Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність icon

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльністьСхожі
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент"

для студентів напряму

6.020100 - документознавство та інформаційна діяльність


Дніпропетровськ НМетау 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент"

для студентів напряму

^ 6.020100 - документознавство та інформаційна діяльність


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетау 2011

УДК 338.246

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму 6.020100 - документознавство та інформаційна діяльність / Укл. Т.М. Краплина. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 54 с.


Представлені мета й завдання вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначені для студентів напряму 6.020100 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.


Укладач Т.М. Краплина, ст. викладач


Відповідальний за випуск Л. М. Савчук, канд. екон. наук, проф.


Рецензент О. Г. Шатохін, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку .11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. . Умов.друк.арк. . Тираж пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП


Метою викладання дисципліни "Інформаційний менеджмент" є формування базових знань та придбання навичок необхідних для управління інформаційними ресурсами.

Завданням вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" є надання знань з питань:

  • теоретичних та методологічних основ інформаційного менеджменту;

  • основних положень інформаційного управління;

  • сутності інформації як ресурсу розвитку суспільства, інформаційних ресурсів установи;

  • сутності і основних принципів системного підходу до обробки і використання інформації в управлінні;

  • форм і засобів переробки інформації в установах;

  • інформаційних систем та сучасних інформаційних технологій в управлінні.

Вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" базується на загальних знаннях дисциплін "Основи менеджменту", "Організація та управління діяльністю інформаційних установ", "Інформатика та комп’ютерна техніка", "Прикладне програмне забезпечення", "Системи керування базами даних", "Комп’ютерні мережі та комунікації" і є основою для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих дисциплін.

Вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" містить оглядові лекції по найбільш важливим розділам дисципліни, самостійну роботу з підручниками та навчальними посібниками, виконання контрольної роботи та складання заліку і екзамену.
^

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

Всього

СЕМЕСТР

VII

VIII

Всього годин за навчальним планом

180

84

96

у тому числі


Аудиторні заняття

28

12

16

З них:


  • лекції

20

8

12

  • лабораторні заняття


  • практичні заняття

8

4

4

  • семінари


Самостійна робота

152

72

80

Кількість і семестр видачі контрольних робіт

2

1

1

Підсумковий контроль
Залік

Екз.
^

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Лекційний курс – 20 годин

№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль-кість

годин

1

^ Цілі та задачі курсу "Інформаційний менеджмент"

Загальна концепція менеджменту. Визначення, сутність та особливості інформаційного менеджменту, його теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами.

Визначення процесу управління та його інформаційної сутності, етапи і схема управлінського процесу. Сучасний стан інформатизації в Україні.

Література [1, 4 с. 3-15]

2

2

Інформаційні системи і технології та їх еволюція

Сутність і види інформаційних систем. Поняття системи, характеристики та властивості системи. Інформаційна система (ІС) – визначення, місія, цілі і задачі, компоненти ІС. Загальнонаукові основи теорії систем і системного підходу. Сутність системного підходу, основні принципи та характерні ознаки. Інформаційні технології – визначення, етапи розвитку та класифікація по різних ознаках.

Література [5 с. 23-36, 6 с.80-133]

2

3

Інформаційне управління

Основні положення концепції інформаційного управління. Структура діяльності в області інформаційного менеджменту. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства; управління процесами обробки інформації; використання інформації для цілеспрямованого формування зовнішньої й внутрішньої комунікативної політики організації. Характеристика інформаційно-управлінської діяльності. Інформаційні ресурси – визначення та специфічні особливості. Поняття інформаційного середовища.

Література [7. с. 112-145.]

2

4

^ Комунікативні відносини в організаціях

Визначення поняття інформаційного потоку. Характеристики інформаційного потоку - джерело виникнення; напрямок; періодичність; ступень сталості; структура, обсяг і щільністю; вид носія інформації; інформаційна ємність окремих повідомлень; ступень використання. Вимоги до якості інформації з боку внутрішніх й зовнішніх користувачів - відповідність і своєчасність інформації; вірогідність, порівнянність, доступність і зрозумілість, конфіденційність інформації. Структура інформаційно-технологічного простору системи інформаційного забезпечення організації. Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел інформації. Види інформаційних потоків в організації і їх зміст.

Література [4. с. 12-42]

2

5

^ Форми й засоби обробки інформації в організаціях. Інформаційні системи й технології в управлінні

Системний підхід до рішення ділових проблем. Основні вимоги системного підходу - системне охоплення, системне подання, системна організація досліджень - та їх зміст. Поняття об’єкту та суб’єкту управління, прямих та зворотних зв’язків. Загальні обмеження при прийнятті управлінського рішення: інформація, допущення, знання й час.

Основні визначення й особливості інформаційних систем менеджменту (ІСМ). Три стадії процесу прийняття рішення: інформаційна, проектна, стадія вибору. Характеристика діяльності на кожній стадії.

Поняття життєвого циклу (ЖЦ) для ІСМ. Моделі ЖЦ – каскадна, поетапна, спіральна. Основні етапи ЖЦ – аналіз вимог; проектування; програмування/впровадження; тестування й налагодження; експлуатація й супровід. Задачі кожного етапу і їх характеристика.

Література [5 с. 36-56]

2

6

Інформаційне забезпечення управління

Поняття інформаційного забезпечення як організації цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків. Класи управлінських задач організації по ступені інтелектуальності й складності. Класифікація працівників організації, відповідно до виконуваних задач. Категорії управлінської інформації - інформація стратегічного планування, контрольна управлінська інформація; оперативна інформація. Критерії відбору.

Аналітична діяльність, типи аналітичних досліджень – моніторингові, ініційовані й кумулятивні, їх визначення та зміст. Оглядово-аналітична діяльність, її цілі. Види оглядів, їх класифікація та характеристика.

Література [4. с. 42-68.]

2

7

^ Основи технології експертних систем

Визначення системи штучного інтелекту (СШІ). Основні структурні елементи СШІ Правила і факти, правило-продукція та його складові. Поняття бази знань та бази фактів. Механізм висновків та його та його зміст.

Експертна система (ЕС) як реальне практичне застосування можливостей штучного інтелекту. Ресурси ЕС – апаратні, програмні, людські. Структура ЕС, властивості ЕС, сфери застосування та використання.

Література [4. с. 68-74 5 с. 174-192]

2

8

Інформаційні ресурси установи

Інформаційна модель організації як схема потоків інформації, що використовується в процесі управління. Стандарти розробки інформаційних моделей організації. Поняття інформаційних ресурсів організації - базової складової інформаційного менеджменту. Життєвий цикл інформаційного ресурсу. Функції менеджменту на різних етапах життєвого циклу інформаційного ресурсу.

Література [4 с. 15-29, 7 с. 85-110]

2

9

Інформаційний менеджмент у стратегічному розвитку установи

Стратегічне планування і роль ІСМ. Системи підтримки прийняття рішень (СППР), їх характеристика та особливості. Основні компоненти СППР, еволюція СППР. Характеристики основних компонент СППР першого и другого покоління.

Література [5 с. 6-23]

2

10

^ Використання Інтернет-технологій

Електроні публікації, Їх види та зміст, етапи розробки. Основні операції й компоненти розробки Web-сайту. Типи сайтів, їх призначення, зміст і етапи розробки. Інформаційний консалтинг як від інформаційної діяльності, його призначення. Інформаційні експертизи та комунікативний аудит як різновиди консалтингової діяльності. Методи та засоби захисту інформації. Література [4. с. 86-110.]

2

Практичні заняття – 8 годин

теми

Назва теми та її зміст

Кількість

годин

1

Інформаційні потоки установи

Поняття бізнес-процесу. Схема бізнес-процесу. Аналіз інформаційних потоків, що генеруються. Розробка і аналіз схеми інформаційних потоків підрозділу.

Література [7. с. 44-80.]

4

3

Проектування WEB-сторінки

Структура документу HTML. Гіперпосилання. Прийоми форматування. Використання списків, таблиць. Додавання рисунків та інших зображень. Розробка дизайну WEB-сторінки

Література [8. с. 530-559]

4
Сторінка1/7
Дата конвертації21.11.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи