Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання психології» напряму підготовки 030102 Психологія для спеціальності Психологія, 4 курс факультету психології icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання психології» напряму підготовки 030102 Психологія для спеціальності Психологія, 4 курс факультету психологіїСхожі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара


Факультет психології

Кафедра загальної та педагогічної психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. декана факультету психології

Мусіяка В.Г.

___________________________


_____________________2008 р.


Робоча навчальна програма

з дисципліни «Методика викладання психології»

напряму підготовки 6.030102 Психологія

для спеціальності Психологія, 4 курс


факультету психології


Навчальний рік

Форма навчання

Курс

Семестр

Підсумковий

контроль

К-ть кредитів ЄСПК

Загальний обсяг (год.)

Всього аудит. (год.)

у тому числі (год.):


Самостійна робота (год.)

Види інд. завдань

поточного контролю

Екзамен (сем.)

Залік (сем.)

Курсові роботи (проекти)

Лекції


Практичні (семінарські)Лабораторні


семестр

форма

Тиждень

2008/

2009

Денна

4

8

-

8

-

2,5

81

32

18

18

-


49


8

2 КМР

19-27, 28-36Дніпропетровськ – 2008


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО _______________ напряму 6.030102 Психологія.


Робоча програма складена старшим викладачем кафедри загальної та педагогічної психології Байєр О. О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та педагогічної психології


Протокол № 15 від «11 » 06 2008 р.


Завідувач кафедри _______________________ /проф. Е. Л. Носенко/

«_____»___________________ 2008 р.


Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності) 6.0101 Психологія

Протокол № __5 від. «_23___»_09______2008 р.


Голова _______________ / _____________________/


^ 1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни полягає у наданні студентам систематизованих знань із методики викладання психології та формування навичок проведення основних видів навчальних занять.


^ 1.2. ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Завданням дисципліни полягає у знайомстві із теоретичними положеннями методики викладання психології та формуванні навичок проведення основних видів навчальних занять.

Дисципліна «Методика викладання психології» викладається студентам на 4 курсі (VIII семестрі), тобто на завершальному етапі отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і має завданням закріплення базових знань та навичок, вихідних для засвоєння всіх інших вузько-специфічних психологічних дисциплін.


В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з н а т и:

- історію викладання психології, внесок основних психологічних шкіл у теорію викладання;

- принципи та складові основних форм навчальних занять у викладанні психології: лекції, практичного та семінарського заняття;

- таксономію навчальних завдань із психології;

Підготовлений фахівець повинен в м і т и:

- вільно користуватись засобами нормативно-правового забезпечення процесу викладання дисципліни «психологія»;

- уживати в практиці викладання теоретичні знання стосовно перебігу освітнього процесу.

Курс «Методика викладання психології» має сприяти формуванню у студента інтегральних та професійно-орієнтованих рис, культури гуманного відношення до людини, вихованню активної життєвої позиції.

Курс «Методика викладання психології» розвиває логічне й аналітичне мислення студентів, уважність та уяву, їх професійні здібності, вдосконалює навички самостійної роботи з психологічним матеріалом тощо.


^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ТЕМИ ЛЕКЦИЙНИХ ЗАНЯТЬ

змістового модуля, теми

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль 1.

^ Загальні питання методики викладання психології.

2

Лекція 1.

Предмет і задачі курсу методики. Цільова аудиторія та специфіка викладання і змісту навчальної дисципліни. Документи та стандарти, що регламентують викладання психології. Принципи викладання психології.

2

Модуль 2.

Історія викладання психології.

2

Лекція 2.

Психологічні школи щодо викладання взагалі та психології зокрема: біхевіоризм, когнітивізм, діяльнісний підхід.

2

Модуль 3.

Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології.

6

Лекції 3, 4.

Форми подачі навчального матеріалу із психології: лекція, семінарські та практичні заняття, курсова робота, реферат. Види занять та методика їх проведення.

2

Лекція 5.

Перевірка та оцінка знань із психології. Таксономія навчальних завдань. Форми обліку знань. Засоби обліку успішності. Помилки, типи та засоби роботи із ними.

2

Лекція 6.

Самостійна робота студентів.

Види допоміжного матеріалу.

2

Модуль 4.

Особистість викладача-психолога.

2

Лекція 7.

Мотиваційна карта викладача психології. Вплив особистісних властивостей викладача психології та специфіку навчального процесу.

2

Модуль 5.

Робота із аудиторією в межах викладання психології.

2

Лекція 8.

Типи слухачів та методи їх залучення до навчального процесу. Робота із порушниками дисципліни.

2

Модуль 6.

Професійне мислення як продукт викладання психології.

2

Лекція 9.

Поняття професійного мислення. Окреслення феномену стосовно професії психолога (дослідника, практика).

2

Усього годин: 16


^ 2.2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

змістового модуля, теми

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль 1.

^ Загальні питання методики викладання психології.

2

Тема 1.

Предмет і задачі курсу методики. Цільова аудиторія та специфіка викладання і змісту навчальної дисципліни. Документи та стандарти, що регламентують викладання психології. Принципи викладання психології.

2

Модуль 2.

Історія викладання психології.

2

Тема 2.

Психологічні школи щодо викладання взагалі та психології зокрема: біхевіоризм, когнітивізм, діяльнісний підхід.

2

Модуль 3.

Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології.

6

Тема 3.

Форми подачі навчального матеріалу із психології: лекція, семінарські та практичні заняття, курсова робота, реферат. Види занять та методика їх проведення.

2

Тема 4.

Перевірка та оцінка знань із психології. Таксономія навчальних завдань. Форми обліку знань. Засоби обліку успішності. Помилки, типи та засоби роботи із ними.

2

Теми 5, 6.

Самостійна робота студентів.

Види допоміжного матеріалу.

2

Модуль 4.

Особистість викладача-психолога.

2

Тема 7.

Мотиваційна карта викладача психології. Вплив особистісних властивостей викладача психології та специфіку навчального процесу.

2

Модуль 5.

Робота із аудиторією в межах викладання психології.

2

Тема 8.

Типи слухачів та методи їх залучення до навчального процесу. Робота із порушниками дисципліни.

2

Модуль 6.

Професійне мислення як продукт викладання психології.

2

Тема 9.

Поняття професійного мислення. Окреслення феномену стосовно професії психолога (дослідника, практика).

2

Усього годин: 16


^ 2.3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ТА РОЗПОДІЛ ЧАСУ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

змістового модуля, теми

Назва і короткий зміст завдання

^ Кількість годин

Модуль 1.

Загальні питання методики викладання психології.

6

Тема 1.

Тенденції сучасної психологічної освіти у світі.

6

Модуль 2.

Історія викладання психології.

10

Тема 2.

Позитивні та негативні уроки з історії викладання психології в Україні. Новітні тенденції викладання психології, що з’явились у 60-х роках ХХ ст.

10

Модуль 3.

Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології.

15

Тема 3.

Організації навчальних занять із психології у ВНЗ. Словесні методи викладання психології. Викладання психології дистанційними засобами.

6

Тема 4.

Технологія розробки навчального курсу із психології.

5

Тема 5, 6.

Наочні методи викладання психології. Практичні методи викладання психології.

4

Модуль 4.

Особистість викладача-психолога.

6

Тема 7.

«Емоційне вигорання» викладача та засоби його превенції.

6

Модуль 5.

Робота із аудиторією в межах викладання психології.

6

Тема 8.

Основи риторики.

6

Модуль 6.

Професійне мислення як продукт викладання психології.

6

Тема 9.

Карта компетенцій психолога.

6

Усього годин:49


^ 2. 5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Склад залікових модулів дисципліни «Методика викладання психології», 4 курс, та розподіл часу на їх засвоєння

№ з/п

Назва змістових модулів

Кількість годин

Всього

у тому числі

лекції

практичні (семінарські)

лабораторні

самостійна робота

1.

Загальні питання методики викладання психології.

10

2

2
6

2.

Історія викладання психології.

14

2

2
10

3.

Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології.

27

6

6
15

4.

Особистість викладача-психолога.

10

2

2
6

5.

Робота із аудиторією в межах викладання психології.

10

2

2
6

6.

Професійне мислення як продукт викладання психології.

10

2

2
6
Усього

81

16

16
49
Скачати 119.61 Kb.
Дата конвертації25.11.2013
Розмір119.61 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи