Тема : Структура та організація процесу навчання icon

Тема : Структура та організація процесу навчанняСхожі
Практичне заняття 4

Тема: Структура та організація процесу навчання


Процес навчання

Методологічна основа

Наукова теорія пізнання

Рушійні сили

Суперечності

Функції

Освітня, виховна, розвиваюча

Має двосторонній характер

 • викладання – діяльність учителя в процесі навчання (планування, організація, стимулювання, контроль, аналіз результатів);

 • учіння – цілеспрямований процес засвоєння знань, оволодіння учнями вміннями і навичками (діяльність під керівництвом вчителя і самостійна діяльність)

Компоненти

 • цільовий

 • стимулююче-мотиваційний

 • змістовий

 • операційно-дійовий

 • контрольно-регулюючий

 • оціночно-результативний

Структура

Мета, завдання, зміст, методи, форми, результат

^ Логіка навчального процесу (внутрішній процес засвоєння знань)

Сприймання – осмислення і розуміння – узагальнення – закріплення – застосування на практиці


^ Мотиви навчання

 • навчальні (зв’язані безпосередньо з навчальною діяльністю);

 • соціальні (зумовлені широкими суспільними відносинами учнів).

Види навчання

 • догматичне навчання

 • пояснювально-ілюстративне навчання

 • проблемне навчання

 • програмоване навчання

Принципи навчання

 • наочність

 • науковість

 • доступність

 • зв’язок теорії з життям

 • свідомість і активність учнів

 • міцності знань
Процес навчанняцілеспрямований педагогічний процес організації

активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з опанування науковими знаннями, вміннями та навичками, розвитку їх пізнавальних сил і здібностей, формування світогляду.


Опорні схеми до теми:

Проблеми сучасної дидактики

 • оптимізація навчально-виховного процесу в школі;

 • підвищення пізнавальної самостійності, творчої активності ініціативи учнів;

 • посилення між предметних і внутріпредметних зв’язків;

 • вдосконалення форм і методів навчання;

 • проблема навчання обдарованих дітей;

 • причини неуспішності і шляхи її подолання.


План

І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

 1. Поняття процесу навчання. Функції процесу навчання.

 2. Структура процесу навчання.

 3. Специфіка діяльності вчителя в процесі навчання.

 4. Характеристика навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 5. Закони, закономірності та принципи процесу навчання.

Мета:

Навчальна: сформувати у студентів розуміння понять “сутність та структура процесу навчання”; навчити студентів аналізувати логіку діяльності вчителя (викладання) та діяльності учнів (учіння); ознайомити студентів з різними підходами до процесу навчання.

^ Виховна: виховувати у студентів професійні риси особистості.

Розвивальна: розвивати комунікативні уміння.

Студент має:

Знати: структуру процесу навчання, специфіку діяльності вчителя в процесі навчання та навчально-пізнавальної діяльності учнів, закони, закономірності та принципи процесу навчання.

^ Вміти: аналізувати логіку діяльності вчителя (викладання) та діяльності учнів (учіння).


ІІ. Розкрийте зміст понять:

“функції навчання”, “процес навчання”, “рушійні сили процесу навчання”, “навчання”, “учіння”.


ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

^ ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Формування пізнавальних мотивів школярів».


IV. Виконання практичних завдань (виконується на занятті):

У ході колективного обговорення поясніть сутність висловлювань:

 • французького мислителя-гуманіста Мішеля Монтеня (1533–1592): «Щоб навчити іншого, потрібно забагато більше розуму, ніж щоб навчитися самому»;

 • англійського письменника і поета Ричарда Олдінгтона (1892–1962): «Нічому тому, що важливо знати, навчити неможна, – все, що може зробити вчитель, це вказати доріжки».

Чи поділяєте Ви ці думки? Аргументуйте свої докази.


V. ^ Завдання для самостійної роботи (домашній практикум):

Для самостійного вивчення питання «Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання» ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників (Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 152–156; Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 88–89) та законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:

1) оптимізація процесу навчання (визначення поняття, критерії оптимізації, послідовність етапів оптимізації);

2) інтенсифікація процесу навчання (порівняння понять «екстенсифікація» та «інтенсифікація», умови забезпечення інтенсифікації навчання).


^ Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання,

Виконання практичного завдання

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 балів

3 балів

10 балів


Література

 1. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 50–65.

 2. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 63–77.

 3. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 284–293.

 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 70–77, 87–96.

 5. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 90–105.

 6. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – С. 37–80.

 7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 213–246.

 8. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. фак.] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – С. 75–80, 92–100.

 9. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – С. 38–44, 48–49.

 10. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 82–98.

 11. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 223–247.
Скачати 55.48 Kb.
Дата конвертації12.11.2013
Розмір55.48 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи