Програма курсу “ філософія 2 (для студентів економічного факультету) Викладач доктор філософських наук, доцент icon

Програма курсу “ філософія 2 (для студентів економічного факультету) Викладач доктор філософських наук, доцентСхожі
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

Кафедра філософії та релігієзнавства

Програма курсу


ФІЛОСОФІЯ - 2”

(для студентів економічного факультету)

Викладач – доктор філософських наук, доцент Бондаревська Ірина Андріївна


Мета курсу. Лекційний курс розрахований на ознайомлення студентів з основними ідеями, проблемами та типами філософського мислення в минулому і в сучасності. Метод проведення семінарських занять включає: тезисний виклад суті проблеми, коментування текстів, вільний обмін думками, дискусію. Мета лекцій і семінарів – сприяти розвитку аргументованого критичного мислення та формуванню навичок філософської рефлексії повсякденного життя.

^ Спосіб викладання. Курс читається у 4 триместрі і розрахований на 13 навчальних тижнів (по 4 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (26 год.) та практичних занять (24 год.). Перший тиждень лекційний. В лекціях здійснюється аналіз ключових філософських понять, проблем, підходів. Практичні заняття спрямовані на роботу з основними філософськими першоджерелами.

^ Система контролю. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати практичні заняття (максимальна оцінка – 48 балів) і виконати одну письмову роботу (максимальна оцінка – 12 балів). Після закінчення курсу студент складає письмовий іспит (максимальна оцінка – 40 балів).


^ Тема 1. Філософія, її призначення та місце з культурі

Лекція (2 год.)

Етимологія слова „філософія”. Виникнення філософії. Визначення філософії в різних типах філософування. Філософія і міф. Філософія і буденне життя. Філософія і мудрість. Філософія як раціонально-критичне мислення. Філософія як спосіб життя. Образи філософів – Сократ, Сковорода. Філософська рефлексія. Основні питання філософії за Кантом. Філософія у сучасному світі. Філософія і наука. Філософія і політика. Гуманістична і морально-практична функція філософії.


Практичне заняття: Що таке філософія? (2 год.)

 1. Філософія і повсякденне життя.

 2. Філософія і міф.

 3. Філософія і мудрість

 4. Предмет філософії.


Література.

Основна:

Платон. Федон // Платон. Діалоги. – К.: Основи, 1995. С. 259 – 261 (Читанка. Кн. 1. С. 1 – 2).

Платон. Теэтет // Соч. в двух томах. Т.2. С. 286 – 270 (Читанка. Кн. 1, С. 2 – 3).

Декарт Р. Начала философии // Мир философии. Книга для чтения. Ч.1. М.: Политиздат, 1991. С. 24 – 30 (Читанка Кн.1).

Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г.В.Ф. Гегель. Работы разных лет: В двух томах. М., 1972, С. 388 – 394 (Читанка. Кн. 1, С. 8 – 10).

Хайдеггер М. Понятие философии. Философия и мировоззрение // Основные проблемы феноменологии. СПБ. 2001, С. 5 – 13 (Читанка. Кн.1, С. 16 – 20).


Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 9 – 24.

Адо П. Появление понятия философствования // Что такое античная философия / Пер с франц. В.П. Гайдамака. (Е- ресурс)

Рамсей Ф. П. Философия ( Е - ресурс). Джерело - Ramsey F.P. // Lodical Positivism / Ayer A.J. (ed). Glenkoe, 1960, pp. 321 - 326. Перевод выполнен А. В. Красновым.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.-К. 1995.-С. 7-59, 75-101.

Гильдебранд Д. Что такое философия? – СПб.,1999. – С. 209-228, 285-344.

Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного. -М., 1991.- С. 9 – 42,72 – 99.

Ортега - й - Гассет X. Что такое философия? - М., 1999.- С. 51-91.

Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. - 1994. - № 6.- С.29 -34.

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски. – М., 2000.- С.5-50.

Ясперс К. Введение в философию. – Мн., 2000. - С.9 - 28.

Тема 2. Проблема буття


Лекція (2 год.)


Історія проблеми буття. Буття і ніщо. Парменід і Гайдеггер. Онтологія і метафізика. Значення терміну „онтологія”. Значення терміну „метафізика”. Критика метафізики в некласичній та постмодерній філософії. Філософські моделі світу: монізм, дуалізм, плюралізм. Спіноза, Декарт, Ляйбніц. Поняття субстанції. Поняття монади. Простір і час. Рух і спокій. Проблема описання руху: апорії. Детермінізм та індетермінізм. Синергетика як теорія самоупорядкування світу.


Практичне заняття: Проблема буття (2 год.)


 1. Метафізика і онтологія. Буття і ніщо..

 2. Проблема субстанції. Моделі світу: монізм, дуалізм, плюралізм.

 3. Рух, простір і час.

 4. Каузальність і детермінізм – класичні та некласичні теорії.


Література.

Основна:

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Метафизика. Ростов-на-Дону, 1999. С. 11 – 15, 119 – 122, 220 – 223 (Читанка. Кн.1. С. 46 – 50).

Платон. Федон // Платон. Діалоги. К.: Основи, 19995. С. 259 – 261 (Читанка. Кн.1. С. 1 – 2).

Платон. Теэтет // Платон. Сочинения в двух томах. С. 259 – 261 (Читанка. Кн.1. С. 2 – 3).

Кант И. Критика чистого разума // Кант. Сочинения в шести томах. М., 1964. Т. 3. С. 521 – 522 (Читанка. Кн.1. С. 59).

Гайдеггер М. Що таке метафізика // Зарубіжна філософія ХХ ст. Читанка. Кн.1. К., 1993. С. 87 – 100. (Читанка. Кн. 1. С. 60 – 67).

Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 177 – 181 (Читанка. Кн. 2. С. 76 – 81).


Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 175 – 188.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії-К. 1995.-С 103-132.

Корет Эмерих . Основы метафизики. К.: Тандем, 1998. С. 9 – 22.

Лісовий В. Предмет і метод метафізики // Філософська думка.- 2000, №4.

Джеймс У. Введение в философию.- М., 2000,- С.22- 33.

Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - № 6. 1991 (Е - ресурс)

Лобковиц О. От субстанции к рефлексии: пути западноевропейской метафизики (Е - ресурс)


Тема 3. Проблема людини

Лекція (2 год.)

Розвиток уявлень про місце людини у світі: Античність, Середньовіччя, Новий час. Антропний принцип у сучасній науці і філософії. Опозиція сутністості та існування людини в класичній та некласичній філософії. Екзистенціалізм як філософія людського існування. Розвиток уявлень про здатності людини. Душа (дух) і тіло. Людина як природна і суспільна істота. Свобода волі. Проблема єдності тілесного і духовного в сучасній науці і філософії.


Практичне заняття: Проблема людини (2 год.)

 1. Природа людини. Сутність та існування людини.

 2. Специфіка людського буття.

 3. Тіло, душа і дух.

 4. Людина і суспільство. Свобода волі.


Література

Основна:

Сенека. О блаженной жизни // Древнеримские мыслители. Свидетельства, тексты, фрагменты. К., 1958. С. 81 – 83 (Читанка. Кн. 2. С. 43 – 44).

Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Антология мировой философии. Минск, М., 2001. С. 266 – 274 (Читанка. Кн. 2. С. 56 – 60).

Ротердамский Эразм. Оружие христианского воина // Мир философии. М. 1991. – Ч. 2. С. 12 – 14 ( Читанка. Кн. 1. С. 71 – 72).

Паскаль Б. Из мыслей // Мир философии. М. 1991. Ч. 2. С. 12 – 14 (Читанка. Кн. 1. С. 72 –74).

Гегель Г.В.Ф. Философия права // Мир философии. М., 1991. Ч. 2. ( Читанка. Кн. 1. С. 74 – 75).

Кассирер Э. Опыт человека // Мир философии. М., 1991. Ч. 2. (Читанка. Кн.1. С. 84 – 85).

Сартр Ж.П. Екзистенціалізм – це гуманизм // Філософія. Хрестоматія. Камен. Подільський, 2000. С. 62 – 65 (Читанка. Кн. 1. С. 85 – 87).


Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 189 – 193.

Філософія. Підручник / Бичко І., Бойченко І.В.. К., 2001. С. 111 -142.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії- С. 144-192,240-250.

Ясперс К. Введение в философию.- Мн. 2000.- С.64- 74.

Нанси Жан-Люк. Ответственность за существование (1996) / Пер. с франц. Ж. Горбылевой (Е – ресурс).

Фуко М. Забота о себе. История сексуальности ІІІ. Гл. ІІ. Культура себя. К., 1998. С. 47 – 77.


Тема 4. Проблема пізнання


Лекція (2 год.)

Класична і некласична моделі пізнання. Об’єкт пізнання: природа, суспільство, мислення. Суб’єкт пізнання: індивід, трансцендентальний суб’єкт, соціально-історичний суб’єкт. Пізнання як пригадування. Пізнання як відображення. Пізнання як конструювання. Рівні пізнання: почуттєве і раціональне. Істина і хиба. Основні концепції істини: когерентна, кореспондентна, прагматична. Гносеологічний оптимізм. Скептицизм. Агностицизм. Наукова істина. Істина в мистецтві. Істина як розуміння. Гносеологічний плюралізм постмодерної філософії.


Практичне заняття: Проблема пізнання (2 год.)

 1. Пізнання і досвід.

 2. Рівні наукового пізнання. Поняття наукового методу.

 3. Проблема істини в класичній та сучасній філософії.

 4. Види пізнання. Самопізнання.


Література

Основна:

Аристотель. Категории. Первая аналитика // Аристотель. Соч.инения в четырех томах. М.: Мысль, 1978. Т.2. С. 53 – 55, 119 – 121 (Читанка. Кн.1, С. 21 – 23).

Аристотель. Метафізика // Аристотель. Метафізика. Ростов-на-Дону, 1999, С. 11 – 15 (Читанка. Кн. 1. С. 46 – 50).

Бекон Ф. Новий органон // Філософія. Хрестоматія. Кам.-Подільський: Абетка, 2000. С. 59 – 60. (Читанка. КН. 1. С. 115 – 116).

Декарт Р. Міркування про метод // Філософія. Хрестоматія.Кам.-Подільський: Абетка, 2000. С. 62 – 65 (Читанка. Кн. 1. С. 116 – 118).

Кант І. Критика чистого розуму // Філософія. Хрестоматія. Кам.-Подільський: Абетка, 2000. С. 62 – 65 ( Читанка. Кн. 1. С. 118 – 120).

Гегель. Феноменология духа. СПБ., 1992. С. 20 – 21 (Читанка. Кн. 1. С. 120 – 121.

Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. 1989. № 4. С. 96 – 99 (Читанка. Кн. 1. С. 118 – 120).

Рассел Б. Закон исключенного третьего // Исследование значения и истины. М., 1999. С. 309 – 314 (Читанка. Кн.1. С. 42 – 45).

Габермас Ю. Філософський дискурс сучасності. К.: Український філософський фонд, 1998. С. 7 – 8.

Кун Т. Структура научных революций. К., 2001. С. 23 – 24, 66 – 67, 97, 124 – 171 (Читанка. Кн. 1. С. 118 – 120).

Фуко М. Гуманитарные науки // М. Фуко. Слова и вещи. М.: Прогресс, 1977. С. 430 – 438 (Читанка. Кн.2. С. 97 – 101).

Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 193 – 212.

Філософія. Курс лекцій. К., 1993.С. 162-192.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002.- С.ЗЗ -57.

Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход.- М., 2002.- С.108 -122.

Шютц А. Структура повседневного мышления // Сщциологические исследования - № 2. – 1988 (Е - ресурс)

Куайн У.Є.О. Дві догми раціоналізму // Куайн У.Є.О. Слово и объект М., 2000 (Е - ресурс).

Матурана У. Р., Варела Ф.Х. Древо познания. – М., 2001. – С. 182 – 220.


Тема 5. Соціальна філософія


Лекція (2 год.)

Суспільство як предмет філософського аналізу. Історичний розвиток уявлень про природу і структуру суспільства. Античні моделі суспільного устрою. Платон і Аристотель. Модерні теорії суспільного розвитку. Теорія природного права людини. „Суспільна угода” (Ж.-Ж. Руссо). Природна і громадянська свобода. Рушійні сили розвитку суспільства: конфлікти, суперечності, солідарність. Критерії оцінки суспільного розвитку. Сучасні комунікативні теорії суспільства.


Практичне заняття: Соціальна філософія (2 год.)

 1. Поняття суспільства.

 2. Суспільство як система.

 3. Історичний розвиток суспільства.

 4. Сенс історії.


Література.

Основна:

Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей // Ф. Ницше. Воля к власти. М.: Эксмо, 2003. С. 397 – 401.

Фрейд З. Я и Оно // Мир философии. Книга для чтения. Ч. 1. М. 1991. С. 456 – 460.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Мир философии. Книга для чтения. Ч. 1. М., 1991, С. 460 – 164.

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // М. Хайдеггер. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 63 – 69.

Ясперс. К. Про сенс історії // Сучасна зарубіжна філософія.- К.1996.
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії- С.231-288.


Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 250 – 259

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.- К.,1999.- С.112-119, 138-171.

Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004. – С. 83 – 97.

ИонасГ. Принцип відповідальності.- К. 2001.- С.7 - 45, 205 - 335.

Франк С.Л. Духовные основы общества.- М, 1992.- С.37 -146.

Поппер К. Злиденність історицизму.- К. 1994.- ( Гл.4.).

Шелер М. Человек и история // М.Шелер.Избраные произведения. М. 1994.

Ясперс К. Введение в философию.- Мн. 2000.- С.98- 111.


Тема 6. Філософія культури та історії


Лекція (2 год.)


Культура як спосіб людського існування. Виникнення поняття культури. Дефініція культури. Культура і цивілізація. Універсалії культури. Напрями дослідження культури: Освальд Шпенглер , Ернст Кассірер. Типологія культури. Аплонівське і діонісійське в культурі. Символічні форми культури. Проект культури в філософії доби Просвітництва. Культура і традиція. Норми і цінності як предмет філософського дослідження. Моральні цінності та проблема вибору життєвих орієнтирів. Естетичне ставлення до дійсності. Мистецтво як естетична цінність. Історія і культура в постмодерній філософії.


Практичне заняття: Філософія культури та історії (2 год.)

 1. Культура як спосіб людського існування.

 2. Роль цінностей та норм у суспільному житті.

 3. Моральні цінності та проблема вибору життєвих орієнтирів.

4. Естетичні цінності і мистецтво.


Література.

Основна:

Кант И. Критика практического разума // Кант И. Сочинения в 6-ти томах. Т.4.1. М.: Мысль, 1965. (Читанка. Кн. 2. С. 6 – 7.

Шіллер Ф. Листи про естетичне виховання людини // Шіллер Ф. Естетика. К..: Мистецтво, 1974. С. 163 – 169. (Читанка. Кн. 2. С. 7 – 10.

Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 276 – 284 (Читанка. Кн. 2. С. 10 – 13).

Трельч Э. Историзм и его проблемы . М.. 1995. С. 170 – 171. (Читанка. Кн. 2. С. 13 – 14).

Франко І. Що таке поетична краса? // Краса і секрети творчості. К.: Мистецтво, 1980. С. 420 – 429. ( Читанка. Кн. 2. С. 14 – 18.


Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 218 – 250.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. - К., 1995. – С.217 - 228.

Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. – С. 3 – 30. (Е - ресурс)

Парамонов Б. Конец стиля. (Е - ресурс).

Гройс Б. Медиаискусство в музее (Е - ресурс).

Тейлор Чарлз. Політика визнання // Тейлор Чарльз. Мультикультуризм і політика визнання. К., 2004. – С. 29 – 71.


Тема 7. Філософія стародавнього світу


Лекція (2 год.)

Особливості східної філософії : Індія, Китай. Філософські школи та системи. Особливості Давньогрецької філософії. Філософія як прагнення мудрості. Етапи розвитку давньогрецької філософії. До сократична філософія: Фалес, Геракліт, Демокріт. Сократ і його роль в розвитку філософської думки. Софісти. Платон і платонізм. Систематизація і раціоналізація філософського знання: Арістотель. Елліністичні філософські школи. Кінізм, епікуреїзм, стоїцизм. Ідеал філософського способу життя. Щастя і свобода. Неоплатонізм.

^ Практичне заняття: Філософія стародавнього світу (2 год.)

1. Філософська думка у стародавніх Індії та Китаї.

2. Головні напрями античної філософії:

а) ранній грецький натуралізм (мілетці, Геракліт);

б) онтологізм грецької філософії (Піфагор, елеати, Демокріт);

в) вчення про засади і принципи знання (софісти,Сократ);

г) світ ідей у вченні Платона;

д) філософські погляди Аристотеля.


Література.

Основна:

Рігведа (вибрані твори) // Читанка з історії філософії у 6-ти книгах. Кн.1: Філософія стародавнього світу. К.: Довіра, 1992. С. 12 – 14 (Читанка. Кн. 1. С. 20 – 21).

Конфуцій. Лунь-Юй (фрагменти) // Читанка з історії філософії у 6-ти книгах. Кн.1: Філософія стародавнього світу. К.: Дорвіра, 1992. С. 65 – 68 (Читанка. Кн.2. С. 22 – 23).

Парменид. О природе (Е – ресурс).

Аристотель. Метафизика. Кн. 1. Гл. 3 – 10 // Аристотель. МЕтафизика. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 11 – 39 (Читанка. Кн. 2. С. 23 – 43).

Сенека. О блаженной жизни // Древнегреческие міслители. Свидетельства, тексті, фрагменті / Сост. А.А. Авестисьян. К., 1958. С. 81 – 83 ( Читанка. Кн. 1. С. 43 –44).


Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 26 – 60.

Адо П. Фігура Сократа // Адо П. Что такое античная философия? (Е- ресурс).

Адо П. Платон и Академія // Адо П. Что такое античная философия? (Е- ресурс).

Адо П. Аристотель и его школа Адо П. Что такое античная философия? (Е- ресурс).


Тема 8. Філософія доби Середньовіччя та Відродження


^ Лекція (2 год.)

Особливості середньовічної філософії. Філософія і теологія. Теоцентризм і креаціонізм. Ставлення до античної спадщини. Етапи розвитку середньовічної філософії. Патристика і схоластика. Проблема співвідношення віри і розуму. Блаженний Августин. Тома Аквінський. Докази існування Бога. Онтологічний доказ: Ансельм Кентерберійський. Теодицея. Істина і одкровення. Дискусія про універсалії. Номіналісти, концептуалісти та реалісти. Антропоцентризм і гуманізм філософії Відродження. Піко делла Мірандола. Ніколо Макіавеллі. Мішель Монтень.


Практичне заняття: Філософія доби Середньовіччя та Відродження (2 год.)

1. Основні проблеми та етапи розвитку середньовічної філософії.

2. Схоластика як форма філософування.

3. Основні напрями середньовічної схоластики.

4. Антропоцентризм і гуманізм ренесансної філософії.


Література.

Основна:

Тертуллиан. О свидетельстве души. (Е – ресурс)

Августин Блаженный. Монологи // Блаженный Августин. Энхиридион, или о вере, надежде и любви. К., 1996. С. 179 – 188 (Читанка. Кн.2. С. 45 - 50.

Фома Аквинский. Трактат о едином Боге // Фома Аквинский. Сумма теологии. К.М., 2002. С. 20 – 27 (Читанка. Кн 2. 1. С. 51 – 55).

Кентенберийский Ансельм. Прослогион // Антология средневековой мысли. СПб., 2001. Т. 1. С. 194 – 202.

Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Антология мировой философии: Возрождение. Мн., М. 2001. С. 266 – 276 ( Читанка. Кн. 2. С. 56 – 60).

Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 61 – 88.

Адо П. Хритианство как философия откровения // Адо П. Что такое античная философия? (Е - ресурс)

Коплстон Ф. Середньовічна філософія. - К., 1997.


Тема 9. Філософія Нового часу


Лекція (2 год.)


Основні риси філософії Нового часу. Філософія як наука. Принцип автономного мислячого суб’єкта. Методичний сумнів і проблема обґрунтування знання.Раціоналізм та емпіризм. Емпірично-індуктивний і раціонально-дедуктивний методи пізнання. „Ідоли розуму” Френсіса Бекона, методичний сумнів Рене Декарта. Філософія суспільства: Томас Гоббс і Джон Локк. Філософія як ідеологія просвітництва: Вольтер, Дідро і Руссо. Німецька трансцендентально-критична філософія. Кант і Гегель. Антропологія Фейєрбаха.


Практичне заняття: Філософія Нового часу

 1. Наукова революція та філософія Нового часу.

 2. Раціоналізм та емпіризм XVII ст.

 3. Людина та суспільство у філософії Просвітництва.

 4. Німецька трансцендентально-критична філософія.


Література.

Основна:

Декарт Рене. Головні правила методу // Декарт Рене. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001. С. 25 – 36 (Читанка. Кн. 2. С. 61 – 64).

Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000. С. 22 – 38.

Дидро Д. О достаточности естественной религии (Е – ресурс).

Дидро Д. Мысли к истолкованию природы (Е - ресурс)


Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 89 – 112.

Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней: Т.3.(от Возрождения до Канта.) - СП6. 2002.

Філософія . DTV – atlas. – К., 2002. – С. 103 – 157.

Гулыга А. Немецкая классическая философия. - М., 1986.

Гусев В. Західна філософія Нового часу ХVII – ХVIII cт. - К., 2000.


Тема 10. Некласична філософія ХІХ – поч.. ХХ ст.

Лекція (2 год.)

Поняття некласичної філософії. Від абстрактного до соціально-історичного суб’єкта. Марксизм. Соціальне як посередник між природою і духом. Філософія як засіб перетворення світу. Позитивізм. Критика філософії як метафізики. Огюст Конт. Філософія життя. Від раціоналізму до ірраціоналізму (воля, інстинкт, інтуїція). Життя як органічний процес. Анрі Бергсон. Фрідріх Ніцше: воля до влади Російська релігійна філософія. Володимир Соловйов і Микола Бердяєв.


Практичне заняття: Некласична філософія ХІХ – поч.. ХХ ст..

1. Марксизм;

2. Позитивізм, неопозитивізм.

3. Філософія життя.

4. Російська релігійна філософія "срібного віку".


Література.

Основна:

Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей // Ф. Ницше. Воля к власти. М.: Эксмо, 2003. С. 397 – 401 (Читанка. Кн. 2. С. 74 – 76).

Бергсон А. Творческая эволюция. Гл. 3. О значении жизни (Е - ресурс)

Бердяев Н. Основная идея философии Владимира Соловьева (Е - ресурс).

Бердяєв Н. Проблема человека (Е - ресурс)

Ницше Ф. Смерки идолов, или как философствуют молотом (HTML Doc.)


Додаткова:

Філософія . DTV – atlas. – К., 2002. – С. 159 – 194.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 113 – 129, 152 – 163.

Фром Е. Марксова концепция человека (Е - ресурс)

Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней: Т.4.—СПб.,2002.

Лосский И.О. История русской философии. - М., 1991.


Тема 11. Основні напрями філософії ХХ ст.

Лекція (4 год.)

Феноменологія – витоки та основні теоретичні настанови. Поняття феномену в класичній і некласичній філософії. Едмунд Гуссерль. Феноменологічна редукція. Інтенціональність і поняття життєвого світу. Екзистенціалістська інтерпретація людського існування. Поняття екзистенції. Жан-Поль Сартр. Екзистенціальна ситуація: загубленість, тривога, страх і абсурд. Альбер Камю. Проблема самореалізації людини у світі. Загроза втрати ідентичності. Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеггера. Людина і „люди”. Істина як „алетейя”. Герменевтика як спосіб філософствування. Герменевтичне коло. Лінгвістичний поворот. Структуралізм і постструктуралізм. Ролан Барт і Фуко. Аналітична філософія: Вітгенштайн, Куайн. Постмодерністська філософія – Жан Франсуа Ліотар, Ричард Рорті.


Практичне заняття: Основні напрями філософії ХХ ст.

1. Феноменологія (Е. Гуссерль)

2. Фундаментальна онтологія (М. Гайдеггер);

3. Екзистенціалізм (Ж.П. Сартр)

4. Структуралізм і постструктуралізм (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида)

5. Аналітична філософія (Л. Вітгенштайн, У.Е.О. Куайн, Дж. Остін).


Література.

Основна:

Сартр. Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1990. С. 319 – 330 (Читанка. Кн. 2. С. 91 – 97).

Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля (HTML Doc.)

Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. С. 177 – 181 (Читанка. Кн. 2. С. 76 – 81.

Гуссерль Э. Формальна і трансцендентальна логіка // Зарубіжна філософія ХХ ст. К., 1993. Кн. 6. С. 62 – 67 ( Читанка. Кн. 2. С. 82 – 84).

Гадамер Г.-Г. Про круговий цикл розуміння // Істина і метод. К.: Юніверс, 2000. Т. 2. С. 55 – 62 (Читанка. Кн. 2. С. 84 – 89).

Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження. К.: Основи. 1995. С. 41 – 43 ( Читанка. Кн. 1. С. 89 – 91).

Остин Д. Истина (Е – ресурс)

Фуко М. Гуманитарные науки // Фуко М. Слова и вещи. М.: Прогресс, 1977. С. 430 – 438).


Додаткова:

Філософія . DTV – atlas. – К., 2002. – С. 211 – 239.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 122 – 151.

Куайн У.Є.О. Дві догми раціоналізму // Куайн У.Є.О. Слово и объект М., 2000 (Е - ресурс).

Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. К., 1998.

Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії. К. 1997.


Тема 12. Філософська думка в Україні.


Лекція (2 год).

Українська філософська думка в контексті європейської філософії. Філософські ідеї у творах руських книжників доби Київської русі. Вплив візантійської і античної традиції. Філософське мислення і релігійне служіння. Філософія в Киево-Могилянській академії. Феномен академічної філософії. Вплив пізньої схоластики та західно-європейського раціоналізму. Теофан Прокопович. Оригінальна філософська думка в Україні XVIII ст. Григорій Сковорода: філософія і мудрість. Істина і щастя. Філософія українського романтизму і академічна філософія ХІХ ст. Памфіл Юркевич. Філософське обґрунтування української ідеї (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). Дмитро Донцов.

Практичне заняття: Філософська думка в Україні

 1. Особливості, джерела і етапи становлення українського філософування.

 2. Філософія Києво-Могилянської академії. Григорій Сковорода,

 3. Філософія українського романтизму та академічна філософія (П.Юркевич).

 4. Філософське обґрунтування української ідеї (кінець ХІХ- поч, ХХ ст.).


Література.

Основна:

Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України. Хрестоматія. К., 1994. С. 8 – 22 (Читанка. Кн. 2, С. 105 – 114).

Сковорода Г. Діалог. Имя ему – Потоп Зміин. Історія філософії України. Хрестоматія. К., 1994. С. 242 – 251. (Читанка. Кн. 2. С. 115 – 125).

Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого // Історія філософії України. Хрестоматія. К., 1994. С. 341 – 348 (Читанка. Кн. 2. С. 125 – 129).

Донцов Д. Дух нашої давнини // Історія філософії України. Хрестоматія. К., 1994. С. 341 – 348 (Читанка. Кн. 2. С. 129 – 133).


Додаткова:

Горський В.С. Історія української філософії. - К., 1997, 2001.

Федів Ю.О, Мозкова П. Г. Історія української філософії: Курс лекцій. - К., 2000.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - К., 1992.


Вимоги до письмових робіт:

ПИСЬМОВА РОБОТА 1 виконується у вигляді проміжного тесту перед тижнем самостійної підготовки (6 балів).


ПИСЬМОВА РОБОТА 2 виконується як реферат з елементами аналізу тексту протягом тижня самостійної підготовки (16 балів).

Обсяг роботи:

до 5 стор. тексту, кегль 14, інт. – 1,5.

Оформлення: Нумерація структурних елементів роботи обов’язкова.

^ СТРУКТУРА РОБОТИ

 1. Відомості про автора роботи: роки життя, філософський напрям (до 2 речень).

 2. Основна ідея роботи (фрагменту) або та ідея, яка вас зацікавила Що хоче довести автор?).

 3. Коротко відтворити логіку розгортання ідеї у тексті.

 4. Якою мірою ваше уявлення про досліджуваний предмет збігається з точкою зору автора тексту?

 5. Сформулюйте 1-3 запитання, які, на вашу думку, випливають із прочитаного тексту.

ТЕРМІН ПОДАЧІ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРУ – 11 тиждень, понеділок.


СПИСОК ТЕКСТІВ для виконання ПИСЬМОВИХ РОБІТ (Е - ресурс).

 1. Кант И. Ответ на вопрос „Что такое Просвещение?” (весь текст)

 2. Ницше Фридрих. Смерки идолов, или как философствуют молотом. Розділи – від першого до „Исправители человечества” (включно).

 3. Бердяев Николай. Проблема человека. К построению христианской антропологии. (Весь текст).

 4. Хайдеггер Мартин. Письмо о гуманизме (весь текст).

 5. Фром Эрих. Марксова концепция человека (весь текст).

 6. Фуко Мишель. Что такое автор? (весь текст).

 7. Барт Р. Структуралізм как деятельность (весь текст).

 8. Остин Д. Истина (Весь текст).


Студент обирає для виконання роботи один текст (за бажанням).


Довідкова література до курсу:

Філософія . DTV – atlas. – К., 2002.

История философии. Энциклопедия (Е - ресурс)

Неретина С.С. Опыт словаря средневековой культуры (Е - ресурс)

The Internet Encyclopedia of Philosophy (ярлик Е-net)Скачати 212.07 Kb.
Дата конвертації02.11.2013
Розмір212.07 Kb.
ТипЛекція
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи