Програма курсу філософія прагматизму викладач Поліщук Ніна Павлівна, доктор філософських наук, ст наук співробітник icon

Програма курсу філософія прагматизму викладач Поліщук Ніна Павлівна, доктор філософських наук, ст наук співробітникСхожі
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства


Програма курсу

ФІЛОСОФІЯ ПРАГМАТИЗМУ


ВикладачПоліщук Ніна Павлівна, доктор філософських наук, ст. наук. співробітник,

професор кафедри


Загальна кількість годин – 56

Лекційних – 30 Форма контролю - залік

Семінарських – 26 Кредитів за курс - 4,5


Метою курсу є вивчення філософії прагматизму в історико-філософському та сучасному контексті. Лекційна частина курсу грунтується на англомовних текстах, в основному оригіналах праць провідних філософів-прагматистів 19, 20, початку 21-го століття. Маючи на меті стимулювання самостійного та якісного засвоєння магістрами лекційного матеріалу та першоджерел, семінари передбачають переклад їх фрагментів, індивідуальна творчу інтерпретацію та дискутивне обговорення


^ Спосіб викладання. Вибірковий курс «Філософія прагматизму» належить до складу читається у 4 триместрі і розрахований на 14 навчальних тижнів (по 4 ауд. год. щотижня). Лекційна частина курсу (30 год.) ґрунтується на англомовних текстах, в основному оригіналах праць провідних філософів-прагматистів ХІХ, ХХ, початку ХХІ-го століття. Маючи на меті стимулювання самостійного та якісного засвоєння магістрами лекційного матеріалу та першоджерел, семінари (26 год., починаючи з 2-го тижня) передбачають переклад їх фрагментів, індивідуальну творчу інтерпретацію та дискутивне обговорення.

^ Система контролю. Підсумковою формою контролю з дисципліни є залік. Рейтингова залікова оцінка виставляється за результатами роботи у триместрі. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати 13 семінарських занять (максимальна оцінка – 78 балів) і підготувати два індивідуальні письмові завдання (максимальна оцінка –22 бали).

^

Тематика лекційного курсуЛекція 1-2. Історико-філософська панорама прагматизму. Початки: прагматична максима Ч.Пірса.

Прагматизм як філософський дискурс. Питання методології.

Передумови прагматизму в філософських есеях і поезії Р.В.Емерсона. (4 год.)

Лекція 3-4 Прагматизм і гуманізм. “Слід людського” у філософії В.Джеймса.

Гуманістичні студії Ф. К.С. Шіллера . (4 год.)

Лекція 5-6 Філософія “активного інструменталізму” Дж. Д”юї. Від інструментальної логіки до

прагматизму. Питання освіти й демократичного розвитку. (4 год.)


Лекція 7 -8 Прагматизм і марксизм. Плюралістична складова раннього марксизму. К.Маркс про

“безсилля ” категоричного імперативу” І. Канта. Спроба конвергенції прагматизму і

марксизму С.Гука. Оцінка марксизму неопрагматистами - Ричардом Рорті та його

сучасними послідовниками. (4 год.)

Лекція 9-10. Неопрагматизм Р.Рорті. Невіддільність філософії від практики життя; іронізм,

етноцентризм, солідаризм. Філософія як “культурна політика”.

Історико-філософські ідеї Р.Рорті. Історіографія філософії та її жанри. (4 год.)

Лекція 11-12. Неопрагматизм у соціально-політичному контексті. Ідея Р.Рорті про пріоритет

демократії перед філософією. Новітні модифікації прагматизму у ставленні до

демократичного процесу.

Прагматизм і стратегія демократичних змін. Національний та глобальний чинники.

(4 год.)

Лекція 13-14. Прагматизм та міждисциплінарні контакти. Трансформація ідей прагматизму у

філософії права, літературі, мистецтві.

Прагматизм і романтизм. Ідеї Й.-В. Гете, В. Блейка, В.Вітмена, Р.В.Емерсона у

контексті прагматизму. (4 год)

Лекція 15. Прагматизм, модернізм, постмодернізм. (2 год)


Плани семінарських занять


Семінар 1-2 Прагматизм як філософський дискурс. Еволюція ставлення до методології

  1. год)

Філософія, дискурс, прагматизм.

Особливості прагматизму у ставленні до методології: від прагматичної максими Ч.Пірса до деабсолютизації філософської методології у неопрагматизмі Р.Рорті.


Література

Обов”язкова:

Charles S. Peirce. How to Make Our Ideas Clear?// Popular Science Monthly 12 (january 1878) www.peirce.org/writings pp.1-11

R.Rorty. Philosophy and the Mirror of Nature.- First published in 1980. Reprinted1983, !986, 1988, 1989,1993.

Introduction, pp.3-13

Додаткова:

І.Б.Штерн. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник,К.,1998С.87.

Н.Поліщук. Прагматизм: деабсолютизація філософської методології//Філософська думка. – 2008.- №4,

с. 100-122; виправлення ред. помилок див. Філософська думка.-2008, №5, с. 168.

Ч.С.Пирс. Что есть прагматизм? // Начала прагматизма. - С.-П., 2000, ст. 155-181.


Семінар 3-4. Романтизм Р.В.Емерсона як передпрагматизм. (4 год.)

Нариси “Американський інтелектуал”, “Кола”. Значення висловлених в них ідей для

формування ідей прагматизму, зокрема ідеї “інтелектуальної незалежності” в історичному

процесі.

Проблема трансцендентного й практичного в романтизмі. Рецепції цієї проблеми у

прагматизмі. Питання трансцендентного у філософії Р.В. Емерсона.

Література

Обов”язкова:

^ Ralph Waldo Emerson. The American Scholar// Essays and Poems by

Ralph Waldo Emerson. New York, 2005, pp. 50-67; pp/ 202-213.

Ralph Waldo Emerson. Circles.// Nature and Other Writings. Boston & London, 2003,

Pp. 147-157.

Додаткова:

Ralph Waldo Emerson. Self-Reliance // Nature and Other Writings. Boston and London, 2003

Pp. 63-85.


Семінар 5-6. Прагматизм і гуманізм. (4 год.)

Особливості ідей В.Джеймса у порівнянні з “прагматицизмом” Ч.Пірса.

Праці В.Джеймса “Воля до віри” , “Прагматизм” . Проблеми методу, істини, релігії.


Література

Обов”язкова:

Вільям Джеймс. Прагматизм. Київ, 2000. Лекція 1. С.7-25; лекція 2. С.25-43;

Лекція 4. Єдине і множинне. С.61-78; Лекція 7. Прагматизм і гуманізм.С. 111-126. Лекція 8.

Прагматизм і релігія. С.126-138.

William James. Pragmatism. Dover Philosophical Classics, N.Y. First published in 1995.

Додаткова: William James. The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy.

Dover Publications, N/Y., First published in 1956. Pp. 1-31.


Семінар 7. Прагматичний гуманізм Ф. К. С. Шіллера. (2 год)

Особливості тлумачення істини, реальності, гуманізму.

Історико- філософське осмислення Протагорового принципу “людина як міра усіх речей”

та його ролі у формуванні прагматичного гуманізму.

Література

Обов”язкова:

Ferdinand C.S. Schiller. Studies in Humanism. Elibron Classics www.elibron.com

  1. The Definition of Pragmatism and Humanism. Pp. 1-22.

Додаткова: Ibid. 2. From Plato to Protagoras. Pp. 22-71.


Семінар 8 –9. Прагматизм Дж.Д”юї. (4 год)

Еволюція поглядів Джона Д”юї в історико-філософському контексті: від гегельянства до

прагматизму. Розуміння активної ролі філософії у суспільних трансформаціях.

Тлумачення демократії як морально-естетичного ідеалу. У чому полягає “радикальна

демократія”, з точки зору Дж. Д”юї? Оцінка цієї ідеї у сучасному контексті.


Література

Обов”язкова:

^ The Essential Dewey. Volume 1. Pragmatism, Education, Democracy. – Indiana University Press-

  1. Фрагменти: “From Absolutism to Experimentalism” (pp. 14-22), “Philosophy and

Democracy” (pp.71-79), “Aims in Education” (pp.250-257), “Democracy is Radical “

(pp. 337 - 340)”.


Семінар 10-11. Неопрагматизм Ричарда Рорті. (4 год)

В чому полягає нерепрезентативний характер істини? Особливості тлумачення поняття

“переконання” (belief) та “корисності” (use).

Стаття “Історіографія філософії: чотири жанри”, її значення для розуміння історико-

філософського процесу.

Р.Рорті про роль філософії як “культурної політики”.


Література

Обов”язкова

Richard Rorty and Pascal Engel. Ehat is the Use of Truth? Columbia University Press, N.Y.2007

pp. 31-59.

Richard Rorty. The Historiography of Philosophy: Four Genres // Richard Rorty. Truth and Progress.

Philosophical Papers, Vol. 3. Cambridge University Press.1999. Pp. 247-274.

Додаткова:

Ричард Рорти. Случайность, ирония и солидарность. Москва, 1996.с. 239-251.


Семінар 12-13. Прагматизм у міждисциплінарному контексті (4 год.)

Прагматизм, модернізм, постмодернізм.

Прагматичні рецепції трансцендентного в літературі.

Література

Обов”язкова:

Richard Rorty. Postmodernist Bourgeois Liberalism.//Richard Rorty. Philosophical Papers

Vol.1, Cambridge University Press, 1991. Pp. 197-203

Richard Rorty. Afterword: Pragmatism, Pluralism and Postmodernism.// Richard Rorty. Philosophy

and Social Hope. Penguin Books, 1999. Pp. 262-277.

Додаткова:

Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Переклад М. Лукаша. Харків, “Фоліо”, 2003. С. 371 –384.

Goethe.Гете. Божественне.// Йоганн Вольфганг Гете. Вибрані твори. Київ, 1999. С. 59-61.

William Blake. Уильям Блейк. Человеческая сущность//Song of Innocence and Experience.

Песни невинности и опыта. Санкт-Петербург, 1993. С. 121.

Валеріан Підмогильний. Місто. 1954, Нью-Йорк та ін. видання (обрати фрагмент довільно)


Викладач курсу - Поліщук Ніна Павлівна

Доктор філософських наук

Скачати 78.21 Kb.
Дата конвертації31.10.2013
Розмір78.21 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи