Робоча навчальна програма із дисципліни “історія економіки та економічної думки для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знань icon

Робоча навчальна програма із дисципліни “історія економіки та економічної думки для студентів денної форми навчання: Найменування галузі знань



Схожі
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


Погоджено

Декан фінансово-економічного факультету


_____________ Р.В.Шинкаренко



“ ____ ”___________ 2011 р.




Затверджую

Перший проректор-проректор з науково-педагогічної роботи

_______________ Б.О.Коробко

„ _____” __________ 2011 р.




^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


із дисципліни “ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”

для студентів денної форми навчання:


Найменування галузі знань

Напрям підготовки (спеціальність)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0305 – Економіка та підприємництво

6.030508 “Фінанси і кредит”

6.030504 “Економіка підприємства”

6.030509 “Облік і аудит”

бакалавр




Загальний обсяг навчального часу

годин

Кредитів

ЕСТС

Змістовних модулів

180

5

2




Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

1 сем.

Всього

Всього

180

180

Аудиторні заняття, у тому числі:

38

38

лекції

20

20

практичні заняття

18

18

семінарські заняття







лабораторні роботи







Індивідуальна робота

71

71

Самостійна робота

71

71

Підсумковий контроль знань – екзамен

+

+



Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри економічної теорії та регіональної економіки,

протокол від „1” вересня 2011 року № 1


Завідувач кафедри: д.е.н., проф. ____________ В.П.Дубіщев

Укладач: к.е.н., доц. ____________Н.М. Краус


Полтава 2011
^

Зміст робочої навчальної програми




1. Вступ

2. Мета та завдання дисципліни

3. Тематичний план дисципліни

4. Зміст дисципліни за темами

5. Тематика та зміст семінарських занять

6. Самостійна робота студента

7. Індивідуально-консультативна робота

8. Методики активізації процесу навчання

9. Система поточного та підсумкового контролю знань студента

10. Методичне забезпечення

11. Перелік основної та додаткової літератури



 1. Вступ


У системі економічних дисциплін “Історія економіки та економічної думки” займає одне з провідних місць, нагромаджуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи конкретні погляди та теорії, які формувалися в різні епохи. Дана дисципліна дозволяє побачити, як здійснюється сам хід перетворень одних господарських форм на інші, в якому напрямку відбувається процес змін, чим саме було підготовлено сучасний народногосподарський лад.

Актуа­льність вивчення матеріалу курсу визначається необхідністю творчого оволо­діння економічною наукою, отримання ґрунтовних знань з історії економіки та основних етапів формування і розвитку економічної думки, її напрямів, течій, шкіл. Потреби нового історичного етапу в розвитку незалежної України, розви­тку ринкової економіки, формування сучасної концепції вищої економічної освіти, визначили необхідність впровадження в навчальний процес підготовки економістів основного курсу з історії економіки та економічної думки. Виходячи з цього, вивчення “Історії економіки та економічної думки” значною мірою сприяє формуванню економічної культури майбутніх фахівців.


^ 2.Мета та завдання дисципліни


Предметом "Історії економіки та економічної думки" є – вивчення економічних систем та економічних вчень, що формувались в різних країнах з урахуванням національних, природних, політичних та інших особливостей в процесі їх історичного розвитку від первісної доби до сучасності.

^ Мета викладання – формування у студентів системи знань про сутність, характерні риси, закономірності, різноманітність форм прояву господарства країн світу та розвиток економічної думки в історичному минулому і сприяти становленню сучасного наукового світогляду студентів, розвитку їх як особистостей, професіоналів з глибоким розумінням соціокультурної й економічної ситуації, сучасних напрямів розвитку економічної думки.

^ Завдання дисципліни полягає у формуванні в студентів на основі розуміння загальних тенденцій історичного процесу вміння бачити довгострокову перспективу економічного розвитку, суть соціально-економічних процесів, які відбуваються в світі; розумінні закономірностей розвитку основних факторів виробництва і складання їх у сучасний оптимально-ефективний ринковий господарський механізм; сприянні розумінню сутності та історичних коренів різних цивілізацій; засвоєнні економічний концепцій головних шкіл і напрямів економічної думки, наукових досягнень вчених-економістів; у збагаченні культури економічного мислення, оволодінні навичками самостійного критичного мислення; ознайомленні з принципами економічної політики та умінні розробляти пропозиції перспективного розвитку, які ґрунтуються на уроках історичного минулого.

^ У результаті вивчення дисциплін студенти повинні

знати:

 • предмет, методологію та завдання історії економіки та економічної думки;

 • найбільш істотні фактори, під впливом яких формуються і розвива­ються економічні погляди і концепції;

 • підходи і трактування економічних явищ;

 • функціонування економіки, що ґрунтується на ринкових операціях;

 • еволюцію економічних поглядів і концепцій під впливом практичних потреб;

 • особливості розвитку господарств та економічної думки України.

уміти:

 • використовувати набуті знання для аналізу сутності конкретних со­ціально-економічних процесів в світовій та національній економіці;

 • розуміти закономірності розвитку основних факторів виробництва для побудови оптимального ринкового механізму;

 • визначити основні економічні концепції та напрями розвитку еконо­мічної думки;

 • творчо сприймати і використовувати економічну теорію для подаль­шого розвитку економічної науки;

 • критично осмислювати теоретичні доробки попередників;

 • володіти культурою економічного мислення;

 • розглядати економічні проблеми в історичному аспекті.

Курс базується на таких дисциплінах:

 • політекономія;

 • філософія;

 • історія України.

Робоча навчальна програма з дисципліни "Історія економіки та економічної думки" розроблена на основі типової програми відповідно до галузевого стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів напряму 0305 "Економіка та підприємництво" (Київ, 2006 р.).


^ 3. Тематичний план дисципліни



Назва теми

Години за видами занять:







Лекції

Семінарсь­кі заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Разом

^ Модуль 1. Розвиток та становлення економічної науки до кінця 19 ст.




1.

Предмет і метод історії економіки та економічної думки.

1

1

5

5

12

2.

Господарство первісного суспільс­тва та його еволюція на етапі ран­ніх цивілізацій.

1

1

5

5

12

3.

Особливості господарського розви­тку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст.. до н.е. - V ст.. н.е.)

1

1

5

5

12

4.

Гос-тво та економічна думка суспі­льства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-ХV ст..)

1

1

5

5

12

5.

Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації(ХV- пер. пол. ХVII ст.).

1

1

5

5

12

6.

Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVII - пе­рша половина XIX ст..)

2

1

5

5

13

7.

Ринкове господарство країн Євро­пейської цивілізації в період моно­полістичної конкуренції (друга половина XIX - початок XX ст.)

2

1

5

5

13




Модульна контрольна робота 1




2







2




Всього за модулем 1

9

9

35

35

88

^ Модуль 2. Основні напрями економічної науки кінця 19-поч.21 ст.

8.

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)

2

1

6

6

15

9.

Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспі­льства Європейської цивілізації (перша половина XX ст..)

2

1

6

6

15

10.

Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної рево­люції (друга половина XX ст.)

2

1

6

6

15

11.

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX- початок XXI ст.)

2

2

6

6

16

12.

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної си­стеми та його трактування в еконо­мічній думці.

1

1

6

6

14

13.

Формування засад ринково госпо­дарства в Україні (90-ті р. ХХст.)

2

1

6

6

15




Модульна контрольна робота 2




2







2




Всього за модулем 2

11

9

36

36

92




Усього за семестр

20

18

71

71

180

^ 4. Зміст дисципліни за темами





Тема

Зміст кожної лекції

Застос.

Ден. форма

1.

Предмет і метод історії економі­ки та економічної думки.

1 .Предмет, методи та завдання курсу «Економічна історія та історія економічної думки»

2.Етапи та напрямки розвитку історії економіки та економічної думки.

3.Критерії періодизації господарського розвитку суспільства

1

2.

Господарство первісного суспі­льства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

1 .Форми господарства у первісному суспільстві.

2.Економічна думка країн Давнього Сходу.

3.Трипільська культура в давній історії України.

1

3.

Особливості господарського роз­витку та економічної думки пері­оду формування світових цивілі­зацій (VІІІ ст.. до н.е. - V ст.. н.е.)

1. «Осьовий час» та формування Східної і Західної цивілізації.

2. Причини піднесення та кризи рабовласницького господарства

3. Економічні погляди давньогрецьких філософів (Ксенофонта, Платона, Арістотеля).

4. Економічні ідеї мислителів стародавнього Риму.

1

4.

Господарство та економічна думка су­спільства Європейської цивіліза­ції в період середньовіччя (V-ХV ст..).

1 .Генезис феодалізму в Західній Європі.

2.Особливості розвитку феодальної економіки Західної Європи в XI-ХV ст..

3.Економічна думка Західної Європи в період раннього та пізнього Середньовіччя (економічні ідеї кантоністів, Ф. Аквінський).

4.Соціально-економічні ідеї мусульманського Сходу.

1

5.

Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейсь­кої цивілізації(ХVI пер пол. ХVII ст.).

1 .Передумови формування ринкового господарства в суспільствах Євро­пейської цивілізації.

2.Роль Великих географічних відкриттів у первісному нагромадженні капіталу.

3. Зародження та розвиток мануфактур

4.Історичні умови виникнення та етапи розвитку меркантилізму.

1

6.

Розвиток ринкового господарства в період становлення національ­них держав (друга половина ХVII - перша половина XIX ст..)

1 .Основні закономірності розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації.

2. Промисловий переворот. Формування інститутів ринкової економіки.

3. Економічна сутність вчення фізіократів. Проблеми відтворення в «Економічній таблиці» Ф.Кене.

4. Зародження та основні ідеї класичної економічної теорії.

2

7.

Ринкове господарство країн Єв­ропейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX - початок XX ст.)

1. Нові тенденції в розвитку господарства. Зародження монополій.

2. Умови виникнення та економічний зміст марксистської теорії.
З.Розвиток маржиналізму. Австрійська економічна школа: К.Менгер,
Є.Бем-Баверк, Ф.Візер.

4.Кембріджська школа, теорія попиту і пропозиції А.Маршалла.

5.Американська школа, теорія виробництва та розподілу Дж.Кларка.

6.Розвиток математичної школи: У.С.Джевонс, Л.Вальрас, В.Парето.

2

8.

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрям­ки економічної думки в Україні (друга половина X1X - початок ХХст)

1.Зміцненя ролі держави в ринкові економіці.

2.0собливості розвитку економічної думки в останній третині X1X ст..

3.Маржиналістина течія в українській економічній думці.

4. Київська психологічна школа. Економічні погляди М.Бунге.

5. Формування неокласичного напряму. Теорія цінності та економічної кон’юнктури М. Туган-Барановського.

6. Економіко-математичні дослідження Є.Слуцького.Місце української економічної думки в світовій економічній теорії.

2

9.

Господарство та економічна дум­ка в період державно-монополістичного розвитку сус­пільства Європейської цивілізації (перша половина XX ст..)

1 .Завершення формування світового господарства.

2. Історичні умови виникнення, методологія та соціальний зміст кейнсіанства.

3.Макроекономічна модель Дж.Кейнса.

4.Теорія мультиплікатора, інвестицій і зайнятості.

5.Німецький варіант реформування економіки.

6.Виникнення та загальна характеристика неолібералізму.

7. Інституціональний напрям економічної думки.

2

10.

Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.)

1 .Економічні наслідки Другої світової війни для країн-учасниць.

2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства.

3. Інтеграційні процеси в економіці.
4.Посткейнсіанство та неокласичний синтез.
5.Теорії монополістичної і недосконалої конкуренції.

6.Теорії "змішаної економіки", "державного соціалізму", "соціального партнерства".

2

11.

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX- початок XXІ ст.)

1. Особливості розвитку світової економіки в 70-90-х роках XX ст..

2.Неоінституціоналізм та теорії трансформації капіталізму.

3.Теорії «індустріального суспільства»

4. Концепції футурології.

5. Трансформація економічної думки на початку XXI ст.

2

12.

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

1.Об'єктивні та суб'єктивні утвердження сталінщини і формування командно-адміністративної економічної системи.

2.Умови розвитку української соціально-економічної думки. Методоло­гічні засади вітчизняної економічної науки.

3.Формування політичної економії соціалізму (20-50 рр.) 4.Альтернативні теорії О.В.Чаянова і М.Д.Кондрат'єва. 5.Суперечності розвитку економічної науки в Україні.

1

13.

Формування засад ринково госпо­дарства в Україні (90-ті роки XX ст.)

1.Осмислення процесу розвитку економічної науки.

2.Основні напрями розробки проблем економічної теорії в українській економічній літературі.

3. Основні економічні школи та напрямки дослідження.

2

^ Усього за семестр




20



Тематика та зміст лекцій



Тема

Зміст кожної лекції

Кіл-ть год.

1.

Предмет і метод історії економі­ки та економічної думки.

1 .Предмет, методи та завдання курсу «Економічна історія та історія економічної думки»

2.Етапи та напрямки розвитку історії економіки та економічної думки.

3.Критерії періодизації господарського розвитку суспільства

1

2.

Господарство первісного суспі­льства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

1 .Форми господарства у первісному суспільстві.

2.Економічна думка країн Давнього Сходу.

3.Трипільська культура в давній історії України.

1

3.

Особливості господарського роз­витку та економічної думки пері­оду формування світових цивілі­зацій (VІІІ ст. до н.е. - V ст. н.е.)

1. «Осьовий час» та формування Східної і Західної цивілізації.

2. Причини піднесення та кризи рабовласницького господарства

3. Економічні погляди давньогрецьких філософів (Ксенофонта, Платона, Арістотеля).

4. Економічні ідеї мислителів стародавнього Риму.

1

4.

Господарство та економічна думка су­спільства Європейської цивіліза­ції в період середньовіччя (V-ХV ст.).

1 .Генезис феодалізму в Західній Європі.

2.Особливості розвитку феодальної економіки Західної Європи в XI-ХV ст..

3.Економічна думка Західної Європи в період раннього та пізнього Середньовіччя (економічні ідеї кантоністів, Ф. Аквінський).

4.Соціально-економічні ідеї мусульманського Сходу.

1

5.

Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейсь­кої цивілізації(ХVI пер пол. ХVII ст.).

1 .Передумови формування ринкового господарства в суспільствах Євро­пейської цивілізації.

2.Роль Великих географічних відкриттів у первісному нагромадженні капіталу.

3. Зародження та розвиток мануфактур

4.Історичні умови виникнення та етапи розвитку меркантилізму.

1

6.

Розвиток ринкового господарства в період становлення національ­них держав (друга половина ХVII - перша половина XIX ст..)

1 .Основні закономірності розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації.

2. Промисловий переворот. Формування інститутів ринкової економіки.

3. Економічна сутність вчення фізіократів. Проблеми відтворення в «Економічній таблиці» Ф.Кене.

4. Зародження та основні ідеї класичної економічної теорії.

2

7.

Ринкове господарство країн Єв­ропейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX - початок XX ст.)

1. Нові тенденції в розвитку господарства. Зародження монополій.

2. Умови виникнення та економічний зміст марксистської теорії.
З.Розвиток маржиналізму. Австрійська економічна школа: К.Менгер,
Є.Бем-Баверк, Ф.Візер.

4.Кембріджська школа, теорія попиту і пропозиції А.Маршалла.

5.Американська школа, теорія виробництва та розподілу Дж.Кларка.

б.Розвиток математичної школи: У.С.Джевонс, Л.Вальрас, В.Парето.

2

8.

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрям­ки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок ХХст)

1.Зміцненя ролі держави в ринкові економіці.

2.0собливості розвитку економічної думки в останній третині XIX ст..

3.Маржиналістина течія в українській економічній думці.

4. Київська психологічна школа. Економічні погляди М.Бунге.

5. Формування неокласичного напряму. Теорія цінності та економічної кон’юнктури М. Туган-Барановського.

6. Економіко-математичні дослідження Є.Слуцького.Місце української економічної думки в світовій економічній теорії.

2

9.

Господарство та економічна дум­ка в період державно-монополістичного розвитку сус­пільства Європейської цивілізації (перша половина XX ст.)

1 .Завершення формування світового господарства.

2. Історичні умови виникнення, методологія та соціальний зміст кейнсіанства.

3.Макроекономічна модель Дж.Кейнса.

4.Теорія мультиплікатора, інвестицій і зайнятості.

5.Німецький варіант реформування економіки.

6.Виникнення та загальна характеристика неолібералізму.

7. Інституціональний напрям економічної думки.

2

10.


Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.)

1 .Економічні наслідки Другої світової війни для країн-учасниць.

2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства.

3. Інтеграційні процеси в економіці.
4.Посткейнсіанство та неокласичний синтез.
5.Теорії монополістичної і недосконалої конкуренції.

6.Теорії "змішаної економіки", "державного соціалізму", "соціального партнерства".

2

11.

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX- початок XXI ст.)

1. Особливості розвитку світової економіки в 70-90-х роках XX ст..

2.Неоінституціоналізм та теорії трансформації капіталізму.

З.Теорії «індустріального суспільства»

4. Концепції футурології.

5. Трансформація економічної думки на початку XXI ст.

2

12.

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

1.Об'єктивні та суб'єктивні утвердження сталінщини і формування командно-адміністративної економічної системи.

2.Умови розвитку української соціально-економічної думки. Методоло­гічні засади вітчизняної економічної науки.

3.Формування політичної економії соціалізму (20-50 рр.) 4.Альтернативні теорії О.В.Чаянова і М.Д.Кондрат'єва. 5.Суперечності розвитку економічної науки в Україні.

1

13.

Формування засад ринково госпо­дарства в Україні (90-ті роки XX ст.)

1.Осмислення процесу розвитку економічної науки.

2.Основні напрями розробки проблем економічної теорії в українській економічній літературі.

3. Основні економічні школи та напрямки дослідження.

2

Усього за семестр




20



^ 5.Тематика та зміст семінарських занять





^ Тема семінарського заняття

Зміст кожного заняття

Год.

1.

Предмет і метод історії економі­ки та економічної думки.

1 .Предмет історії економіки та економічної думки.

2. Методи дослідження історії економіки та еконо­мічної думки.

3. Етапи та напрямки розвитку історії економіки та економічної думки.

4.Критерії періодизації господарського розвитку суспільства

1

2.

Еволюція господарства та еко­номічної думки на етапі ранніх цивілізацій.

1.Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства та їх характеристика.

2.Особливості господарського розвитку країн Да­внього Сходу.

3.Економічні погляди мислителів Давнього сходу

4.Трипільська культура в давній історії України.

0,5

3.

Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. - V ст. н.е.)

1. „Осьовий час” та формування Східної та Західної цивілізації.

2. Економічний розвиток і економічна думка в Стародавній Греції (Ксенофонт, Платон, Аристотель).

3. Економічний розвиток і економічна думка в Стародавньому Римі (брати Гракхи, Варрон, Колумелла).


1

4.

Розвиток господарства та еконо­мічної думки суспільства Євро­пейської цивілізації в період се­редньовіччя (V-ХV ст.).

1 .Особливості розвитку економіки країн Західної Європи в середні віки.

2.Відмінні риси феодального господарства країн Західної Європи: Англії, Франції, Німеччини, Іта­лії.

3. Розвиток економічної думки в період середньовіччя “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”. Економічні погляди Хоми Аквінського.

1

5.

Розвиток економіки та економіч­ної думки Київської Русі.

1. Розвиток приватної власності, землеволодіння та

феодалізація селян.

2. Розвиток ремесла в Київській Русі.

3. Розвиток товарно-грошових відносин. Зовнішньоекономічні зв'язки.

4. Зародження та розвиток економічної думки.

0,5

6.

Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.).

1. Первісне нагромадження капіталу і умови розвитку ринкової економіки.

2. Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи.

3. Створення мануфактурного виробництва.


1

7.

Особливості розвитку та сутність меркантилізму.

1 .Меркантилізм як перша спроба національної економічної політики.

2.Особливості раннього меркантилізму.

3.Етапи розвитку пізнього меркантилізму. Розвиток пізнього меркантилізму в працях Т.Мена та А.Монкретьєна.

1

8.

Розвиток ринкового господарст­ва в період становлення націона­льних держав (друга половина ХVII- перш.пол. ХІХст.)

^ 1. Умови розвитку ринкового господарства в країнах Західної Європи.

2. Промисловий переворот у провідних країнах світу

3. Зародження класичної школи в політичній економії в Англії і Франції (В. Петті, П. Буагільбер).

4. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, А. Тюрго).

5. А.Сміт – економіст мануфактурного періоду розвитку капіталізму.

6. Д. Рікардо – економіст епохи промислового перевороту.

7.Економічні погляди Ж.Б.Сея та Ф.Бастіа

8. Завершення класичної політичної економії (Дж.С. Мілль).

9. Історичний напрям в політичній економії (Ф.Ліст)

10. Виникнення та розвиток марксизму.

1

9.

Ринкове господарство країн Єв­ропейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга пол.ХІХ -перш.пол.ХХст.)

1. Особливості становлення монополістичного
капіталізму в провідних країнах світу (Англія, Франція, Німеччина, США).

2. Маржиналістська революція та її зв’язок зі змінами у світовому господарстві.

3. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк).

4. Математична школа в економічній теорії (У.Джевонс, Л.Вальрас).

5.Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембріджська школа. Економічна теорія А. Маршалла.

6. Американська школа маржиналізму. Дж.Б. Кларк.

1

10.

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрям­ки економічної думки в Україні (друга. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)

1. Економічні передумови та сутність аграрних реформ 1848 р. в Австрії та 1861 р. в Росії. Їх наслідки для України.

2. Промислове виробництво Східної та Західної України. Етапи промислового перевороту.

3. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій.

4. Сутність та значення Столипінської аграрної реформи.

5. Зародження і розвиток кооперативного руху. Фінанси і грошовий обіг.

6. Особливості розвитку економічної думки в другій половині ХІХ - поч. ХХ ст. Ліберальний та радикальний напрям економічної думки.

7. Марксистська течія в українській економічній думці.

8. Економічна теорія М.Тугана-Барановського

1

11.

Господарство та розвиток економічної думки Європейських країн в період державно-монополістичного розвитку.(перш. пол. ХХ ст.)

1. Нові явища в соціально-економічному житті провідних країн світу на початку XX ст. Економічні наслідки першої світової війни.

2. Становлення системи регульованого капіталізму та її відображення в економічній думці

3. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її вплив на розвиток капіталістичних країн.

4. Кейнсіанська теорія та її еволюція.

5. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму:

6. Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.


1

12.

Господарство та розвиток економічної думки країн Європейської цивілізації в системі світового господарства в другій половині XX ст.

1 .Економічні наслідки Другої світової війни. Зрушення в галузевій структурі провідних кра­їн.

2. Особливості розвитку нових індустріальних держав.

3. Неокейнсіанські теорії економічного зростання.

4. Посткейнсіанство ( Робінсон, Сраффа).

5. Теорія «неокласичного синтезу» (П.Самуельсон)


1

13.

Світове господарство та основні на­прямки розвитку економічної думки на етапі інформаційно-технологічної ре­волюції (кінець XX- поч. XXI ст.)

1. Інтеграційні процеси в економіці. „Спільний ринок” як форма економічної інтеграції.

2. Особливості розвитку світової економіки в 70-90 –х роках ХХ ст.

3. Основні напрямки розвитку неоінституціоналізму.

4. Теорії трансформації капіталізму.

5. Теорії „індустріального суспільства”.

6. Концепція «постіндустріального суспільства».


1

14.

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної сис­теми та його трактування в еконо­мічній думці

1 .Господарство України в період «воєнного комунізму» та нової економічної політики.

2. Господарство України в роки Другої світової війни.

3. Відбудова і розвиток промисловості в повоєнні роки.

4. Участь України у світовому господарстві.

5. Економічні дискусії 20-30-х рр.

6. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.

1

15.

Формування засад ринково госпо­дарства в Україні (90-ті роки XX ст.)

1. Розбудова національної економіки України в умовах незалежності, її ринкова трансформація.

2. Економічна думка України в період панування тоталітарної системи.

3. Сучасний етап розвитку української економічної думки.


1




Усього за семестр




14



^ 6.Самостійна робота студентів


Самостійна робота над навчальною дисципліною студента включає:

1 .Опрацювання теоретичних основ прослуханого матеріалу.

 1. Вивчення окремих тем та питань, що передбачені для самостійного опрацю­вання.

 2. Підготовка до виступу на семінарських заняттях.

 3. Вирішення та письмове оформлення задач, схем та діаграм.

 4. Підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів.

6. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед іспитом.

7. Виконання індивідуальних завдань (написання рефератів, аналіз практичних ситуацій, підготовка рефератних матеріалів з публікацій по тих чи інших про­блемах, власних досліджень до олімпіад, конференцій тощо)


^ Розподіл самостійної роботи студента за тижнями



Тема(окремі питання теми)

Форма роботи

^ Обсяг у

годи­нах

Форма контролю

1 .Предмет, логіка викладання курсу та основні поняття дис­ципліни.

Підготовка до занять, складання конспекту

7

Перевірка на семінарі

2.Ранні економічні погляди та ідеї як джерела економічної на­уки.

Підготовка до занять, скла­дання конспекту

7

Перевірка в поза аудиті час

3. Особливості розвитку мерка­нтилізму в Росії, Україні.

Підготовка конспекту під­готовка до колоквіуму

7

Перевірка на семінарі

4. Методологія Ж.Б.Сея. Еко­номічне вчення Р.Мальтуса та Дж.С. Мілля.

складання конспекту, під­готовка до семінару

7

Перевірка на семінарі

5.Еволюція західно-європей­ської і американської думки кінця 19-го початку 20 ст.

складання конспекту, під­готовка до семінару

7

Перевірка в поза аудит час

6. Теорія раціональних очіку­вань і «нова класична макроекономіка» .

складання конспекту

7

Перевірка на семінарі

7. Особливості розвитку пост-кейнсіанства.

складання конспекту, під­готовка до семінару

7

Перевірка на семінарі

8.Історичні умови та особли­вості формування економічної теорії наприкінці 19 ст. в Укра­їні.

складання конспекту

7

Перевірка в поза аудит» час

9. Історичні умови та особли­вості розвитку економічної теорії в 20 ст. в Україні

складання конспекту, під­готовка до семінару

7

Перевірка в поза аудиті час

10.Основні напрями розвитку сучасної економічно теорії.

складання конспекту, під­готовка до семінару

8

Перевірка на семінарі

Усього




71






^ 7. Індивідуально-консультативна робота


Індивідуально-консультативна робота - це вид навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком індивідуально-консультативної ро­боти у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індиві­дуальних занять, захисту контрольної (реферату) роботи та інших завдань, що винесені на поточний контроль тощо.





^ Зміст завдання

Форма вико­ристання

Кількість годин

Термін виконання

1

Опрацювання літератури та написання реферату за обра­ною темою та презентації

Написання реферату та презентації

25

Перевірка та за­хист шляхом ін­дивідуальної бе­сіди на протязі 2-х тижнів після видання завдан­ня

2

Складання 3-х тестів за темою реферативної роботи

Подати у пись­мовому вигляді

23

3

Розробка проблемних питань за обраною темою

Подати у пись­мовому вигляді

23




Всього




71





^ Методичні рекомендації по виконанню індивідуальних завдань та презентацій


Кожен студент повинен вибрати свою тему реферативної роботи та презентації згідно з порядковим номером його прізвища у списку журналу.

Тематика рефератів затверджується кафедрою економічної теорії та регі­ональної економіки. Після написання реферату та презентації студент за вибраною темою складає три тести, на які, при захисті індивідуального завдання, пояснює вибрані відповіді. Розроб­ляє і пропонує проблемні питання.

Проблемні питання повинні стосуватись соціально-економічних процесів, які відбуваються у світовому господарстві та в економіці України.

При виконанні індивідуальної роботи необхідно використовувати лі­тературу, що запропоновано в кінці методичних сторінок.

Індивідуальна робота в цілому оформлюється на стандартних арку­шах (210*297мм), або в зошиті (18 арк.) захищається у визначений термін та здається на кафедру.

Для розвитку творчих здібностей та поглиблення і закріплення своїх знань студент може за власним бажанням виконати та захистити індивідуальне завдання (ІЗ) підвищеної складності (презентація) за тематикою, що вказана нище. При умові якісного його виконання, без порушення термінів та успішному захисті нараховуються додаткові бали (1-10). Мета виконання ІЗ полягає в тому, щоб поглибити, узагальнити та закріпити знання, які студенти одержують у процесі навчання, навчити студентів працювати з літературою, статистичними даними, пов’язувати теорію із практикою, а також представляти (презентувати) свою доповідь перед аудиторією.

Виконання ІЗ підвищеної складності (презентація) передбачає написання та оформлення реферату відповідно до визначених вимог і розробку слайдів, виконаних у програмі Microsoft PowerPoint.

Робота студента над ІЗ складається із наступних етапів:

- вибір теми;

- складання бібліографії (літературних джерел за обраною темою); вивчення літературних джерел і складання плану реферату;

- написання тексту реферату;

- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint;

- подання роботи на перевірку викладачу;

- захист ІЗ.

Реферат повинен мати наступну структуру: план;  вступ;  виклад основного змісту теми;  висновки;  список використаної літератури.

^ Оформлення реферату. Текст реферату повинен бути набраний на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, поля: верхнє, нижнє, праве – 20 мм, ліве – 30 мм. Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. Обсяг реферату 14–16 сторінок через 1,5 інтервали. Закреслення, виправлення, скорочення слів (крім загальноприйнятих) не допускається.

Нумерація сторінок починається з титульної, але цифра 1 на ній не ставиться (нумерація розпочинається із номера 3 на сторінці Вступ). Сторінки нумеруються у правому верхньому куті аркуша.

Обов’язкова нумерація таблиць і рисунків, яка може бути наскрізною.

Наведені у тексті цитати або статистичні дані з економічної літератури повинні супроводжуватися відповідними посиланнями на джерела, з яких вони взяті та оформлені у такому вигляді, наприклад, [8, с. 12], де 8 – номер джерела за списком використаної літератури, сторінка 12.

Список використаної літератури наводиться в кінці реферату (не менше 15 літературних джерел наукового характеру, виданих за останні 5 років), яка розташована в алфавітному порядку за прізвищем автора (або при відсутності автора за назвою), з наведенням повної назви праці (або статті та назви журналу), видавництва, року видання та загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу. Реферат зброшуровується у папку.

Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, кількість яких залежить від теми, але повинна складати не менше 8, включаючи вступ і висновки.

Термін підготовки ІЗ узгоджують із викладачем. Підготовлене ІЗ захищається на семінарському (індивідуальному) занятті.

Виконання та захист ІЗ (презентація) оцінюється за шкалою 1–10 балів.

^ Критерії оцінювання ІЗ (презентація) за умови якісного його виконання (слайди, реферат) та без порушення термінів:

10 балів ставиться, якщо у рефераті (слайдах) містяться елементи наукової творчості, робляться самостійні висновки, дається аргументована критика та самостійний аналіз фактичного матеріалу на основі глибоких знань наукової економічної літератури та вільного володіння матеріалом з даної теми.

5 балів ставиться, якщо у рефераті повно розкриті питання теми, студент продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але відсутні елементи наукової творчості.

1 бали ставиться, якщо питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі теоретичні положення даної проблеми.


Тематика індивідуальних завдань та презентацій


 1. Формування феодального землеволодіння в Західній Європі та обґрунтування його форм (аллод, бенефіций, феод).

2. Методологія дослідження „Історії економіки та економічної думки”.

3. Проблеми відтворення і реалізації в теорії Д.Рікардо

4. Вклад в історико-економічну науку М. Грушевського.

5. Організація господарства феодала та селянина в Західній Європі V-XV ст.ст.

6. Роль середньовічного міста у виникненні та розвитку ринку і його інститутів.

7. Економічні причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.

8. Трипільська культура в давній історії України.

9. Економічні погляди Хоми Аквінського.

10. Господарство Запорізької Січі в ХVІ-ХVIIІ ст.

11. Характеристика цивілізаційного підходу до періодизації економічної історії.

12. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, А. Тюрго).

13. Організація феодального господарства у формі фільварків: причини, основні характеристики, наслідки.

14. Економічна думка в Стародавньому Римі (брати Гракхи, Колумелла).

15. План Маршалла та його вклад у відродження господарства країн Західної Європи після другої світової війни.

16. Грошова реформа 1922-1924 років в СРСР та її результати.

17. Зародження класичної школи в політичній економії в Англії і Франції (В. Петті, П. Буагільбер).

18. Господарський розвиток Західної Європи у ХІV- XV ст. як основний фактор Великих географічних відкриттів.

19. Порівняльна характеристика східної та античної рабовласницької системи господарства.

20. Пам’ятки соціально-економічної думки Середньовіччя. “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”.

21. Промисловий переворот в Англії: соціально-економічні передумови та наслідки.

22. Меркантилізм - перша школа політичної економії. Особливості меркантилізму в різних країнах.

23. А. Сміт про економічну політику держави

24. Особливості промислового перевороту у Франції.

25. Економічна таблиця Ф.Кене.

26. Шляхи поліпшення форм та методів господарювання в системі споживчої кооперації України на сучасному етапі.

27. Господарське життя скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор'я.

28.  Становлення великого машинного виробництва у США.

29. Мануфактурне виробництво та його особливості в Німеччині.

30. Мануфактурне виробництво та його особливості в Англії.

31. Суть теорії послуг Ф.Бастіа.

32. Мануфактурне виробництво та його особливості в Україні.

33. Економічні причини Першої світової війни.

34. Зміст і структура І, ІІ, ІІІ томів “Капіталу”.

35. Економічні причини Другої світової війни.

36. Глобальні проблеми людства.

37. Галузева структура феодального господарства, основні гос­подарські форми (феодальне та селянське господарство, реміс­ничий цех, торгова гільдія).

38. Науково-технічні досягнення епохи аграрної цивілізації.

39. У.Петті - основоположник англійської класичної політичної економії.

40. П. Буагільбер - основоположник класичної політекономії у Франції.

41. Принцип дії “невидимої руки” А. Сміта.

42. Економіка ФРН після другої світової війни.

43. Голод в Україні 1946-1947 рр.

44. Економічні умови Версальської угоди.

45. Наслідки Першої світової війни для Англії.

46. Плани Дауеса та Юнга та їх роль у повоєнній відбудові Німеччини.

47. Проблеми розвитку аграрно-промислового комплексу в сучасній українській економіці.

48. Зовнішньоекономічна діяльність України після проголо­шення Акту про незалежність.

49. Відбудова народного господарства в період непу.

50. Відмова від ринкових відносин та повернення до командно-адміністративних методів.

51. Американська школа маржиналізму. Дж.Б. Кларк.

52. “Спільний ринок”: виникнення, розширення складу, перспективи.

53. Економічні причини та наслідки війни за незалежність у Північній Америці.

54. Фермерство в Україні у 90-і роки XX ст..

55. Ремесло і розвиток міст у Київській Русі.

56. Внесок А. Маршалла в економічну теорію.

57. Виникнення козачих поселень. Відродження ремесла та його розвиток у XIV- XV ст.

58. Економічні причини та наслідки Громадянської війни в США.

59. Методологічні засади маржиналізму.

60. Предмет вивчення економіксу.

61. Економічний розвиток України в період генезису індустрі­ального суспільства (кінець XVI - перша половина XIX століття).

62. Столипінська аграрна реформа та її наслідки в Росії і Україні.

63. Зародження кооперативного руху.

64. Наслідки Першої світової війни для США.

65. Економічне піднесення Німеччини в другій половині ХІХ ст..

66. Характерні риси економіки провідних країн світу в останній третині ХІХ ст.

67. Наслідки Першої світової війни для Франції

68. Фінансово-кредитна система в Україні.

69. Економічна діяльність Запорізької Січі.

70. Особливості економічного розвитку України в умовах тоталітаризму, командно-адміністративної системи. Голодомор 1932-1933 рр.

71. Роль інформації в розвитку економіки.

72. Порівняйте альтернативи виходу з “Великої депресії” США та Німеччини.

73. Економічний розвиток України в роки Другої світової війни.

74. Марксистська течія в українській економічній думці. М. Зібер.

75. Проблеми ринкового розвитку у працях І. Вернадського, С. Подолинського.

76. Соціально-економічне становище Правобережної України. Аграрна реформа 1557 року та розвиток фільваркової системи.

77. „Закон попиту і пропозиції” Д. Піхна.

78. Економіка Галичини під владою Австрії. Реформи Йосифа II.

79. Соціально-економічна політика Центральної Ради.

80. Шляхи подолання кризи паливно-енергетичних ресурсів в економіці України.

81. Первісне нагромадження капіталу (на прикладі Англії).

82. Виникнення мануфактурного виробництва та його суть.

83. Теорії монополії та конкуренції Дж. Робінсон, Е. Чемберлена, Й. Шумпетера.

84. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму: лондонська школа, фрайбурзька школа.

85. Соціально-правовий інституціоналізм Дж. Р. Коммонса.

86. Проблеми ринкового розвитку у працях І Франка.

87. Кон’юнктурно-статистичний інституціоналізм В. Мітчелла.

88. Теорії імперіалізму.

89. Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.

90. Теорії „індустріального суспільства”.


Розподіл часу на самостійну роботу по навчальних тижнях кожного семестру (наведений орієнтовний зміст самостійної роботи).

навчаль­ного тижня

(вказати обов'язково

всі тижні семестру)

Написання реферативної роботи

Опрацюван­ня теоретичного матеріалу до се­мінарських за­нять

^ Опрацювання тео­ретичних і практичних питань до іспиту

Інші види

Усього

1

-

1

2

-

3

2




1

2

-

3

3

2

1

2

-

5

4

2

1

2

-

5

5

2

1

2

-

5

6

2

1

2

-

5

7

2

1

2

-

5

8

2

-

2

-

4

9

2

1

2

-

5

10

2

-

2

-

4

11

-

1

2

-

3

12




1

2

-

3

13




2

3

-

5

14




-

2

-

2

15




1

3

-

4

16




1

2

-

3

17




-

3




3

18




-

4




4

Всього за

16

14

41




71

семестр


















^ 8. Методика активізації процесу навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дис­ципліни «Історія економіки та економічної думки» використовується:

 1. Проблемні лекції

 2. Міні-лекції

 3. Семінари-дискусії

 4. Робота в малих групах

 5. Кейс метод

 6. Презентації

 7. Рольові ігри

 8. Дидактивні ігри

Мається на увазі, що для активізації процесу навчання студентів викладач може творчо застосовувати різноманітні види навчальних технологій та засоби: на лекціях зосереджувати увагу на найбільш актуальних проблемних питаннях розвитку господарств розвинутих країн світу та особливостях формування світової економічної думки; заохочувати студентів до критичного сприйняття нового матеріалу замість пасивного конспектування; лекція повинна бути науковою, доступною, сприяти глибокому аналізу та засвоєнню матеріалу.

Для засвоєння студентами об’ємної та складної інформації можливе використання розроблених викладачем структурно-логічних схем. Для наочного їх зображення використовувати мультимедійний проектор або роздатковий матеріал.

На семінарських заняттях використовувати роботу в малих групах. Викладач або самі студенти діляться на малі робочі групи по 4-5 чоловік. Для створення духу змагальності та зацікавленості цим групам пропонується дати найбільш точну і вірну відповідь на поставлені викладачем питання або завдання. Можна оцінювати швидкість його розв’язання, якість або оригінальність. Групам, які не справилися із поставленими завданнями, можна запропонувати додаткові завдання.

З окремих тем дисципліни ефективними формами активізації навчального процесу можуть бути дискусії.

Якщо метою семінарського заняття є відпрацювання певного матеріалу, то такі заняття слід закінчувати виконанням самостійної роботи, економічного диктанту або тестів.

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів мають стати контроль відвідування занять, заохочення систематичної та активної роботи на лекціях та семінарських заняттях.

Кращих студентів доцільно залучати до науково-дослідницької роботи, виконання індивідуального творчого завдання (презентації), участі в наукових конференціях.





На-

Пробле-

Міні-

Семінари-

Робота

Кейс

Презентації

Рольові

Диктатичні




вча-

мні лек-

лекції

дискусії

в ма-

метод




ігри

ігри




льно

ції

(консуль-

(консуль-

лих
















го




тації)

тації )

групах
















тиж-










(коне.)
















ня

























1

1

+






















2

2

+






















3

3




+



















4

4

























5

5






















+

6

6

+



















+

7

7







+

+













8

8







+
















9

9




+



















10

10







+










+




11

11

+













+




+

12

12




+



















13

13










+













14

14

+
















+




15

15







+













+

16

16




+

+
















17

17







+

+













18

18

+






















Всього за

семестр,

годин

12

8

12

6




2

4

8



^ 9. Система поточного та підсумкового контролю знань студента. Правила модульно-рейтингового оцінювання знань.

В Україні ЕCТS реалізується під назвою кредитно-модульної системи органі­зації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модуль­них технологій навчання та системи рейтингового оцінювання знань студентів (змістових освітніх одиниць - залікових кредитів).

^ Заліковий кредит - це одиниця виміру навчального навантаження, необ­хідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Змістовий модуль - це система навчальних елементів, що поєднана з ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Модуль - завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними фор­мами навчального процесу.

^ Шкала оцінювання - використовується для спрощення переведення оці­нок отриманих за системою ЕCТS, національною системою і 100-бальною шка­лою ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.


Рейтингова оцінка

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за традиційною національною шкалою

91-100

А – відмінно

5- відмінно

81-90

В- дуже добре

4-добре

71-80

С - добре




61-70

D – задовільне

3-задовільно

51-60

Е – достатньо




31-50

FХ - незадовільно з можливістю повторної атестації

2-незадовільно

0-30

F- незадовільно з необхідністю повторністю повторного курсу





^ Поточне оцінювання знань студенті


Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, семінарських та індивідуально-консультативних занять і має на меті перевірку рівня та якості засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та умінь студента самостійно опрацьовувати та засвоювати певний навчальний матеріал, здатність осмислювати зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Об'єктами поточного контролю є робота студентів на лекціях, підготовка до семінарських занять, виконання домашніх завдань, написання модульних контрольних робіт (МКР), а також самостійна робота.

Під час вивчення „Історія економіки та економічної думки” студент, використовуючи основну та додаткову літературу, конспект лекцій, повинен засвоїти теоретичний матеріал дисципліни (основні поняття, особливості економічного розвитку підприємства тощо).

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи контролю, як перевірка готовності студентів з питань, визначених планом семінарських занять, виконання домашнього завдання (складання термінологічного словника, розв’язання задач), письмове складання по кожній темі експрес-контролю (10–15 хвилин на тести або економічний диктант), обговорення ди­скусійних питань з окремих тем.

При проведенні індивідуально-консультативних занять здійснюється як контроль за опануванням студентами окремих програмних питань, що передбачені для самостійного вивчення, так і контроль тих студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. Контроль здійснюється за допомогою відповідних тестів, розв’язування задач, економічних диктантів, теоретичних питань в усній або письмовій формі.

Для розвитку творчих здібностей та поглиблення знань, студент може за власним бажанням виконати та захистити індивідуальне творче завдання підвищеної складності (презентація) за тематикою, визначеною викладачем. При умові якісного його виконання, без порушення термінів та успішному захисті нараховуються додаткові бали (10). Найкращі ІЗ (презентації) студенти демонструють на семінарському (індивідуальному) занятті.

При виконанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні та практичні знання, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульна контрольна робота вико­ну­ється письмово на останньому семінарському занятті відповідного модуля. Студент, який не відпрацював пропущені семінарські заняття, не допускається до МКР, у відомість виставляється 0 балів. Якщо студент не з’явився на МКР, у відомості зазначається “не з’явився” і виставляється 0 балів. Студент, який з поважної причини не з’явився на МКР, зобов’язаний надати викладачу відповідний документ.




Сторінка1/2
Дата конвертації23.11.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
  1   2
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи