Робоча навчальна програма дисципліни “звітність підприємства назва дисципліни для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знань icon

Робоча навчальна програма дисципліни “звітність підприємства назва дисципліни для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знаньСхожі


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


Кафедра _______Обліку і аудиту__________

назва кафедри

Погоджено

Декан __Менеджменту та бізнесу__

назва факультету

____________ ___Пенц В.Ф.___

підпис прізвище та ініціали

“ ___ ”___________ 200___ р.
Затверджую

Проректор із навчальної роботи

___________________ Б.О.Коробко


“ ___ ”___________ 200___ р
^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни “ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”

назва дисципліни

для студентів денної форми навчання:


Найменування галузі знань

Напрям підготовки (спеціальність)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0305 – Економіка та підприємництво

7.03050901 – Облік і аудит

спеціаліст
Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

144

4,0

1
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

Всього

144

Аудиторні заняття, у тому числі:

68

лекції

36

практичні заняття

32

семінарські заняття

-

лабораторні роботи

-

Індивідуальна робота

17

Самостійна робота

53

Підсумковий контроль знань – екзамен*

6

залік*

-

^ Екзамен, залік* – у відповідності з навчальним планом


Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри _______ обліку і аудиту _________,

протокол від „___” ________ 20__ року № ___


Завідувач кафедри: ___________ доцент Щур О.В.

вчене звання, прізвище та ініціали

Укладач: доцент Дмитренко А.В.,

вчене звання, прізвище та ініціали


Полтава 2011


^ 1. Робоча програма з дисципліни “Звітність підприємства” складена згідно з типовою програмою для економічних спеціальностей і розроблена на основі робочого навчального плану.

^ 2. Мета і завдання дисципліни.

2.1. Мета викладання дисципліни – поглиблене вивчення основ теорії

і практики звітності , освоєння методики складання , затвердження і подання звітності.

^ 2.2. Завдання вивчення дисципліни. В результаті вивчення курсу “Звітність підприємства” студенти повинні знати суть , вимоги до звітності , її види в умовах ринкової економіки. Студенти повинні детально вивчити сучасний порядок заповнення основних форм фінансової, податкової і спеціальної звітності.

Вивчення курсу повинно забезпечити вироблення у студентів навиків облікової роботи , роботи по складанню звітності , вміння використовувати дані звітності в економічній роботі і управлінні виробництвом.

Вивчення курсу ґрунтується на знанні законів економічної теорії, теорії бухгалтерського обліку , прикладної математики , знанні економіки народного господарства.

Предмет: інформація про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві.


^ Тематичний план курсу
п.п.

Т Е М И К У Р С А

Години за видами занять

Денна

лекції

прак-тичні занят-тя

самос-

тійна

робота

1

2

3

4

5

1

Звітність: сутність, класифікація, види вимоги та принципи її підготовки. Облікова політика.


1.1

Сутність звітності. Її класифікація, вимоги до звітності. Принципи складання звітності.

2

4

2

1.2

Наказ про облікову політику: структура та зміст.

2

2

Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності

1

2

3

4

5

2.1

Первинні документи: сутність, реквізити, порядок заповнення та оформлення господарських операцій.

2

12

6

2.2

Облікові регістри, головна книга, оборотна відомість.

2

3

Складання форм фінансової звітності та виправлення помилок в них.


3.1

Баланс.


3.1.1

Баланс: сутність, структура.

2

2

8

3.1.2

Порядок заповнення балансу.

2

3.2

Звіт про фінансові результати.


3.2.1

Мета та призначення звіту про фінансові результати.

2

2

8

3.2.2

Складання звіту про фінансові результати.

2

3.3

Звіт про рух грошових коштів.


3.3.1

Мета та призначення звіту про рух грошових коштів.

2

2

8

3.3.2

Порядок складання звіту про рух грошових коштів.

2

3.4

Звіт про власний капітал.

2

2

8

4

Порядок розглядання, подання, оприлюднення звітності підприємств.

2

-

2

5

Зведена і консолідована фінансова звітність.

2

2

2

6

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

2

2

2

7

Податкова звітність та звітність зі страхування.


7.1

Мета та склад податкової звітності.

2

2

4

7.2

Мета та склад звітності зі страхування.

2

8

Статистична і внутрішня звітність.

4

2

3
Разом (годин)

36

32

53^ 4. Зміст програми за темами

4.1.Звітність: сутність, класифікація, вимоги та принципи її підготовки. облікова політика (6 години).

Частина 1 (2 години). Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності та об’єкт звітності.

Мета і завдання звітності. Склад і структура звітності: фінансова , податкова,

спеціальна. Вимоги національних стандартів до складу та елементів звітності.

Якісні характеристики фінансової звітності .

^ Частина 2 (2 години). Принципи побудови форм звітності. Підготовка облікових даних для складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств.

Частина 3 (2 години). Суть облікової політики. Складові облікової політики. Порядок розроблення наказу по облікову політику.

^ 4.2.Підготовка облікових даних для складання звітності (4 години).

Частина 1 (2 години). Сутність первинних документів. Порядок заповнення первинних документів. Оформлення господарських операцій первинними документами.

Частина 2 (2 години). Облікові регістри. .

^ 4.3.Складання форм фінансової звітності та виправлення помилок в них (16 годин).

Частина 1 (2 години). Призначення балансу та загальні вимоги. Визначення, визнання, оцінка та класифікація активів.

^ Частина 2 (2 години). Подання в балансі окремих статей активу. Характеристика інформаційної бази про активи підприємства за його балансом.

Характеристика інформаційної бази про зобов’язання підприємства за його балансом. Розкриття інформації у Примітках до балансу.

^ Частина 3 (2 години). Мета Звіту про фінансові результати. Розділ І Фінансові результати.

Частина 4 (2 години). Розділ ІІ Елементи операційних витрат. Розділ ІІІ Розрахунок показників прибутковості акцій. Порядок складання Звіту. Взаємозв’язок між статтями звіту про фінансові результати та рахунками Плану рахунків. Розкриття інформації в Примітках до Звіту про фінансові результати.

^ Частина 5 (2 години). Мета Звіту. Грошові кошти та їх еквіваленти. Структура Звіту. Операційна діяльність підприємства. Інвестиційна і фінансова діяльність підприємства.

^ Частина 6 (2 години). Загальні вимоги до складання Звіту. Методи складання Звіту. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. Розкриття інформації про рух грошових коштів.

^ Частина 7 (2 години).

Загальні вимоги до складання Звіту. Інформаційна база підприємства за Звітом про рух власного капіталу. Інформація про зміни у власному капіталі у Примітках до фінансової звітності. Виправлення помилок, допущених в обліку та при складанні фінансової звітності. Відображення змін в обліковій політиці. Відображення подій після дати балансу. Розкриття інформації щодо виправлення помилок і змін у фінансових звітах. Узагальнення інформації щодо виправлення помилок і змін у фінансових звітах в регістрах бухгалтерського обліку.

^ 4.4.Порядок розглядання, подання, оприлюднення фінансової звітності підприємств (2 годин).

Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності підприємств.

^ 4.5. Зведена і консолідована фінансова звітність (2 години).

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Консолідована фінансова звітність”. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності. Відображення об’єднання підприємств у фінансовій звітності. Загальні положення П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”.

Особливості складання Зведеної звітності підприємств і відомств.

^ 4.6. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (2 години).

Склад суб’єктів малого підприємництва. Структура і зміст фінансового Звіту суб’єкта малого підприємництва. Відмінності структури і змісту балансу за формою №1-М від звичайного балансу. Відмінності структури і змісту Звіту про фінансові результати за формою №2-М від звичайного Звіту. Порядок формування даних для складання балансу за формою №1-М і Звіту про фінансові результати за формою №2-М. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.

^ 4.7. Податкова звітність та звітність зі страхування (4 години).

Частина 1 (2 години). Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання. Структура та зміст Декларації про прибуток підприємства. Порядок складання декларації та джерела інформації. Особливості побудови, подання Податкової декларації з ПДВ за спрощеною формою. Довідка за формою 1-ДФ.

Частина 2 (2 години). Склад звітності зі страхування. Правила заповнення та подання. Склад форм звітності зі страхування.

^ 4.8. Статистична і внутрішня звітність (2 години).

Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяльності підприємства, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Склад та призначення внутрішньої звітності.


^ 5. Тематика і зміст практичних занять.

5.1. Звітність: сутність, класифікація, види, вимоги та принципи її підготовки. Облікова політика підприємства (2 години).

Мета і завдання звітності. Склад та структура фінансової, податкової, статистичної та внутрішньої звітності. Користувачі звітністю. Принципи фінансової звітності. Облікова політика підприємства.

^ 5.2. Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності (14 години).

Частина 1 (2 години). Складання журналів 1 та 2 на основі господарських операцій.

Частина 2 (6 годин). Складання журналу 3 на основі господарських операцій.

2 години. Складання розділу І журналу 3.

2 години. Складання розділу ІІ журналу 3 і відомості 3.1.

2 години. Складання відомостей 3.2 і 3.6 до журналу 3.

Частина 3 (2 години). Складання журналу 4, 5 і 6 на основі господарських операцій.

Частина 4 (2 години). Складання журналу 7 на основі господарських операцій.

Частина 5 (2 години). Складання додаткової інформації до активу і пасиву балансу підприємства.

^ 5.3. Складання форм звітності (10 години).

Частина 1. Складання балансу (2 години). Принципи визначення статей балансу. Структура та зміст активу балансу. Структура та зміст пасиву балансу. Зміст статей необоротних активів та джерела їх формування. Зміст статей оборотних активів та джерела їх формування. Зміст статей власного капіталу та джерела їх формування. Зміст статей забезпечення наступних витрат і платежів, джерела їх формування. Зміст статей довгострокових зобов’язань та джерела їх формування. . Зміст статей поточних зобов’язань та джерела їх формування. . Зміст статей і витрат майбутніх періодів та джерела їх формування. Порядок оцінки та переоцінки основних засобів. Порядок визначення зносу для балансової статті “Основні засоби”. Порядок оцінки та переоцінки нематеріальних активів. Порядок визначення зносу для балансової статті “Нематеріальні активи”. Порядок оцінки та переоцінки довгострокових і поточних фінансових інвестицій. Порядок оцінки запасів на дату балансу. Принципи оцінки та визнання дебіторської заборгованості. Принципи визнання та оцінки довгострокових і поточних зобов’язань.

^ Частина 2. Складання звіту про фінансові результати (2 години). Принципи визнання доходів підприємства. принципи визнання витрат діяльності. Побудова і зміст Звіту про фінансові результати. Порядок формування даних про доходи підприємства. Порядок формування даних про витрати підприємства. Порядок (алгоритм) визначення валового прибутку (збитку) підприємства. Порядок (алгоритм) визначення валового прибутку (збитку) від операційної діяльності. Порядок (алгоритм) визначення валового прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування. Порядок (алгоритм) визначення чистого прибутку (збитку). Склад елементів операційних витрат і порядок їх формування. Розрахунок показників прибутковості акцій.

^ Частина 3. Складання звіту про рух грошових коштів (2 години). Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів. Сутність прямого і непрямого методів складання звіту. Порядок складання розділу “Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності”. Порядок складання розділу “Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності”. Порядок складання розділу “Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності”. Алгоритм визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах. Алгоритм визначення суми грошових коштів від операційної діяльності. Порядок визначення зміни величини грошових коштів за звітний період.

^ Частина 4. Складання звіту про власний капітал та приміток до фінансової звітності (2 години). Структура і зміст Звіту про власний капітал. Порядок і зміст статей власного капіталу. Порядок коригування залишку статей власного капіталу на початок року. Визначення впливу переоцінки активів на статті власного капіталу. Визначення впливу чистого прибутку (збитку) і його розподілу на статті власного капіталу. Визначення внесків учасників на статті власного капіталу. Визначення вилучення капіталу активів на статті власного капіталу. Визначення інших змін у капіталі. Алгоритм визначення залишку на кінець року по статтях власного капіталу. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у примітках до фінансової звітності. Поняття про облікову оцінку і облікову політику. Правила виправлення помилок у фінансовій звітності. Правила відображення у звітності змін в облікових цінах. Порядок відображення у звітності наслідків зміни облікової політики. Поняття про події після дати балансу. Події, що вимагають коригування відповідних активів і зобов’язань. Події, які не потребують коригування статей фінансових звітів. Порядок розкриття інформації про виправлення помилок, про зміни в облікових цінах і обліковій політиці у примітках до фінансових звітів.

^ 5.5. Зведена і консолідована фінансова звітність (2 години).

Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність. Принципи консолідації фінансової звітності. Поняття про частку меншості, порядок її визначення і відображення у звітності. особливості відображення нереалізованих прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій. Розкриття інформації про складання консолідованої звітності у примітках до звітності. Порядок відображення у звітності злиття підприємств. Порядок відображення у звітності придбання підприємств. Особливості визначення і відображення негативного гудвілу.

^ 5.6. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (2 години). Структура і зміст фінансового Звіту суб’єкта малого підприємництва. Відмінності структури і змісту балансу за формою 1-М від звичайного балансу. Порядок формування даних для складання балансу за формою 1-М. Відмінності структури і змісту Звіту про фінансові результати за формою 2-М від звичайної форми Звіту. Порядок формування даних для складання Звіту про фінансові результати за формою №2-М. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.

^ 5.7. Податкова звітність та звітність зі страхування (2 години). Загальні вимоги до змісту та порядку заповнення і надання Декларації про прибуток підприємства. Порядок заповнення декларації в частині валових доходів. Порядок заповнення декларації в частині валових витрат. Порядок заповнення декларації в частині амортизаційних відрахувань. Алгоритм визначення оподаткованого прибутку. Алгоритм визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток. Вимоги до змісту, строків і порядку подання декларації з ПДВ. Порядок заповнення розділу “Податкові зобов’язання”. Порядок заповнення розділу “Податковий кредит”.

Порядок коригування податкового зобов’язання по ПДВ і податкового кредиту. Порядок заповнення розділу “Розрахунки з бюджетом по ПДВ”. Відмінності у змісті і порядку складання податкової декларації з ПДВ (скорочено).

^ 5.8. Статистична і внутрішня звітність (2 години). Перелік форм статистичної звітності з продукції, їх зміст, порядок заповнення і подання. Перелік форм статистичної звітності з праці, їх зміст, порядок заповнення і подання. Перелік форм статистичної звітності з фінансів підприємства, їх зміст, порядок заповнення і подання. Перелік форм статистичної звітності із зовнішньоторговельної діяльності підприємства, зміст і порядок складання. Перелік форм внутрішньої звітності.


^ 6. Самостійна робота.

Розподіл часу на самостійну роботу по навчальних тижнях семестру

навчального тижня

Опрацювання теоретичного матеріалу,

що не розглядався на лекціях

Опрацювання теоретичного матеріалу до практичних занять
^

Усього за тиждень


денна

денна

денна

1

1

1

2

2

1

1

2

3

2

1

3

4

2

1

3

5

2

1

3

6

1

1

2

7

2

1

3

8

2

1

3

9

2

1

3

10

2

1

3

11

2

1

3

12

2

1

3

13

2

2

4

14

2

2

4

15

2

2

4

16

2

2

4

17

2

2

4

^ Всього за семестр

год.

31

22

537. Індивідуальна робота


Написання рефератів за наступною тематикою:

 1. Склад і структура річної та періодичної звітності в Україні. Загальна характеристика форм звітності.

 2. Підготовка облікових даних для складання звітних даних.

 3. Особливості побудови і змісту фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

 4. Способи виправлення помилок (перекручень), які допущені у звітах (навести приклади виправлених проведень).

 5. Принципи побудови і зміст діючої форми балансу підприємства.

 6. Підготовка облікових даних для складання балансу, методологія і техніка заповнення форм балансу.

 7. Структура та зміст звіту, що подається суб’єктами малого підприємництва.

 8. Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Джерела даних для його складання.

 9. Структура, зміст та порядок складання приміток до фінансового звіту підприємства.

 10. Особливості складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

 11. Структура і зміст форми „Звіт про рух грошових коштів”, джерела інформації для їх складання.

 12. Структура та зміст форми „Звіт про власний капітал”, джерела інформації для їх складання.

 13. Зміст, структура і порядок складання Декларації про прибуток підприємства.

 14. Зміст, структура та порядок складання Податкової декларації з ПДВ.

 15. Характеристика основних форм державної статистичної звітності промислових підприємств.

 16. Порядок проведення річної інвентаризації.

 17. Порядок проведення, оформлення річної інвентаризації та відображення її результатів в обліку.

 18. Основи побудови і складання консолідованого річного звіту. Суть та зміст П(С)БО 20.

 19. Порівняльна характеристика та особливості побудови і подання Звіту про власний капітал у зарубіжних країнах.

 20. Річний звіт відкритого акціонерного товариства та підприємства  емітента облігацій: порядок підготовки і подання.

 21. Суттєвість інформації, наведеної в Примітках до річної фінансової звітності.

 22. Порівняльна характеристика Положення (стандарту) бухгалтерського обліку та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку щодо консолідованої фінансової звітності.

 23. Порядок подання звітності материнського підприємства.

 24. Основні показники, джерела даних та порядок заповнення Розрахункової відомості по коштах фонду соціального страхування.

 25. Основні показники і порядок заповнення Розрахункової відомості про нарахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

 26. Основні показники та порядок заповнення Розрахунку комунального податку.

 27. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

 28. Порядок ведення та основні облікові реєстри податкового обліку. Підготовка даних для заповнення Декларації про прибуток підприємства.

 29. Порядок заповнення додатків до Декларації про прибуток підприємства.

 30. Методика складання внутрішньої звітності на підставі даних бухгалтерського обліку.

^ 8. Програмні питання для контролю знань

п.п.

Питання

Коротка назва та стор. підручників

Лень


Верига

1

2

3

4

1

Мета фінансової звітності. Склад та елементи фінансової звітності. Звітний період.

13-23

8-23

2

Якісні характеристики фінансової звітності та їх суть.

16-19
3

Порядок підготовки облікових даних для складання звітності.

20-23

34-38

4

Призначення балансу, принципи побудови та структурування балансу.

23-35

82-85

5

Побудова і зміст діючої форми балансу.

23-54

85-97

6

Визнання статей балансу. Поняття про активи, зобов’язання і власний капітал.

39-50
7

Характеристика розділів і статей балансу.

35-54

102-107

8

Особливості оцінки та відображення в балансі необоротних активів.

39-44

105-115

9

Особливості оцінки та відображення в балансі оборотних активів.

44-45

115-124

10

Пасив балансу. Характеристика його розділів і статей.

50-54

124-134

11

Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.

52-54

127-134

12

Оцінка та відображення в балансі довгострокових зобов’язань.

51-52

128-130

13

Склад поточних зобов’язань та їх подання в балансі.

52-54

130-134

14

Підготовка облікових даних для складання балансу. Методика і техніка заповнення форми балансу.

29-35

59-69

15

Узгодженість нового плану рахунків із статтями активу і пасиву балансу.

29-35

99-102

16

Структура і зміст форми Звіту про фінансові результати.

55-64

136-140Продовження таблиці

1

2

3

4

17

Класифікація доходів і витрат, їх визнання та оцінка у Звіті про фінансові результати.

50-60

140-150

18

Порядок визначення валового прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства.

64-82

153-168

19

Визначення фінансового результату від операційної діяльності.

64-82

161-168

20

Визначення фінансового результату від звичайної діяльності.

64-82

164-167

21

Поняття та характеристика основних складових надзвичайних доходів і витрат.

64-82

165-167

22

Порядок визначення чистого прибутку (збитку) підприємства за звітний період.

64-82

165-167

23

Склад і структура елементів операційних витрат.

66-82

158-161

24

Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку.

66-82

174-177

25

Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів.

82-106

179-181

26

Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових коштів.

85-88

181-187

27

Складання ліквідаційного балансу при банкрутстві підприємства.

35-39
28

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

127-133

228-247

29

Основи регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

20-23

8-23

30

Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

88-106

187-194

31

Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

88-106

194-198

32

Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу.

106-111

204-208

33

Зміст статей Звіту про власний капітал.

111-118

208-215

34

Складники власного капіталу та їх характеристика.

108-11

208-215

35

Порядок складання Звіту про власний капітал.

111-118

215-222

36

Призначення і склад Приміток до фінансових звітів.

127-133

222-228

37

Характер змін в обліковій політиці та відображення їх у фінансовій звітності.

133-151

48-59

38

Порядок складання зведеної і консолідованої фінансової звітності.
255-272

39

Зміст, структура і порядок складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.
272-279Продовження таблиці

1

2

3

4

40

Особливості складання Звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва.
279-284

41

Структура, зміст і порядок складання декларації про прибуток підприємства.

163-199

39-322

42

Характеристика П(С)БО 1 “Загальні вимоги до річної фінансової звітності”.

163-199

319-320

43

Користувачі фінансової звітності.

163-199

320-321

44

Порядок визначення оподаткованого прибутку і його відображення у декларації про прибуток підприємства.

163-199

315-319

45

Зміст, структура і порядок складання податкової декларації з ПДВ.

199-211

322-332

46

Склад, структура та порядок складання і подання статистичної звітності по праці.

394-407
47

Склад, структура та порядок складання і подання статистичної звітності по фінансах підприємства.

411-429

485-495

48

Склад, структура та порядок складання і подання статистичної звітності підприємств, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність.

369-373

485-518

49

Зміст і порядок складання податкової звітності по місцевих податках і зборах.

39-318

388-485

50

Зміст і порядок складання Звіту по формі №1-ДФ).
374-388

51

Фінансовий звіт за сегментами (П(С)БО 29).52

Принципи ведення бухгалтерського обліку та їх суть.

13-15

38-48

53

Вимоги до фінансової звітності та їх суть.

13-20

27-34

54

Порядок виправлення помилок.

151-157
55

Характеристика П(С)БО 1 „Загальні вимоги до річної фінансової звітності”.

13-23

8-23

56

Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності.

20-23

69-77

57

Користувачі фінансової звітності.

15-20

23-27^ 9. Способи поточного та підсумкового контролю знань студентів.

9.1. Поточний контроль знань студентів здійснюється за такими напрямками:

- на практичних заняттях шляхом усного опитування, проведення письмових робіт, тестування;

- шляхом проведення двічі на семестр атестації студентів.

9.2. З метою підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання у 9 семестрі складають екзамен.


^ 10. Критерії оцінювання знань


10.1 Згідно існуючих положень складання іспиту оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно».

10.2 Оцінка «відмінно» може бути виставлена в тому разі, коли студент виявив глибокі знання матеріалу викладеного в лекційному курсі, на практичних заняттях та під час самостійної роботи вміє застосовувати отримані знання на практиці для вирішення задач, повно і всебічно відповів на всі питання викладача, використав статистичний і фактичний матеріал який отримав з періодичної літератури.

10.3 Оцінка «добре» виставляється в тому разі, коли студент повно засвоїв лекційний курс, вільно користується матеріалом для вирішення практичних завдань, досить повно висвітив всі питання програмного контролю, вирішив задачі, але допустив незначні неточності та помилки, яки в цілому не змінюють сутності питання.

10.4 Оцінка «задовільно» може бути виставлена при виявлені студентом знань в обсязі достатньому для засвоєння основних положень програм, відповів частково на питання, вирішив задачу в цілому, допустив помилки, які не торкаються суті матеріалу.

10.5 Оцінка «незадовільно» може бути виставлена студентам, які не засвоїли основних курс, не змогли відповісти на поставлені питання і вирішити практичні завдання.

10.6. Критерії оцінювання знань за кредитно-модульної системи оцінювання знань наступна:

 1. Виконання робіт модульного контролю за 5-ти бальною шкалою 2,3,4,5 балів за роботу, навчальною програмою передбачено 1 модуль.

 2. Опитування на практичних заняттях - за 5-ти бальною шкалою 2,3,4,5 балів. Опитування здійснюється за ініціативою викладача не менше одного разу за семестр.

 3. Написання контрольних робіт протягом семестру оцінюється за 5-ти бальною шкалою 2,3,4,5 балів за контрольну роботу. За семестр передбачено написання не менше двох контрольних робіт.

 4. Активна участь на лекційних заняттях оцінюється за 5-ти бальною шкалою. Опитування здійснюється за ініціативою викладача.

 5. Написання рефератів оцінюється в 10 балів при оцінці «зараховано». Кожному студенту необхідно написати один реферат за наданою темою.

 6. У разі одержання протягом семестру тільки оцінок «відмінно» до загальної кількості балів додається додатково 10 балів.

 7. Іспит оцінюється в межах 0-50 балів. В екзаменаційному білеті чотири завдання:

 • два теоретичні питання і тестове завдання оцінюється в 0-10 балів;

 • практичне завдання (задача) – в 0-20 балів.

 1. До іспиту допускаються студенти, які в семестрі отримали більше 40 балів.

З метою підсумкового контролю знань студенти складають іспит. Максимальна кількість балів, які можна набрати – 100.


^ 11. Критерії оцінювання знань


Підсумкові оцінки знань студентів за рейтинговою системою оцінки знань


^ Рейтингові оцінки

Оцінка за шкалою ECST

Національна оцінка

86-100 балів

А – відмінно

5 - відмінно

81-85 балів

В – дуже добре

4 - добре

71-80 балів

С – добре

61-70 балів

D – достатньо

3 - задовільно

51-60 балів

Е – задовільно

31-50 балів

FХ – незадовільно

2 - незадовільно

0-30 балів

F - незадовільно


Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту:

Протокол № від ___________ 20__р.


Зав. кафедрою О.В. Щур


^ 12. Методичне забезпечення


Місце знаходження

Реєстр.

номер

Електр.

код

Методичне забезпечення

Назва методичних розробок, автор


^ Обсяг, стор.

Кіл-ть


Рік видання

К-ра обліку і аудиту

Навч. абон.Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Звітність підприємств” студентами спеціальності 7.050106 „Облік та аудит” денної та заочної форм навчання, Леус Н.П., Дмитренко А.В.

20

50

2005

К-ра обліку і аудиту

Навч. абонМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Звітність підприємств” студентами спеціальності 8. 050106 „Облік і аудит” денної форми навчання., Дмитренко А.В.

21

20

2007

К-ра обліку і аудиту

Навч. абонМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни

«Звітність підприємств»

для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» заочної форми навчання


21

20

2010


13. Література

13.1. Основна літературап.п.

Назва і вихідні дані

Бібліотечний шифр

^ Електронний код

Рік видання і кількість сторінок

Кількість

Читальний зал

Навчальний абонемент

Науковий абонемент

1

2

3

4

5

6

7

8Ю.С.Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: ЦУЛ.

У05

Ц12
2009р.,

360с.

2

Ф.Ф. Бутинець. Фінансова звітність. – Житомир: Рута2010р.,

362с.

1

Чижевська Л.В. і ін. Звітність підприємства: Практикум. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ2009р.,

436с.

1

Звітність підприємств. Навч. посібник / Ю.А.Верига. – Полтава: Інтер Графіка

У05

3-43
2008р.,

544с.

4

2

^ 13.2. Додаткова літературап.п.

Назва і вихідні дані

Бібліотечний шифр

^ Електронний код

Рік видання і кількість сторінок

Кількість

Читальний зал

Навчальний абонемент

Науковий абонемент

1

2

3

4

5

6

7

8Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16 липня 1999 р. №996-ХV


5

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 30.03.1998 №87.


3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 30.03.1999 №87.


3
Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 31.03.1998 №87.


3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 30.03.1999 №87.


3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 30.03.1999 №87.


3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Примітки до фінансової звітності”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 30.03.1999 №87.


3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 7.07.1999 №163.


3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 7.07.1999 №163.


3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Затв. наказом Мінфіна Укр. від 25.02.2000 р.


3

Порядок складання Декларації про прибуток підприємства. Затв. наказом ДПАУ від 8.07.97 №24.


10

Порядок заповнення і подання Податкової декларації з ПДВ. Затв. наказом ДПАУ від 30.05.97 №166.


10

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8Наказ Держкомстату України від 26.07.99 №269 “Про затвердження річних форм державної статистичної звітності щодо промислової діяльності підприємств і організацій”.


2

Бухгалтерський облік і фінансова звітність: навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ „баланс-клуб”, 2000. – 768 с.2010, 768

1

Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств: Підручник. – К.: Знание-Прес, 2004. – 476 с.2009, 476

1
Скачати 399.14 Kb.
Дата конвертації06.11.2013
Розмір399.14 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи