Робоча навчальна програма дисципліни “ економічні ризики для студентів денної (заочної, прискореної) форми навчання: Найменування галузі знань icon

Робоча навчальна програма дисципліни “ економічні ризики для студентів денної (заочної, прискореної) форми навчання: Найменування галузі знаньСхожі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра економіки підприємства


Погоджено

Декан фінансово-економічного факультету


__________ Р.В. Шинкаренко


___ ”___________ 2011 р.

Погоджено

Заступник декана факультету дистанційної та післядипломної освіти


__________ В.В. Сажко

___ ”_________ 2011 р.

Затверджую

Перший проректор – проректор із науково-педагогічної роботи


________________ Б.О.Коробко


___ ”___________ 2011 р^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни “ ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ”


для студентів денної (заочної, прискореної) форми навчання:


Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0305 – Економіка та підприємництво

6.030504 Економіка підприємства

бакалавр
Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

144

4

1
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин) денна форма / заочна , заочна (прискорена) форма

денна форма

8 сем.

заочно-прискорена форма

4 сем.

Всього

144

144

Аудиторні заняття, у тому числі:

42

16

лекції

22

10

практичні заняття

20

6

Самостійна робота

51

74

Індивідуальна робота, у тому числі:

51

74

контрольна робота
+

підсумковий контроль знань – залік

+

+Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри економіка підприємства, протокол від „ ^ 6 ” вересн 2011 року № __1_


Завідувач кафедри: ___________________к.е.н., проф. В.Я. ЧевгановаУкладач:____________________________ к.е.н. , доцент І.А. БрижаньПолтава 2011

1. Робоча програма з дисципліни “Економічні ризики” складена на основі робочих навчальних планів спеціальності 6.030504 “Економіка підприємства” згідно з типовою програмою дисципліни “Економічні ризики” для усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

^

2. Мета й завдання дисципліни


2.1. Метою вивчення дисципліни “Економічні ризики” є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які мають достатні теоретичні знання стосовно методів вимірювання економічного ризику, а також вміють самостійно застосовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності. Вивчення цього курсу допоможе:

 • сформувати науково-методичну базу спеціаліста для прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності,

 • оволодіти мистецтвом керування ризиком у невизначеній ситуації.
  1. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • сутність ризику, його основні риси і функції;

 • джерела виникнення ризиків і класифікацію ризиків, яка дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їхній загальній системі;

 • основні принципи здійснення аналізу ризику, його моделювання, врахування та управління ним;

 • методики оцінки ризиків та сфери їх застосування;

 • прийоми керуванням ризиком;

 • сучасні методи прийняття ризикованих рішень.


вміти:

 • самостійно здійснювати якісний аналіз і ідентифікацію ризику;

 • оцінювати ризики за допомогою імовірнісних методів оцінки, теорії ігор;

 • застосовувати субєктівні та обєктивні методи оцінки ризиків для вибору оптимальних рішень з наявних альтернатив;

 • контролювати, моделювати й враховувати ризик, управляти ним, застосовуючи відповідні методи, що є в арсеналі економічної ризикології.
  1. Попередні умови: основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка; державне регулювання економіки, економетрія, математична статистика і теорія ймовірності, статистика, вища математика, комп’ютерна техніка та технологія;фінанси та кредит, інвестиційна діяльність
^

3. Структура залікового кредиту дисципліни


Номер модуля^ ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ
Структурні модулі

та їх обсяги в годинах

Лекції

Практичні

Усього аудиторних

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Разом по дисципліні

1

Вступ

Завдання вивчення дисципліни “Економічні ризики” і її місце у системі економічних наук.

Тема 1. Сутність економічного ризику та його класифікація.

Підприємництво і ризик. Ризик як історична і економічна категорія. Основні риси ризику. Сторони ризику і джерела його виникнення. Функції ризику. Різні підходи до класифікації ризиків. Зв’язок ризику і прибутку, залежність ризику і втрат. Поняття і види втрат. Характеристика зон ризику і побудова кривої розподілу імовірності втрат і кривої ризику. Характеристика факторів ризику. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень.

Тема 2. Оцінка ризику.

Послідовність оцінки економічного ризику. Загальні методи оцінки ризику. Класифікація методів кількісної оцінки ризику. Статистичний метод оцінки ризику. Метод дерева рішень. Експертний метод оцінки ризику. Оцінка ризику за допомогою методу аналогій. Метод доцільності витрат. Метод аналізу чутливості. Комбінований метод.


^ Тема 3. Характеристика основних видів ризиків.

Загальна характеристика ризиків в діяльності підприємства. Сутність і класифікація виробничих і комерційних ризиків. Природа виробничих ризиків. Класифікація виробничих ризиків підприємства. Фактори виробничого ризику. Ризики непотрібності виробленої продукції. Ризики невиконання господарських контрактів. Ризики підсилення конкуренції. Ризики виникнення непередбачених витрат і зниження доходів. Ризики втрати майна. Зовнішні та внутрішні причини виникнення ризикових ситуацій у виробничій діяльності. Методи оцінки виробничого ризику підприємства. Методи оцінки виробничого ризику підприємства. Сутність фінансових ризиків. Класифікація фінансових ризиків. Характеристика інвестиційних ризиків. Характеристика ризиків, пов’язаних із купівельною спроможністю грошей.

Тема 4. Облік ризику при прийнятті управлінських рішень. Основні підходи до моделювання економічного ризику. Основні засади та способи управління економічним ризиком.

Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. Постановка і розв’язання задач оптимізації рішень в умовах ризику. Вибір рішення про ризикованість проекту на основі втрат прибутку. Оцінка економічного ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємств. Основні підходи до моделювання економічного ризику.

Методи оцінки інвестиційних ризиків. Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикованих ситуацій у діяльності підприємства. Основні підходи до моделювання економічного ризику. Метод Монте-Карло і його застосування до оцінки стратегій, пов’язаних із ризиком. Методи аналізу ігор з природою. Сутність системи “менеджменту ризику”. Принципи побудови ризик-менеджменту на підприємстві. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком. Класифікація способів зменшення ризику. Економічний і правовий напрями розподілу ризику. Страхування – один із зовнішніх способів зниження ризику. Внутрішні засоби зменшення ризику. Сутність диверсифікації у широкому спектрі економічних проблем. Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику.


^ Усього за 8 /4 семестр

22

10

20

6

42

16

51

74

51

74

144

144Усього по дисципліні

22

10

20

6

42

16

51

74

51

74

144

144
^

4. Теми практичних занять

Номер

змістовного

модуля

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Кількість

годин

Усього по модулю

1

1 Поняття економічного ризику та його класифікація. Індивідуальне ставлення до ризику. Вирішення задачі на визначення рівня надійності та ризику системи.

2

20

№ 2 Поняття витрат та втрат в діяльності підприємства. Визначення факторів ризику. Вирішення задачі на розрахунок розміру втрат в діяльності підприємства та кількісної оцінки ризику за критерієм Райзберга.

2

№ 3 Статистичний метод оцінювання ризику.

2

№ 4 Статистичний метод оцінювання ризику.

2

№ 5 Оцінка ризику на основі методу дерева рішень.

2

№ 6 Метод доцільності витрат підприємства

2

№ 7 Метод оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику та експертний метод оцінки ризику.

2

№ 8 Експертний метод оцінки ризику.

2

№9 Методи оцінювання фінансових ризиків підприємства.

2

№10 Побудова системи ризик-менеджменту.

2


^ 5. Індивідуальна робота студента

Мета: закріпити та поглибити знання й практичні навички, які тримані та набуті під час аудиторних занять.

Види, зміст та обсяги:

 • виконання контрольних робіт за індивідуальним завданням;

 • розроблення реферату (науково-дослідницької роботи (НДР)) з доповіддю на практичних заняттях (засіданнях студентського наукового гуртка, науково-практичної конференції);

 • індивідуальні заняття (під керівництвом викладача у позанавчальний час);

 • консультації щодо виконання індивідуальних завдань, розроблення рефератів ( НДР);

 • виконання контрольних робіт;

 • підготовка до практичних занять та модульного контролю.

6. Поточний та підсумковий контроль знань студентів

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • систематичність роботи на лекційних зайняттях (повне та якісне ведення конспекту лекцій, активність та повна якісна відповідь на лекціях під час опитування викладачем);

 • якісне виконання завдань та активність роботи на практичних заняттях;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання, а саме написання рефератів, самостійне наукове дослідження, підготовка аналітичного огляду, аналітично - розрахункова робота; написання наукових статей, тестів;

 • організація модульного контролю знань за цих обставин здійснюється після опанування студентом певного модуля за результатами опрацювання тестів , розв’язок практичних завдань, відповідей на теоретичні питання, виконання контрольних завдань.

Формою підсумкового контролю яких є залік, що здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань. Залік проводиться у формі тестування. Перелік програмних питань дисципліни наведено у додатку А. Правила модульно-рейтингового оцінювання знань студентів наведено у додатку Б.

7. Інформаційне та методичне забезпечення

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


Бібліотечний шифр

Електронна адреса

1

Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Дисци. – К.:КНЕУ, 2000. – 292 с.

У05

В54
2

Вітлінський В.В. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посібник.-К.:т-во Знання, 2000. – 251 с.

У9 (4Ук)26

К79
3

Клименюк М.М., Брижань І.А.

Управління ризиками в економіці. : Навч. посібник.-К.: Просвіт, 2000. – 256 с.

У9 (4Ук)21

К49
4

Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
+

5

Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
+

6

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічні ризики» (для студентів, які вчаться за напрямом 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050.100 «Економіка підприємства»). – 2010.- Укл./ Брижань І.А. – Полтава: ПНТУ., 2010. – 39 с.

+

+

7

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічні ризики» для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства» та спеціалізації «Економіко-правове регулювання діяльності підприємства» заочної та прискореної форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2007 – 28 с.

+

+

ДОДАТОК А
^

Програмні питання для контролю знаньП и т а н н я

1

Ризик як історична і економічна категорія.

2

Історія виникнення категорії “ризик” та розвиток науки -“ризикології”.

3

Основні підходи до визначення категорії “ризику”.

4

Сутність ризику і його функції

5

Сторони ризику і джерела його виникнення

6

Класифікація ризиків

7

Зв’язок ризику і прибутку, залежність ризику і втрат.

8

Поняття і види втрат, способи їх вимірювання як імовірнісних прогнозних величин.

9

Характеристика зон ризику і побудова кривої розподілу імовірності втрат і кривої ризику.

10

Зовнішні чинники економічного ризику підприємства

11

Внутрішні чинники економічного ризику підприємства

12

Типи людей, виділені за ставленням до ризику.

13

Плата за ризик. Винагорода за ризик.

14

Нормативний метод оцінки ризику.

15

Зміст якісної оцінки ризику.

16

Блок-схема аналізу економічного ризику.

17

Визначення критеріїв кількісної оцінки ризику.

18

Зміст статистичного методу оцінки ризику.

19

Оцінка ризику інвестиційних проектів за допомогою методу чутливості

20

Зміст експертного методу оцінки ризику.

21

Оцінка ризику по методу дерева рішень.

22

Оцінка загального ризику підприємства з застосування методу доцільності витрат та аналізу фінансового стану.

23

Харакетристика метода аналогій

24

Основні види економічних ризиків, які характерні для виробничої діяльності.

25

Сутність та характеристика комерційних ризиків

26

Сутність та характеристика технічних ризиків

27

Зміст та класифікація фінансових ризиків.

28

Сутність банківського ризику. Класифікація банківських ризиків.

29

Основні підходи до моделювання економічного ризику

30

Методи оцінки інвестиційних ризиків.

31

Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикованих ситуацій у діяльності підприємства.

32

Основні підходи до моделювання економічного ризику. Метод Монте-Карло і його застосування до оцінки стратегій, пов’язаних із ризиком.

33

Методи аналізу ігор з природою.

34

Зміст та організація ризик-менеджменту на підприємстві.

35

Основні прийоми зниження ступеня ризику.

36

Страхування як один із основних методів ризик-менеджменту.

37

Внутрішні засоби зменшення ризику.

38

Характеристика диверсифікації.

39

Запаси, резерви як спосіб зниження ступеня ризику

40

Правила вибору варіанта рішень в ситуаціях ризику

41

Формування стратегії ризик-менеджменту

42

Система керування ризиками

43

Принципи керування ризиками^

Додаток Б


Правила модульно-рейтингового оцінювання знань

Складені відповідно чинного положення про МРОЗ


Модульно-рейтингове оцінювання знань (МРОЗ) спрямоване на ефективну реалізацію таких завдань:

 • підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального семестру та забезпечення на цій основі формування стійких знань, умінь та навичок;

 • активне засвоєння студентами матеріалу вподовж навчального семестру та його систематизацію;

 • відкритість контролю: ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни зі змістом модульних контрольних робіт, формами поточного контролю знань та критеріями їх оцінювання;

 • забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, шляхом досягнення чіткого їх розмежування за змістом та у часі;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу.

Модульно-рейтингове оцінювання знань студентів із курсу “Економічні ризики” передбачає кілька видів навчальної діяльності студентів та відповідні форми контролю.

^ Поточне оцінювання знань студентів протягом вивчення дисципліни здійснюється в розрізі модуля.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • систематичність роботи на лекційних зайняттях (повне та якісне ведення конспекту лекцій, активність та повна якісна відповідь на лекціях під час опитування викладачем);

 • якісне виконання завдань та активність роботи на практичних заняттях;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання, а саме написання рефератів, самостійне наукове дослідження, підготовка аналітичного огляду, аналітично - розрахункова робота; написання наукових статей, тестів;

 • контрольні роботи;

 • організація модульного контролю знань здійснюється після опанування студентом певного модуля за результатами опрацювання тестів, розв’язок практичних завдань, відповідей на теоретичні питання, виконання контрольних завдань.

Організація підсумкового контролю, іспиту - оцінювання знань студентів з дисципліни «Економічні ризики» здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань (залік). Протягом семестру студент може отримати 50 балів, на підсумковий контроль відводиться 50 балів. Залік може проводитись у формі тестування. Результати поточного та проміжного контролю реєструються в журналі викладача.

Підведення підсумків роботи студентів за результатами МРОЗ проводиться протягом останнього тижня семестру. Оцінка за семестр визначається за сумою набраних балів ( табл.1, табл. 2, табл. 3).

Таблиця 1 - Модульно-рейтингове оцінювання знань студентів за видами навчальної діяльності (денна форма навчання)

Вид навчальної діяльності або форма перевірки знань

Кількість балів за 100 бальною шкалою

Вагомість у балах одиниці занять аудиторного навантаження; оцінювання якості навчання

Поточний контроль на лекційних заняттях (експрес опитування).

Якщо не передбачено контролю на лекціях – 0 балів

15


(0)

15 (0)/N*

Поточний контроль знань (тести, завдання, контрольні роботи), активність на практичних заняттях

30 (55)

40(55)/ N**

Якість оцінювання кожного тесту:

оцінки: “відмінно” – 100% ;

“дуже добре” – 90%;

“добре” – 80% ;

“задовільно” – 60%;

“достатньо” – 51%

Змістовний модуль, підсумковий контроль

50

50/ N

Якість модульного контролю:

оцінки: “відмінно” – 100% (40 балів);

“дуже добре” – 90% (36 балів);

“добре” – 80% (32 бала);

“задовільно” – 60% (24 бала);

“достатньо” – 51% (21 бал)

Резерв викладача

5

Самостійне (наукове) дослідження проблеми, реферат, аналітичний огляд, розрахункова робота, джерело підвищення балів на практичних (лекційних) заняттях***

Максимальна кількість балів за дисципліну

100

Таблиця 2 - Модульно-рейтингове оцінювання знань студентів за видами навчальної діяльності (заочна, заочна (прискорена) форма навчання)


Вид навчальної діяльності або форма перевірки знань

Кількість балів за 100 бальною шкалою

Вагомість у балах одиниці занять аудиторного навантаження; оцінювання якості навчання

Поточний контроль знань на лекційних заняттях

5

5/N*

Поточний контроль знань на практичних заняттях, активність студентів

5

5/ N

Резерв викладача

5

Самостійне виконання завдань, особисті консультації, присутність на всіх видах занять ***

Своєчасність отримання завдання на контрольну роботу

5

На установчих заняттях****

Контрольна робота:

– з зарахуванням у встановлений термін (до початку сесії)


30


– до 30 балів у разі зарахування контрольної роботи;

– до 24 балів у разі доопрацювання контрольної роботи;
- з зарахуванням після встановленого терміну (під час сесії або після неї)

15

– до 15 балів у разі зарахування контрольної роботи;

– до 9 балів у разі доопрацювання контрольної роботи;

Підсумковий контроль (залік)50

Якість контролю:

оцінки: “відмінно” – 100% (50 балів);

“дуже добре” – 90% (45 балів);

“добре” – 80% (40 балів);

“задовільно” – 60% (30 балів);

“достатньо” – 51% (25 балів)

Максимальна кількість балів за дисципліну

100

Примітки:

*N – тут и далі кількість занять або одиниць поточного контролю, одиниць. Наприклад, якщо передбачено 15 одиниць поточного контролю на лекційних заняттях, то вагомість однієї одиниці поточного контролю складатиме 5/18=0,27 бала.

**Наприклад, якщо передбачено 8 поточних тестів та 2 контрольні роботи, вагомість кожної одиниці поточного контролю складатиме 20/10=2 бали. Відповідно за оцінку “5” студент отримує 2 бали; “4” – 1,6 бала; “3” – 1,2 бала;

***На власний розсуд викладача.;

**** У разі продовження терміну сесії отримання завдання вважається своєчасним


Таблиця 3 - Оцінювання знань студентів за рейтинговою оцінкою

Рейтингова оцінка

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за традиційною національною шкалою

91 – 100

A – відмінно

5 – відмінно


4 – добре

81 – 90

B – дуже добре

71 – 80

C – добре

61 – 70

D – задовільно

3 – задовільно

51 – 60

E – достатньо


31 – 50

FX – незадовільно з можливістю повторної атестації2 – незадовільно0 – 30

F – незадовільно з необхідністю повторного вивчення курсу


Затверджено на засідання кафедри економіки підприємства

Протокол № від “ ” 2011 року

Завідувач кафедри В.Я. Чевганова


Укладач: к.е.н., доцент І.А. Брижань

Скачати 215.3 Kb.
Дата конвертації05.11.2013
Розмір215.3 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи