Робоча навчальна програма дисципліни «Податкова звітність» для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знань icon

Робоча навчальна програма дисципліни «Податкова звітність» для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знаньСхожі


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


Кафедра обліку і аудиту


Погоджено

Декан факультету

менеджменту та бізнесу

_________ В.Ф Пенц

підпис прізвище та ініціали

“ ___ ”___________ ______ р.

Затверджую

Перший проректор –

проректор з науково-педагогічної роботи

_______________ Б.О.Коробко


“ ___ ”___________ ______ р^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни «Податкова звітність»

для студентів денної форми навчання:

Найменування галузі знань

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0305 – Економіка та підприємництво

7.03050901 – Облік і аудит


спеціаліст
Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

90

2,5

1Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

9 сем.

Всього

Всього

90

90

Аудиторні заняття, у тому числі:

52

52

лекції

36

36

практичні заняття

16

16

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота

27

27

Індивідуальна робота

11

11

Підсумковий контроль знань – іспит

+

+Робоча навчальна програма затверджена на засіданні

кафедри обліку та аудиту,

протокол від ____ ” ___________________№ ___

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент О.В.Щур

вчене звання, прізвище та ініціали

Укладач: _ __ ст. викладач Г.В.Лебедик

вчене звання, прізвище та ініціали


Полтава 2011

1. Робоча програма з дисципліни “Податкова звітність” складена для економічних спеціальностей і розроблена на основі робочого навчального плану.


^ 2. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

2.1. Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Ця система стала однією з найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб’єктами господарювання. Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є своєчасне та вірне відображення податкових операцій у податковій звітності. Податкова звітність передбачає ведення спеціальних накопичувальних відомостей, книг; складання розрахунків, звітів, декларацій. Податкова звітність містить дані про суми, що належать внесенню до бюджету та дає розшифровку їх визначенню. Перед підприємствами постає завдання правильного обчислення, нарахування, сплати та мінімізації сум сплачених податків.

^ Мета дисципліни – надання студентам – майбутнім фахівцям необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо розрахунку податкових зобов’язань з різних податків, зборів та обов’язкових платежів, засвоєнні особливостей обліку податків, вивчення організації податкової звітності.

^ Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

 • вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання формування податкової звітності;

 • розгляд взаємозв’язку та суперечностей між фінансовою та податковою звітністю;

 • ознайомлення з основними складовими податкової звітності: предмет, завдання, функції;

 • вивчення та характеристика загальних вимог, які ставляться до податкової звітності;

 • ознайомлення з порядком ведення податкового обліку та формування звітності з податків, зборів, та обов’язкових платежах на підприємстві.

^ 2.2. У результаті вивчення дисципліни “Податкова звітність” студенти повинні:

- вміти правильно використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення податкового обліку та звітності на підприємстві; правильно вести податковий облік різних податків, зборів та складати різні форми податкової звітності щодо розрахунків з бюджетом; пояснювати взаємозв’язок та відмінності податкової та фінансової звітності;

- знати: основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання податкового обліку та звітності; загальні вимоги, які ставляться до податкової звітності; методи податкового обліку; порядок нарахування та терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів; порядок складання та подання звітності за ними.

2.3. З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до її початку опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, бухгалтерського обліку, управлінського обліку, фінансів підприємства, макроекономіки, економіки, вміти простежити вплив економічних важелів державного управління економікою на основні фінансово-економічних показників роботи підприємств та їх фінансового стану. Цю дисципліну вивчають студенти, оволодівши знаннями з таких спеціальних дисциплін, як “Податковий облік”, ”Податкова система України”.


^ Тематичний план курсуп.п

Т Е М И К У Р С А

^ Години за видами занять

Лекції

Практ. заняття

Індивіду-

альна

робота

Сам. роб.

Разом

1

2

3

5

7

9

11

1

Податкова звітність, її зміст та організація на підприємстві

4

-
2

6

2

Загальні вимоги до податкової звітності

42

6

3

Податкова звітність з податку на прибуток

8

4

4

6

22

4

Звітність з податку на додану вартість

6

4

4

6

20

5

Податкова звітність з акцизного податку

2

2

1

2

7

6

Податкова та соціальна звітність з податку на доходи фізичних осіб

4

2
2

8

7

Податкова звітність з екологічного податку

2

2

1

2

7

8

Порядок формування звітності з плати за землю.

2

2
2

6

9

Податкова звітність з ресурсних платежів

2
1

2

5

10

Звітність з фіксованого сільськогосподарського податку

21

3
Усього за семестр

36

16

11

27

90


^ 4. Зміст програми за темами


п.п.

Тема лекцій

Застосування

1

2

3Податкова звітність, її зміст та організація на підприємстві

 1. Поняття податкової звітності та її види

 2. Основні завдання, предмет та об’єкти податкової звітності.

 3. Взаємозв’язок між податковими деклараціями.

 4. Взаємозв’язок між податковою та фінансовою звітністю. Моделі співіснування фінансової та податкової звітності за кордоном.

4

2

Загальні вимоги до податкової звітності

1. Загальні положення про складання та подання податкової звітності. Зберігання податкової звітності.

2. Підготовка та подання електронної податкової звітності.

3. Відповідальність платників податків за порушення законодавства з питань оподаткування.

4. Податковий контроль. Види перевірок і порядок їх проведення4

1

2

3

3


Податкова звітність з податку на прибуток

 1. Структура декларації та обов’язкові її реквізити

 2. Алгоритм розрахунку податкових зобов’язань.

 3. Порядок визначення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності. Особливості формування додатків.

3.1. Порядок визнання доходів, їх загальна структура.

3.2. Склад витрат та порядок їх визнання.

3.3. Порівняльна характеристика відображення доходів та витрат у податковій та фінансовій звітності

3.4. Порядок відображення собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) у декларації.

3.5. Особливості відображення амортизаційних відрахувань у податковій декларації та додатках.

4

4. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

5. Визначення об’єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню.

6. Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів.

7. Облік довгострокових контрактів

2

8. Сумнівна, безнадійна заборгованість в декларації з податку на прибуток

9. Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток підприємств.

10.Порядок складання податкової декларація з податку на прибуток підприємств та представлення податковим органам

2

4

Звітність з податку на додану вартість

1. Реєстрація платників ПДВ.

2. Особливості визначення бази оподаткування з ПДВ.

3. Методи обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ.

2

4. Облік ПДВ при експортних операціях та імпортних операціях.

5. Порядок складання податкової накладної

6. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

2

7. Види декларації та звітні періоди

8. Декларація з ПДВ та порядок її складання.

9. Порядок заповнення повної декларації з ПДВ.

10. Порядок формування скороченої та спеціальної декларації з ПДВ.

11. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету

2

5

Податкова звітність з акцизного податку

1. Особливості обчислення акцизного податку.

2. Порядок формування декларації та додатків з акцизного податку.

3. Подання декларації з акцизного податку до органів ДПС.

2

6

Податкова та соціальна звітність з податку на доходи фізичних осіб

1. Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення загального річного оподатковуваного доходу

2. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи

3. Порядок заповнення та подання податкового розрахунку за формою 1ДФ.4

1

2

3

4. Облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

5. Порядок нарахування і сплати єдиного внеску.

6. Порядок формування та подання звітності за єдиним внеском.
7

Податкова звітність з екологічного податку

 1. Порядок обчислення екологічного податку.

 2. Особливості формування звітності з екологічного податку.

 3. Порядок подання податкової звітності та сплати податку

2

8

Порядок формування звітності з плати за землю.

 1. Порядок обчислення плати за землю.

 2. Особливості формування декларації та додатків до неї.

 3. Порядок зарахування до бюджету плати за землю.

2

9

Податкова звітність з ресурсних платежів

1. Податкова звітність за спеціальне використання лісових ресурсів.

2. Податкова звітність за спеціальне використання води

3. Порядок формування та подання звітності за користування надрами.

2

10

Звітність з фіксованого сільськогосподарського податку

1. Порядок обчислення та строки сплати податку.

2. Формування податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку.

2^ 5. Теми практичних занять.


п.п.

Тема практичних занять

Застосування

1

2

3

1

Податкова звітність, її зміст та організація на підприємстві
2

Загальні вимоги до податкової звітності
3

Податкова звітність з податку на прибуток

4

4

Звітність з податку на додану вартість

4

5

Податкова звітність з акцизного податку

2

6

Податкова та соціальна звітність з податку на доходи фізичних осіб

2

7

Податкова звітність з екологічного податку

2

8

Порядок формування звітності з плати за землю.

2

9

Податкова звітність з ресурсних платежів
10

Звітність з фіксованого сільськогосподарського податку


^ 6. Самостійна робота.

Самостійна робота ведеться студентами шляхом вивчення пройденого матеріалу, зміст якого визначається цією робочою програмою.

Студенти виконують домашні практичні завдання.

В самостійній роботі студенти повинні широко використовувати законодавчі і нормативні документи, спеціальну і довідкову літературу.


^ Вимоги до написання реферату


Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку.

Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервала.

Обсяг реферату: 10-15 сторінок, акуратно пронумерованих. Текст розміщується з одного боку стандартного аркушу паперу з полями: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, знизу і зверху –20 мм.

Титульний аркуш і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульному аркуші потрібно вказати назву міністерства, університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, науковий ступінь, посаду, прізвище та ініціали викладача, який перевіряє реферат.

План реферату має складатись із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури . У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Завершений і оформлений реферат студент підписує й проставляє дату виконання.

З відома лектора студент може виконати реферат за темою, непередбаченою у запропонованому переліку.

Списані роботи і такі, що не відповідають зазначеним вище вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.

Захист реферату здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом.


Тематика рефератів:

1. Історичний розвиток форм оподаткування.

2. Зародження держави і податків.

3. Прямі податки в системі державного регулювання економіки.

4. Вплив непрямих податків на процеси ціноутворення.

5. Податкова система держави як показник її економічно-соціального розвитку.

6. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.

7. Податкова політика та її вплив на макроекономічні показники та на мікроекономіку.

8. Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток.

9. Передумова введення ПДВ в Україні.

10. Проблеми діючої системи оподаткування доданої вартості.

11. Роль ПДВ в доходах бюджету.

12. Історія введення і становлення акцизного збору в Україні.

13. Недоліки та переваги специфічних акцизів.

14. Проблеми вдосконалення акцизного збору і мита.

15. Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств.

16. Податок на прибуток як регулюючий чинник економічних процесів.

17. Переваги і недоліки податку на прибуток.

18. Проблеми вдосконалення фіксованого сільськогосподарського податку.

19. Бюджетне і соціальне значення прибуткового податку з громадян.

20. Недоліки діючої системи прибуткового податку з громадян.

21. Необхідність запровадження пільгового оподаткування малого бізнесу.

22. Роль зборів і місцевих податків у формуванні доходів бюджету.

23. Загальнодержавну та місцеві податки і збори: порівняльна характеристика.

24. Податок з власників транспорту: проблеми вдосконалення.

25. Податкова служба в системі контролюючих органів України.


^ Мета курсової роботи

Виконання курсової роботи студентами є складовою навчального процесу і передбачає закріп­лення та поглиблення теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними податкового обліку й звіт­ністю, а також робити узагальнення і висновки. Курсова робота складається з теоретичного питань та комплексної задачі.

Мета курсової роботи – закріпити та перевірити рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів з курсу "Податкова звітність".

У процесі підготовки курсової роботи студенти мають вивчити законодавчі акти, інструктивні матеріали, а також літе­ратурні джерела, які висвітлюють питання теми.


Загальні вимоги та методичні вказівки до виконання курсової роботи

У курсовій роботі слід всебічно й глибоко розкрити зміст теми, показати знання законодавчих актів, нормативних та інструктивних матеріалів і літературних джерел.

Курсова робота складається з теоретичного питання та практичної частин.

У теоретичній частині необхідно викласти зміст теми (див. тематику курсових робіт), показати уміння самостійно робити висновки на підставі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого й узагальненого фактичного матеріалу. Бажано навести в роботі зразки докумен­тів, облікових регістрів і форм внутрішньої звітності підприємства, на матеріалах якого написана курсова робота.

Навчальну та спеціальну літературу з теми курсової робо­ти студенти підбирають самостійно, керуючись списком літера­тури, який пропонується викладачем. Особливу увагу слід звернути на першоджерела (законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів. Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизу­вати у загальноприйнятому порядку і навести у кінці курсової роботи.

На основі зібраного, вивченого й опрацьованого матеріалу те­ми складається розгорнутий план курсової роботи.Обсяг курсової роботи — 30-35 аркушів. Виконується на аркушах білого паперу формату А4 з написанням з одного боку. На кожному аркуші викреслюється рамка з такими полями: ліве – 20 мм; верхнє, нижнє, праве  5 мм.

Курсова робота має бути написаною чітко й розбірливо, грамотно й охайно. Текст можна писати від руки чи комп'ютері без граматичних помилок. При виявленні помилок допускається їх виправлення коригуванням та вписуванням від руки окремих літер. При виконанні роботи на комп’ютері текст оформлюється з дотриманням таких вимог: шрифт Times New Roman Cyr; розмір шрифту: основного тексту  14 мм; заголовків  14 мм великими літерами, міжрядковий інтервал  1,5 пт.

Курсова робота подається на перевірку викладачеві у зброшурованому вигляді.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, які проставляються у правому нижньому кутку в межах відведеного штампом місця. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи (номер на ньому не проставляється). Зміст уміщує штамп і є другою сторінкою роботи.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці подаються або безпосередньо після посилання на них у тексті, або на наступній окремій сторінці.Ілюстрації позначаються словом “Рис.”, після чого зазначається номер і назва. Таблиці підписують словом “Таблиця”, вказують її номер у межах розділу та через тире – назву. Кожна таблиця має назву. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш роблять напис “Продовження таблиці” й указують її номер.

Скорочення слів у роботі не допускається, крім загальноприйнятих скорочень. Наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватися посиланнями на ці джерела. У кінці курсової роботи необхідно вказати авторів, назви та рік видання підручників та інших літературних джерел, використаних студентами. На останньому аркуші роботи студент ставить свій підпис і дату виконання. У разі ускладнень під час виконання курсової роботи не­обхідно звертатися на кафедру обліку та аудиту.


Перелік питань курсової роботи з курсу "Податкова звітність"

 1. Історія розвитку, теоретичні й організаційні основи податкового обліку та звітності.

 2. Зарубіжний досвід побудови податкового обліку та звітності.

 3. Адміністрування податкових зобов’язань.

 4. Пільги в системі податкового обліку.

 5. Облік непрямих податків.

 6. Облік прямих податків.

 7. Облік податку на додану вартість.

 8. Податковий облік та звітність витрат на оплату праці.

 9. Податковий облік реалізації продукції, товарів, послуг.

 10. Податковий облік довгострокових контрактів.

 11. Податковий облік та звітність по орендних операцій.

 12. Особливості оподаткування експортно-імпортних операцій підприємств.

 13. Податковий облік прибутку підприємства.

 14. Гармонізація бухгалтерської та податкової звітності розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

 15. Порівняльна характеристика фінансового та податкового обліку операцій з основними засобами підприємства.

 16. Податковий облік операцій, пов’язаних з власним капіталом підприємства.

 17. Податковий облік операцій з цінними паперами.

 18. Податковий облік розрахунків з покупцями та постачальниками.

 19. Облік податку з доходів фізичних осіб.

 20. Заробітна плата як об’єкт оподаткування.

 21. Оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб.

 22. Порядок обчислення та заповнення звітності по єдиному соціальному внеску.

 23. Спрощена система оподаткування в Україні.

 24. Облік нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

 25. Порівняльна характеристика загальної і спрощеної системи оподаткування в Україні.

 26. Облік місцевих податків та зборів.

 27. Облік митних платежів та державного мита.

 28. Податкове планування на підприємстві.

 29. Оптимізація у податковому плануванні.

 30. Податковий контроль в Україні.

 31. Стан та шляхи розвитку податкового обліку та звітності в Україні.

 32. Податковий звітність: поняття та нормативне регулювання.

 33. Реформування системи оподаткування та організації податкової звітності в Україні.

 34. Порядок визначення податкового періоду і дати виникнення доходів і витрат підприємства.

 35. Використання поточних даних податкового обліку для складання податкової звітності.

 36. Порядок складання Декларації з податку на прибуток підприємств та додатків до неї.

 37. Податкове зобов'язання та податковий кредит підприємства.

 38. Структура та методика складання податкової Декларації з податку на додану вартість.

 39. Відповідальність за порушення чинного законодавства з організації податкового обліку і звітності.

 40. Порядок складання Розрахунку акцизного податку по товарах вітчизняного виробництва та по імпортних товарах.

 41. Складання податкової звітності з податку на землю.

 42. Порядок обчислення та складання розрахунку за першу реєстрацію транспортного засобу.

 43. Особливості обчислення та порядок сплати зборів за спеціальне використання води та лісових ресурсів.

 44. Обчислення та порядок сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України.

 45. Складання Звіту про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податку.

 46. Порядок складання книги обліку доходів і витрат підприємства малого бізнесу, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

 47. Відображення валютних коштів та заборгованості у валюті в податковому обліку і звітності.

 48. Автоматизація податкового обліку і звітності на підприємстві і в податкових органах.

 49. Обчислення та порядок подання податкової звітності з екологічного податку.

 50. Порядок обчислення рентних платежів.

 51. Зміст і структура податкової декларації по ПДВ. Поря­док її заповнення й подання до податкової інспекції.

 52. Порядок заповнення податкової накладної й реєстру одержаних і виданих податкових накладних.

 53. Визначення податкових зобов’язань по акцизному збору. Порядок обчислення та сплати акцизного збору.

 54. Загальні положення про види, складання та подання податкової звітності.

 55. Алгоритм розрахунку оподатковуваного прибутку за звітний період.

^ Розподіл часу на самостійну та індивідуальну роботу по

навчальних тижнях семестру


навчального тижня

лекції

^ Опрацювання теоретичного матеріалу,

що не розглядався на

лекціях

Написання рефератів

(контрольних робіт)

Опрацювання

теоретичного

матеріалу до

практичних

занять,

виконання

домашніх завдань

Опрацювання теоретичних і практичних завдань

^ Виконання курсової роботи


Виконнання курсової роботи

Підсумковий контроль

Усього за тиждень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1


1

2

11

3


1


2

4
113

5
3
6

6
6
6

7
6
6

8
11

4
1

9


1


3

102
12

11
1
1


1

12

11

13


1


1

14

11

15


1


1

16
1
1

172

2

^ Всього за семестр

год.
4

2

5

6

19

2

38^ 7. Програмні питання для контролю знань

п.п.

Питання

Коротка назва та стор. підручників
^

Гусакова О.С


Сердюк В.М

1

2

3

4

1

Види декларацій та терміни їх подання до податкових органів.

-

49-51

2

Використання поточних даних податкового обліку для скла­дан­ня податкової звітності.

30-34

59-63

3

Перевірка декларації про прибуток підприємства на підприєм­стві та у податкових органах.

5-12

75-86

4

Порядок складання податкової накладної.

45-48

121-124

5

Організація поточного обліку податкового кредиту та подат­ко­вих зобов’язань

48-68

67-72

7

Нормативне забезпечення податкового обліку.

-

34-39

8

Нормативні документи, якими необхідно користуватися при розрахунку податку на прибуток.

5-11

265-269

9

Ставка та термін сплати податку на прибуток.

30-32

272-275

10

Що є об’єктом оподаткування при визначені податку на прибуток.

11-21

266-269

11

Який звіт подається до податкового органу по визначеному податку на прибуток і в який термін.

30-32

276-278

12

Дати визначення доходу та витрат підприємства.

11-12

268-269

13

Структура та порядок заповнення податкової декларації з ПДВ.

32-34

-

14

Послідовність заповнення та порядок подання довідки 1-ДФ плат­никами податку.

223-228

243-244

15

Суми, які включаються до доходів і які не включаються

12-14

268-269

16

Які суми включаються до складу витрат і які не включаються.

18-20

269-270

17

Дати визначення “звичайна ціна”, у яких випадках передбачено застосовувати її.

-

273-275

18

Заповнення додатків до декларації по ПДВ

68-83

268-270

19

Формування звітності за спеціальне використання водних ресурсів

-

284-286

20

Аналітичний облік валових доходів.

11-13

-

21

Аналітичний облік валових витрат.

18-19

-

22

Дати визначення податку на додану вартість.

68-71

233-234

23

Назвіть об’єкти оподаткування ПДВ.

45-49

237-239

24

Відображення акцизного збору по імпортних товарах у дек­ла­рації платника податку.

116-118

234-236

25

Дати визначення термінам: податкове зобов’язання, податковий кредит, бюджетне відшкодування.

48-55

244-246

26

Складання податкової звітності по земельному податку.

150-152

292-294
1

2

3

4

27

Як визначається сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, або відшкодуванню із бюджету.

68-83

241-242

28

В яких регістрах ведеться облік придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

45-48

249-250

29

Який податковий звіт використовують для відображення ПДВ і його зміст.

45-48

249-251

30

Порядок оподаткування різних видів доходів.

213-217

282-287

31

Об’єкт оподаткування та ставки акцизного податку

274-275

253-258

32

Порядок визначення сум акцизного податку. Порядок і строки сплати.

118-123

260-264

33

Порядок нарахування, обліку і сплати земельного податку.

151-153

299-303

34

Формування звітності за спеціальне використання водних ресурсів

-

284-286
 1. ^ Способи поточного та підсумкового контролю

знань студентів


Оцінювання знань здійснюється на основі поточного і підсум­кового контролю знань.

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

• систематичність та активність роботи на практичних заняттях;

• виконання завдань для самостійного опрацювання;

• виконання модульних (контрольних) завдань.

З метою підсумкового контролю знань студенти складають іспит.

Під час контролю систематичності та активності роботи оці­нюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відпо­відях і виступах на практичних заняттях; активність при обгово­ренні питань, що винесені на практичні заняття; результати виконання практичних робіт.

З метою підсумкового контролю знань студенти складають екзамен.

За результатами поточного контролю здійснюється атестація студентів.


^ 9. Критерії оцінювання знань


9.1 Згідно існуючих положень виконання студентами курсових робіт і складання іспиту оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно».

9.2 Оцінка «відмінно» може бути виставлена втому разі коли студент виявив глибокі знання матеріалу викладеного в лекційному курсі, на практичних заняттях та підчас самостійної роботи вміє застосовувати отримані знання на практиці для вирішення задач, повно і всебічно відповів на всі питання викладача, використав статистичний і фактичний матеріал який отримав з періодичної літератури.

9.3 Оцінка «добре» виставляється в тому разі коли студент повно засвоїв лекційний курс, вільно користується матеріалом для вирішення практичних завдань, досить повно висвітив всі питання програмного контролю, вирішив задачі, але допустив незначні неточності та помилки, яки в цілому не змінюють сутності питання.

9.4 Оцінка «задовільно» може бути виставлена при виявлені студентом знань в обсязі достатньому для засвоєння основних положень програм, відповів частково на питання, вирішив задачу в цілому, допустив помилки які не торкаються суті матеріалу і дають можливість виявити достатній багаж знань.

9.5 Оцінка «незадовільно» може бути виставлена студентам, які не засвоїли основних курс, не змогли відповісти на поставлені питання і вирішити практичні завдання.

9.6 Оцінювання знань студентів при застосуванні модульно-рейтингової системи оцінювання знань здійснюється таким чином :

1) виконання курсової роботи – 30, 35, 40 балів у разі її захисту на „Задовільно”, „Добре”, „Відмінно” відповідно.

2) опитування на практичних заняттях та активна участь на лекціях - за 5-ти бальною шкалою – 2, 3, 4, 5 балів.

3) відвідування лекцій та практичних занять в обсязі 100% - 10 балів, 50%-99% - 5 балів, 0% - 49% - 0 балів.

4) відвідування групових консультацій студентів заочної форми навчання в обсязі 100% - 10 балів, 50%-99% - 5 балів, 0% - 49% - 0 балів.

5) іспит оцінюється в межах: 0 – 60 балів. В екзаменаційному білеті три завдання (кожне 0 – 20 балів).

6) до іспиту допускаються студенти, які в семестрі отримали більше 30 балів.

Підсумкова оцінка знань студентів за модульно-рейтинговою системою:

Рейтингові оцінки

Оцінка за шкалою ЕСТS

Національні оцінки

91-100

А - відмінно

5 – відмінно

81-90

В- дуже добре

4 –добре

71-80

С - добре

61-70

Д – достатньо

3 – задовільно

51-60

Е – задовільно

31-50

РХ – незадовільно

2 - незадовільно

0-30

Р - незадовільно^ 10. Методичне забезпечення


11. Література

11.1. Основна літературап/п

Назва і вихідні дані

Бібліотечний шифр

^ Електронний код

Рік видання і кількість сторінок

Кількість

Читальний зал

Навчальний абонемент

Науковий абонемент

1

2

3

4

5

6

7

8Гарасим П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 448 с.2004

448с.
Гусакова О.С. Податковий облік: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури.2006

360с
Чернелевський. Л. М. Податковий облік і контроль Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Пектораль.2006

316с.
Панасик В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С. В.. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон.2003

304с


5

Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури2005

312с


^ 11. 2. Додаткова література

6


Податковий кодекс України вiд 02.12.2010  № 2755-VI. http://zakon.rada.gov.ua/ – сайт Верховної Ради України.7

Господарський кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV. http://zakon.rada.gov.ua/ – сайт Верховної Ради України.8

Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 грудня 1997 року № 168/97 (зі змінами і доповненнями) / В кн. Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів. /Укладачі Іванов Ю. Б., Карпов Л. М. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – С. 174 – 218.9

Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. № 2181-III (зі змінами і доповненнями) / В кн. Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів. /Укладачі Іванов Ю. Б., Карпов Л. М. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – С. 47 – 94.1

2

3

4

5

6

7

8

10

Закон України "Про плату за землю" (в редакції Закону України від 19 вересня 1996 р. № 378/96-ВР зі змінами і доповненнями) / В зб. «Податкова система. Хрестоматія». Збірник систематизованого законодавства. К.: «Бліц-Інформ». – 2006. – Вип. 1. – С. 176-182.11

Закон України вiд 08.07.2010  № 2464-VI Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. http://zakon.rada.gov.ua/ – сайт Верховної Ради України.12

Закон України вiд 01.07.2010  № 2391-VI Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України".http://zakon.rada.gov.ua/ – сайт Верховної Ради України.13

Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. №2063-ІІІ.14

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-1У.15

Закон України від 18.02.97 р. № 75/97-ВР «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 25.03.97 р.16

Закон України від 22.12.99 р. № 1344-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-ХІІ.17

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 01.07.04 р.

№ 1957-IV18

Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/9819

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання" від 29.03.2003 р. № 143 // Офіційний вісник України. – 2003. – N 15. – Ст. 680.20

Наказ Державної податкової адміністрації України "Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних" від 30.06.2005 р. № 244 // Офіційний вісник України. – 2005. – N 29. – Ст. 1727.
Скачати 425.6 Kb.
Дата конвертації13.11.2013
Розмір425.6 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи