Семінарська робота застосування здоров’язберігаючих технологій при вивченні природознавства icon

Семінарська робота застосування здоров’язберігаючих технологій при вивченні природознавстваСхожі
Міністерство освіти і науки України

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В.Остроградського


Відділ природничо-матаматичних дисциплін


Семінарська робота

ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА


Виконала: вчитель географії і природознавства

Полтавської гімназії № 6

Полтавської міської ради

Полтавської області

Кібальник Л.Г.


ПОЛТАВА – 2014

ЗМІСТ

 1. Здоров’язберігаючі аспекти сучасного уроку………………………….. 3

 2. Динамічні паузи як засіб забезпечення рухової активності школяра… 8

 3. Комплекс вправ-енергізаторів, нестандартних фізкультхвилинок, динамічних пауз…………………………………………………………..13

 4. Використані друковані джерела…………………………………………24
 1. ^ Здоров’язберігаючі аспекти сучасного урокуЗдоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо.

Сократ


На сучасному етапі людина, її життя і здоров’я визначаються як найвищі людські цінності, бо саме вони є показником цивілізованості суспільства, головним критерієм ефективності діяльності всіх його сфер.

За сучасними науковими підходами структурними складовими здоров’я визначено:

- фізичне здоров’я, що розглядається як поточний стан функціональних органів і систем організму;

- психічне здоров’я – стан психічної сфери людини, який характеризується загальним душевним комфортом, забезпечує адекватну регуляцію поведінки й обумовлений потребами біологічного і соціального характеру;

- соціальне здоров’я – система цінностей, настанов і мотивів поведінки в соціальному середовищі.

Здоров’я дитини — це стан її повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Питання збереження та зміцнення здоров’я дитини належать до стратегічних завдань суспільства. Дані свідчать, що протягом навчання збільшуються відхилення в стані здоров’я дітей, зростає кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного та психічного розвитку дітей і підлітків. Відомо, що природою для людини запрограмований ресурс здорового життя з досить високим потенціалом, але тільки за умови його розумного використання, відновлення, зміцнення. Лише глибоко усвідомлене ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших як до цінності, позитивна мотивація до здорового способу життя з раннього дитинства, створення умов для розвитку особистості з оптимальним залученням суспільного ресурсу допоможе значною мірою реалізувати проблему збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді.

Стає очевидною потреба зміни ставлення до здоров’я дитини в системі освіти. Сьогодні урок, як основна форма організації навчально-виховного процесу, вже не вважається сучасним, хоча б він і відрізнявся всім різноманіттям найсучасніших засобів та педагогічних прийомів, якщо на цьому уроці не враховується здоров’я дитини, якщо дитина під час його проведення втрачає своє здоров’я.

Здоров’язберігаюча педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів спеціальні знання, уміння,навички збереження і зміцнення свого здоров’я, створення індивідуального здорового способу життя, а з іншого – передбачати в педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій,працювати над розвитком своїх комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до оточення, до самого себе .

Під здоров’язберігаючими технологіями сьогодні слід розуміти:

- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

- повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медико-гігієнічних,фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих, соціально-адаптованих,екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів,формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні,корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної "вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища.

Аналіз існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі типи:

 • здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

 • оздоровчі– технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка,фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія,музична терапія;

 • технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок(керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання;

 • виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність,посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога.

Ураховуючи вищезазначене, критеріальними показниками сучасного здоров’язберігаючого уроку є: санітарно-гігієнічні, організаційно-навчальні, психологічні та навчально-методичні.

Критеріальні показники сучасного аналізу уроку з точки зору здоров’язберігаючої педагогіки:

 1. санітарно-гігієнічні:

санітарно-гігієнічний режим:провітрене приміщення, чисто вимита підлога, відсутність пилу на підвіконнях,наявність кімнатних рослин, чиста дошка;

• раціональне освітлення класу згідно з санітарно-гігієнічними вимогами;

відповідний тепловий режим,наявність термометра;

відповідність парт зросту і віку учнів;

ергономічність кольорового забарвлення навчального приміщення;

оснащеність уроку необхідним обладнанням, задовільний його стан;

відсутність монотонних звукових подразників (комфортний для людини рівень шуму – 10 Дб, звичайна спокійна розмова – 40 Дб, максимально можливий рівень звуку, який не шкодить здоров’ю, –70 Дб);

тривалість застосування ТЗН згідно з санітарно-гігієнічними вимогами: 25-30 хвилин у 8-11 класах; 1. організаційно-навчальні:

• чергування видів навчальної діяльності учнів (оптимально – не менше 4-6, середня тривалість одного виду навчально-пізнавальної діяльності не більше 10 хвилин);

• щільність уроку – 60-80 %, середньошвидкий темп уроку;

• оптимальний розподіл навчального матеріалу та доцільність навантаження учнів протягом уроку;

• профілактика втоми

 • через оптимальне сполучення фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з учнями, зміну довільної та емоційної активності й розслаблення, чергування періодів активності й розслаблення, зміну видів навчальної діяльності;

 • застосування протягом уроку динамічних пауз, фізкультхвилинок (для очей, шиї, хребта, пальців рук на 20 і35 хвилинах уроку), масажних вправ, релаксаційних пауз, хвилин розслаблення з використанням музичного супроводу;

• диференційовані домашні завдання –їх обсяг, робочий ритм, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх профільної спрямованості;

 1. психологічні:

• урахування вікових психолого-фізіологічних особливостей учнів:

- у 6-8 років у дітей переважає наглядно-дійове мислення;

- з 8 років у дітей починає формуватися абстрактно-логічне мислення;

- в 11-15 років переважаючим видом діяльності є спілкування з однолітками, важливим є виховання виявлення емоцій тощо;

- урахування особливих потреб дитини(вад розвитку);

• формування мотивації на досягнення успіху в навчанні (пояснення виконання завдань, підтримка зацікавленості,успіхів учнів учителем, організація інтерактивного навчання та надання взаємодопомоги);

• раціональне використання завдань,спрямованих на розвиток пам’яті, уваги, уяви, мислення, мови;

• оцінювання навчальної діяльності дітей шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою;

• створення емоційно-позитивного клімату навчання (суб’єкт-суб’єктна взаємодія, наявність емоційних розрядок,добрих жартів, посмішок, використання гумористичних картинок, афоризмів,музикального супроводження тощо);

• кваліфіковане застосування елементів музикотерапії, рухотерапії, аромотерапії, кольоротерапії, арттерапії, тощо;

• вигляд учнів у кінці уроку:

відсутність стомлення, висока працездатність, активність, здоровий колір обличчя тощо;

урівноваженість психічного стану;

усвідомлене ставлення до себе, адекватна оцінка своїх здібностей і можливостей інших людей;

віра у свої сили, настанова на успіх у житті;

навчально-методичні:

• зв’язок теми, мети, змісту уроку з життям і здоров’ям людини, наявність акцентів на здоров’язбереження;

• особистісна зорієнтованість уроку;

• спрямування уроку на розвиток життєвих навичок, компетентностей, цінностей;

• формування в учнів життєвої мотивації на здоров’я, ведення здорового способу життя;

• методи педагогічного впливу на учнів(оптимально – не менше 3 видів за урок: словесний, наочний, аудіовізуальний,самостійної, активної, інтерактивної діяльності тощо);

• наявність можливості вільного вибору в учнів (виду навчальної діяльності, способу діяльності, рівня складності завдань, способу взаємодії, доведення особистісної думки, самооцінки і взаємної оцінки результатів діяльності, самопізнання);

• наявність і застосування завдань різної складності з урахуванням особистісних можливостей учнів;

• гармонійне поєднання навчання,виховання і розвитку учнів у навчальній діяльності;

• домашнє завдання з можливістю вибору різних рівнів його складності, коментування правильності його виконання. 1. ^ Динамічні паузи як засіб забезпечення рухової активності школяра

Кожному педагогові відомо, що дитині властива природна потреба в рухах. У руховій діяльності, як самостійній, так і педагогічно керованій, дитина пізнає саму себе, розвиває своє тіло й пристосовується до умов довкілля. Систематичне проведення різноманітних заходів із фізичної культури забезпечує реалізацію потреби дитини в руховій діяльності.

Проте впродовж останніх років доводиться спостерігати, що саме рухова активність посідає досить скромне місце в житті школяра. І це велике упущення, адже м’язовий голод для дитини небезпечніший, ніж кисневий чи харчовий: його важче розпізнати, а отже, важче й усунути.

Під час аналізу рухової активності старших підлітків виявлено, що тільки 25% школярів дотримуються оптимальних величин рухової активності — 3,5-4,8 години на добу (ранкова гімнастика, дорога до школи, рухливі перерви, тренування в спортивних секціях, самостійні заняття фізичними вправами, активний відпочинок тощо).

Підвищення рівня фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і фізичні навантаження сприяють поліпшенню розумової працездатності. Активний режим позитивно впливає на стійкість розумової активності школярів протягом навчального року. Обсяг рухової діяльності повинен відповідати потребам дитячого організму, це допомагає зберегти працездатність до кінця уроків у школі, до кінця всього дня, тижня, навчального року. Короткочасні фізичні вправи та ігри в процесі уроків і виконання домашнього завдання сприяють підтриманню активної уваги і підвищують працездатність на заняттях.

Упродовж життя рухова активність людини набуває різного значення. Так, у дитячому віці вона забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, сприяє повній реалізації генетичного потенціалу, підвищує опір захворюванням. Саме тоді, коли проходить становлення організму, він найбільш чутливий до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, у тому числі й обмеженої рухової активності, що призводить до виникнення гіпокінезії (нестача рухів) та гіподинамії (нестача навантажень).

Недостатня рухова активність (гіпокінезія) певного мірою обумовлена сучасним способом життя. Поступово знижується інтерес до спорту, тривале перебування на навчальному місці в одній і тій же позі, відпочинок переважно за комп’ютером або переглядом телепередач обмежують рухову активність дитини. Через це і виникає необхідність у вишукуванні найбільш раціональних фізіологічних методів боротьби з нестачею рухової активності. Одним із таких засобів є система фізкультхвилинок, енергіза-- торів і динамічних пауз, яка компенсує недостатню рухову активність.

Окрім того, слід зауважити, що в дитини є певні межі працездатності, і чим менший учень, то швидше вона знижується. Це пов’язано з виснаженням нервових клітин, зумовленим нестійкістю нервових процесів, підвищеною збудливістю кори головного мозку. Ось чому важливо запобігти виникненню втоми, своєчасно виявити перші її ознаки та якомога . Швидше її зняти. У цьому педагогам стануть у пригоді малі форми відпочинку…

Основні завдання цієї форми роботи:

 • повернути втомленій дитині працездатність, увагу;

 • зняти м’язове, розумове напруження;

 • попередити порушення постави.

Малі форми активного відпочинку (фізкульт- дсвилинки, динамічні паузи) допомагають запобігти розумовій втомі, пов’язаній з активною розумовою діяльністю та тривалим нерухомим сидінням.

Основні вимоги до вибору вправ до них:

 • мають відповідати віковим особливостям учнів, бути простими, цікавими та доступними, мати ігровий характер, бути зручними для виконання на обмеженій площі, емоційними й досить інтенсивними;

 • мають бути знайомі дітям, щоб не витрачати час на їх пояснення та розучування;

 • комплекс вправ має спрямовуватися на основні великі м’язові групи і знімати статичне напруження, викликане тривалим сидінням;

 • обов’язково слід добирати такі вправи, як потягування, випрямляння й вигинання хребта, на розправляння грудної клітки, що виконується з одночасними рухами рук угору й урізнобіч — вони сприяють випрямленню хребта та підвищують тонус м’язів-розгиначів тулуба;

 • рухи за своїм характером мають бути протилежними положенню тулуба, ніг, голови, рук дітей під час занять;

 • вправи мають узгоджуватися з видом і тематикою занять, характером діяльності;

 • остання вправа має спрямовуватися на зниження фізичного навантаження.

Організація фізкультхвилинок передбачає підготовку приміщення й учнів, які для виконання вправ виходять із-за парт, послаблюють комірці, ремені.

Фізкультхвилинки проводяться за перших ознак втоми- учнів, а саме:

 • порушення нещодавно сформованих умінь;

 • уповільнення координації рухових дій;

 • примітивне маніпулювання (перекладання предметів, що лежать на столі, постукування по столу тощо);

 • підвищення дратівливості;

 • погойдування;

 • позіхання;

 • порушення зорових та слухових реакцій;

 • зниження активності, яка наступає переважно після 20-25 хвилин роботи на уроці (залежно від віку й інтенсивності розумової діяльності дітей).Мовно-рухливі фізкультхвилинки ми доповнюємо загальнорозвивальними вправами з поворотами та нахилами тулуба в різні боки, прогинанням убік-назад, нахилами голови.

Для учнів середньої та старшої ланок розроблена система динамічних пауз на всіх предметах з урахуванням навчального навантаження, розкладу уроків і втомлюваності організму. Різноманітні вправи спрямовані на зняття напруження всіх груп м’язів залежно від ступеня стомлюваності організму протягом навчального дня й дозволяють запобігти розумовим і фізичним перевантаженням учнів.

Динамічні паузи проводяться обов’язково на кожному уроці. Комплекс вправ не бажано часто змінювати. Практикується закріплення за конкретним учнем кожного класу проведення фізкультхвилинок для своїх однокласників. Вправи можна супроводжувати спокійною музикою, яка дає можливість відпочити, але не збуджує, щоб спокійно перейти до навчального процесу.

Необхідно нагадати, що і фізкультхвилинки, і динамічні паузи проводяться з метою розвантаження і підвищення рухової активності учнів, а отже, повинні виконуватися із задоволенням, свідомо й не набувати автоматичності рухів.

Для цього проводяться енергізатори, ретельно підібрані педагогами. Вони мають відповідати віковим особливостям учнів, бути простими, цікавими і доступними, зручними для виконання на обмеженій площі, емоційними, досить інтенсивними і теж знайомими дітям.

Енергізатор — це коротка вправа, що відновлює енергію класу.

Призначення енергізатора на уроці — створення позитивної психологічної атмосфери в класі, відновлення енергії та посилення групової активності.

Енергізатори корисні для послаблення монотонності, збудження активності учнів й заохочення їх до подальшої праці.

Переваги використання енергізаторів:

 • відновлення енергії класу;

 • привертання уваги учнів;

 • об’єднання кількох методів навчання в єдине ціле;

 • уключення всіх у процес навчання;

 • отримання задоволення від навчання.
 1. Комплекс вправ-енергізаторів, нестандартних фізкультхвилинок, динамічних пауз

►► 1-й урок

Пробуджуємо свій організм

 • Беремо вуха повністю в руки. Робимо кругові рухи. Вуха починають горіти, це добре. Слідкуємо, щоб плечі були випрямлені (7-9 разів).

 • Промасажувати вказівними пальцями точки біля вух зі сторони обличчя (7-9 разів).

 • Зустрічними рухами вказівних пальців обох рук масажувати точки на лобі (7-9 разів).

 • Знайти на шиї хребець, що найбільше виступає. Другим пальцем масажувати точку, розташовану нижче цього виступу між хребцями. Ця біологічно активна точка має опосередковані зв’язки з усіма активними точками організму. Її масаж впливає на кровопостачання головного мозку.

Гімнастика для кистей рук

Кожний рух повторюємо 6 разів.

 • Стискаємо-розтискаємо кисті рук. Спочатку стискаємо пальці в кулак, потім — повністю випрямляємо.

 • Кожним пальцем по черзі виконуємо рух, ніби даємо щигля по лобі.

 • Акцентуємо увагу на променєвозап’ясному суглобі. Руки витягнуті вперед паралельно підлозі, кисті спрямовані в бік тулуба, кінцівки пальців тягнемо до себе. Робимо декілька чергувань напруження та повного розслаблення.

 • Аналогічно робимо вправу в протилежному напрямку. Плечі розправили, посмішка.

 • Руки витягнуті вперед паралельно підлозі, кисті направлені долонями вниз також паралельно підлозі. Розводимо долоні в бік мізинця (декілька рухів), потім долоні зводимо до великого пальця.

 • Кисті, стиснуті в кулаки, повертаємо по колу максимального діаметра спочатку в один, потім в інший бік.

►► 2-й урок

Гімнастика для плечових суглобів Вправу повторюємо 6 разів.

 • Обертання правим плечовим суглобом назад, повторити 8 разів.

 • Обертання лівим плечовим суглобом назад, повторити 8 разів.

 • Обертання обома плечовими суглобами назад, повторити 8 разів.

 • Голова прямо. Плечі тягнемо вперед назустріч один одному. Даємо легке розслаблення і повторюємо рух із посиленням напруги.

 • Голова прямо. Плечі відводимо назад, лопатки рухаються одна до одної.

 • Трясемо руками, розслаблюємо м’язи. Пам’ятаємо, що під час напруження потрібно робити видих, а під час розслаблення — вдих.

►► 3-й урок

Гімнастика для шиї

Вправи повторюються 5-6 разів.

 • Корпус прямий, підборіддя опущене на груди. Витягуємо голову і шию вперед, чергуючи напруження й розслаблення.

 • Корпус прямий, голову трохи відхиляємо назад, підборіддя направлене до стелі. Тягнемося підборіддям угору, потім рух припиняємо, дещо послаблюємо напругу і знов тягнемося вгору.

 • «Катання» голови по плечах: підняти плечі, втягнути голову («перелякана черепаха»), обережно повертати голову зліва-направо і назад, повторити 2-3 рази.

Профілактика короткозорості

Вихідне положення — сидячи. Кожна вправа повторюється 5-6 разів.

 • Відкинутися назад, зробити глибокий вдих, потім, нахилившись уперед,— видих.

 • Відкинутися на спинку стільця, прикрити повіки, міцно зажмурити очі, відкрити повіки.

 • Руки вперед, подивитись на кінчики пальців, підняти руки вгору (вдих). Стежити очима за рухом рук, не піднімаючи голови, руки опустити (видих).

►► 4-й урок

Масаж очей

 • Масажувати двома пальцями — вказівним і середнім — у вигляді вісімкоподібного руху між нижнім краєм ока та над бровами. Такий рух повторюється 8-10 разів.

 • Закрийте очі, вказівним та середнім пальцями масуйте повіки, м’яко погладжуючи, у напрямку від носа до скронь. Повторіть і 5-10 разів.

Гімнастика для верхнього грудного відділу хребта

 • Покладіть на потилицю долоні рук (одна на іншу). Якомога далі відводьте лікті назад, розпрямляючи груди.

 • Сядьте на край стільця, обіпріться руками ззаду на сидіння. Прогинайтеся, випинаючи груди вперед.

 • Хребет прямий. Поперек нерухомий. Руки і розведені в сторони (долонями вгору), і Руки по черзі згинаються в ліктях. Голова опускається в бік прямої руки. Вліво — вдих, вправо — видих.

 • Схрестити руки перед грудьми, міцно 1 обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

►► 5-й урок

Динамічні очні вправи

 • Зосередження погляду на точці між бровами.

 • Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі й подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

 • Заплющити очі. Не розплющуючи очей, і начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч і на рахунок «п’ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

 • Подивіться прямо на об’єкт, що знаходиться на віддалі 15-20 см, потім переведіть погляд на дальній об’єкт (на віддалі ї 2-3 м). Повторіть 5 разів.

 • Швидко кліпати очима протягом 15 секунд.

Гімнастика для всього хребта

 • Ноги на ширину плечей, стопи притиснуті до підлоги паралельно одна одній. Коліна трохи зігнуті, руки на передпліччях. Починаємо плавний, послідовний поворот корпуса до упору праворуч. Очі, голова, плечі, груди, живіт, стегна, таз, ноги — усе, крім стоп. Потім додаємо зусиль, створюємо напруження, повертаючись далі. Легке і розслаблення і знов напруження, і так декілька разів. Під час кожного напруження робимо повільний видих. Після чого повертаємось у вихідне положення.

 • Ноги ширше плечей, стопи притиснуті до підлоги паралельно одна одній, корпус нахилений уперед під кутом 45°, спина пряма, руки на передпліччях. Починаємо поворот хребта праворуч: очі, голова, груди, живіт, стегна, таз повертаються до стелі, при цьому лікоть правої руки «дивиться» вгору. Чергування напруження й легкого розслаблення дозволяє поступово збільшити кут повороту. Виконавши і декілька чергувань, плавно і поступово повертаємось у вихідне положення. Можна випрямити корпус!

 • Робимо декілька глибоких вдихів і видихів. Потягування та розслаблення.

►► 6-й урок І

Загальна гімнастика

 • Нахили ліворуч, праворуч, уперед, назад.

 • Присідання.

 • Стоячи на носках, у швидкому темпі робити пружні рухи, не торкаючись п’ятками | підлоги. Руки при цьому опущені ВЗДОВЖ ї тіла, хребет прямий. Дихання повільне.

 • Одночасне стискування-розтискування 1 пальців на ногах і руках. і

 • Масаж пальців на руках. Послідовно стискаємо пальці від мізинця до великого декілька разів, а потім — від вказівного до мізинця. і

 • Розтираємо кисті рук (як умивання рук).

 • По черзі стискаємо пальці з боків.

 • Стискаємо пальці в замок і витягуємо руки перед собою, потім вивертаємо замок із пальців від себе долонями вгору, потім до себе долонями вгору. І

 • Потягування і розслаблення.

►► «Австралійський дощ»

Учні стоять. Учитель показує рух, усі повторюють його, поступово приєднуючись один до одного.

 • Чи знаєте ви, який австралійський дощ?

 • Піднімається вітер (потираємо руки).

 • Падають перші краплини дощу (клацаємо пальцями).

 • Почалася злива (плескаємо долонями по стегнах).

 • Злива перетворилася на бурю (топаємо).

 • Ось буря стихає (плескаємо долонями по грудині).

 • Стихає злива (плескаємо долонями по стегнах).

 • Закінчується дощ, падають останні краплі (клацаємо пальцями).

 • Шумить тільки вітер (потираємо долоні).

 • Австралійський дощ скінчився. Сонце! (Діти піднімають руки вгору.)

►► «Цифри»

Учні стоять. За інструкціями вчителя виконують вправу:

«Зараз ми писатимемо цифри у незвичний спосіб.

Цифру 1 "пишемо" носом (кажемо й виконуємо),

цифру 2 — підборіддям,

цифру 3 — правим плечем,

цифру 4 — лівим плечем,

цифру 5 — "пишемо" правим ліктем,

цифру 6 — лівим ліктем,

цифру 7 — правим коліном,

цифру 8 — лівим коліном,

цифру 9 — правою ногою,

а 10 — "хвостиком"».

►► «Шалене курча»

Учні стоять. За командою одночасно трусять по вісім разів спочатку правою рукою, потім лівою рукою, потім правою ногою, потім лівою ногою. Не зупиняючись, продовжують разом робити те ж саме, тільки по сім разів, потім по шість разів тощо. Темп рухів поступово підвищується. Вправа закінчується, коли зроблено по одному стряхуванню кожною кінцівкою. Учасникам стає зрозуміло, чому вправа має таку назву.

►► «Машинка»

Робота губ, гудіння губами, тріск — чим огидніше, тим краще (на усмішці м'язи розтягуються).

►► «Один до одного»

Учні стоять парами. Ведучий дає команди: рука до руки, вухо до вуха, спина до спини, плече до плеча, віч-на-віч тощо.

За командою «Один до одного» змінити пари.

►► «Подарунок»

Учні стоять. Починаючи з ведучого, кожний по черзі засобами пантоміми зображує якийсь предмет чи поняття і «дарує» його сусідові (морозиво, квітку, кішку, сонце, свій настрій тощо). Сусід «приймає подарунок» і робить якийсь інший подарунок наступному учасникові.

►► «Добра тварина»

Діти стоять. Тримаючись за руки. Ведучий тихим голосом каже: «Ми одна велика, добра тварина. Послухаймо, як вона дихає!» Усі прислухаються до свого дихання і дихання сусідів. «А тепер подихаймо разом!» Видих — усі роблять два кроки назад. Вдих — два кроки вперед. «Так не тільки дихає тварина, так чітко й рівно б'ється її велике, добре серце. Стук — крок уперед, стук — крок назад. Ми всі беремо дихання та стук серця цієї тварини собі. Ми — єдине ціле».


►► «М'ячик по колу»

Обладнання: м'яч середнього розміру.

Учні стоять. Руки з відкритими долонями на рівні талії.

Завдання: кидати м'яч один одному хаотично, якомога швидше, але не допускати його падіння.

►► «Загальна увага»

Усім учасникам гри пропонується виконати одне і те саме просте завдання. Будь-якими засобами, не вдаючись до фізичних дій, потрібно привернути увагу одного з учасників вправи — установити зоровий контакт. Ті, хто зуміли привернути увагу один одного, сідають. Вправа продовжується доти, поки всі учасники не сядуть на свої міста.

►► «Динамічні»

«Напишіть» у повітрі носом і підборіддям цифри від 1 до 10 або букви (наприклад, А, В, Д, 0, У, К, М, П, Р, Ш тощо). Робити це слід з максимальним повертанням голови (цифри або букви мають бути високими і великими). Можна малювати в повітрі різні предмети, фігури тощо, писати добрі слова. Виконуючи вправу, потрібно рухати шиєю плавно, без ривків і зайвого напруження. Тулуб тримати нерухомо, спину прямо.

Ця вправа покращує кровообіг головного мозку, роботу шийних хребців, позбавляє обличчя подвійного підборіддя.

►► «Грім — ураган — землетрус»

Учні об'єднуються в трійки. У кожній трійці двоє учасників беруться за руки і, піднявши їх угору, утворюють «хатинку», а третій учень стає між ними — це мешканець хатинки.

Якщо ведучий каже «Грім», мешканці хатинок намагаються знайти собі нові хатинки й забігають усередину нової пари. Якщо він каже «Ураган», «хатинки» шукають собі нових мешканців. А за командою «Землетрус» усі трійки розпадаються і створюють нові. Завдання ведучого — знайти собі трійку. Той, хто не встиг знайти нову хатинку або нового мешканця, стає ведучим.

►► «Світлофор»

Учні рухаються, а ведучий віддає команди, називаючи кольори світлофору. Якщо тренер.каже: «Червоний!», учні мають швидко присісти; якщо «Зелений!» — учасники продовжують іти й плескають у долоні; якщо вони чують «Жовтий!», то мають зупинитися і підняти руки вгору. Вправа виконується швидко.

►► «Зіпсований телефон»

Ведучий пропонує учням стати в коло. Ближчому до ведучого учню передаємо (дуже тихо) одну фразу, наприклад: «У середу футбол, у четвер контрольна з математики, а в п'ятницю кінець тижня». Запропонуйте йому передати (теж дуже тихо) цю фразу по колу. Останній учасник промовляє вголос те, що він почув і зрозумів.

►► «Гуфі»

На початку вправи ведучий обирає одного учасника на роль Гуфі (казкової істоти), але повідомляє його про це так, щоб інші учні класу не дізналися. Учні стають, і ведучий каже, що серед присутніх є мовчазна істота Гуфі. Знайти її можна лише доторкнувшись і запитавши: «Ти — Гуфі?» Якщо відповідь буде «Ні», можна рухатися далі. Якщо відповіді не буде — значить, це справжній Гуфі, і той, хто доторкнувся до нього» приліплюється до нього і сам стає такою ж мовчазною істотою.

►► ^ Фізкультхвилинка — гра «Чапля»

Оголошується конкурс на найкращу «чаплю». За сигналом діти повинні праву ногу зігнути в коліні, повернути її на 90° до лівої ноги і притиснути ступню до стегна лівої ноги якомога вище. Руки на поясі. Очі заплющені. Необхідно протриматися в такому положенні якомога довше.

Ця вправа-гра тренує вестибулярний апарат і розвиває здатність концентрувати увагу, а також завжди дуже смішить дітей.

►► «Рубання дров»

Діти стають прямо, ноги ширші за плечі. Руки опущені, пальці зчеплені в замок.

Піднімають руки вгору, вдихають, прогинаються назад.

Потім, різко видихаючи, зі звуком «ха!» нахиляються, опускають руки, як під час удару сокирою, поміж ніг і відразу піднімають їх угору.

Повторити 5-10 разів. Дуже важливо, щоб звук «ха!» був результатом різкого видиху, ішов із грудної клітки.

Вправа добре очищає дихальні органи, покращує їх роботу.

►► «Вуха»

Для виконання цієї вправи потрібно сісти на край стільця. За сигналом діти нахиляють голови до плечей спочатку зліва направо, потім справа наліво. Нахили виконуються сильно і різко, так, щоб у кожному нахилі дістати вухом до плеча. Вправа виконується 20 секунд.

У цій вправі розігріваються вуха, а через нервові закінчення у вушних, раковинах збуджується і весь організм. Крім того, розробляється активність шийних хребців.

►► ^ Дихальна фізкультхвилинка «М'яч»

Ведучий. Уявіть, що у вас у руках м'яч. Зробіть глибокий вдих і виконайте команду «М'яч пробитий»: зі звуком «с-с-с» починайте випускати потроху повітря з легенів, одночасно показуючи руками, як зменшується м'яч.

►► ^ Психологічні фізкультхвилинки

Здібність людини до саморегуляції стану, до психічної перебудови забезпечує й її ефективну адаптацію у довкіллі, у стосунках з іншими. Навчати керувати своїм психофізичним станом слід починати з дитячих років.

Вправи пропонуються у формі гри.

Поза «кучера»: діти сідають на стільці, випрямляють спину, прагнуть розслабити всі скелетні м'язи. Слід стежити, щоб діти не нахилялися вперед, інакше діафрагма тиснутиме на шлунок. Голова повинна бути опущена на груди, ноги розслаблені й зігнуті під тупим кутом, носки трохи роздвинуті. Очі заплющити. Найголовніше — навчити дітей поринути в уяву. Ефективно використовувати образи казкових персонажів, улюблених звіряток.


►► «Комплімент»

Діти повертаються одне до одного, витягають руки вперед і з'єднують їх із долонями товариша. За сигналом учителя діти по черзі говорять комплімент одне одному. Компліменти не повинні повторюватися. Вимовляється комплімент із посмішкою, треба дивитися в очі дитині, якій він призначається.

►► «На кого я схожий (схожа)?»

Діти дають одне одному порівняльні характеристики. Наприклад: «Тетянко, у тебе чудова посмішка, схожа на сонечко!», «Альбіно, у тебе очі як зірочки!»

Гра розвиває мовлення учнів, учить бачити в однолітках прекрасне, добре.

►► «Морозиво»

Ведучий. Я знаю, що ви всі любите морозиво. Уявіть, що ви завітали до Снігової королеви, замерзли й самі стали схожі на морозиво. Тіло, руки, ноги, голова скуті холодом... Брр... Але прийшов добрий чарівник і сказав: «Заплющте очі! Покладіть руки на коліна. Вам зручно, вам ніщо не заважає... Зараз почнемо відтавати. Зігріваються й відтаюють пальчики ніг, зігріваються й відтаюють ступні, зігріваються й розслаблюються коліна. Тепло йде від пальчиків ніг угору, ноги теплі, вони розслабляються. Зігріваються пальчики рук. Пальці розслаблюються. Зігріваються й розслаблюються долоні. Зігріваються й розслаблюються кисті рук. Тепло від кистей іде до ліктиків. Від ліктиків до плечей. Руки теплі, розслабилися. Вам тепло. Тепло йде по всьому тілу, від животика піднімається до грудей, шиї, голови. Обличчю жарко. Обличчя розслабилося, ротик відкрився, голова повисла.

Розтануло морозиво, розтеклося солодкою калюжею по підлозі».

►► «Настрій»

Діти ходять по кімнаті, відчуваючи власне тіло.

Ведучий. Подумайте про власний настрій, у якому ви почали вправу. За допомогою ходи продемонструйте різний настрій.

Кожен рух виконуйте протягом 15-ти секунд. Рухайтесь як:

 • дуже втомлена людина;

 • щаслива людина, яка отримала радісну звістку;

 • людина, яка постійно чогось боїться;

 • геній, який отримав Нобелівську премію;

 • людина, у якої «нечиста» совість;

 • канатоходець, який рухається по дроту.

Повертаючись на своє місце, покажіть настрій, у якому перебуваєте зараз.

Отже, сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим,спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, учити культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок. Такий підхід до сучасного уроку зобов’язує вчителя бути взірцем здорової людини.

Тільки в тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами,соціальними педагогами, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей і молоді, педагоги спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище.


Використані друковані джерела

 1. Астахова О.В., Тихоплав С.М. Динамічні паузи як засіб забезпечення оптимізації рухової активності школяра // Географія. – 2011. – № 13-14. – С. 70-77

 2. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – №2. – С. 1-4.

 3. Ващенко О., Свириденко С.Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8. – С.1-6.

 4. Гадецький М.В., Хлєбнікова Т.М.Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харків: Ранок, 2003.

 5. Омельченко Л.П., Омельченко О.В.Здоров’ятворча педагогіка. – Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 205 с.Скачати 268.98 Kb.
Дата конвертації17.08.2014
Розмір268.98 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи