Робоча навчальна програма дисципліни “організація обліку для студентів заочної форми навчання: Найменування галузі знань icon

Робоча навчальна програма дисципліни “організація обліку для студентів заочної форми навчання: Найменування галузі знаньСхожі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


Кафедра обліку і аудиту


Погоджено

Заступник декана факультету дистанційної та післядипломної освіти

____________ В.В.Сажко“ ___ ”___________ 20 р.
Затверджую

Проректор з науково-педагогічної та

методичної роботи

___________________ І.О.Іваницька


“ ___ ”___________ 20 р
^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ”


для студентів заочної форми навчання:


Найменування галузі знань

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0305 – Економіка та підприємництво

7.03050901 – Облік і аудит

спеціаліст

Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

144

4

1
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

10 семестр

Всього

Всього

144

144

Аудиторні заняття, у тому числі:

14

14

лекції

8

8

практичні заняття

6

6

семінарські заняття

-

-

лабораторні роботи

-

-

Курсова робота

*

*

Самостійна робота

65

65

Індивідуальна робота

65

65

Підсумковий контроль знань – екзамен

*

*Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол від „ ” ________________ 20 року №


Завідувач кафедри: _________________ доцент Щур О.В.


Укладачі: _________________ доцент Міщенко Р.А.


_________________ ст. викладач Фурманчук О.С.


Полтава 2011


1. Робоча програма з дисципліни «Організація обліку» складена згідно з типовою програмою для технічних спеціальностей і розроблена на основі робочого навчального плану.

2. Предмет, мета та завдання дисципліни

2.1. Дисципліна “ Організація обліку ” призначена для того, щоб дати студентам необхідні знання з основ теорії і практики організації бухгалтерського обліку та порядку складання, затвердження і подання звітності.

^ Завданням дисципліни є вивчення організації і техніки обліку і контролю на підприємстві, раціональної структури облікового і контрольного процесів, організації роботи виконавців.

^ Предметом дисципліни є вивчення облікового, контрольного і аналітичного процесів на підприємстві, розробка наукових методів організації цих процесів в роботі бухгалтерії, що забезпечують досягнення оптимальних економічних результатів

2.2. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • уміти складати первинні документи, звітність та аналізувати результати господарської діяльності;

 • знати сутність, значення і завдання бухгалтерського обліку і звітності, організацію обліку господарських операцій, засвоїти основні теоретичні облікові категорії та їх практичне використання.;

 • складати графіки документообігу, розподіляти обов’язки між працівниками бухгалтерії;

 • визначати оптимальну структуру бухгалтерської служби;

 • розробляти посадові інструкції;

 • знаходити оптимальні економічні рішення виробничих ситуацій при взаємодії з іншими організаціями

2.3.Курс базується на таких дисциплінах

 • Теорія бухгалтерського обліку

 • Економіка підприємства

 • Податки та система оподаткування

 • Контроль і ревізія

 • Бухгалтерський облік

 • Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

^ 3. Тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу.п/п

Назва теми

Години за видами занять

Лекції

Практичні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1.

Основи організації бухгалтерського обліку

2

2

4

4

12

2.

Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. Організація облікової політики на підприємстві4

4

8

3.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу4

4

8

4.

Загальні засади організації бухгалтерської служби на підприємстві

2

2

6

6

16

5.

Організація роботи бухгалтерської служби.6

6

12

6.

Організація діловодства, документування операцій та документообігу6

6

12

7.

Організація бухгалтерського обліку активів підприємства4

4

8

8.

Організація бухгалтерського обліку власного капіталу і зобов’язань підприємства

2
4

4

10

9.

Організаційні засади бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів

2
6

6

14

10

Організація документування та аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів6

6

12

11

Загальні принципи організації складання та подання фінансової звітності4

4

8

12

Організація обліку праці та її оплати.
2

5

5

12

13

Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування АРМ бухгалтера4

4

8

14

Організація розвитку бухгалтерського обліку2

2

4

Усього

8

6

65

65

144^ 4. Тематика та зміст лекційного курсу
Тема курсу

Застосування

1

2

3

Модуль 1

1.

^ Основи організації бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в системі управління господарством. Система та процес бухгалтерського обліку. Принципи організації бухгалтерського обліку. Предмет, об’єкти та метод організації бухгалтерського обліку.

+

2.

^ Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. Організація облікової політики на підприємстві Нормативно-правова основа організації бухгалтерського обліку в Україні. Організація облікової політики підприємства.
3.

^ Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу
3.1

Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку. Переваги, недоліки та коротка характеристика форм організації бухгалтерського обліку. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Облікові регістри, їх сутність та значення
3.2

Розробка робочого плану рахунків, як додатку до наказу про облікову політику. Зростання ролі робочого плану рахунків в забезпеченні збереження і ефективного використання майна підприємства.
4.

^ Загальні засади організації бухгалтерської служби на підприємстві Призначення та функції бухгалтерської служби. Види та типи бухгалтерської служби. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників.

+

5.

^ Організація роботи бухгалтерської служби. Регламентація діяльності облікових працівників. Нормування праці бухгалтерів. Організація робочого місця бухгалтера. Порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера.

6.

^ Організація діловодства, документування операцій та документообігу. Поняття документу, діловодства та документування. Організація документування господарських операцій. Організація документообігу. Організація вилучення та утилізації документів.
7.

^ Організація бухгалтерського обліку активів підприємства.
7.1

Організаційні засади бухгалтерського обліку активів підприємства. Організація документування операцій з необоротними та оборотними активами. Типові форми первинних документів з обліку необоротних та оборотних активів та порядок їх, створення, застосування і оформлення
7.2

Організація аналітичного обліку необоротних та оборотних активів. Організація проведення інвентаризації необоротних та оборотних активів підприємства.
8

^ Організація бухгалтерського обліку власного капіталу і зобов’язань підприємства.

+1

2

3

8.1

Організаційні засади бухгалтерського обліку пасивів підприємства. Організація документування операцій з власним капіталом і зобов’язаннями підприємства.

+

8.2

Організація аналітичного обліку пасивів підприємства. Організація проведення інвентаризації зобов’язань підприємства.

+

9.

^ Організаційні засади бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів. Загальні засади організації бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

+

10.

Організація документування та аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів. Організація документування обліку доходів, витрат і фінансових результатів. Організація аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів.
11.

Загальні принципи організації складання та подання фінансової звітності. Загальні принципи організації складання фінансової звітності. Організація надання фінансової звітності. Порядок виправлення помилок у звітності. Організація надання внутрішньої звітності. Організація складання і надання консолідованої фінансової звітності.
12.

Організація обліку праці та її оплати. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати. Кадрова документація: склад, види. Розпорядчі документи з особового складу. Регулювання та документальне оформлення в змісті трудових відносин. Організація обліку оплати праці. Організація обліку відрахувань та утримань із заробітної плати. Призначення та виплати пенсій працівникам підприємства. Визначення облікового складу працівників. Організація аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з оплати праці. Організація бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати.
13.

Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування АРМ бухгалтера Поняття електронного документообігу. Моделі документування в комп’ютерних програмах. Програмні системи електронного документообігу. Електронні первинні документи. Маршрути первинних документів. Реєстрація електронних документів. Створення архіву електронних документів
14.

Організація перспективного розвитку бухгалтерського обліку. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку.


^ 5. Теми практичних занятьтеми

п.з

Тема практичного заняття

Застосування

1

2

3

4

1

1

Система бухгалтерського обліку на підприємстві та її організація. Предмет, об’єкти та метод організації бухгалтерського обліку

+

2

2

Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. Організація облікової політики на підприємстві
3

3

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
3

4

Організація облікового процесу на підприємстві:розробка робочого Плану рахунків

+

4

5

Загальні засади організації бухгалтерської служби на підприємстві
4

6

Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
5

7

Організація роботи бухгалтерської служби: нормування праці бухгалтерів
5

8

Порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера
6

9

Організація діловодства, документування операцій та документообігу
6

10

Організація вилучення та утилізації документів
7

11

Організація бухгалтерського обліку оборотних активів підприємства.
7

12

Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів

+

8

13

Організація обліку власного капіталу
8

14

Організація бухгалтерського обліку зобов’язань підприємства.
9

15

Організаційні засади бухгалтерського обліку доходів
9

16

Організаційні засади бухгалтерського обліку витрат
10

17

Організація документування доходів, витрат і фінансових результатів.
10

18

Організація аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів.
11

19

Загальні принципи організації складання фінансової звітності.
11

20

Загальні принципи організації подання фінансової звітності.
12

21

Організація обліку праці та її оплати
12

22

Кадрова документація: склад, види. Розпорядчі документи з особового складу. Регулювання та документальне оформлення в змісті трудових відносин.
13

23

Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування АРМ бухгалтера
14

24

Організація розвитку бухгалтерського обліку


^ 6.Самостійна робота.


6.1. Курсова робота

Самостійна робота здійснюється студентами шляхом вивчення пройденого матеріалу, зміст якого визначається цією робочою програмою. Крім того, студенти виконують у 9 семестрі курсову роботу, обсяг і характер якої визначається робочими планами. Вихідні дані для курсової роботи призначаються для виконання таких розділів:

Розділ 1. Організація облікового процесу на підприємстві

Розділ 2. Організація обліку господарських засобів (за призначеною темою)

Розділ 3. Практична частина

Обсяг курсової роботи – 40-50 сторінок формату А-4.


^ 6.2. Розподіл часу на самостійну роботу по навчальних тижнях в 10 семестрі

навчального тижня

^ 1. Опрацювання лекційного матеріалу

2. Написання курсової роботи

3. Опрацювання теоретичних і практичних питань до іспиту

4. Підготовка до іспиту

Усього за тиждень, год.

1

2

3

4

5

6

1

2


2

2

2
4
6

3

2
2
4

4

4
2
6

5

2


2

6

2

1

6
9

7

2

1

2
5

8

4

1

2
7

9

2

13

10

2

1

2
5

11

2

1

2
5

12

4

2

4

6

16

13

2

2
6

10

14

2

2

6

6

16

15

2

2

2

6

12

16

2

2

2

6

12

17

2

2
6

10

Всього за семестр, год

40

18

36

36

1307. Індивідуальна робота.


Індивідуальна робота призначена для більш поглибленого вивчення найбільш важливих питань курсу. Реферат – одна з основних форм індивідуальної роботи студента. Мета реферату – закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення окремих тем.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості організації обліку.
Обсяг реферату має бути в межах 10–15 сторінок формату А4.
Робота над рефератом включає такі етапи: вибір теми, підбір спеціальних літературних джерел та фактичного статистичного матеріалу; консультація з викладачем; передача реферату викладачу для оцінювання або виконання доповіді перед студентами групи на основі матеріалів реферату.

Реферат оцінюється за п’ятирівневою шкалою: 0, 5, 10, 15 і 20 балів. Оцінюванню підлягають: зміст, оформлення, ілюстрації, використання джерел, структура реферату. Вимоги до оформлення аналогічні курсовим роботам. Реферат оцінюється з першого подання і поверненню на доопрацювання не підлягає.

^ 8. Програмні питання для контролю знань


Питання

^ Скорочена назва та сторінки із двох-трьох основних підручників

Бутинець

Кузьминський

Сопко

1

2

3

4

5

^ 8.1 Питання для опрацювання лекційного матеріалу

1

Бухгалтерський облік і контроль у системі управління господарством

1-3

3-8

3-6

2

Предмет і об’єкти організації бухгалтерського обліку

3-5

8-10

6-8

3

Принципи організації бухгалтерського обліку і контролю

5-8

10-20

8-16

4

Метод організації бухгалтерського обліку і контролю господарської діяльності

8-11

20-25

16-26

5

Загальна побудова облікового процесу

36-39

26-31

30-35

6

Організація облікових номенклатур
31-40

35-44

7

Організація відображення облікової інформації та її матеріальних носіїв

39-41

40-45

44-49

8

Методика і техніка розробки форм відображення облікової інформації

42-46

45-49

49-52

9

Організація технології облікового процесу

47-51

49-69

52-67

1

2

3

4

5

10

Особливості даних бухгалтерського обліку

51-52

69-73

67-71

11
^

Організація контрольного процесу
37-47

12

Загальна побудова процесу контролю господарської діяльності
73-74

119-120

13

Організація номенклатур контролю
74-78

120-124

14

Організація відображення контрольної інформації та її матеріальних носіїв
78-85

124-129

15

Організація технології контрольного процесу
85-92

129-133

16

Організація контрольного процесу на окремих технологічних етапах
92-99

133-139

17

Організація перевірок (ревізій) внутрішньогосподарської діяльності
99-106

139-144

18

Організаційна побудова бухгалтерії
129-135

176-177

19

Принципи організації праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком і контролем
135-139

177-180

20

Види норм та їх характеристика
139-143

180-183

21

Визначення чисельності (кількості) облікового персоналу
143-146

183-187

22

Самоорганізація праці працівників обліку і контролю
146-148

187-188

23

Особливості організації роботи керівника служби обліку і контролю
148-151

188-191

^ 8.2.Програмні питання для самостійного вивчення дисципліни


Питання

^ Коротка назва та сторінки підручників

Кузьминський

Сопко

Лень

1

2

3

4

5

1

Організація облікових номенклатур

31-40

35-44
2

Організація відображення облікової інформації та її матеріальних носіїв

40-45

44-49
3

Методика і техніка розробки форм відображення облікової інформації

45-49

49-52
4

Організація технології облікового процесу

49-69

52-67
5

Особливості даних бухгалтерського обліку

69-73

67-71
6
^

Організація контрольного процесу

37-47
7

Загальна побудова процесу контролю господарської діяльності

73-74

119-120
8

Організація номенклатур контролю

74-78

120-124
9

Організація відображення контрольної інформації та її матеріальних носіїв

78-85

124-129
10

Організація технології контрольного процесу

85-92

129-133
11

Організація контрольного процесу на окремих технологічних етапах

92-99

133-139
12

Організація перевірок (ревізій) внутрішньогосподарської діяльності

99-106

139-144
1

2

3

4

5

13

Організаційна побудова бухгалтерії

129-135

176-177

73-78

14

Принципи організації праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком і контролем

135-139

177-180

72-73

15

Види норм та їх характеристика

139-143

180-183

81-87

16

Визначення чисельності (кількості) облікового персоналу

143-146

183-187
17

Самоорганізація праці працівників обліку і контролю

146-148

187-188
18

Особливості організації роботи керівника служби обліку і контролю

148-151

188-191
19

Організація управлінського обліку655-669

20

Організація отримання інформації для складання та подання податкової звітності612-632

21

Організація складання та подання статистичної звітності638-650

22

Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку672-681^ 9. Способи поточного та підсумкового контролю знань студентів

9.1. Поточний контроль знань студентів здійснюється за такими напрямами:

- на практичних заняттях шляхом усного опитування, проведення письмових робіт;

- шляхом проведення раз на семестр міжсесійного контролю студентів;

- контролю за виконанням курсової роботи в міру її виконання. При цьому враховується додержання строків виконання окремих її розділів, передбачених графіком.

9.2. З метою підсумкового контролю знань студенти складають екзамен.

^ 10. Критерії оцінювання знань

10.1 Згідно існуючих положень виконання студентами курсових робіт і складання іспиту у 9 семестрі оцінюється на “відмінно”, “добре”, “задовільно” і “незадовільно”.

10.2. Оцінка “відмінно” може бути виставлена у випадку, коли студент виявив глибокі знання матеріалу, викладеного в лекційному курсі, на практичних заняттях та під час самостійної роботи, вміє застосовувати отримані знання на практиці для вирішення задач, повно і всебічно відповів на всі питання викладача, використовує статистичний і фактичний матеріал, який отримав з періодичної літератури.

10.3. Оцінка “добре” виставляється у випадку, коли студент повно засвоїв лекційний курс, вільно володіє матеріалом для вирішення практичних завдань, досить повно висвітлив всі питання програмного контролю, вирішив задачі, але допустив незначні помилки, які в цілому не змінюють сутності питання.

10.4. Оцінка “задовільно” може бути виставлена при виявленні студентом знань в обсязі, достатньому для засвоєння основних положень програми, якщо він відповів частково на теоретичні питання, вирішив задачу в цілому, допустив помилки, які не стосуються суті матеріалу і дають можливість виявити достатній рівень знань.

10.5. Оцінка “незадовільно” може бути виставлена студентам, які не засвоїли основних курс, не змогли відповісти на поставлені питання і вирішити практичні завдання.

10.6. Модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів сприяє підвищенню ефективності навчального процесу на основі зростання мотивації студентів до самоорганізації навчально–пізнавальної діяльності, індивідуалізації навчання, поглиблення диференціації студентів за рівнем знань. Упровадження МРОЗ сприяє поглибленому вивченню студентами навчального матеріалу, упорядкованості їх самостійної роботи, своєчасному виконанню індивідуальних завдань, зменшенню пропусків занять, забезпеченню об’єктивності й прозорості в оцінюванні знань.

Оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою здійснюється з урахуванням наступних положень:

1. Рейтинговою оцінкою з навчальної дисципліни є сума балів, отриманих студентом у процесі вивчення дисципліни, приведена до 100–бальної шкали. За рейтинговою оцінкою визначаються також оцінка ECTS (від A до F) та традиційна чотирибальна національна оцінка згідно з обов’язковою для всіх навчальних дисциплін таблицею 1.

Таблиця 1Рейтингова оцінка

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за традиційною національною шкалою

91 - 100

A – відмінно

5 – відмінно

81 - 90

B – дуже добре

4 – добре

71 - 80

C – добре

61 - 70

D – задовільно

3 – задовільно

51 - 60

E – достатньо

31 - 50

FX – незадовільно з можливістю
повторної атестації

2 – незадовільно

1 - 30

F – незадовільно з необхідністю
повторного вивчення курсу2. Розподіл балів за модулями здійснюється пропорційно їх обсягу. Оскільки формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни є іспит, то протягом семестру студент може отримати не більше 50 балів, решта - 50 балів відводиться на підсумковий контроль.

Студент може отримати до 5 додаткових балів за виконання робіт, не передбачених навчальною програмою (активність на заняттях, наукову роботу, додатково написаний реферат тощо). Оцінка за підсумковий контроль не перевищує 100 балів. Присутність чи відсутність на заняттях у балах не оцінюється, за відсутність на контрольних заходах виставляється нуль балів.

Теоретичні знання контролюються під час контрольних робіт (переважно у формі тестування); уміння – на лабораторних, практичних (семінарських) заняттях та в процесі індивідуальної роботи.

Правилами модульно-рейтингового оцінювання знань із навчальної дисципліни встановлюються також певні вимоги щодо виконання навчального плану (обов’язковість виконання лабораторних робіт, курсових проектів та інших індивідуальних завдань), а також особливості зарахування балів залежно від вчасності виконання навчальних робіт. Бали можуть зменшуватися (до 10 “штрафних” балів) за порушення термінів виконання окремих видів робіт і контролю знань з неповажних причин.

Сума оцінок для сукупності виконаних навчальних робіт, засвоєних навчальних елементів та видів контролю, приведена до 100–бальної шкали, дає рейтингову оцінку студента для окремого модуля, блоку чи навчальної дисципліни в цілому.

11. Література

11.1. Основна літератураНазва і вихідні дані

Бібліотечний шифр

^ Електронний код

Рік видання і кількість сторінок

Кількість

Читальний зал

Навчальний абонемент

^ Науковий абонемент

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кузьминський А.М.Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа. 1993

ББК 65.05
1993, 223 с

3

7

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Сопко В.В., Загородний В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник – К.:КНЕУ, 2000

ББК 65.05

С64
2000, 260 с.

5

2
3

Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку. Підручник 3-є вид. Житомир: ЖГП, 2002

ББК 65.05

2.Б90
2002, 349 с

8

2

-

4

В.С.Лень. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. –К, 2006

УДК

67
2006, 634 с

1

-

-

4

Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський (фінансовий) облік К: Видавничий центр «Академія»

У 05

Ч34
2002,

672 с

1

-

-

5

Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

УДК 657
2010,

352 с

-

-

-


^ 11.2. Додаткова література^ Назва і вихідні дані

Бібліотечний шифр

Електронний код

Рік видання і кількість сторінок

Кількість

Читальний зал

^ Навчальний абонемент

Науковий абонемент

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Верига Ю.А. Організація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації при журнально-ордерній формі. – К,19931993, 90 с.


2

Верига Ю.А. організація бухгалтерського обліку в США: Тексти лекцій, - к.: Укоопспілка, 1999

ББК 65.05
1999, 223 с


3

Павлюк Т.М. рекомендації організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України: Практ. Посібник. –Коломия, 19951995, 229 с.


4

Кузьмінська О.Є., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках. – К.; 20022002, 282 с.


5

Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – Чернігів. – ЧДТУ, 20052005, 396 с.


6

Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 20062006, 612 с.
11.3. Роздавальний матеріал


1. План рахунків бухгалтерського обліку.

2. Зразки наказу про облікову політику та посадових інструкцій.

3. Бланки типових форм первинної облікової документації.

4. Облікові регістри.

5. Положення про бухгалтерську службу.

6. Зразок графіка документообігу.

7. Міжгалузеві нормативи визначення чисельності працівників бухгалтерського обліку.Скачати 400.59 Kb.
Дата конвертації05.11.2013
Розмір400.59 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи