Івано-Франківськ icon

Івано-ФранківськСхожі
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Бібліографічний покажчик


Філософія України

Івано-Франківськ


2012 рік

ЗМІСТ


Слово від упорядника

Розділ 1. Загальні проблеми української філософії…………………….

1.1. Філософія Київської Русі…………………………………………...

1.2. Українська філософія ХІІІ – ХVІІІ ст………………………………

1.3. Українська філософія ХІХ………………………………………….

1.4. Українська філософія ХХ ст………………………………………..

Розділ 2. Історія філософії в регіонах………………………………………


Розділ 3. Філософські погляди видатних українців…………………….

  1. Донцов Д……………………………………………………………...

  2. Драгоманов М.П……………………………………………………..

  3. Кістяківський Б……………………………………………………….

  4. Липинський В…………………………………………………………

  5. Сковорода Г……………………………………………………………

  6. Франко І.Я……………………………………………………………..

  7. Чижевський Д………………………………………………………….

  8. Юркевич П……………………………………………………………..


Розділ 4. Українська філософія : сьогоднішній стан і перспективи розвитку…………………………………………………………


Розділ 5. Українська суспільна свідомість. Національна ідея……………


Розділ 6. Українська ментальність…………………………………………..


Слово від упорядника

У полікультурному і багатонаціональному світі особливої актуальності набуває науковий підхід до вивчення філософії.

Вивчення людського суспільства через його філософські ідеї надзвичайно актуальне і в наш час. Аналіз духовних цінностей, що переважають у тому чи іншому суспільстві, допомагає виявити не тільки рівень його розвитку, але й зрозуміти, чому те чи інше суспільство живе так, а не інакше.

Саме філософія виявляється чи не найбільш дотичною до сфери, де відтворюється розвиток духовності народу, де реконструюється дух нації. У цьому розумінні філософії України належить відповідальне місце у комплексі наук, покликаних слугувати реалізації цілей відродження духу українського народу.

Така відповідальна місія, яка покладена на представників історико-філософського українознавства, спонукає до критичного переосмислення набутку як попередніх поколінь вчених, що працювали на ниві вивчення розвитку філософської думки України, так і до сучасного осмислення філософської проблематики. Допомогти у цьому – основна мета покажчика: «Українська філософія : основні періоди та концептуальні ідеї». Його особливість полягає у тому, що він надає можливість систематизувати, класифікувати та впорядковувати велике розмаїття матеріалу, що стосується питань філософії.

Матеріал, зібраний у покажчику згрупований у відповідні розділи, які висвітлюють розвиток філософії України : від Київської Русі до ХХ ст., історію філософії в регіонах, філософські погляди видатних українців, сьогоднішній стан і перспективи розвитку української філософії, українську суспільну свідомість, український ментальність. У межах розділів документи розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.

Зібраний і впорядкований матеріал буде корисним науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться філософією.


^ Загальні проблеми української філософії


 1. Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять / В. М. Вандишев. – К.: Кондор, 2005 . – 474 с.

 2. Васильченко А. Аналітична філософія в Україні : guo vadis? / А. Васильченко, О. Панич // Філософська думка. – 2011. – № 3. – С. 5–10.

 3. Возняк С. М. Духовні цінності українського народу: спроба методологічного осмислення / С. М. Возняк // Зб. наук. пр. : філософія, соціологія, психологія. – Івано – Франківськ, 1999. – Вип. 3, Ч.1. – С. 3–13.

 4. Возняк С. М. Категорія щастя: українознавчий історико-філософський контекст / С. М. Возняк // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : Всеукраїнська наук. – практ. конф. 10–11 травня 2010 року, м. Івано-Франківськ : матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 7–9.

 5. Возняк С. М. Людина у спектрі філософської україністики / С. М. Возняк // Галицько-буковинський хронограф. Гуманітарний альманах. – 1997. – № 1 (2). – С. 101–112.

 6. Возняк С. Філософська думка України : імена та ідеї: навч. – метод. посіб. / C. Возняк, М. Голянич. – 2 – вид., доп. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 136 с.

 7. Возняк С. Ціннісні пріоритети українського народу : генеза і сутність / С. Возняк // Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства : зб. наук. ст. – Івано – Франківськ, 2009. – С. 20–35.

 8. Волошина Н. М. Соціально-філософський вимір патріотизму й націоналізму в Україні / Н. М. Волошина // Гілея. – 2011. – № 3. – С. 354–364.

 9. Гнатюк Я. С. Філософія українського кордоцентризму / Я. С. Гнатюк // Прикарпатський вісник НТШ / гол. ред. В. М. Мойсишин. – Івано–Франківськ, 2008. – № 3 (3). – С. 21–29.

 10. Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій : моногр. / Я. С. Гнатюк. – Івано–Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 184 с.

 11. Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм як національна філософія / Я. С. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Філософські і психологічні науки. – Івано–Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. Х. – С. 39–45.

 12. Горський В. С. Історія української філософії: навч. посіб. / В. С. Горський. – 4-те доп. вид. – К. : Наукова думка, 2001. – 376 с. 

 13. Горський В. Дещо про історію з історії філософії України / В. Горський // Філософська думка. – 1998. – № 4–5. – С. 23–41.

 14. Горський В. С. Філософія в українській культурі : методологія та історія. Філософські нариси. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – 236 с.

 15. Горський В. Філософське життя в Україні : діалог ангажованих / В. Горський, І. Лисий // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 7-8. – С. 8–27.

 16. Грабовський С. Абстрактне й конкретне в українському бутті / С. Грабовський // ХХ століття та українська людина. Виклики і відповіді : моногр. / С. І. Грабовський. – К., 2000. – С.182–220.

 17. Грабовський С. Самознаходження філософії : [українсько-європейський лексикон] / С. Грабовський // Урок української. – 1999. – № 2-3. – С. 52–56.

 18. Гуцуляк О. Метафізична Україна в ментальному хронотопі (філософсько-міфологічний аналіз) / О. Гуцуляк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано–Франківськ, 2011. – Вип. 14. – С.48–57.

 19. Давидов П. Використання національної філософії в освітній політиці вищої школи України / П. Давидов // Освіта і управління. – 2009. – № 3–4. – С. 169–174.

 20. Депенчук Л. П. Розвиток філософської думки / Л. П. Депенчук // Історія української культури : у 5 т. – К., 2008. – Т. 4, Кн. 1. – С. 565–595.

 21. Дичковська Г. Л. Український націонал-комунізм / Г. Л. Дичковська. – К.: Міжн. фін. агенція, 1998. – 35 с.

 22. Дичковська Г. Український національний комунізм та його вплив на політичну організацію суспільства / Г. Дичковська // Політична система України : проблеми становлення і розвитку : моногр. / В. С. Великочій, М. А. Геник, Г. О. Дичковська / за ред. В. І. Кафарського. – К., 2008. – С. 178–197.

 23. Дубінін В. В. Формування та розвиток інтересів українського народу : [українська філософська думка] / В. В. Дубінін // Гілея. – 2007. – № 8. – С. 4–27.

 24. Ільїн В. Поліфонія гуманістики українського філософського мислення / В. Ільїн // Філософські обрії. – 2000. – № 3. – С. 51– 66.

 25. Історія української філософії : хрестоматія / упоряд. М. В. Кашуба. – Львів : Вид центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 356 с. 

 26. Історія української філософії : підручник / автор. кол.: С.В.Бондар, Г. В. Вдовиченко, Н. Ю. Кривда [та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 624 с. – (Альма-матер). 

 27. Історія філософії на Україні : У 3 т. Т. 2 : Філософська думка на Україні в період занепаду феодалізму і панування капіталістичних відносин (XIX – початок XX ст.) / відп. ім. І. П. Головаха. – К. : Наукова думка, 1987. – 368 с. 

 28. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: / О. С. Забужко. – К.: Основа, 1993. – 126 с.

 29. Закидальський Т. Досліди в діаспорі над історією української філософії / Т. Закидальський // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 4. – С. 89–101.

 30. Звіглянич В. О. Універсальні цінності і зміна парадигм філософського знання / В. О. Звіглянич // Філософська і соціальна думка. – 1991. – № 9. – С. 72–79.

 31. Кебуладзе В. Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2009. – № 1. – С. 5–13.

 32. Кислюк К. Українська історіософія: концепт і концепція / К. Кислюк // Філософська думка. – 2007. – № 4. – С.75–94.

 33. Кислюк К. В. Українська історіософія : концепт і концепція / К. В. Кислюк // Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції : моног. / К. В. Кислюк. – Харків, 2008. – С. 9–77.

 34. Ковальський Г. Є. Традиціоналістичні ідеї в українській філософії / Г. Є. Ковальський // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 2. – С. 87–92.

 35. Коли Філософ не говорить з людиною, з нею говорять віщуни, гороскопи й …політики! В інституті філософії НАН України відбулися наукові читання «Філософія і суспільство : минуле і сучасне» та були вручені премії з філософії 2010 – 2011 рр. // День. – 2011. – 18-19 лют. ( № 29-30). – С. 4–5.

 36. Крисаченко В. С. Історія української філософії: хрестоматія-довідник / В. С. Крисаченко. – К.: МП Леся, 2006. – 486 с.

 37. Кульчицький О. Визначення поняття філософії, її предмет, методи та значення / О. Кульчицький // Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / гол. ред. Л. Рижак. – Львів, 2009. – С. 3–23.

 38. Лисий І. Філософська і мистецька культура / І. Лисий. – К.: Академія, 2004. – 368 с.

 39. Лісовий В. Українська філософська думка 80 - років / В. Лісовий // Філософська думка. – 2007. – № 4. – С. 117–141.

 40. Марченко О. Світоглядні засади інтерпретації сенсу філософування в духовній культурі України / О. Марченко // Практична філософія. – 2005. – № 4. – С. 3–14

 41. Мащенко С. Т. Основні проблеми в історії української філософії / С. Т. Мащенко. – Чернігів: ЧДПУ, 2002. – 161 с.

 42. Мельник А. І. Дослідження законів історії в новітній філософсько-історичній думці України / А. І. Мельник // Гілея. – 2007. – № 8. – С. 27–34.

 43. Мельник В. Українська філософія в європейському контексті : [у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника відбулась всеукраїнська наук.- практ. конф. «Українська філософська думка у контексті європейської філософії»] / В. Мельник // Галичина. – 2011. – 9 черв. ( № 83-84). – С. 15.

 44. Мітіна В. Проблема духовної автономії особистості в українській філософії / В. Мітіна // Історія, філософія, релігієзнавство. – 2008. – № 1. – С. 40–43.

 45. Мозгова Н. Автор першої вітчизняної філософської енциклопедії: [Сильвестр Сильвестрович Гогоцький] / Н. Мозгова // Пам’ять століть. – 2008. – № 3. – С. 46–58.

 46. Нічик В. Філософська думка на Україні / В. Нічик // Київ. – 1991. – № 8. – С. 108–110.

 47. Новицький О. Декілька слів у відповідь: [історія філософської думки в Україні] / О. Новицький // Філософська та соціологічна думка. – 1996. – № 1-2. – С. 192–207.

 48. Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища школа ;

Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с. 

 1. Олексюк В. І. Християнська основа української філософії / В. І. Олексюк. Вибр. твори. – К. : Соборна Україна, 1996. – 236 с.

 2. Подольська Є. А. Формування і розвиток вітчизняної філософської думки в контексті світової філософії / Є. А. Подольська // Філософія. підручник. / Є. А. Подольська. – К., 2006. – С. 326–418.

 3. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст / редкол. Горський В. С. – К. : Академія, 2002. – 312 с.

 4. Руденко С. В. Проблема традиції в українській філософії / С.В. Руденко // Вісник КНУ : філософія, політологія. – 2001. – Вип. 37. – С. 55–56.

 5. Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації : зб. наук. пр. / АН УРСР. Ін-т суспільних наук. – К.: Наук. думка, 1991. – 280 с.

 6. Скотний В. Г. Філософія України / В. Г. Скотний // Філософія: історичний і систематичний курс. / В. Г. Скотний. – К., 2005. – С. 202–218.

 7. Сторожук С. В. Джерела та розвиток української історіософії / С. В. Сторожук // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 130. – С. 334–337.

 8. Стуканов С. Р. Перше визначення України : метафізичне підгрунтя / С. Р. Стуканов // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 2. – С. 168–177.

 9. Чорний О. Специфіка розгляду онтологічних проблем в історії української філософії та їх сучасне тлумачення / О. Чорний // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 128–135.

 10. Українська філософія в контексті сучасної культури // Філософсько – антропологічні студії 2001. – К. : Стилос, 2001. – С. 48–60. – Спецвипуск.

 11. Федів Ю. О. Історія української філософії : навч. посіб. / Ю.О. Федів. – К. : Україна, 2000. – 512 с.

 12. Філософська думка України : імена та ідеї / за ред. Б Г. Скомаровського; підгот. С. М. Возняк, М. Ю. Голянич, О. А. Рубін. – Івано-Франківськ, 1995. – 86 с.

 13. Філософія та її місце в сучасній культурі // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 4. – С. 61–73.

 14. Шакун Н. Початки переходу від лінійно-монологічної до плюралістичної інтерпретації історії в українській філософії / Н. Шакун // Філософські обрії. – 2005. – № 14. – С. 19–30.

 15. Шевченко В. І. Українська філософія в системі українознавства: теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. / В. І. Шевченко. – К. : Персонал, 2008. – 240 с.

 16. Шинкарук В. І. Філософія і духовна культура України / В. І. Шинкарук // Трибуна. – 1991. – № 7. – С. 23–25.

 17. Шпак В. Т. Критика современных буржуазных фальсификаций философского наследия украинских революционных демократов / В. Т. Шпак. – К. : Вищ. шк. изд.-во. при КГУ, 1986. – 126 с.

 18. Щурат В. Українські джерела до історії філософії / В. Щурат // Хроніка. – К., 2000. – Вип. 37-38. – С. 129–147.

 19. Юркевич О. Переклад філософських текстів в Україні : історія і сучасність / О. Юркевич // Філософські обрії : наук.-теорет. журнал ін. філософії та Полтавського педаг. ун. – Полтава – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 236–254.Філософія Київської Русі


 1. Болебрух А. Світосприйняття давньоруських людей / А. Болебрух // Київська старовина. – 2002. – № 6. – С. 56–79.

 2. Бондар С. «Бджола» - унікальна пам’ятка філософсько-світоглядної думки Русі України / С. Бондар // Хроніка-2000. – 1994. – № 5-6. – С. 59.

 3. Бондар С. В. Філософсько-історичний зміст таїнства Божественної Літургії (Проскомідія) у релігійно-філософській культурі українця ХІ-ХІV ст. / С. В. Бондар // Філософські ідеї в культурі Київської Русі : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ давньоруських істор.-філос. Читань, Полтава, 10 червня 2009 р. – Полтава, 2009. – С. 28–67.

 4. Горський В. Ідеал страстотерпця : [про специфіку давньоруського образу святості ; філософські проблеми історії культури] / В. Горський // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1-2. – С. 100–113.

 5. Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі : (сер. ХІІ – ХІІІ ст.) / В. С. Горський. – К.: Наукова думка, 1993. – 164 с.

 6. Давньоруське любомудріє : тексти і конспекти / упор.: О. Вдовина, Ю. Завгородній. – К., Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с.

 7. Давньоруські любомудри. – К.: КМ Академія, 2004. – 304 с.

 8. Історія філософії України : хрестоматія – К., 1993. – 560 с.

 9. Ковцуняк С. Феномен віри у релігійно-філософському контексті давньоруської пам’ятки «Бджола» / С. Ковцуняк // Філософські обрії. – 2004. – № 12. – С. 24–42.

 10. Крисаченко В. С. Історія української філософії : хрестоматія – довідник. ­– К.: МП Леся, 2006. – 468 с.

 11. Погорілий А. О. Релігійне підґрунтя розвитку філософії на Україні : від князівської доби до Могилянської академії / А. О. Погорілий // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія, політологія. – 2001. – № 34. – С. 46–51.

 12. Снігур С. А. «Входження» людини до світу духовної культури в добу Київської Русі / С. А. Снігур // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія, політологія. – 2002. – № 42-45. – С. 231–232.

 13. Фомін В. Самовдосконалення як духовна заповідь мислителів Київської Русі / В. Фомін // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХІ. – С. 3–7.

 14. Філософські ідеї в культурі Київської Русі : зб. наук. праць за матеріалами ІІ давньоруських істор.-філос. читань, Полтава, 10 червня 2009 р. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 127 с.

 15. Целік Т. «Житіє і ходіння Ігумена Даниїла з Руської землі» як історико-філософське джерело : [Київська Русь] / Т. Целік // Філософська думка. – 2002. – № 6. – С. 44–56.

 16. Целік Т. Особистісний вимір світської культури доби Київської Русі / Т. Целік // Філософська думка. – 2000. – № 5. – С. 109–123.Українська філософія ХІІІ – ХVІІІ ст.


 1. Бондар С. В. Філософсько-історичний зміст таїнства Божественної Літургії (Проскомідія) у релігійно-філософській культурі українця ХІ – ХІV ст. / С. В. Бондар // Філософські ідеї в культурі Київської Русі: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ давньоукраїнських істор. – кордо- читань, Полтава, 10 червня 2009 р. – Полтава, 2009. – С. 28–67.

 2. Гнатюк Я. С. Акціональний кордоцентризм в українській філософії доби романтизму / Я. С. Гнатюк // Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій : моногр. / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 84–126.

 3. Гончарук Т. Проблема традиції та вибору раннього українського філософського гуманізму / Т. Гончарук // Мандрівець. – 2005. – № 6. – С. 64–68.

 4. Горський В. С. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України ( кінець ХV – початок ХVІІ ст.) / В. С. Горський, К. В. Кислюк // Горський В. С. Історія української філософії : підруч. – К. : Либідь, 2004. – С. 59–93.

 5. Горський В. ХVІІ сторіччя в історії української філософії / В. Горський // Україна ХVІІ століття : суспільство, філософія, культура : зб. наук. пр. на пошану пам’яті проф. Валерії Михайлівни Нічик / ред. – упоряд. : Л. Довга, Н. Яковенко. – К.: Критика, 2005. – С. 55–68.

 6. Дойчик М. Етико-релігійна спрямованість української філософії доби Відродження (ХVІ – поч. ХVІІ ст. ) / М. Дойчик // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано – Франківськ, 2002. – С. 28–35.

 7. Дойчик М. Проблема життя і смерті в українській філософській думці доби Відродження / М. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Сер. філософські і психологічні науки. – Івано – Франківськ, 2008. – ХІ. – С. 7–16.

 8. Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже ХVІІ – ХVІІІ вв. / И. С. Захара. – К.: Наук. думка, 1982. – 160 с.

 9. Кашуба М. В. Джерела з історії філософської думки російського, українського та білоруського народів ХVІІ – ХVІІІ ст. і їх дослідження на Україні / К. Кислюк // Вісник АН УРСР. – 1979. – № 1. – С. 32–37.

 10. Кислюк К. Перегони української історіософії ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / К. Кислюк // Мандрівець. – 2005. – № 5. – С. 82–91.

 11. Козачинський М. Філософія Арістотеліканства : [історія української філософії ХVІІІ ст.] / М. Козачинський // Україна : антологія пам’яток державотворення, Х – ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба. – К., 2008. – Т. ІV : Спроби реанімації Козацької держави (ХVІІІ ст.). – С. 232–257.

 12. Кралюк П. М. Отношение украинских мыслителей конца ХVІ – начала ХVІІ в.в. античной философии / П. М. Кралюк // Отечественная философская мысль ХІ – ХVІІ вв. и греческая культура. – К., 1991. – С. 273 – 279.

 13. Кримський С. Менталітет українського барокко / С. Кримський // Розбудова держави. – 1999. – № 7-12. – С. 126–135.

 14. Куташев І. В. Політична спадщина українських мислителів доби Просвітництва : [С. Климовський та М. Козачинський] / І. В. Куташев // Держава і право : юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – К., 2007. – С. 564–571.

 15. Литвинов В. Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України : моногр. / В. Д. Литвинов : моногр. – К.: Наукова думка, 1984. – 152 с.

 16. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : ідеї гуманізму епохи відродження в українській філософії ХV-ХVІІ століття / моногр. – К.: Основи, 2000. – 472 с.

 17. Ничик В. М. Первые отечественные учебные пособия по философии и психологии на Украине в начале ХVІІ века / В. М. Ничик // Научные доклады высш. школы: философ. науки. – 1986. – № 6. – С. 112–123.

 18. Нічик В. М. Філософія в Київській братській школі / В. М. Нічик // Філософська думка. – 1982. – № 2. – С. 54–65.

 19. Орловська О. Етнічна самосвідомість українців в ХVІІ ст. / О. Орловська // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 1. – С. 57-61.

 20. Пономаренко О. Еволюція української національної ідеї в ХVІІ - ХVІІІ ст. / О. Пономаренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : зб. наук. ст. – К., 2008. – Вип. 39. – С.41–51.

 21. Проблема людини в українській філософії ХVІ – ХVІІІ ст. / автор. колектив : І. С Захара, М. В. Кашуба [та ін.]. – Львів : Логос, 1998. – 238 с.

 22. Скринник М. Ідеї та вартості громадського суспільства в українському Просвітництві / М. Скринник // Вісник Львівського ун-ту : Філософські науки. – Вип. 1. – Львів, 1999. – С. 95–103.

 23. Стратий Я. М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины ХVII в. / Я. М. Стратий. – К. : Наук. Думка, 1981. – 208 с.

 24. Стратій Я. М. Вчення про причини руху у філософських курсах Києво-Могилянської та Слов’яно-греко-латинської академій ХVІІ ст. / Я. М. Стратій // Філософська думка. – 1979. – № 5. – С. 79–86.

 25. Філософія Відродження на Україні : моногр. / за ред. М. В. Кашуба. АН УРСР. Ін-т суспільних наук. – К.: Наук. думка, 1990. – 336 с.

 26. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії (ХVІІ – ХVІІІ) / І. Шевченко // Філософська думка. – 2000. – № 5. – С. 123-136.


Українська філософія ХІХ


 1. Ассонова Н. Т. Соціалістичні погляди українських революціонерів-демократів. (кінець ХІХ – початок ХХ ст..) / Н. Т. Ассонова. – К.: Вища школа, – Вид-во при Київ. ун-ті , 1997 – 128 с.

 2. Білодід Ю. Розвиток української філософської думки у ХІХ – ХХ ст. / Ю. Білодід // Філософія : український світоглядний акцент : навч. посіб. / Ю. Білодід – К.: Кондор, 2004. – С. 304–322.

 3. Возняк С. Ідея воз’єднання українського народу в суспільно-політичній думці Галичини ХІХ – поч. ХХ ст. / С. Возняк // Міжнародна наукова конференція присвячена 75-річчю Західно - української Республіки, Івано-Франківськ, 1-3 листопада 1993 р., – Івано – Франківськ, 1993. – С. 14–16.

 4. Возняк С. Ідея "громадського соціалізму" в українській соціально-філософській думці другої половини ХІХ ст. / С. Возняк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки . – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 14. – С. 44–48.

 5. Возняк С. М. У боротьбі за дружбу народів : (проблема нації і національних відносин в ідеології української радянської революційної демократії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.). / С. М. Возняк. – Львів : Вища школа, 1981. – 191 с.

 6. Волинка В. І. Професійна філософія в Україні ХІХ – поч. ХХ ст. / В. І. Волинка // Історія філософії в її зв’язку з освітою: підруч. / за ред. В. І. Волинки. – К.: Каравела, 2006. – С. 367–391.

 7. Горенко Л. Українознавча парадигма культур філософії в Україні першої половини ХІХ століття / Л. Горенко // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 154–159.

 8. Гошовський М. Проблема прогресу в українській соціальній філософії (ХІХ – ХХ ст.) / М. Гошовський // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 3. – С. 88–102.

 9. Григор'єв В. Й. Професійно-академічна філософія в Україні ХІХ - початку ХХ ст. / В. Й. Григор'єв // Філософія : навч. посіб. / В. Й. Григор'єв. – К., 2004. – С. 151–154.

 10. Грушевський О. З настроїв та думок Кирило-Мефодіївського братства / О. Грушевський // Хроніка - 2000. – 2000. – № 39-40. – С. 664–670.

 11. Губар О. М. Особливості розвитку української філософії в ХІХ - ХХ століттях / О. М. Губар // Філософія  : інтерактивний курс лекцій: навч. посіб. / О. М. Губар. – К., 2007. – С. 184–187.

 12. Дмитриченко В. С. Соціалістична думка на Україні в 70-х – на початку 80 - років ХІХ ст. / В. С. Дмитриченко. – К.: Вища школа, Вид-во при Київ. універ, 1974. – 224 с.

 13. Іщенко Ю. Етичні ідеї у філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. Іщенко // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3-4. – С. 244–250.

 14. Кирик Д. Київська філософська школа в першій половині ХІХ ст. / Д. Кирик // Хроніка - 2000. – 1997. – № 17-18. – С. 127–146.

 15. Крилова С. Становлення гуманітарної еліти України та ідея безсмертя особи в українській класичній філософії / С. Крилова // Розбудова держави. – 1997. – № 4. – С. 38–40.

 16. Кримський С. Рец. на кн. : Пронюк Є. Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ століття. К.: Український центр духовної культури, 2006. - 238 с. / С. Кримський // Філософська думка. – 2008. – № 6. – С. 172–176.

 17. Крисаченко В. С. Українська філософія ХІХ ст.: романтизм, академізм, національна ідея / В. С. Крисаченко // Крисаченко В. С. Історія української філософії : хрестоматія – довідник. – К.: МП Леся, 2006. – С. 196–306.

 18. Кузьміна С. Філософія освіти в Україні ХІХ - початку ХХ століття: що кажуть архівні джерела? / С. Кузьміна // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 5–21.

 19. Лук М. І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : моногр. / Ін. філософії. АН України. – К.: Наук. думка, 1993. – 152 с.

 20. Майдан О. Духовність особистості на тлі української культурно-історичної епохи ХІХ ст. / О. Майдан // Вісник НАН України. – 1994. – № 9-10. – С. 59-65.

 21. Максимович О. В. Ідейно-теоретичні передумови конституювання парадигми українськоно модернізму / О. В.  Максимович // Гілея. – 2011. – № 2. – С. 365–372.

 22. Мельник А. Інтерпретація історії в українській філософсько-освітній думці ХІХ століття / А. Мельник // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 152-161.

 23. Мозгова Н. Г. Київська духовна академія, 1819 – 1920 : філос. спадок / Н. Мозгова. – К. : Книга, 2004. – 320 с.

 24. Палагнюк М. Національно-політична концепція розвитку України в тлумаченні москофілів та народовців на рубежі 70-80-рр. ХІХ ст.: історико-філософський аспект / М. Палагнюк // Вісник Прикарпатського універ–ту. Філософські і психологічні науки . – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 14. – С. 63–70.

 25. Пашкова А. А. Философская мысль в Киевском университете в дооктябрьский период / А. А. Пашкова // Научные доклады высшей школы. Философские науки. – 1984. – № 5. – С. 101–108.

 26. Пашук А. І. Проблеми суспільного розвитку в ідеології революційного демократизму України : [друга полов. ХІХ – поч. ХХ ст.] / І. А. Пащук – Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1982. – 184 с.

 27. Печеранський І. Зв'язок філософії та психології у творчості представників Київської академічної думки першої половини ХІХ століття / І. Печеранський // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 75–80.

 28. Почапський А. М. Проблема рівності і свободи у просвітницькій філософії на Україні (перша половина ХІХ ст.) / А. М. Почапський // Філсофська думка. – 1984. – № 2. – С. 72–77.

 29. Почапский А. М. Развитие философской мысли на Украине : [первак полов. ХІХ в.] / А. М. Почапский. – Киев: Вища шк. Изд-во при Киев. ун–те, 1984. – 128 с.

 30. Присяжнюк Ю. П. Ментальність українського селянства в умовах капіталістичної трансформації суспільства ( ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Ю. П. Присяжнюк // Український історичний журнал. – 1999. – № 3. – С. 23–32.

 31. П’ятківський Р. Князь Роман Мстиславович як суб’єкт історії у світлі українських історософських концепцій кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть / Р. П’ятківський // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави : ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу : матеріали Міжнародної ювелейної наук. конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 2006. – С. 108–112.

 32. Сініцина А. В. Джерела і особливості українського романтизму / А. В. Сініцина // Зб. наук. пр. : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 3, Ч.1. – С. 276–286.

 33. Ткачук М. З історії академічної філософії в Україні: Університет святого Володимира / М. Ткачук // Філософська думка. – 1999. – № 1-2. – С. 213–242.

 34. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль ХIХ-ХХ вв. / за ред. Н. И. Лук. – АН УССР, Ин-т философии. – К.: Наук. думка, 1990. – 265 с.

 35. Чухно А. А. Наука и философия в Киевском университете / А. А. Чухно // Вопросы философии. – 1984. – № 9. – С. 16–23.

 36. Шудрик І. Богословсько-філософський часопис «Віра і Розум»: місце і роль в історико-філософському процесі кінця ХІХ – ХХ ст. / І. Шудрик, А. Щедрін // Філософська думка. – 2002. – № 2. – С. 87–106.

Сторінка1/4
Дата конвертації12.11.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи