство. Энциклопедический словарь в 3-х тт. – М., 1993–95; також у: Софія-Логос. Словник. К., 1999. – С. 272–310.

 2. Булгаков С., прот. О реальном единстве разделенной церкви в вере, молитве и таинствах //Церковно-общественный вестник (приложение к газете Русская мысль. Париж-Москва.). – № 7, 16 янв. 1997 года. – С. 6.

 3. Бондаренко В. Вселенське православ'я//Політика і час.-1993.-№9-11.

 4. Джуссани Л. Христианство как вызов. Москва,1993.

 5. Єленський В. Православні й католики в посткомуністичну добу //Людина і світ.-1996.-№3.

 6. Іоан-Павло ІІ Століття. Львів, 1991.

 7. Католицизм: проблемы, факты, суждения. Москва,1990.

 8. Кернс Эрл. Дорогами христианства: История церкви. Москва,1992.

 9. Кюнг Г. Религия на переломе эпох//Иностранная литература.-1990.-№11.

 10. Мец И. Будущее христианства//Вопросы философии.-1990.-№9.

 11. Моисеев М.М. Мир ХХІ века и христианская традиция.// Вопросы философии. 1993. № 4.

 12. Мольтманн Ю. Теология надежды// Вопросы философии.-1990.-№9.

 13. На пути к свободе совести. Москва, 1989.

 14. Рормозер Г. Ситуация христианства в эпоху постмодерна"//Вопр. философии.-1991.-№5.

 15. Роуз С. Православие и религия будущего. Москва,1990.

 16. Христиане и мусульмане: проблемы диалога. М., 2000.

 17. Яроцький П. Сучасний католицизм//Політика і час.-1993.-№2.

 18. Яроцький П. Центезімус аннус - століття. // Людина і світ.-1990.-№12; 1991, № 1.Християнське богослов'я.


 1. Августин. Христианская наука или основание св. герменевтики и церковного красноречия. Киево-Печерская Лавра, 1835.

 2. Аквилонов Е. Церковь, научное определение Церкви и апостольское учение о ней как о теле Христовом. Санкт-Петербург, 1894.

 3. Баньян, Дж. Путь Паломника. N.-Y., 1910.

 4. Библиотека творений св. Отцов и учителей Церкви. Каталог б-ки Киево-Печерской Лавры.

 5. Болотов В.В. Учение Оригена О Троице. Санкт-Петербург, 1879.

 6. Богословие в культуре средневековья. Київ,1992.

 7. Бультман Р. Иисус.//Путь.-1992.-N2.-С.3-137.

 8. Герье В.И. Блаженный Августин.

 9. Дамаскин, Иоан. Точное изложение православной веры. Санкт-Петербург,1897 (Репр. Москва-Ростов-н-Д., 1992).

 10. Іоан-Павло ІІ. Століття. Львів, 1991.

 11. Иустин. Сочинения. Москва,1892.

 12. Ириней. Сочинения. Москва,1871.

 13. Карсавин Л. Свв. Отцы и учителя церкви. Париж, 1931.

 14. Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие.//Мистическое богословие. Київ,1991.

 15. Маграт, Алистер. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994.

 16. Мистическое богословие. Київ,1991.

 17. Мец И. Будущее христианства.//Вопросы философии.-1990.-№9.

 18. Мольманн Ю. Теология надежды.// Вопросы философии.-1990.-№9.

 19. Кюнг Г. Религия на переломе эпох//Иностранная литература.-1990.-№11.

 20. Попов К. Тертуллиан, его теория христианского знания. Київ,1880.

 21. Поснов М.Э. Гностицизм 2 века и победа христианской церкви над ним. Киев,1917.

 22. Преображенский П. Сочинения христианских апологетов. Санкт-Петербург,1895.

 23. Пупар П. Вера католической церкви/ Пер. с латин. - М., 1992.

 24. Реверсов: защитники христианства: апологеты. Санкт-Петербург,1899.

 25. Сильвестр, еп. Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением фактов) тт. 1-5. Киев,1902.

 26. Спасский А.А. История догматических учений веков Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того века). Сергиев Посад,1906.

 27. Творения Василия Великого. Москва,1845 (Репр. Москва,1991).

 28. Творения св. Отцов в русском переводе. тт. I-LYII., M., МДА, 18843-90.

 29. Тертуллиан. Творения. Киев,1910.

 30. Рормозер Г. Ситуация христианства в эпоху "постмодерна"//Вопр. философии.-1991.-№5.

 31. Флоренский П. Столп и утверждение истины. Москва,1990.

 32. Флоровский Г. Восточные отцы 4-го века. Париж, 1931.

 33. Флоровский Г. Восточные отцы 5-8-го веков. Париж, 1933.

 34. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. - К., 1991.

 35. Хомяков А.С. Сочинения богословские. Москва,1907, Репр. Санкт-Петербург,1995.

 36. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Москва-Киев 1994.

 37. Штайнер Р. Христианство как мистический факт и мистерии древности. Ереван.1991.

 38. The College Student"s Introduction to Theology. Ed by Thomas P. Rausch. The Liturgical Press. 1993.

 39. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин/М. Филиппов, Б. Порозовская. М., 1995.


Філософія, антропологія, культурология, социология христианства;

християнство і наука.


 1. Антонова О.А. Католицизм и искусство 20 века. Москва,1985.

 2. Антонов М. Этика живого христианства. //Наш современникю-1990.-№ 12.

 3. Безант А. Эзотерическое христианство. Москва,1991.

 4. Бычков В.В. Эстетика поздней античности. Москва,1981.

 5. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев,1991.

 6. Бычко А.К. У истоков христианского иррационализма. Киев,1984.

 7. Величко А.М. Христианство и социальный идеал. М.—С.-Пб., 2000.

 8. Вениамин (Новик), игумен. О православном миропонимании (онтологический аспект).//Вопросы философии.. 19937-N 2

 9. Вочман Ни. Духовный человек. тт. 1-3.

 10. Давыдов Ю. Вебер и Булгаков (христианская аскеза и трудовая этика). //Вопросы философии.-1994.-N 2.

 11. Дубинин А. Научный поиск и христианские ценности. //Вестник высшей школы.-1990.-№7.

 12. Зеньковский В. Проблема церковной культуры// Церковно-общественный вестник. № 12, 27 марта 1997 года.-с. 6.

 13. Кырлежев А. Острова культурной утопии// Церковно-общественный вестник. № 12, 27 марта 1997 года.-с. 6.

 14. Коротков В.Д. Социальный аспект проблемы человека в религиозной философии. Киев,1978.

 15. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен-Львів,1995.

 16. Лобье, Патрик де. Социальное учение католической церкви. Брюссель, 1978.

 17. Мануйлова Д.Е. Церковь как социальный институт. Москва, 1978.

 18. Мень А. Культура и Церковь. Москва,1997.

 19. Наука и теология ХХ века. Москва,1992.

 20. Никонов К.И. Современная христианская антропология. Москва,1983.

 21. Основы социальной концепции Русской Правослвной церкви. М., 2000.

 22. Пупар П. Роль христианства в культурной идентичности европейских народов //Полис.-1996.-№ 2.

 23. Революция в церкви? (теология освобождения: документы и материалы) Москва,1990.

 24. Релігійна традиція у духовному відродженні України. Полтава.,1992.

 25. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. Москва,1987.

 26. Філберт, Бернгард. Світи перед Богом. Львів' 1996.

 27. Флоренский П. Столп и утверждение истины. Москва,1990.

 28. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств.//Вестник Московского Ун-та. -1989.-N 2.

 29. Франк С. Духовные основы общества. Москва,1992.

 30. Хоружий С. Проблема особистостi у православ'ї: містика ісіхазму та метафізика всеєдності.// Філософська та соціологічна думка.-1992.-№ 8.

 31. Чертков А. Православная философия и современность. Рига, 1989.

 32. Шуба А.В. Православие и национальные отношения. Киев, 1992.

 33. Яроцький П. Соціальна доктрина католицизму//Філософська та соціологічна думка.-1992.-№ 8.

 34. Pelican, Jaroslav. Christianity and classical culture. Yale Univ. Press. 1993.

 35. Watts Alan. Myth and Ritual in Christianity. Thames and Hudson, 1983.Спеціальні ресурси в науковій бібліотеці НаУКМА для цього курсу –


розділ «Матеріали до курсів» містить рекомендовані книжкові ресурси бібліотеки з теми, а також тексти з тематики семінарських занять (догматика, Вселенські собори, християнська літургія, довідники та підручники з історії християнства тощо).

Скачати 252.84 Kb.
Дата конвертації28.10.2013
Розмір252.84 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи