Методичні рекомендації для самостійної роботи по підготовці слухачів курсів підвищення кваліфікації до викладання предмету «Основи здоров’я» icon

Методичні рекомендації для самостійної роботи по підготовці слухачів курсів підвищення кваліфікації до викладання предмету «Основи здоров’я»Схожі
формУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ дітей та учнівської молоді


(Методичні рекомендації для самостійної роботи по підготовці слухачів курсів підвищення кваліфікації до викладання предмету «Основи здоров’я»)


Укладачі:

к. пед. н., доцент Туркот Т.І.

завідувач бібліотеки Алексєєва Н.В.

бібліотекар Білічук І.О.

бібліотекар Паламарчук С.А.


ЗМІСТ

ВСТУП 1

МОДУЛЬ 1. ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 3

МОДУЛЬ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я 6

МОДУЛЬ 3. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я 7

^ МОДУЛЬ 4. ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я 11


Добре здоров’я, відчуття повноти, невичерпності фізичних сил — найважливіше джерело життєрадісного сприйняття, оптимізму, готовності переборювати будь-які труднощі.

^ В. Сухомлинськи


Вступ

Однією з найбільших проблем сьогодення постає збереження здоров’я громадян України. Важливість цього питання окреслена Конституцією України, яка найвищою цінністю держави декларує людину її життя та здоров’я.

Сучасне багатогранне визначення поняття «здоров’я» ґрунтується на різноманітних наукових підходах і соціальному досвіді багатьох поколінь, відбиває бажаний практичний стан самопочуття людини у всіх проявах її діяльності.

З медичної точки зору, «Здоров’я — природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і відсутністю якихось хворобливих явищ» (М.М. Амосов).

Е. Гольдсміт визначає здоров’я «як такий стан, що дає можливість зберігати здоров’я довгостроково, коли зберігається здатність до відновлення після хімічних, фізичних, інфекційних, психологічних і соціальних впливів».

Психологи дотримуються думки, що здоров’я є не відсутність хвороби, а, швидше, її віддзеркалення, у сенсі подолання: здоров’я — не тільки стан організму, а й стратегія життя людини.

Екологічний підхід визначає здоров’я як відносини у системі «людина — суспільство — навколишнє середовище», що характеризує дію адаптивних і дезадаптивних факторів стосовно організму.

Соціальний підхід робить акцент у розумінні поняття «здоров’я» на діяльність людини в суспільстві і визначає його головні критерії — активність, відповідальність, працю, виховання дітей, сімейне благополуччя.

Педагогічний підхід дозволяє усвідомити передачу інтелектуального, емоційного і ціннісно-мотиваційного спадку нащадкам для забезпечення їх подальшого процвітання.

Культурологічний підхід забезпечує засвоєння досвіду зі збереження здоров’я та ведення здорового способу життя на основі загальнолюдської, державної, регіональної й національної культури та ґрунтується на усвідомленні належності людини до певної культури і прийнятті її цінностей як власних.

З позиції комплексного підходу здоров’я — це «динамічний стан (процес) збереження й розвитку біологічних, фізіологічних і психічних функцій, оптимальної працездатності й соціальної активності при максимальній тривалості життя».

І, нарешті, сьогоденна практика використовує наступне визначення, запропоноване Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ): «Здоров’я — це повне фізичне, психічне й соціальне благополуччя, а не тільки відсутність хвороби, тобто це фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичливі відносини з людьми, природою й самим собою».

Отже, поняття «здоров’я» багатогранне, й усвідомити його можливо лише як цілісну систему, що складається з наступних компонентів:

^ 1. Соматичне здоров’я — поточний стан органів і систем організму людини, основу якого становить біологічна програма індивідуального розвитку, опосередкована базовими потребами, які домінують на різних етапах онтогенетичного розвитку. Ці потреби, по-перше, є пусковим механізмом розвитку людини, а по-друге, забезпечують індивідуалізацію цього процесу.

^ 2. Фізичне здоров’я — рівень росту й розвитку органів і систем організму, основу якого становлять функціональні резерви, які забезпечують адаптаційні реакції.

^ 3. Психічне здоров’я — стан психічної сфери, основу якого становить стан загального щиросердного комфорту, що забезпечує адекватну поведінкову реакцію. Такий стан зумовлений як біологічними, так і соціальними потребами, а також можливостями їхнього задоволення.

^ 4. Духовне здоров’я — комплекс характеристик мотиваційної й потребово-інформаційної сфери життєдіяльності, основу якого визначає система цінностей, настанов і мотивів поводження індивіда в суспільстві. Духовним здоров’ям опосередкована моральність людини, оскільки воно пов’язане із загальнолюдськими істинами добра й краси.

^ 5. Соціальне здоров’я — стан благополуччя людей, що проявляється в цінностях, атмосфері, відносинах і організації громади, що в цілому забезпечує суспільний розвиток. Соціальне здоров’я складається з трьох компонентів: індивідуально-особистісного, соціального й соціокультурного.

^ 6. Інтелектуальне здоров’я — це динамічний розвиток пізнавальних процесів людини, що характеризується рівнями сформованості її пам’яті, уваги, мислення, навченістю, адекватними до своєї вікової категорії.

Після декомпозиції поняття «здоров’я» стає зрозумілим: якщо названі вище компоненти стають об’єктами навчання і виховання в педагогічній системі, то у дітей, вихователів, учителів і батьків буде формуватися «спосіб життя», що визначається як стійкий, сформований у певних суспільно-економічних умовах спосіб життєдіяльності людей, який проявляється в їх праці, дозвіллі, задоволенні матеріальних і духовних потреб, нормах спілкування й поведінки. Спосіб життя визначає механізми адаптації організму людини до умов навколишнього середовища, гармонійну взаємодію всіх органів і систем органів, що сприяє повноцінному виконанню нею соціальних функцій та досягненню тривалого життя. Спосіб життя є також результатом творчої діяльності людини, її вільного вибору, — власне, спосіб життя і формує культуру.

Актуальність проблеми виховання здорової нації окреслена законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» і орієнтує педагогічну спільноту на упровадження здоров’язбережувальних технологій у сучасну педагогічну практику. Тому сучасне вчительство повинне мати систему сучасних знань щодо психолого-педагогічних, екологічних, соціально-медичних, культурологічних засад формування у дітей та молоді потреби у здоровому способі життя. У зв’язку з цим метою пропонованих «Методичних рекомендацій» є надання допомоги слухачам курсів підвищення кваліфікації в їх самоосвітній діяльності за наступними модулями:

 1. Життя і здоров’я людини.

 2. Фізична складова здоров’я.

 3. Соціальна складова здоров’я.

 4. Психічна і духовна складова здоров’я.

Ознайомлення вихователів та учителів зі змістом рекомендованих науково-методичних джерел сприятиме поглибленню їх знань у галузі охорони здоров’я дітей, творчому підходу до реалізації навчальної програми «Основи здоров’я», більш широкому впровадженні сучасних здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.


^ МОДУЛЬ 1. ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Здоров’язбережувальні технології

 1. Близнюк М.І. Здоров’язберігаючі технології у Школі майбутнього / М.І. Близнюк // Світ виховання. – 2010. – N 3. – С. 41-42.

 2. Бойченко, Т.Є. Алгоритм здоров’ятворення особистості / Тетяна Євгенівна Бойченко // Біологія і хімія в школі. – 2010. – N 2. – С. 14-16.

 3. Бойченко, Т. Характеристика нової програми «Основи здоров’я» / Тетяна Бойченко // Учитель початкової школи. – 2012. – N 1. – С. 31-32.

 4. Борщов, С.М. До проблеми формування культури здоров’я та здорового способу життя школярів-підлітків / Сергій Миколайович Борщов, Ірина Юріївна Остополець // Фізичне виховання в школі. – 2010. – N 3. – С. 37-40.

 5. Василашко, І. Ефективність упровадження курсу «Основи здоров’я». Результати всеукраїнського моніторингового дослідження / Ірина Василашко // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2010. – N 9. – С. 3-13.

 6. Гарнагіна І.А. Реалізація здоров’язберігальних технологій в педагогічному процесі / І.А. Гарнагіна // Все для вчителя. – 2010. – N 7-9. – С. 88-89.

 7. Графова, О. Реалізація здоров’язберігальних технологій навчання на уроках біології / Оксана Графова // Біологія (Шк. світ). – 2010. – N 35. – С. 11-14.

 8. Громко, Р. Формування навичок здорового способу життя методами інтерактивного виховання / Раїса Громко // Дефектолог. – 2010. – N 10. – С. 40-46.

 9. Громова, Т. Супровід молодих школярів як фактор збереження психологічного здоров’я / Тетяна Громова // Психолог. – 2010. – N 8. – С. 14-16.

 10. Денисова Г.В. Формування мотивації до здорового способу життя в учнів / Г.В.Денисова // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – N 1. – С. 10-14.

 11. Здоров’язбережна компетентність сучасного вчителя // Завуч (Шк. світ). – 2010. – N 34. – Вкладка. – С. 1-16.

 12. Іваненко Л.Д. Формування пізнавальної активності учнів шляхом використання біологічних казок, легенд, притч: тексти / Л.Д. Іваненко, І.Л. Чеснокова // Основи здоров’я. – 2011. – N 2. – С. 12-17; N 3. – С. 8-12.

 13. Квітка Д. Як уберегтися від застудних захворювань / Д. Квітка // Відкритий урок. – 2010. – N 1. – С. 90.

 14. Концепція Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2056-р від 03.11.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – N 210. – С. 8.

 15. Королевська Т.Ю. Здоров’язберігальні технології в практиці початкового навчання / Т. Ю. Королевська // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – N5. – С. 41-49.

 16. Лукаш, О.В. Профілактика захворювань опорно-рухового апарату школярів під час роботи за комп’ютером / Олександр Васильович Лукаш, Ірина Миколаївна Лукаш, Борис Володимирович Яковенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – N3. – С. 39-43.

 17. Максименко С.Д. Практика психологічного обґрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя / С.Д. Максименко, О.М. Кокун // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – N 9. – С. 11-14.

 18. Маловічко С.М. Профілактика інфекційних хвороб / С. М. Маловічко // Біологія (Осн.). – 2010. – N 7. – С. 21-27.

 19. Мариненко, Л. Холера. Пам’ятаймо правила гігієни / Людмила Мариненко // Біологія (Осн.). – 2012. – N 3. – С. 38-39.

 20. Мартинова С.В. Аналіз нової програми з курсу «Основи здоров’я» / С.В.Мартинова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – N 22-24. – С. 67-68.

 21. Мартинова С.В. Аналіз програми курсу «Основи здоров’я» у зв’язку із уведенням нового Державного стандарту початкової школи / С.В. Мартинова // Основи здоров’я. – 2012. – N 8. – С. 4-6.

 22. Мінчук, І. Формування позитивного ставлення підлітків до власного здоров’я / Ірина Мінчук // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 32. – С. 17-18.

 23. Міщенко Т. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості (семінар заступників директорів з ВР) / Т. Міщенко // Джерела. – 2010. – N 7. – С. 8-9.

 24. Небикова, Т. Профілактика бактеріальних хвороб людини / Тетяна Небикова // Біологія (Шк. світ). – 2012. – N 3. – С. 11-22.

 25. Павленко В.І. Біоадекватна методика викладання фізичної культури в школі / В. І. Павленко // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – N 10. – С. 24-29.

 26. Поуль В. Формування в дітей ставлення до здоров’я / В. Поуль // Директор школи. Україна. – 2010. – N 9. – С. 38-41.

 27. Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21.01.2010 р. № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»: Наказ № 255 від 29.03.2010 р. // Інформаційний збірник МОН України. – 2010. – N 11-12. – С. 30-31.

 28. Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України № 788 від 27.08.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – N 164. – С. 4.

 29. Прокопенко С.В. Гурток для школярів «Я і здоровий спосіб життя» / С.В.Прокопенко, Н.І. Румянцева // Біологія (Осн.). – 2010. – N 2. – С. 5-8.

 30. Рубан, Н. Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології / Надія Рубан // Палітра педагога. – 2010. – N 2. – С. 12-17.

 31. Стеценко, Ірина Правила безпеки для маленьких читачів / І. Стеценко // Дошкілля. – 2010. – N 3. – С. 12-13.

 32. Цись, В.В. Структурні компоненти формування готовності в учителів до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у початковій школі / Валерія Валеріївна Цись // Педагогічний альманах. – 2010. – Випуск 5. – С.178-183.

 33. Шевцова Т. Сприяння здоров’ю в діяльності початкової школи / Т. Шевцова, І. Лагутіна // Підручник для директора. – 2010. – N 4. – С. 58-62.

 34. Школа сприяння здоров’ю // Позакласний час. – 2010. – N 9. – С. 87-102.

 35. Щоткіна, В. Твоє здоров’я у твоїх руках: класна година у 8-му класі / Валентина Щоткіна // Сучасна школа України. – 2010. – N 11. – С. 64-66.

 36. Волкова І.В. Поняття «здоров’язберігаючі технології» та їх класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu-post-diploma.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=712. – Назва з екрана. (Анотація: Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини. Поняття «технологія» в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином «технологія» виступає як алгоритм за допомогою якого отримується запланований результат).

 37. Туманова М.М. «Сміхові» вправи в системі здоров’язберігаючих технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesna-books.com.ua/articles/smihovi-vpravi-v-sistemi-zdorov-yazberigayuchih-tehnologij/. – Назва з екрана. (Анотація: Якою б справою не займалася дитина, головним завдання педагога або керівника гуртка є збереження її здоров’я. На сучасному етапі розвитку системи здоров’язберігаючих технологій педагогам пропонувалось багато вправ, спрямованих не лише на фізичний розвиток дитини, а й на врівноважений, здоровий психологічний стан).


Календарно-тематичні плани з «Основ здоров’я»

 1. Василашко, І. Календарно-тематичне планування з основ здоров’я. 5-9 кл. / Ірина Василашко // Здоров’я та фізична культура. – 2012. – N 11-12. – С. 4-35.

 2. Василашко, І. Календарно-тематичне планування з основ здоров’я. 5, 8 класи / Ірина Василашко // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – N 16-18. – С. 57-69.

 3. Василашко, І. Календарно-тематичне планування з основ здоров’я. 6, 7, 9 клас / Ірина Василашко // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – N 19-21. – С. 3-22.^ МОДУЛЬ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

 1. Васильєва, Л. У здоровому тілі – здоровий дух: Загартувальні заходи для шестиліток у другій половині дня / Лариса Васильєва // Початкова освіта. – 2010. – N 13. – С. 25-27.

 2. Гайсанюк О.В. Путешествие в город чистоты и порядка. Воспитательное мероприятие / О.В. Гайсанюк // Початкове навчання та виховання. – 2010. – N 28. – С. 30.

 3. Лисенко О.М. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня / О. М. Лисенко // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – N 3. – С. 21-24.

 4. Мінчук, І. Здоров’язберігальні хвилинки на уроках природознавства у 5 класі / Ірина Мінчук // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 33. – С. 13-16.


Раціональне харчування

 1. Леонов, О. Питний режим у житті людини / Олексій Леонов // Початкова школа. – 2011. – N 6. – С. 40-43.

 2. Миронюк, О. Уроки за програмою «Абетка здоров’я» у 2-му класі / Олена Миронюк, Світлана Осипенко // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 6. – Вкладка.

 3. Харчування і здоров’я: Матеріали до уроків та виховних годин // Біологія (Шк. світ). – 2010. – N 31. – Спецвипуск.

 4. Щербакова, Л. «Абетка харчування» - крок до здорової нації: Програма. Схвалено МОНУ. Лист № 1.4/18-Г-276 від 07.06.10 / Лідія Щербакова // Початкова освіта. – 2011. – N 3. – Вкладка.

 5. Якутенко О. Хімія та здоров’я: швидка їжа / О. Якутенко // Відкритий урок. – 2012. – N 4. – С. 49-54.

 6. Раціональне харчування дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lifetrees.ru/page/racionalne-harchuvannja-ditej. – Назва з екрана. (Анотація: З раннього віку діток потрібно привчати до раціонального харчування (враховувати рекомендовані за віком добові та разові обсяги годування). Харчування має бути збалансованим за основними групами продуктів. Не забувайте також про режим харчування (більш калорійні страви краще давати в першій половині дня) і кулінарну обробку продуктів. Літератури, на яку можна орієнтуватися при складанні дитячого раціону харчування, видається багато, так що у батьків складнощів з цим виникнути не повинно).

 7. Раціон харчування дітей шкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vnarode.net/раціон-харчування-дітей-шкільного-ві/. – Назва з екрана. (Анотація: Питання про правильний раціон харчування дітей хвилює всіх батьків без виключення. І це цілком зрозуміло – адже саме від того, що і як їдять наші діти, залежить стан їхнього здоров’я та настрій).

 8. Раціональне харчування дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.horting.org.ua/node/722. – Назва з екрана. (Анотація: Раціональне харчування – це правильно організовуване своєчасне постачання організму поживної їжі, що містить оптимальну кількість різних харчових).^ МОДУЛЬ 3. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

 1. Беденко-Зваридчук, О. Відповідальність батьків за збереження життя та здоров’я дитини / Олена Беденко-Зваридчук // Довідник класного керівника. – 2012. – N 4. – С. 39-44.

 2. Доценко В. П. Надзвичайні ситуації й правила поведінки під час аварій. Виховний захід / В.П. Доценко, О.І. Михаревич // Початкове навчання та виховання. – 2012. – N 5. – С. 27-31.

 3. Посохова В. В. Здоровий спосіб життя сім’ї як запорука успішного формування здорового молодого покоління: батьківські збори / В. В. Посохова // Шкільний бібліотекар. – 2011. – N 4. – С. 21-22.

 4. Мазурок С.І. Соціальна складова здоров’я. Залежність здоров’я від корисних і шкідливих звичок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=82327. – Назва з екрана. (Анотація: Кожна людина прагне бути здоровою, почуватися в безпеці й досягти успіху у своєму житті. І на допомогу прийшли уроки основ здоров’я – уроки формування життєвих навиків, які допомагають дітям краще вчитися, спілкуватися, уникати зайвого ризику і проблем, діти краще розвиваються й адаптуються, формують характер, усвідомлюють і сприймають загальнолюдські цінності).


Натовп

 1. Герасименко О.О. Як подолати паніку? / О.О. Герасименко // Безпека життєдіяльності. – 2011. – N 4. – С. 29.

 2. Рожкова С.Б. Психологія поведінки людей у натовпі: розробка / С.Б. Рожкова, Л.В. Глазунова // Виховна робота в школі. – 2010. – N 12. – С. 27-29.

 3. Натовп — Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Натовп. – Назва з екрана.


Отруйні речовини

 1. Вовченко Н.О. Використовуємо безпечну побутову хімію / Н.О. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2011. – N 4. – С. 30-33.

 2. Кучарська Л.В. Грибок малий – небезпека велика. Або про всюдисущу цвіль / Л.В.Кучарська // Безпека життєдіяльності. – 2012. – N 7. – С. 38-39.

 3. Обережно, газ! // Шкільний світ. – 2010. – N 44. – С. 11.

 4. Савенко К. Отруєння лікарськими засобами / К. Савенко // Безпека життєдіяльності. – 2012. – N 3. – С. 8.

 5. Сопронюк М.Т. Нітрати / М.Т. Сопронюк // Безпека життєдіяльності. – 2010. – N 4. – С. 39-40.

 6. Тимошенко, Т.Г. Правила збирання та профілактики отруєння грибами / Тетяна Геннадіївна Тимошенко // Основи захисту Вітчизни. – 2011. – N 10. – С. 21-22.

 7. Тихе полювання розпочато…: гриби // Шкільний світ. – 2010. – N 39. – С. 5-6.

 8. Холодова Н.О. Урятуйся сам і навколо тебе врятуються тисячі / Н.О. Холодова // Основи здоров’я. – 2012. – N 5. – С. 11-22.

 9. Шпонтак І.М. Гриби – смачно чи небезпечно? / І.М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2010. – N 9. – С. 39.

 10. Шпонтак І.М. Небезпека чадного газу! / І.М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2010. – N 10. – С. 39-40.

 11. Шпонтак І.М. Небезпечні дари лісу! / І.М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2011. – N 11. – С. 34-35.

Ожеледиця

 1. Добрянський В. І. Ожеледиця! Подбайте про свою безпеку і застерігайте інших / В.І. Добрянський, А.І. Ситник // Безпека життєдіяльності. – 2012. – N 1. – С. 30-31.

 2. Сопронюк М. Правила поведінки взимку / М. Сопронюк // Безпека життєдіяльності. – 2011. – N 2. – С. 23-24.


Попередження травматизму

 1. Божко І.В. Бесіди з попередження дитячого травматизму: Практика / І.В.Божко // Початкове навчання та виховання. – 2010. – N 25. – С. 10.

 2. Желєзнова Т.П. Профілактика дитячого травматизму в закладах освіти: бесіди з попередження дитячого травматизму : досвід / Т.П. Желєзнова, Л.Г. Бурлака // Основи здоров’я. – 2011. – N 3. – С. 2-7.

 3. Ющенко І.В. Бесіди з попередження дитячого травматизму / І.В.Ющенко, І.В.Божко // Початкове навчання та виховання. – 2012. – N 16/18. – С. 86-118.

 4. Травматизм — Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Травматизм. – Назва з екрана. (Анотація: Однотипні ушкодження, які повторюються серед окремих груп населення, визначені поняттям травматизм. В залежно від умов та характеру ушкодження).

 5. Дитячий травматизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmc.cv.ua/Posibnyky/Recomendazii/dyt_travmatyzm.pdf. – Назва з екрана.


Туберкульоз

 1. Бова Л.В. Профілактика туберкульозу: Методичні рекомендації, розробки / Л.В.Бова // Біологія (Осн.). – 2010. – N 33. – С. 5-11.

 2. Запорожець Г.М. Ніхто не застрахований від туберкульозу / Г.М. Запорожець // Безпека життєдіяльності. – 2011. – N 4. – С. 17.

 3. Зубкова, Т. Туберкульоз: збудник, умови інфікування та розвитку захворювання, профілактика: урок із основ здоров’я, 7-й клас / Тетяна Зубкова // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 30. – С. 3-7.

 4. Туберкульоз — Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Туберкульоз. – Назва з екрана.


Паління

 1. Бойчук, В. Зроби свій вибір – життя з цигарками чи без? Бінарне заняття для учнів 4-5 класів / Валентина Бойчук // Психолог. – 2010. – N 6. – С. 15-17.

 2. Сосіна, О. Вплив куріння, алкоголю і наркотиків на поведінку людини: виступ агітбригади / Ольга Сосіна // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 16-17. – С.31-39.

 3. Вплив куріння та алкоголю на організм підлітка http://ua.textreferat.com/referat-16108-1.html. – Назва з екрана.


Алкоголізм

 1. Гончаров, В. Думаєте, ви п’єте горілку? Ні, вона п’є вас! / Володимир Гончаров // Соціальний педагог. – 2010. – N 8. – С. 32-41.

 2. Добірка матеріалів по збереженню здоров’я (наркотик, алкоголь, тютюн) // Позакласний час. – 2010. – N 11. – С. 44-60.

 3. Огородник, Г. Вивчення і профілактика тютюнової, алкогольної та наркотичної залежності серед неповнолітніх / Галина Огородник // Профтехосвіта. – 2010. – N1. – С. 24-34.

 4. Сум, І. До питання антиалкогольного виховання молодших школярів / Ірина Сум // Початкова школа. – 2010. – N 7. – С. 58-60.

 5. Вплив алкоголю на організм [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.tvereza.info/alcohol/effects/organismeffects.html. – Назва з екрана. (Анотація: Алкогольна інтоксикація. Розвиток алкоголізму. Смертельний результат. Будь-яка доза алкоголю, навіть така, що не викликає сп’яніння (починаючи з концентрації 1-10 мкг на мл крові), завдає шкоди організму людини).

 6. Онофрійчук Н. А. Про шкідливість алкоголю і куріння [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17:----&catid=7:2013-02-18-11-31-22. – Назва з екрана. (Анотація: Одна з гострих проблем сьогодення – це поширення серед дітей та підлітків тютюнопаління і вживання алкоголю. Успішність боротьби з цими шкідливими явищами залежить від багатьох чинників: економічних, соціальних, культурних, людських).


Наркоманія

 1. Левченко В.А. Особливо небезпечні наркотики: героїн / В. А. Левченко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – N 8. – С. 13-18.

 2. Медведєва О. Проблеми залежності в учнівської молоді / О. Медведєва // Відкритий урок. – 2010. – N 7/8. – С. 29.

 3. Склярова, Л. Авторська програма спецкурсу «Профілактика наркотичної залежності» для учнів 1-4-х класів / Людмила Склярова // Сучасна школа України. – 2011. – N 5. – С. 88-96.

 4. Скорікова, Ю. Профілактика токсикоманії у підлітків із легким ступенем розумової відсталості / Юлія Скорікова // Дефектолог. – 2010. – N 4. – С. 3-9.СНІД

 1. Бабійчук, С. Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу. Програма факультативного курсу з основ здоров’я для учнів 8-9-х класів (0,5 год на тиждень, разом 17 год) / Світлана Бабійчук // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – N 30. – С. 1, 3.

 2. Губатенко, В. Виступ агітбригади / Віта Губатенко // Соціальний педагог. – 2010. – N 1. – С. 60-64

 3. Ляка Н.А. Кожен і всі разом проти СНІДу / Н.А. Ляка // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – N 6. – С. 38-39.

 4. Опрацювання життєвих ситуацій – метод профілактики ВІЛ-інфекції серед підлітків // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 32. – С. 3-7.

 5. Організація роботи тренінгового кабінету основ здоров’я у школі: Спецвипуск // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 18

 6. Профілактика ВІЛ/СНІДу: шкільна практика // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 31. – Вкладка. – С. 1-24.

 7. Снігур Н.І. Іще раз про СНІД: тренінг / Н.І. Снігур // Виховна робота в школі. – 2011. – N 10. – С. 44-46.

 8. Відверто про ВІЛ/СНІД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zdrav.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2011-06-22-09-48-38&catid=48:articles&Itemid=62. – Назва з екрана.

 9. СНІД — Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/СНІД. – Назва з екрана.

 10. Що ми повинні знати про ВІЛ-інфекцію/СНІД! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dssz.gov.ua/index.php/uk/golovna/332-actualno/429-2009-01-14-15-22-53. – Назва з екрана.ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РухУ

 1. Гошко О.А. Тиждень правил дорожнього руху / О.А. Гошко // Позакласний час. – 2010. – N 3. – С. 149-152.

 2. Карпова Ю. Дорослі за дітей в тривозі – пригод не буде на дорозі!: Виступ агітбригади юних інспекторів дорожнього руху / Ю. Карпова, І. Цвєткова, Л. Перетятько // Шкільний світ. – 2010. – N 39. – С. 19-22.

 3. Шевченко Т. Стем: КВК юних інспекторів дорожнього руху / Т. Шевченко // Шкільний світ. – 2010. – N 38. – С. 18.

 4. Як діяти під час повеней (паводків, катастрофічних затоплень) // Шкільний світ. – 2010. – N 12. – С. 24.ОБЖ

Документи

 1. Колосова, В. Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу / Вікторія Колосова // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N13-14. – Спецвипуск.

 2. Фурман, В. Правила безпечної поведінки. Інструкції з безпеки життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу / Валерій Фурман // Початкова освіта. – 2010. – N 29. – Вкладка.^ МОДУЛЬ 4. ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я


 1. Бережна Л.Л. Гра як один зі шляхів розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів / Л.Л. Бережна // Основи здоров’я. – 2012. – N 3. – С. 8-13.

 2. Матвієнко О.В. Психічне здоров’я та способи його збереження: семінар-практикум для вчителів / О.В. Матвієнко // Шкільному психологу. Усе для роботи (Осн.). – 2012. – N 11. – С. 28-33.

 3. Мельник Л.І. Модель роботи психолога у забезпеченні психологічного здоров’я учнів / Л.І. Мельник // Шкільному психологу. Усе для роботи (Осн.). – 2012. – N 4. – С. 2-8.

 4. Молочко Т.М. Як зберегти психічне здоров’я. Корисні поради педагогам / Т.М. Молочко // Шкільному психологу. Усе для роботи (Осн.). – 2012. – N 10. – С. 9-13.

 5. Пузанова Л. Как сохранить психическое здоровье школьника? / Л. Пузанова // Підручник для директора. – 2011. – N 11-12. – С. 50-52.

 6. Романовська Д. Формування морально-психологічного здоров’я учнівської молоді / Д. Романовська // Психолог (Шк. світ). – 2012. – N 21. – С. 12-15.

 7. Стародубець С. Збереження психічного здоров’я учнів та педагогів: матеріали психолого-педагогічного семінару для педагогів / С. Стародубець // Соціальний педагог (Шк. світ). – 2012. - N 3. - С. 30-38.

 8. Як зберегти духовне здоров'я дітей? // Дитячий садок (Шк. світ). - 2011. - N 5. - С. 11-14.

 9. Психічне здоров’я. Що таке психічне здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wayoflife.dp.ua/psyxichne-zdorovya/shho-take-psyxichne-zdorovya/. – Назва з екрана. (Анотація: Психологи вважають, що душевне здоров’я людини залежить не стільки від подій, що відбуваються в його житті (навіть найсприятливіших), скільки від його реакції на них).


Скачати 223.12 Kb.
Дата конвертації27.11.2013
Розмір223.12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи