Робоча програма «Менеджмент персоналу» для студентів за спеціальністю 03050301 «Міжнародна економіка» «28» icon

Робоча програма «Менеджмент персоналу» для студентів за спеціальністю 03050301 «Міжнародна економіка» «28»Схожі


Форма № Н-3.04


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


Кафедра менеджменту і адміністрування


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи


_______________Б.О. Коробко

«26» березня 2013 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальність 8.03050301 «Міжнародна економіка»

Факультет Менеджменту та бізнесу


Полтава – 2013 рік


Робоча програма «Менеджмент персоналу» для студентів за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка»

«28» ____січня_ 2013 року – 22 с.


Розробники: Бакало Н.В. - доцент кафедри, к.е.н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування


Протокол від «28» січня 2013 року № 6_


Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування ______________(Маркіна І.А.)


«28»_____січня_____ 2013 року


Схвалено навчально-методичною радою факультету

Протокол від «13»__лютого______2013__ року № 8


Голова навчально-методичної ради факультету _________ (Комеліна О.В.)

«13»__лютого______2013__ року


 Бакало Н.В., 2013 рік

 ПолтНТУ, 2013 рік

^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна


Напрям підготовки

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

^ 8.03050301 «Міжнародна економіка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено

Семестр

Загальна кількість годин - 108

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи

студента - 11

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

10 год.

Семінарські

8 год.

^ Самостійна робота

90 год.

Індивідуальні завдання: не передбачено

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 18/90 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, найму та розміщенню персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації, а також сприяння формуванню у майбутніх фахівців розуміння важливості правильної, науково-обгрунтованої роботи з людьми, підвищенню престижу кадрових служб і в кінцевому результаті - підвищення ефективності використання людського фактору на виробництві.


^ Завдання дисципліни:

обґрунтування методологічних принципів управління персоналом;

формування та аналізування кадрової політики; управління соціальним розвитком трудового колективу;

застосування сучасних кадрових технологій та методів управління персоналом, а саме: планування потреб у персоналі; організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах;

оцінка персоналу та використання її результатів;

оцінювання ефективності та результативності управління персоналом, управління розвитком персоналу, управління соціальною роботою з персоналом.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

основи управління персоналом підприємства в умовах ринку;

особливості управління персоналом як соціальну систему;

закономірності, функції, принципи та методи менеджменту персоналу;

особливості формування колективу підприємства та його соціальний розвиток;

основи діяльності служб персоналу в сучасних умовах;

теорію кадрового планування;

теоретичні онови оцінювання та атестації персоналу;

принципи побудови ефективної системи управління персоналом;

методи та засоби забезпечення ефективного управління персоналом.

вміти:

розраховувати оптимальну чисельність працівників організації;

визначати якісну потребу в персоналі;

використовувати сучасні методи добру, відбору кадрів;

володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки після цього виконання у процесі управління;

здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;

інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;

застосовувати показники ефективності роботи персоналу;

адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній;

вирішувати питання щодо управління розвитком персоналу та його рухом, тощо. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Система управління персоналом: методологія створення, елементи і забезпечення

ТЕМА 1. Менеджмент персоналу в системі управління організацією

Лекція 1

Предмет, метод і зміст дисципліни, її місце серед дисциплін фахової підготовки магістрів ділового адміністрування. Ключові поняття і терміни: організація, персонал, менеджмент персоналу. Організація як один з основних соціальних інституті суспільства. Основні типи організацій у сфері економіки.

Людський фактор суспільства та особливості управління ним.

Персонал організації та його структура. Класифікація персоналу. Основні якісні характеристики персоналу.

Сучасна концепція менеджменту персоналу, орієнтована на комерційний успіх організації.

Функції і завдання менеджменту персоналу. Суб,єкти менеджменту персоналу, розмежування їхніх завдань і координація діяльності.

Системний підхід до менеджменту персоналу та способи його реалізації за сучасних умов.

Основні принципи менеджменту персоналу. Методи управління персоналом організації: адміністративні, економічні, правові, соціально-психологічні.

Семінарське заняття №1


^ ТЕМА 2. Формування колективу організації та його соціальний розвиток

Лекція 2

Сутність поняття «трудовий колектив організації». Функції, ролі та права трудового колективу.

Структура трудового колективу. Порядок формування трудового колективу: етапи та види робіт. Психологія формування та функціонування трудового колективу.

Правове забезпечення діяльності трудового колективу.

Основи теорії організаційної поведінки. Індивідуальні та групові інтереси, можливості їх використання в управлінні персоналом. Завдання ефективного використання в управлінні персоналом. Командоутворення як спосіб підтвердження рівня згуртованості колективу організації.

Соціальний розвиток. Основні елементи та інфраструктура. Основні об,єкти регулювання: робочий час, трудовий процес і його обслуговування, оплата праці, виробниче середовище. Регламентування робочого часу, трудових обов’язків і міри праці. Нормування праці, сутність і значення.

Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці. Законодавство України про регулювання робочого часу. Регулювання робочого часу протягом тижня.

Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні. Робота в надурочний час. Обмеження робочого часу для окремих категорій персоналу. Регулювання тривалості відпусток.

Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх значення як засобу регулювання робочого часу в конкретній організації. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня і року. Гнучкі режими праці.Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

Поняття умов праці в організації. Фактори, що визначають умови праці на виробництві, їх значення для здоров,я, працездатності людей, якості продукції. Державне регулювання умов праці. Закон України “Про охорону праці”. Місце і значення умов праці в системі чинників продуктивності праці.

Класифікація умов праці на виробництві. Організаційно-технологічні умови праці. Санітарно-гігієнічні умови праці. Соціально-психологічні умови праці.

Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.


^ ТЕМА 3. Кадрова політика

Лекція 3


Стратегічні підходи до управління персоналом. Типи і види кадрових стратегій. Порядок формування персонал-стратегії. Основні елементи кадрової стратегії.

Кадрова стратегія і стратегія діяльності організації. Характеристика особливостей реалізації персоналом стратегії.

Сутність поняття «кадрова політика». Процес формування кадрової політики в організації. Типи і види кадрової політики.

Семінарське заняття №2


^ Тема 4. Служби персоналу і кадрове діловиробництво.

Лекція 3


Функції та завдання кадрової служби організації. Права, обов,язки й відповідальність керівника кадрової служби. Основні типи організаційної структури кадрової служби. Співробітництво кадрової служби з іншими структурними ланками організації.

Номенклатура справ із кадрового діловодства. Склад кадрової документації та її призначення.

Документаційне забезпечення руху кадрів. Ведення особових справ. Облік особового складу організації.

Комп,ютерізація кадрового діловодства. АРМ менеджера персоналу.

Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Лінійні та функціональні керівники, їхні права та обов,язки в галузі менеджменту персоналу. Розподіл функцій з менеджменту персоналу між кадровою службою керівниками структурних ланок організацій.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення працівників.

Семінарське заняття №2


^ ТЕМА 5. Організація процесу набору та відбору персоналу,

Лекція 4

Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення та оновлення персоналу організації. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

Методи професійного відбору персоналу. Процедури наймання персоналу. Виробнича й соціальна адаптація новоприйнятих працівників.

Об,єктивна необхідність оцінювання персоналу. Значення й завдання оцінювання персоналу.

Семінарське заняття №3


^ ТЕМА 6. Оцінювання та атестація персоналу

Лекція 5

Об,єктивна необхідність оцінювання персоналу. Значення й завдання оцінювання персоналу.

Оцінювання особистісних і професійних (ділових) якостей претендентів на робочі місця в організації. Вивчення документів. Співбесіда. Комп,ютерна психодіагностика. Тестові випробування. Графологічна експертиза. Інші технології вибору персоналу.

Оцінювання якості роботи персоналу. Оцінювання робітників і службовців (рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська й трудова дисципліна).

Оцінювання керівників (рівень кваліфікації, відповідальність, готовність до ризику, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників).

Атестація спеціалістів і керівників: періодичність, документація, процедури проведення, використання результатів.

Семінарське заняття №4


^ ТЕМА 7. Розвиток персоналу та управління рухом персоналу

Лекція 5

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

Сутність, соціально-економічне забезпечення і завдання розвитку персоналу. “Інвестування в людину” та його ефективність.

Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Післядипломне навчання керівників і спеціалістів. Програми МВА. Система неперервного навчання персоналу.

Створення і підготовка резерву на заміщення вакантних посад. Сутність, значення та організація планування трудової (ділової) кар,єри. Професійна кар,єра та кар,єра в організації.

Планування й організація професійно-кваліфікаційного просування робітників. Службово-професійне просування професіоналів і фахівців.

Поняття руху персоналу в організації. Основні чинники руху персоналу. Завдання стабілізації та планомірного оновлення персоналу.

Горизонтальний і вертикальний рух персоналу в організації, його позитивні та негативні наслідки. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників.

Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення.

Абсентеїзм, його причини, економічні наслідки й методи регулювання.

Семінарське заняття №4 1. ^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

с.р.

1

2

3

4

5

6

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Система управління персоналом: методологія створення, елементи і забезпечення

Тема 1. Менеджмент персоналу в системі управління організацією

19

2

2

-

15

Тема 2. Формування колективу організації та його соціальний розвиток

17

2

-
15

Тема 3. Кадрова політика організації

13

1

2

-

10

Тема 4. Служби персоналу і кадрове діловиробництво

11

1

-

-

10

Тема: 5. Організація процесу набору та відбору персоналу

14

2

2

-

10

Тема 6. Оцінювання та атестація персоналу

16

1

-

-

15

Тема 7. Розвиток персоналу та управління рухом персоналу

18

1

2

-

15

Разом за змістовим модулем 1

108

10

8

-

90
^

Усього годин


108

10

8

-

90
 1. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

ТЕМА 1. Менеджмент персоналу в системі управління організацією

 1. Предмет, задачі і зміст навчальної дисципліни менеджмент персоналу

 2. Функції і завдання, принципи менеджменту персоналу

 3. Персонал організації та його класифікація

 4. Методи управління персоналом організації: адміністративні, економічні, правові, соціально-психологічні.

 5. Командоутворення як метод формування згуртованого колективу

 6. Види і типи команд, їх функції

 7. Структура трудового колективу

 8. Сутність та значення соціального розвитку персоналу в організації

2

2

ТЕМА 3. Служби персоналу і кадрове діло виробництво. Кадрова політика

 1. Внутрішня структура служби управління персоналом, основні функції та відповідальність служб персоналу. Місце кадрової служби в загальній організаційній структурі

 2. Менеджер по персоналу, його функції, ролі

 3. Сутність та значення кадрового діло виробництва

 4. Сутність кадрової політики, види та характеристика, порядок розробки

2

4

ТЕМА 5. Організація процесу набору та відбору персоналу, його оцінювання та атестація

 1. Процес найму персоналу в організацію: джерела та методи

 2. Служби зайнятості та кадрові агенції і особливості співпраці з ними

 3. Процедури прийому персоналу в організацію

 4. Сутність і цілі оцінки персоналу в організації та тенденції.

 5. Показники та методи оцінки персоналу

 6. Атестація персоналу: функції, види, методи та процес атестації

2

6

ТЕМА 6. Розвиток персоналу та управління рухом персоналу. Соціальне партнерство в організації

  1. Сутність розвитку персоналу організації та його складові елементи

  2. Причини та види руху персоналу в організації

  3. Процес управління кар’єрою персоналу.

  4. Сутність та зміст соціального партнерства в організації

2
Разом

8


^ 6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин
Практичні заняття не передбачені


 1. ^ Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин
Лабораторні заняття не передбачені

^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

ТЕМА 1. Менеджмент персоналу в системі управління організацією

15

2

ТЕМА 2. Формування колективу організації та його соціальний розвиток

15

2

ТЕМА 3. Кадрова політика Служби персоналу і кадрове діло виробництво.

10

4

ТЕМА 4. Планування та формування персоналу в організаціях

10

5

ТЕМА 5. Організація процесу набору та відбору персоналу

10

6

ТЕМА 6. Оцінювання та атестація персоналу

15

7

ТЕМА 7. Розвиток персоналу та управління рухом персоналу.

15
Разом

90^ 7. Індивідуальні завдання

З метою отримання додаткових («призових») балів, відведених на індивідуальну роботу, студент може підготувати реферат на одну із тем, поданих у наступному переліку, або запропонувати та погодити з викладачем власну тему.

Перелік тем для рефератів:


1.Управління персоналом, зайнятість, безробіття.

2. Способи забезпечення рівних можливостей працевлаштування.

3. Планування людських ресурсів у фірмі.

4. Аналіз робіт у системі управління персоналом.

5. Процедура найму людських ресурсів.

6. Добір персоналу.

7. Профорієнтація і профдобір персоналу.

8. Гуртки якості в системі управління персоналом зарубіжних фірм.

9. Оцінювання персоналу.

10. Розвиток кар’єри.

11. Основна заробітна плата і система соціальних виплат у витратах на робочу силу.

12. Преміальні системи заробітної плати.

13. Матеріальна допомога в системі соціального захисту зайнятих та безробітних.

14. Роль профспілок в управлінні персоналом.

15. Трудова дисципліна і розгляд скарг в організації.

16. Охорона здоров’я і техніка безпеки наймання працівників.

17. Особливості контрактної форми найму працівників.

18. Диференціація основної та додаткової заробітної плати на японських підприємствах.

19. Особливості диференціації заробітної плати на підприємствах Франції.

20. Досвід роботи оцінювальних центрів.

21. Особливості професійного навчання в ФРН.

22. Соціально-психологічна адаптація людини в колективі.

23. Професійна та територіальна мобільність кадрів.

24. Законодавче регулювання робочого часу.

25. Орієнтація та навчання персоналу.

26. Системи підвищення кваліфікації.

27. Функції та структура управління персоналом конкретної фірми.

28. Аналіз внутрішньофірмового руху персоналу.

29. Гнучкі форми зайнятості та організації робочого часу.

30. Особливості вивільнення працівників на етапі переходу України до ринку.


.

^ 10. Методи навчання

Протягом вивчення курсу «Менеджмент персоналу» до студентів застосовуються наступні методи навчання:

словесні і наочні використовуються під час лекцій та семінарських занять;

під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація;

під час проведення лабораторних робіт застосовуються наочні методи: спостереження та словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, технічні. практичні методи (розгляд ситуацій, практичні роботи, ессе, реферати, доповіді, участь в конкурсах, конференціях, колоквіумах).


^ 11. Методи контролю


Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних занять і має на мету перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається викладачем, що проводить заняття.

Модульний контроль проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що формує цей модуль. Модульний контроль реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів.та назва змістового модуля

Форма контролю

^ Час проведення

Змістовий модуль 1. Система управління персоналом: методологія створення, елементи і забезпечення

Тестування, відповідь на теоретичні питання

Семінарське заняття №4


Підсумковий контроль – залік, проводиться на останньому семінарському занятті (№ 4) в формі тестування. За власним бажанням студента після складання тесту з метою уточнення оцінки він може відповісти на 1-2 додаткових запитання (за вибором викладача).


^ 10. Розподіл балів, які отримують студенти


Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

Для самооцінки знань на етапах вивчення дисципліни студенти мають можливість планувати свою індивідуальну стратегію навчання (в залежності від попереднього рівня знань, можливостей щодо темпу засвоєння матеріалу, індивідуальних цілей навчання). Приблизний план індивідуальної стратегії навчання наведено у таблиці.


^ 12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

МК 1

100

15

10

15

10

10

10

10

20^ Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

зараховано

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Правила модульно-рейтингового оцінювання знань

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів. За видами робіт вона розподіляється:

^ 1. Поточний контроль – до 80 балів за семестр: розв’язання практичного завдання, обговорення семінарських питань – до 6 балів, поточне тестування – до 10 балів, відповіді на питання самостійної роботи – 4 бал.

^ 2. Модульний контроль: модульне тестування – до 20 балів. Модульний контроль вважається зарахованим якщо студент отримав не менше мінімальної кількості балів, яка визначена в наступній таблиці (не менше половини максимально можливих балів). Не зарахований змістовий модуль перескладається викладачу не більше 2-ох разів. У разі виникнення конфліктних ситуацій створюється кафедральна комісія, рішення якої оформлюється окремим протоколом.

^ 3. Підсумковий контроль: залік. Студент вважається допущеним до підсумкового контролю за дисципліну, якщо виконав усі види робіт згідно із робочою навчальною програмою, та загальна сума балів за попередні звіти не менше 60 балів (йому виставляється оцінка «зараховано»). У разі невиконання цих вимог студент отримує незадовільну оцінку («не зараховано») і за наявності не менше 35 балів має право на два перескладання: перше – викладачу, друге – комісії, створеній деканом факультету. У випадку успішного перескладання підсумкового контролю студентом, він отримує мінімальну задовільну оцінку (60-63 балів – результат Е за шкалою ECTS).


За змістовими модулями кількість балів розподіляється таким чином:


№ змістового модулю

Змістові модулі

Максимальна кількість балів за змістові модулі

Разом

Мінімальна кількість балів за змістові модулі

Поточний контроль

Модульний контроль

1

Система управління персоналом: методологія створення, елементи і забезпечення

80

20

100

60
Усього за дисципліну

80

20

100

60^ Визначення рейтингової оцінки

Рейтингова оцінки складається з усіх видів контролю. Вона враховує виконання усіх видів навчальних робіт протягом семестру, результати модульного (підсумкового) контролю знань.

Залік як форма підсумкового контролю виставляється при наявності рейтингової оцінки понад 60 балів.

Примітка: при визначенні підсумкової рейтингової оцінки за дисципліну викладач має право:

– збільшити її, але не більше, ніж на 5 «призових» балів, за постійну активну та творчу роботу студента на всіх видах занять, виконання необов’язкового індивідуального завдання. При цьому підсумкова рейтингова оцінка не повинна перевищувати 100 балів;

– при визначенні підсумкової рейтингової оцінки викладач має право зменшити її, але не більше, ніж на 10 «штрафних» балів, за порушення термінів виконання окремих видів робіт і контролю знань без поважних причин;

– у разі збільшення або зменшення рейтингової оцінки у вказаних межах викладач обов’язково повинен повідомити про це студента із зазначенням причин такого рішення.


^ 13. Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій.

2. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.

3. Правила модульно-рейтингового оцінювання знань із навчальної дисципліни.


^ 14. Рекомендована література

Базова

1.Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіційне видання станом на 1 квітня 2000 р. – Ужгород: Інформаційно-видавниче агентство "ІВА", 2000. 

2. Закон України "Про оплату праці" // Урядовий кур’єр, 1995. 

3. Закон України "Про зайнятість" // Урядовий кур’єр, 1991.

4. Закони України "Про зайнятість населення". Том 1. - К., 1999. С. 252-268 

5. Закон України "Про колективні договори і угоди". Закони України. Том 6. - К., 1996. С.5-11.

 6. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Закони

України. Том 15. - К., 1999. С.332-343. 

7. Закон України "Про оплату праці". Закони України. Том 8.-К., 1997. С.210-218. 

8. Закон України "Про охорону праці". Закони України. Том 4. -К., 1996. С. 114-133. 

9. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с. 

10. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с. 

11. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998 

12. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с. 

13. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с. 

14. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. – Харків: Промінь, 2001. – 560 с. 

15. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с. 

16. Класифікатор професій ДК 003-95. ­­– К.: Держстандарт України, 1995. 

17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. 

18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с. 

19. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с. 

20. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с. 

21. Орбан-Лембирк Л.Е. Основи психології управління: Монографія. – Івано-Франківськ: "Плай", 2002. – 426 с. 
22. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер) 
23. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.

24. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с. – (Серия "Высшее образование). 

25. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.: іл. 

26. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. - М: "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1997. – 336 с.

 27. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 1999.


Допоміжна

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – с.157-163 (тема 3). 

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с. (тема 13). 

3. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445 (тема: Формування і розвиток колективу).

 4. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5). 

5. Журнали "Управление персоналом", "Персонал".


15. Інформаційні ресурси

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 13 с.


Скачати 286.14 Kb.
Дата конвертації08.11.2013
Розмір286.14 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи