Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності icon

Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальностіСхожі


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Харківський національний економічний університет


Методичні рекомендації щодо оформлення

магістерських робіт для студентів спеціальності

Прикладна статистика” усіх форм навчання


Укладачі: Раєвнєва О. В.

Сєрова І. А.

Аксьонова І. В.


Відповідальний за випуск Раєвнєва О. В.


Харків, 2010

Затверджено на засіданні кафедри статистики та економічного прогнозування.

Протокол № від 20 р.


Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання / Укл. О. В. Раєвнєва, І. А. Сєрова, І. В. Аксьонова. ─ Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. ─ 42 с. (Укр. мов.)


Докладно розглянуто структуру дипломної магістерської роботи студентів, наведені вимоги до її підготовки, змісту та захисту, запропоновані приклади щодо оформлення.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Прикладна статистика» усіх форм навчання.


ВСТУП


Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з прикладної статистики за програмами підготовки «Статистичне забезпечення аналізу та прогнозування макроекономічних процесів» та «Статистична діагностика функціонування та розвитку підприємств», є дипломна магістерська робота, як підсумкова форма зв'язку теоретичних досліджень з практичними розробками за даними бази практики. Дипломна магістерська робота – це самостійно виконане дослідження з конкретної теми, котре має науково-пошуковий та прикладний характер. Основне її призначення – продемонструвати рівень наукового та професійного бачення актуальних питань соціально-економічного розвитку на макро-, мезо- та мікрорівні. В процесі написання дипломної магістерської роботи студенти повинні використовувати навички науково-дослідницької роботи, демонструвати рівень своєї фахової підготовки, що є своєрідним звітом за весь період навчання.

Сучасні світові тенденції у вищій професійній освіті втілюються в таких фундаментальних зрушеннях, як інтеграція різних дисциплін, проведення наукових досліджень фундаментального та прикладного характеру, застосування проектного підходу в сфері освіти.

При формуванні компетенцій магістра зі спеціальності «Прикладна статистика» використовується системний підхід, що ставить задачу відбиття загального розуміння змісту кваліфікаційного рівня освіти в термінах компетенцій та результатах освіти.

Система професійних компетенцій передбачає підготовку випускників до інноваційної роботи в таких ключових сферах зайнятості як бізнес та державне управління, виробітку в них здатності адаптуватися до нового середовища.

Магістр зі спеціальності «Прикладна статистика» повинен володіти наступними компетенціями:

проводити критичний аналіз існуючих точок зору з проблемних питань;

формулювати власний підхід з приводу розв'язання проблеми;

здійснювати статистичні спостереження соціально-економічних явищ і процесів;

проводити моніторинг соціально-економічних явищ і процесів у відповідності з потребами державного управління та учасників суспільного відтворення;

проводити системний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності суб’єктів господарювання;

застосовувати системи статистичних показників для аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

використовувати економіко-статистичні моделі з метою проведення аналізу соціально-економічних явищ та процесів;

розробляти цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств, регіонів, галузей;

володіти прийомами управління та контролю бізнес-процесів;

ставити й вирішувати прикладні організаційно-управлінські задачі;

володіти сучасними інформаційними технологіями збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

презентувати результати проведеного дослідження.

Таким чином, мета дипломної магістерської роботи полягає в:

систематизації та поглибленні теоретичних і практичних знань в різних сферах економіко-статистичної діяльності;

практичному застосуванні отриманих теоретичних знань, вмінь та навичок зі статистики та економічного прогнозування;

оволодінні сучасними методами наукового дослідження;

з’ясуванні ступеня підготовки випускників до практичної діяльності в сучасних умовах господарювання;

підтвердженні готовності випускника до самостійного вирішення завдань, що виникають в процесі роботи статистика-аналітика;

презентації результатів проведеного дослідження та навичок їх публічного захисту.


^ 1. ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Дипломна магістерська робота є самостійною науково-кваліфікаційною роботою, яка носить характер науково-прикладних досліджень за обраною студентом темою і має певне значення для поліпшення діяльності у сфері статистичної теорії та практики.

Для досягнення вказаної мети студенти повинні вирішити такі завдання:

з урахуванням рекомендованої кафедрою статистики та економічного прогнозування тематики дипломних магістерських робіт, відповідної бази практики, сфери наукової діяльності студента, актуальних проблем, що стоять перед фахівцями-статистиками, вибрати тему дипломної магістерської роботи та обґрунтувати її актуальність;

опрацювати та узагальнити законодавчу базу України, нормативно-правові та інструктивні матеріали, літературні та інші джерела з теми, що досліджується;

зібрати практичні матеріали з обраної теми дослідження в умовах конкретної статистичної установи (організації), підприємства, науково-дослідного центру, органу державної влади та ін.;

вивчити (або поглибити) та узагальнити теоретико-методологічні засади з обраного напряму дослідження;

провести всебічну діагностику ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

розробити та оцінити альтернативні підходи до вирішення визначених проблем;

дослідити закономірності розвитку досліджуваного явища або процесу;

оформити проведені теоретичні та практичні розробки у вигляді дипломної магістерської роботи, яка включає пояснювальну записку зі всіма розрахунками та обґрунтуваннями запропонованих заходів та ілюстративний матеріал;

захистити дипломну магістерську роботу на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії.


^ 2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ


Тематика дипломних магістерських робіт опрацьовується кафедрою, виходячи із завдань, що випливають з програм підготовки магістрів зі спеціальності, актуальності й можливості проведення науково-дослідної роботи з тих чи інших питань протягом часу, передбаченого навчальним планом та сучасних потреб роботодавців.

Загальна тематика дипломної роботи обирається студентом ще під час написання науково-дослідної роботи на третьому курсі, потім доопрацьовується, поглиблюється та конкретизується під час написання випускної бакалаврської роботи на четвертому курсі. На п’ятому курсі студент завершує опрацювання над проблемою, яка була ним обрана на третьому курсі і частково розглянута на четвертому.

Тема дипломної роботи може бути більш конкретизована або змінено іі напрямок. Всі ці дії погоджуються та уточнюються з керівником, після чого студенти розробляють план і графік роботи, який має відповідати календарному графіку, затвердженому кафедрою статистики та економічного прогнозування.

Зміна теми дипломної магістерської роботи може відбуватися у виключному порядку з поданням обґрунтування.

Назва дипломної магістерської роботи повинна бути конкретною, за сутністю відбивати вирішення наукової задачі, вказувати на мету дослідження та повністю відповідати спеціальності «Прикладна статистика». У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., у яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

Тематика дипломних магістерських робіт розглядається на засіданні кафедри статистики та економічного прогнозування та за її поданням затверджується наказом ректора університету не пізніше ніж за півроку до закінчення навчання.


3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
^

Загальні вимоги


При підготовці дипломної магістерської роботи студент повинен дотримуватися певних вимог:

робота, подана на здобуття кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Прикладна статистика» виконується державною мовою України; виняток становлять студенти іноземних держав, що виконують роботу російською мовою;

робота готується кожним студентом індивідуально;

робота має бути науково-дослідною працею, що сприятиме вирішенню конкретних економічних, соціальних, фінансових, управлінських проблем або комплексу проблем з глибоким розумінням напряму статистичного дослідження;

робота має містити відомості про практичне застосування одержаних результатів дослідження;

робота повинна розкрити вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал. Текст повинен бути без граматичних і стилістичних помилок, а оформлення – відповідати вимогам, що ставляться до робіт, поданих до друку;

при написанні роботи студент повинен обов’язково давати посилання на автора та джерело, звідки запозичені матеріали або окремі результати.

^

Вимоги до структури роботи


Дипломна магістерська робота складається з :

I. Пояснювальної записки;

ІІ. Ілюстративної частини, яка містить графіки, схеми, таблиці, економіко-математичні моделі, методичні рекомендації, тощо, що віддзеркалюють проведені дослідження в роботі під час її презентації студентом.

Пояснювальна записка дипломної магістерської роботи повинна містити такі розділи :

  1. Титульна сторінка дипломної роботи. Виконується на аркушу формату А4 зі всіма підписами (студента, наукового керівника, завідувача кафедри).

  2. Завдання на дипломну роботу студента (додаток А). Бланк завдання на дипломну роботу друкується з двох сторінок аркушу А4.

  3. Реферат, який повинен містити: відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел; перелік ключових слів; текст реферату (додаток Б).

Перелік ключових слів (від 6 до 15), які є визначальними для розкриття змісту роботи, повинен бути надрукований у називному відмінку в рядок через кому.

У тексті реферату необхідно висвітлити: мету і завдання; об’єкт та предмет дослідження; методи дослідження; отримані результати; рекомендації щодо використання результатів роботи; практичну значущість роботи та висновки; прогнозні оцінки про розвиток явища або процесу; апробацію висновків (доповіді на конференціях, нарадах, розгляд підприємствами, фірмами і т. п.). Обсяг реферату – 1 сторінка формату А4.

Реферат подається українською, російською та англійською мовами.

Зміст дипломної магістерської роботи, який містить найменування та нумерацію початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), окрім вступу, загального висновку, додатків, списку використаної літератури.

  1. Вступ.

  2. Основна частина, яка складається: з теоретико-методичного, аналітичного та проектного розділів.

  3. Висновок.

  4. Список використаної літератури.

  5. Додатки до дипломної магістерської роботи (є обов’язковими).

Структура пояснювальної записки та обсяг окремих її розділів залежать від особливостей теми дослідження, але повинна формуватися з додержанням таких умов:

обсяг пояснювальної записки складає 80-110 сторінок машинописного тексту;

громіздкі обґрунтування, перспективні міркування чи значні математичні розрахунки доцільно виносити в додаток (чи додатки);

висвітлення положень та рекомендацій повинні бути конкретними й не містити тільки констатації загальновідомих міркувань;

висновки та основні рекомендації згідно теми дослідження повинні ґрунтуватися на результатах дослідження, що проведено в роботі;

кількість сторінок в окремих розділах чітко не регламентується, але робота повинна бути збалансованою за кількістю сторінок у розділах та має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень та висновків (кожний підрозділ – не менше 10-12 сторінок).

Аналітичний матеріал має знайти відображення у статистичних, розрахункових таблицях, графіках, діаграмах, які характеризують дослідження.

Зміст кожного з розділів залежить від теми дипломної магістерської роботи та погодженого з науковим керівником плану. Проте існують загальні вимоги до виконання кожного розділу, які наведені нижче.

Ілюстративна частина не є складовою пояснювальної записки і призначена для презентації основних результатів роботи під час її захисту. Структура і склад матеріалів, що подаються в ілюстративній частині, погоджуються з науковим керівником після завершення роботи над пояснювальною запискою, виходячи з теми дипломної магістерської роботи і структури доповіді студента при її захисті. Рекомендована кількість ілюстративних матеріалів – від 8 до 12 сторінок. Ілюстративна частина повинна відображати всі розділи дипломної магістерської роботи, віддзеркалювати одержані результати дослідження та повністю співспадати з презентацією, що розробляється студентом в редакторі POWER POINT.

Титульний аркуш ілюстративного матеріалу містить реквізити титульного аркуша пояснювальної записки (див. додаток В).
^

Вимоги до змісту розділів дипломної магістерської роботи
Вступ

Вступ розкриває сутність і стан наукової задачі (проблеми), її актуальність, наукову та практичну цінність теми, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі подають загальну характеристику дипломної магістерської роботи у рекомендованій нижче послідовності.

^ Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими підходами до існуючої проблеми (задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідного напрямку статистичного дослідження. При висвітленні стану досліджуваної проблеми (завдання) слід назвати авторів, які зробили найбільш значний внесок в її розробку, основні закони і нормативні акти України та міжнародного права, на яких базується робота. Обґрунтування актуальності не повинно бути багатослівним.

^ Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як уточнення..., вивчення..., тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не на саму мету. Завдання, які ставляться в роботі, повинні відбивати шляхи досягнення обраної мети дослідження. Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи. Тому завдання дослідження відповідають змісту розділів і підрозділів дипломної магістерської роботи.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і обраний для вивчення. Не слід називати об'єктом дослідження конкретне підприємство, організацію, установу чи орган державної влади або його підрозділ, на прикладі якого виконується робота.

^ Предмет дослідження – конкретна проблема (завдання), що міститься в межах об'єкта дослідження.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і окреме. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної магістерської роботи.

^ Методи дослідження. Подають перелік методів дослідження, які використані для досягнення поставленої в роботі мети. Слід перелічити методи дослідження, що застосовувалися, з посиланням на конкретні завдання, що виконувалися за допомогою цих методів.

^ Апробація результатів роботи і публікації (рекомендовано). При наявності оприлюднення результатів дипломної магістерської роботи наводиться інформація про наукові та науково-практичні конференції, семінари, наради, на яких оприлюднені результати роботи, а також вказується наявність публікацій основних результатів дослідження в статтях у наукових журналах, наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, семінарів та ін.

^

Основна частина


Основна частина містить в собі основні теоретичні і методичні положення, проблемні, дискусійні та невирішені питання теми, науково обґрунтовані соціально-економічні, професійно-орієнтовані рішення та складається з трьох розділів, які були наведені вище.

^

Перший розділ


Першим розділом дипломної роботи є теоретико-методичний розділ.

Мета розділу – набуття вмінь та навичок щодо узагальнення теоретико-методичних підходів щодо оцінки та аналізу поставлених завдань, формування інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного аналізу об’єкта (завдання) дослідження.

В даному розділі дипломної магістерської роботи обґрунтовується теоретична база обраної задачі (проблеми), на підставі проведення макроекономічного аналізу обґрунтовується її існування та актуальність для сучасних умов розвитку України, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаної з темою та об’єктом дослідження.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової та практичної думки за обраною задачею (проблемою). Теоретико-методичний розділ розробляється на засадах вивчення спеціалізованої літератури, нормативно-законодавчої бази та офіційної статистичної інформації.

Огляд джерел інформації для теоретико-методичного розділу дипломної роботи включає такі їх види:

законодавчі і нормативні акти України та міжнародного права;

підручники та навчальні посібники;

монографії і наукові статті в спеціальних періодичних друкованих виданнях;

науково-публіцистичні статті в друкованих засобах масової інформації тощо.

В теоретико-методичному розділі розглядаються такі базові поняття: категорії, характеристики, властивості, що відображають об’єкт та предмет дослідження; системи показників, фактори, алгоритми, формули розрахунків і моделі; стратегічні та тактичні аспекти, пов'язані з проблемою; ступінь її вивченості.

В теоретико-методичному розділу повинно бути обґрунтована інформаційно-статистична база аналізу, узагальнена система економіко-математичних моделей та методичних підходів щодо вирішення проблеми (завдання) дослідження, які будуть розглядатися в наступних розділах.

^ Другий розділ

Другим розділом дипломної роботи магістрів є аналітичний розділ.

Мета розділу – набуття вмінь та навичок щодо проведення аналітичної оцінки стану та тенденцій розвитку об’єкта (завдання) дослідження за допомогою методів описової статистики.

В даному розділі студент повинен обґрунтувати систему прийомів та методів описової статистики, яку доцільно використовувати при проведенні аналізу за досліджуваною темою, показати існуючі методики, зробити їх порівняльний аналіз, дати пропозиції щодо ефективного використання тієї чи іншої методики при розв’язанні проблеми (завдання) дослідження.

У даному розділі студент також повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах бази практики.

Аналітичний розділ дипломної магістерської роботи повинен містити загальну характеристику бази практики (дослідження), якісний та кількісний аналіз вирішення досліджуваної задачі або проблеми в умовах діяльності підприємств, організацій та установ, регіонів або країни.

Характеристика бази практики (дослідження) повинна включати: повне найменування, призначення, організаційну структуру, склад основних підрозділів і виконавців, їх функції та ін. На базі статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності необхідно дати техніко-економічну та функціональну характеристику підприємства, установи, організації та ін.

В аналітичному розділі студент повинен продемонструвати вміння самостійно проводити наукові дослідження, застосовувати сучасні економіко-статистичні методи та методи наукового пізнання.

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів та виявленням тенденцій і закономірностей розвитку об’єкта та предмета дослідження. Обов’язковою умовою якісного виконання аналітичного розділу є застосування прикладних статистичних програм, за допомогою яких робляться розрахунки та візуалізація результатів.

^

Третій розділ


Третім розділом дипломної роботи магістрів є проектний розділ.

Мета розділу – набуття вмінь та навичок щодо апроксимації та прогнозування масових соціально-економічних явищ та процесів.

В даному розділі студент повинен визначити клас моделей та сформувати алгоритмічну схему дослідження, розробити модель для задачі, що досліджується, показати апробацію побудованої моделі за даними бази практики, провести тестування моделі на її адекватність, проаналізувати та визначити програмні продукти, за допомогою яких мають бути здійснені розрахунки.

Результати дослідження та вирішення проблем третього розділу можуть бути оформлені у вигляді запропонованих економіко-математичних моделей, методик статистичного аналізу тощо.

Висновок


Висновок – це завершальний етап дипломної магістерської роботи, в ньому автор підводить підсумки проведених теоретичних і практичних досліджень.

У висновку викладають одержані в роботі найбільш важливі наукові та практичні результати, які повинні містити формування розв'язаної проблеми (завдання), її значення для науки та практики статистичного дослідження. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

У висновку необхідно зробити акцент на кількісно-якісних характеристиках здобутих результатів, обґрунтувати їх вірогідність, виділити головні рекомендації щодо їх використання.

Студент у логічній послідовності узагальнює результати дослідження, формулює висновки та пропозиції до кожного розділу (підрозділу) і дипломної магістерської роботи в цілому. Відображаються саме ті висновки та пропозиції, які випливають із проведеного автором дослідження. За змістом і формою вони повинні бути чітко викладені, аргументовані і співвіднесені з уже відомими науково-практичними розробками.

У висновку повинна бути відображена також сукупність результатів і положень, що характеризують її автора як здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

^

Список використаної літератури


Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновку.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін.

В цьому розділі в алфавітному порядку наводяться використані законодавчі, нормативні акти, літературні джерела з досліджуваної проблеми. Кількість використаних джерел нормативне не врегульована і залежить від ступеня вивченості проблеми. Виходячи з досвіду підготовки дипломних магістерських робіт, рекомендована загальна кількість позицій в переліку використаної літератури має бути не менше, ніж 70 джерел, при чому по тексту роботи повинні бути посилання на 80 % від цього списку.

Додатки


Додатки є обов'язковим розділом дипломної магістерської роботи.

До додатків включають допоміжний матеріал, спрямований на посилення повноти сприйняття проведеного дослідження.

Матеріал, що надається в додатках, повинен відповідати обраній темі дослідження і містити в собі необхідні матеріали, що були базою для проведення наукових досліджень і практичних розробок.


4. ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

^

Підготовка до захисту дипломної роботи


Згідно з регламентом студент зобов'язаний подавати дипломну роботу керівникові на перевірку частинами в установлені строки. В разі недодержання студентом календарного графіка виконання дипломної магістерської роботи він не буде допущений до захисту.

Після завершення написання роботи студент подає дипломну роботу керівникові для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою проведеного дослідження. Крім того, на дипломну роботу повинна бути зовнішня рецензія, яку може зробити висококваліфікований фахівець, що спеціалізується на вирішенні проблем, споріднених з темою роботи.

Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості дипломної магістерської роботи. Приклад оформлення та орієнтовний зміст рецензії наведено у додатку Г.

Дипломна магістерська робота має бути підписана автором, керівником, усіма консультантами, членом комісії з нормо-контролю та з письмовим відгуком керівника і зовнішньою рецензією подана завідувачу кафедри, який вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному листі дипломної роботи.

У разі невідповідності дипломної магістерської роботи вимогам даних рекомендацій завідувач кафедри може не допустити студента до захисту дипломної роботи.

Рішення завідувача кафедри щодо не допуску студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

^
Порядок захисту дипломної роботи

Порядок захисту дипломної магістерської роботи встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії».

Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал, розрахований на кожного члена комісії. Презентація дипломної роботи має бути виконана в редакторі POWERPOINT.

Час виступу студента не повинен перевищувати 10 хвилин, поданий матеріал має бути стислим, конкретним, з наочним використанням сучасних технічних засобів.

Захист дипломної роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити: актуальність теми; структуру роботи; об'єкт дослідження; предмет дослідження; висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу та матеріалів презентації, коротко пояснюючи їх зміст.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки та загальної ерудиції щодо предметної області.

Після відповіді на запитання зачитується зовнішня рецензія та відзив керівника на дипломну роботу. На зауваження випускник повинен дати аргументовану відповідь.

До дипломної роботи повинні додаватись дві довідки: про актуальність теми дипломної роботи та про можливість впровадження в практичну діяльність бази практики пропозицій, що наведені в роботі. Форми довідок наведені в додатках Д, Ж. Ці довідки підписуються керівниками з бази практики.

Під час захисту дипломної роботи ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. Рішення комісії оголошується її головою в той же день.

Після захисту дипломна магістерська робота передається на зберігання в архів університету.


^ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Загальні вимоги

Дипломна робота повинна бути надрукована з використанням середовища Windows на одній стороні аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді суцільного тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал – множина 1,5.

Текст слід писати, дотримуючись наступних меж: верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм.

При виконанні роботи необхідно дотримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі.

Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими й однаково чорними по всій роботі.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування служать заголовками структурних елементів роботи.

Найменування таких структурних елементів, як розділи і підрозділи основної частини роботи, повинні мати пронумеровані заголовки.

Заголовки структурних елементів слід розташовувати в центрі і писати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки розділів і підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Заголовки слід писати великими літерами, підзаголовки – малими, крім першої великої.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 см (або 5 символами).

Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах одного рядка, однакова по всій роботі.

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.30 мм

10 мм9
^ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ1.1. Заробітна плата як економічна категорія. Фактори її підвищення


Заробітна плата є одною з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів, не випадково, відвіку

Абзацний відступ – 1,25 см

сила


Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.


Нумерація

Сторінки роботи треба нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.

Титульний лист, завдання на дипломну роботу студента, реферати, «Зміст» включають у загальну нумерацію сторінок робіт. Номер на цих сторінках не проставляють. Нумерацію починають проставляти зі сторінки, на якій розташовано «Вступ».

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках проставляється.

Розділи та підрозділи роботи слід нумерувати арабськими цифрами.

Розділи дипломної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад 1., 2., 3. і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад 1.1., 1.2., 1.3. і т. ін.


Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, креслення, діаграми, графіки, схеми) варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.

Назви схем, рисунків, графіків, діаграм, креслень розташовують під ілюстрацією та центрують посередині сторінки. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що приводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

Відстань від тексту до ілюстрації і від ілюстрації до тексту – один рядок (приблизно 10 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці.

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з розрахунком на те, що вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести максимум інформації – з іншого.

Динаміка витрат та випуску продукції подана на рис. 3.2 [14].


10 мм


тис. грн.

посилання на джерело


39,9


40
26,7


30

18,3

23,4

35,4


20
21,6


10

15,5

18,1


2006

2007

2008

2009

рокиД
10 мм
инаміка випуску продукції

Динаміка витрат


^

Рис. 3.2. Динаміка витрат та випуску продукції за період з 2006 р. по 2009 рр.

10 мм
Виходячи із рис. 3.2, можна зробити висновок, що в галузі доволі вдало використовувались …роз’яснювальні дані

Таблиці


Таблицю необхідно розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця надто завелика для її вбудовування в структуру тексту.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

Назва таблиці пишеться малими літерами, крім першої великої, і розташовується над таблицею з вирівнюванням по центру сторінки. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами.

У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, “Продовження табл. 3.1”). Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, “Закінчення табл. 3.1”).

При переносі таблиці “шапка” таблиці заміняється на відповідні номери граф таблиці. Якщо таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумерують.

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менше двох рядків після «шапки» таблиці.

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більше 10 мм).

Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру.

У цілому таблиця повинна відображати необхідну у межах цієї таблиці інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно привести багато інформації, то краще викласти її за допомогою декількох таблиць.

Текст в таблицях друкується 12 або 14 шрифтом.


та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1.


10 ммТаблиця 3.1

С
10 мм
труктура та динаміка елементів витрат в ВАТ "Дніпро"


Елементи витрат на виробництво

2009 р.

2010 р.

Зміна частки,

%

Абсолютне значення,

тис. грн.

Частка,

%

Абсолютне значення,

тис. грн.

Частка,

%

1

2

3

4

5

6

1. Матеріальні витрати

70291

67,70

217495

61,64

-6,06

2. Витрати на оплату праці

27280

26,30

87602

24,80

-1,50

3. Відрахування на соціальні заходи

1300

1,25

2230

0,64

-0,6120 мм


3
10 мм
2
^

Закінчення табл. 3.1


1

2

3

4

5

6

4. Амортизація

894

0,86

9851

2,79

1,93

5. Інші витрати

4066

3,92

35704

10,13

6,21

Разом витрат

103831

100,0

352882

100,0

-
З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось
Перерахування


Перерахування при необхідності можуть бути приведені всередині розділів і підрозділів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.

Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою або двокрапка, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого перерахування другого рівня деталізації можна ставити малу літеру української або російської абетки з дужкою або, не нумеруючи, абзацний відступ без геометричних прикрас. Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.

Перерахування нумерують з абзацного відступу.


Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

а) витрати на оплату основної та додаткової заро-

бітної плати;

б) виплати за невідпрацьований на підприємстві час;

в) витрати, пов’язані підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

5) інші витрати.


Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

виплати за невідпрацьований на підприємстві час;

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

5) інші витрати.


Примітки


При необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації в дипломній роботі подають примітки. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці або ілюстрації, до яких вони відносяться.

Якщо примітка одна, її не нумерують. Слово "Примітка" пишуть із великої літери з абзацного відступу, не підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку наводять текст примітки, кегль літери – 12..

Якщо є кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, і з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої літери наводять текст примітки.


Б А Л А Н С 23 051


Примітка. Статті балансу “Первісна вартість основних засобів” та “Знос основних засобів” до валюти балансу не входять.

абзацний відступ

Б А Л А Н С 23 051


Примітки:

1. Статті балансу “Первісна вартість основних засобів” та “Знос основних засобів” до валюти балансу не входять.

2. Стаття балансу “Чиста реалізаційна вартість” розраховується як різниця між первинною вартістю дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та резервом сумнівних боргів.


^ Формули і рівняння


У дипломній роботі формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Невеликі нескладні формули та рівняння вписують всередині рядків тексту. Довгі та громіздкі формули і рівняння розміщують на окремих рядках, при цьому перший рядок починають з абзацного відступу.

Для економії місця кілька формул, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, можна подати в одному рядку, а не одну під однією.

Формули і рівняння в роботах (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (3.6) – шоста формула третього розділу.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.

Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак "". Нумерацію формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок ( приблизно 15 мм).

30 мм
підрозділам і категоріям працівників.
ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл, (3.6)
д
10 мм
е ΔФОП абс – абсолютне відхилення Фонду оплати праці на підприємстві;

ФОПф – фактичний Фонд оплати праці;

ФОПпл – плановий Фонд оплати праці.


Згідно статистичних даних, у ВАТ "Дніпро" на початокDxx = ² – , Dn = ² – ,


Dxy = . (1.4)


Посилання


У тексті допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку використаної літератури, звідки взяті дані.
На думку деяких економістів зростання цін можливе також без інфляції при зниженні вартості благородних металів, підвищення цін монополіями, олігополіями, дії інших факторів [12].


. (3 1) [17]


Також можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.

Якщо посилання наводяться в тексті, можна писати:

"...у розділі 2...";

"...див. підрозділ 2.4...";

"...відповідно до підрозділу 2.3...";

"...на рис. 1.5...", або „...як це видно з рис. 3.1...”;

"...у табл. 3.2...";

“...згідно з табл. 3.2...” або “...виходячи із табл. 3.2...”;

"...(див. табл. 3.2)...";

"...за формулою (3.5)...";

"...у рівняннях (1.9) – (1.12)...";

"...у додатку Б..." або “...(додаток Б).”

Виходячи із табл. 3.2, можна зробити висновок, щоКоефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна визначити за формулою (3.5).Розрахунково-платіжну відомість можна виконати за допомогою ПЕВМ (додаток Б).
Додатки


Після останньої сторінки списку використаної літератури перед додатками необхідно розмістити чистий аркуш паперу, на якому посередині великими літерами написати „ДОДАТКИ”. Це остання сторінка роботи, яка нумерується. У змісті роботи треба вказувати першу сторінку додатків.

Кожен додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі аркуша маленькими літерами з першою великою, симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком маленькими літерами з першою великою повинно бути написане слово “Додаток" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки варто позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, за винятком літер Ґ, Є, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад “Додаток А”, “Додаток Б”.

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, "Рис. А.3", "Таблиця Б.2", Формула (Д.5).

Якщо додаток має продовження, то продовження додатка пишуть з абзацного відступу рядка з першої великої літери, вказуючи номер додатка і номер таблиці, рисунка або формули. Наприклад, "Продовження табл. А.4", „Продовження додатка Б”, „Продовження рис. В.2”.Додаток А

Форма 3 ─ ПВ


Оформлення змісту

Оформлення змісту дипломної роботи проводиться наступним чином:

ЗМІСТ


стор.


Вступ

5

1. Теоретичні аспекти статистичного вивчення безробіття

8

1.1. Сутність безробіття та його місце в регіональних проблемах

8

1.2. Характеристика економіко-статистичних підходів щодо оцінки безробіття

16

1.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення вивчення безробіття

26

Висновок до розділу 1

35

2. Статистичний аналіз безробіття в Україні

36

2.1. Характеристика динаміки та структури безробіття в Україні

36

2.2. Індексні моделі зайнятості та безробіття

45

2.3. Виявлення закономірностей розвитку ринку праці

54

Висновок до розділу 2

61

3. Прогнозування рівня безробіття населення

3.1. Характеристика прикладних програм в аналізі безробіття

62

62

3.2. Розробка моделі кореляційно-регресійного аналізу безробіття

72

3.3. Прогнозування розвитку ринку праці

80

Висновок до розділу 3

106

Висновок

107

Список використаної літератури

113

Додатки

120Оформлення титульної сторінки дипломної роботи

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економічної інформатики

Кафедра статистики та економічного прогнозування


^ Допускаю до захисту:

Завідувач кафедри

д. е. н., проф. Раєвнєва О.В.

____________________________

“____” __________________2012 р.
^
ДИПЛОМНА РОБОТА


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

(спеціальність 8.03050601 – прикладна статистика)


«СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ»^ Керівник роботи

к. е. н., доцентК. А. Стрижиченко


Виконавець

Студентка 2 курсу 3 групи

^ К. С. Гончарова
Харків, 2012


Оформлення списку використаної літератури


При написанні основної частини роботи мають бути наведені джерела, звідки запозичене фактичний матеріал. Вони вказуються у відповідних посиланнях та в бібліографічному списку. Список використаної літератури повинен бути наведений після висновку з нової сторінки.

Список літератури розташовують в наступній послідовності:

Конституція України;

закони України;

укази Президента України;

постанови Верховної Ради України;

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

інша література представляється за абеткою (у тому числі положення і інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України);

література на іноземній мові;

якщо джерелом інформації є Internet, то в разі наявності прізвища автора, воно вказується в алфавітному порядку, в разі відсутності – в кінці переліку літератури.

Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно давати згідно з вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

Рекомендована загальна кількість позицій у списку літератури має бути не меншою, ніж 70 джерел.
102

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституция Украины. – К.: Право, 1996. – 40 с.

2. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2.03.00 р. № 1533-ІІІ. // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №21. – С. 25 – 36.

3. Єріна А. М. Статистика. ─ К.: КНЕУ, 2008.─464 с.

4. Курс социально-экономической статистики /Под. ред. М. Г. Назарова. ─ М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. ─ 770 с.

5. Романов С., Глушач. Ю., Іванов В. Прогнозирование трудового потенциала Харьковской области // Регіон.─ 2009. ─ № 1. ─ С. 60-63.


Додаток А

Зразок оформлення завдання на дипломну роботу


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


^

Кафедра статистики та економічного прогнозуванняЗАВДАННЯ З ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Студент________________________курсу_________факультету______________________________________________________________________________


1. Тема дипломної роботи ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

затверджено по університету від______________________________________

№________________________________________________________________


2. База переддипломної практики _____________________________________ __________________________________________________________________


3. Строк здачі дипломної роботи ______________________________________


4. Вихідні дані: (матеріали для написання дипломної роботи):_____________ __________________________________________________________________


5. Календарний план дипломної роботи і терміни подання розділів науковому керівникові:

Найменування етапів роботи

Термін виконання

Теоретична частина

Аналітична частина

Проектна частина

Дипломна робота у цілому

6. Перелік роздаткового матеріалу ­____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


КЕРІВНИК РОБОТИ (підпис керівника)_______________
^

Дата видачі завдання (вказується дата першого дня переддипломної практики і ставиться підпис керівника)
Завдання прийнято до виконання (вказується дата першого дня переддипломної практики і ставиться підпис студента)
^ Дата і підпис викладача,

який проводить нормо-контроль


Додаток Б


Зразок оформлення реферату


РЕФЕРАТ


дипломної роботи на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

зі спеціальності «Прикладна статистика»


Іванова Ігоря Михайловича

на тему «Статистичне дослідження зайнятості населення України»


^ Обсяг 125 стор.; 16 ілюстр.; 20 табл.; 5 додатків; 75 джерел.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, економічно-активне населення, трудові ресурси.

^ Предмет дослідження: система статистичних показників та методів аналізу зайнятості населення.

Об’єкт дослідження: зайняте населення України.

Мета роботи: розробка методики статистичного дослідження зайнятості.

^ Статистичні методи дослідження: групування, вибірковий метод спостереження, індексний метод, методи перетворення динамічних рядів, метод коефіцієнтів, метод відносних величин, кластерний аналіз.

^ Отримані результати: виявлення тенденцій розвитку рівня зайнятості й методичне забезпечення дослідження зайнятості.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: результати роботи можуть бути використані у відділі статистики праці ГУС в Харківській області.

^ Значущість роботи та висновки: впровадження результатів дослідження сприятиме підвищенню якості аналітичної роботи та ефективності управлінської діяльності на макрорівні.


Додаток В


Зразок оформлення титульного

аркушу ілюстративного матеріалу


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА СТАТИСТИКИ

ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ


^ ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ


«СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ»


Студент 2 року навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«магістр» за спеціальністю

8.03050601 «Прикладна статистика» А. Б. Студент


Керівник дипломної роботи,

к. е. н., доц. А. В. Викладач


Харків, ХНЕУ, 2012

^ ДОДАТОК Г


Зразок змісту зовнішньої рецензії


РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента 2 року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Прикладна статистика» факультету "Економічної інформатики" ХНЕУ Іванова І. С. на тему «Статистичне дослідження ринку праці України»


^ Актуальність теми дипломної роботи:


Завдання, які були поставлені та вирішені в дипломній роботі:


Теоретичне значення отриманих результатів:


Практичне значення отриманих результатів:


^ Недоліки та зауваження:


Загальний висновок про рекомендацію дипломної роботи щодо захисту, а її автору присвоєння кваліфікації «магістр з прикладної статистики»:


Рецензент,

(наукове звання, посада, місце роботи) ПІБ


Печатка установи,

яка засвідчує підпис рецензента


Додаток Д


Зразок оформлення довідки про

актуальність теми дипломної роботи


ДОВІДКА

Дана студентці 2 року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Прикладна статистика» факультету "Економічної інформатики" ХНЕУ Іваненко Світлані Іванівні у тому, що обрана нею тема дипломної роботи: «Статистичне дослідження ринку праці Харківської області» є актуальною і виконувалася на основі даних відділу праці ГУС в Харківській області.


Начальник відділу праці Л. І. Петренко


Печатка установи


Додаток Ж


^ Зразок оформлення довідки про

можливість впровадження результатів

дослідження, проведеного у дипломній роботі


ДОВІДКА


Дана студентці 2 року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Прикладна статистика» факультету "Економічної інформатики" ХНЕУ Іваненко Світлані Іванівні у тому, що виконана нею дипломна робота на тему: «Статистичне дослідження ринку праці» має практичний інтерес, а результати аналізу можуть бути використані у практичній діяльності відділу праці ГУС в Харківській області.


Начальник відділу праці Л. І. Петренко


Печатка установи


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт

для студентів спеціальності «Прикладна статистика»

усіх форм навчання


Укладачі Раєвнєва Олена Валентинівна

Сєрова Ірина Анатоліївна

Аксьонова Ірина Вікторівна


Відповідальний за випуск О. В. Раєвнєва


Редактор

Коректор


План 2010 р. Поз. №

Підп. до друку Формат 60 х 90 1/16. Папір Multi Copi. Друк Rigo.

Ум.–друк. арк.. 3,0. Обл.–вид. арк. Тираж прим. Зам. № Безкоштовно.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ,61001,м. Харків, пр. Леніна 9а

Скачати 476.68 Kb.
Дата конвертації13.11.2013
Розмір476.68 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи