Робоча навчальна програма дисципліни “ інформатика назва дисципліни для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знань icon

Робоча навчальна програма дисципліни “ інформатика назва дисципліни для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знаньСхожі
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра ______комп’ютерної інженерії_________________

назва кафедри

Погоджено

Декан ____ФІТТС_____________

назва факультету

_________________ О.М. Одарущенко

підпис прізвище та ініціали

“ ___ ”___________ 20___ р.
Затверджую

Проректор із навчальної роботи


___________________ Б.О.Коробко

підпис прізвище та ініціали

“ ___ ”___________ 20___ р
^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни ІНФОРМАТИКА

назва дисципліни

для студентів денної форми навчання:


Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0509- Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050903 Телекомунікації

бакалавр
Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

270

7,5

7
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

1 сем.

2 сем.

Всього

Всього

126

144

270

Аудиторні заняття, у тому числі:

52

88

140

лекції

22

24

46

практичні заняття
22

22

семінарські заняття


лабораторні роботи

30

42

72

Самостійна робота

37

28

65

Індивідуальна робота, у тому числі:

37

28

65

курсова робота (проект)


РГР (інші види робіт)

37

28

65

підсумковий контроль знань

залік

іспит


Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри ___комп’ютерної інженерії __________,


протокол від „___” ________ 20___ року № ____


Завідувач кафедри: к.т.н., доцент_____ __Тиртишніков О.І.

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Укладач: к.т.н., доцент_______ Сомов С.В._______

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Полтава 2010

ЗМІСТ


 1. Передмова 3

 2. Тематичний план вивчення дисципліни 4

 3. Зміст дисципліни за модулями (темами) 5

 4. Перелік та зміст індивідуальної роботи студента 9

 5. Форми проведення поточного, модульного та підсумкового

контролю 10

 1. Список рекомендованої літератури 11

Додаток А. Приклад тестів та перелік додаткових питань підсумкового контролю

Додаток Б. Правила модульно-рейтингового оцінювання знань


1. ПЕРЕДМОВА

  1. Метою і завданням навчальної дисципліни „Інформатика” є формування у студентів знань та навичок з використання комп’ютерів у професійній та повсякденній діяльності (робота в середовищі сучасних операційних систем, створення текстових та інших документів), а також формування логічного мислення.

  2. ^ Предмет навчальної дисципліни „Інформатика” - побудова, принципи функціонування і застосування ЕОМ для створення документів та обробки даних. Дисципліна забезпечує формування початкових навичок використання засобів обчислювальної техніки для розв’язування фахових задач.

  3. Вимоги до знань та вмінь.

   1. Студент повинен знати:

 • принципи обробки даних ЕОМ;

 • основні поняття про архітектуру і принципи функціонування ПК;

 • основні компоненти та можливості ОС MS DOS і Windows;

 • склад та можливості пакету прикладних програм MS Office;

 • основи алгоритмізації та програмування однією з мов високого рівня;

 • основні можливості математичного пакету MathCAD.

   1. Студент повинен вміти:

 • користуватися системним і прикладним програмним забезпеченням при підготовці різноманітних документів;

 • виконувати нескладні розрахунки за допомогою математичного пакету MathCAD;

 • користуватись сервісним програмним забезпеченням.

  1. Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна „Інформатика” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовою для вивчення всіх наступних спеціальних дисциплін. Дисципліна забезпечує формування початкових навичок використання засобів обчислювальної техніки для розв’язування фахових задач.

Базується на шкільному курсі дисципліни „Інформатика”.

^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Назва модуля (теми)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

(семінари)

Лабораторні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Форми

контролю

1 семестр

Змістовий модуль №1.

Архітектура комп’ютера

17

6
4

7
Контр. робота

^ Змістовий модуль №2. Операційні системи MS DOS, WINDOWS та пакет MS Office

17

4
6

7
^ Змістовий модуль №3. Математичний пакет MathCAD

36

8
12

16
Контр. робота

^ Змістовий модуль №4. Чисельні методи вирішення інженерних задач. Програмні засоби вирішення задач оптимізації

54


4
6

7
РГР

Розрахунково-графічна робота «Створення складних документів за допомогою пакетів MS Office та MathCAD»

37

Підсумковий контроль – (диференційований залік)

22


^ Всього за семестр

126

22
30

37

37
^ Змістовий модуль №5. Алгоритмізація обчислювальних процесів. Програмування лінійних, розгалужених та циклічних обчислювальних процесів

26

6

4

10

6
Контр. робота

^ Змістовий модуль №6. Структуровані типи даних (масиви, рядки, записи та файли), підпрограми

50

10

10

16

14
Контр. робота

^ Змістовий модуль №7. Бібліотеки та пакети прикладних програм Бібліотеки у мові Turbo Pascal

68

8

8

16

8Розрахунково-графічна робота «Створення складних документів за допомогою пакетів MS Office та MathCAD

28
Підсумковий контроль – (екзамен)


^ Всього за семестр

144

24

22

42

28

28
Всього

270

46

22

72

65

65

^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ (ТЕМАМИ)п/п

Види навчальних занять

Кіль-кість годин

Номери семестрів, розділів, тем і занять іх найменування та опис

Інформаційно-методичне забезпечення

1

2

3

4

5

І СЕМЕСТР

^ Змістовий модуль №1. Основні відомості про архітектуру персонального комп’ютера

1

Лекція № 1

(вступна)

2

^ Предмет інформатики. Історія розвитку обчислювальної техніки.

Предмет та структура дисципліни, звітності. Історія розвитку ЕОМ.

[1], с. 3-12

[2], с. 51-54

[4], с. 21-30

2

Лекція № 2

2

^ Класифікація ЕОМ. Основні принципи їх побудови. Та класифікація ЕОМ. Поняття ЕОМ класичної архітектури. Основні принципи побудови ЕОМ. Класифікація та основні характеристики мікропроцесорів. Оперативна та постійна пам'ять ЕОМ. Системний інтерфейс ПК. Склад, основні функції та характеристики чипсета.

[1], с. 51-62

[2], с. 50-59

[4], с. 32-43

3

Лекція № 3

2

^ Арифметичні та логічні основи побудови обчислювальної техніки. Системи числення, що застосовуються у ЕОМ (двійкова, десяткова, вісімкова, шіснадцяткова, двійково-десятковий код). Правила перетворення чисел у різні системи числення. Елементарні логічні функції, умовні графічні позначення логічних елементів.

[1], с. 18-29

[2], с. 25-45

[6], с. 12-30

4

Лекція № 4

2

^ Операційна система Windows ХР. Основні поняття та можливості. Призначення, склад, класифікація, основні функції та історія розвитку операційних систем. Файлові системи – основні визначення та поняття.

[1], с. 98-123

[2], с. 99-117

[4], с. 75-96

5

Лабораторна робота №1

2

^ Системи числення, що застосовуються у ЕОМ. Перетворення чисел у різні системи числення – двійкову, вісімкову, шіснадцяткову, двійково-десятковий код (за індивідуальними варіантами).

[1], с. 34-45

[3], с. 25-45

[5], с. 12-30

6

Лабораторна робота №2

2

^ Дослідження компонентів ядра обчислювальної системи. Дослідження характеристик мікропроцесора, оперативної пам’яті та системного інтерфейсу ПК за допомогою сервісного програмного забезпечення. Видача розрахунково-графічної роботи

[1], с. 51-62

[2], с. 50-59

[4], с. 32-43


7

Самостійна робота

7

Поняття інформатизації суспільства. Перехід до інформаційного суспільства. Інформація та її властивості. Вимірювання та подання інформації, її класифікація та кодування. Інформаційні системи, їх структура та класифікація. Види інформаційних технологій. Історія розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ. Комунікаційне обладнання сучасних ПК. Принципи функціонування та основні характеристики сучасних пристроїв введення-виведення.

[1], с. 3-94

[2], с. 25-97

[3], с. 12-63

[4], с. 6-67

[5], с. 14-60

[6], с. 19-50


^ Змістовий модуль №2. Операційні системи MS DOS, WINDOWS та пакет MS Office

8

Лекція №5

2

Склад пакета MS Office. Текстовий процесор Word. Редактор формул Math Type. Склад та основні можливості пакету Microsoft Office System. Текстовий процесор MS Word. Створення та форматування текстових документів. Стилі, шаблони. Створення таблиць у MS Excel.

[2], с. 267-283

[3], с. 146-174

[5], с. 267-280


9

Лабораторна робота №3

2

^ Обчислення математичних виразів у таблиці Microsoft Excel.

Використовуючи математичні вирази вирахувати значення функцій та представити їх у вигляді таблиці.

[8], с. 237-262

10

Лабораторна робота №4

2

^ Побудова графіків та діаграм у Microsoft Excel

Побудова лінійного графіка, гістограми, кругові діаграми

[8], с. 263-284

11

Самостійна робота

7

Налагоджування та відновлення операційної системи WINDOWS XP. Файлові системи, що підтримуються WINDOWS XP. Класифікація комп’ютерних вірусів. Додаткові можливості антивірусного програмного забезпечення.

[1], с. 94-188

[2], с. 99-169

[3], с. 81-124

[4], с. 77-135

[5], с. 82-203

[6], с. 156-189

^ Змістовий модуль 3. Математичний пакет MathCAD

12

Лекція №6

2

Призначення та основні можливості математичного пакету MathCAD. Основні можливості та інтерфейс MathCAD. Мова системи MathCAD. Особливості введення та редагування даних у MathCAD. Вбудовані елементарні функції MathCAD. Загальні відомості про графіки у MathCAD.

[1], с. 241-259

[2], с. 178-195

[6], с. 241-258

13

Лабораторна робота №5

2

^ Контрольна робота. Робота із списками даних у Microsoft Excel.

Створення списку даних. Використання форм для роботи із списками. Створення та редагування зведеної таблиці. Створення діаграм за даними зведеної таблиці.

[8], с. 301-346

14

Лабораторна робота №6

2

^ Виконання простих обчислень у MathCAD. Обчислення в режимі калькулятора. Обчислення виразів. Операції з комплексними числами. Застосування складних операторів. Визначення та обчислення функцій користувача.

[1], с. 273-292

[2], с. 198-214

[6], с. 262-280

15

Лекція №7

2

^ Графічні можливості MathCAD. Особливості використання команд меню «Graph». Двовимірні та тривимірні графіки. Анімація.

[1], с. 273-298

[2], с. 198-231

[6], с. 262-295

16

Лабораторна робота №7

2

^ Побудова двовимірних графіків функцій у MathCAD. Побудова декартових, полярних, двовимірних графіків

[1], с. 273-298

[2], с. 198-231

[6], с. 262-295

17

Лабораторна робота №8

2

^ Побудова тривимірних графіків функцій у MathCAD. Побудова тривимірних графіків. Анімація

[1], с. 273-298

[2], с. 198-231

[6], с. 262-295

18

Лекція №8

2

^ Символьні обчислення у MathCAD. Особливості використання команд меню «Символіка». Операції із виділеними виразами. Операції із виділеними змінними.

[1], с. 321-340

[2], с. 234-247

[6], с. 285-298

19

Лабораторна робота №9

2

^ Виконання символьних обчислень у MathCAD. Обчислення інтегралів, похідної та первісної, коефіцієнтів поліномів, границь. Операція факторізації, розв’язування рівнянь.

[1], с. 336-341

[2], с. 243-256

[6], с. 288-301

20

Лабораторна робота №10

2

^ Рішення алгебраїчних рівнянь та систем у MathCAD. Рішення лінійних алгебраїчні, квадратних ірраціональних експоненціальних, логарифмічних, тригонометричних рівнянь, нерівностей та систем лінійних рівнянь.

[1], с. 241-312

[2], с. 198-254

[6], с. 242-306

21

Лекція №9

2

^ Програмування у MathCAD. Огляд програмних операторів. Команди панелі Symbolic.

[1], с. 241-305

[2], с. 198-245

[6], с. 242-295

22

Лабораторна робота №11

2

^ Контрольна робота. Розв’язування задач лінійного програмування у MathCAD. Складання програм у MathCAD


[1], с. 241-305

[2], с. 198-245

[6], с. 242-295

23

Самостійна робота

16

Розв’язування рівнянь та систем рівнянь у MathCAD. Інтегрування та диференціювання функцій у MathCAD. Побудова тривимірних графіків функцій у MathCAD.

[1], с. 241-312

[2], с. 198-254

[6], с. 242-306

^ Змістовий модуль 4. Чисельні методи вирішення інженерних задач. Програмні засоби вирішення задач оптимізації

24

Лабораторна робота №12

2

Інтерполяція та регресія у MathCAD. Функції лінійної та спланової апроксимації. Функції проведення регресії

[6], с. 296-355

25

Лекція №10

2

^ Чисельні методі інтегрування та диференціювання функції

Оператори та алгоритми інтегрування. Диференціювання функції.

[6], с. 176-355

26

Індивідуальна робота

37

Виконання розрахунково - графічної роботи „Створення складних документів за допомогою пакетів MS Office та MathCAD.”

[8], с. 122-375

27

Лабораторна робота №13

2

^ Чисельні методі інтегрування та диференціювання функції у MathCAD. Оператори та алгоритми інтегрування. Диференціювання функції.

[6], с. 176-355

28

Лабораторна робота №14

2

^ Модульний контроль. Захист розрахунково-графічної роботи
29

Лекція №11

2

^ Загальні відомості про числові обчислювальні методи. Наближення функцій. Інтерполяція. Регресія. Функції лінійної та спланової апроксимації. Функції проведення регресії. Функції наближення. Функції передбачення.

[6], с. 276-348

30

Самостійна робота

7

Поліноміальна сплайн- інтерполяція. Багатовимірна інтерполяція.


[1], с. 241-312

[2], с. 198-254

[6], с. 242-306

31

Лабораторна робота №15

2

^ Залік (тестовий)Сторінка1/3
Дата конвертації05.11.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи