Доповнена програма кандидатського іспиту зі спеціальності icon

Доповнена програма кандидатського іспиту зі спеціальностіСхожі
  1   2   3

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ


Кафедра загальної психології


Затверджено вченою радою факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 8 від 21 березня 2013 р.


ДОПОВНЕНА ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

19.00.01 –– загальна психологія, історія психології


РОЗДІЛ 1

ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА


Тема 1

Загальна характеристика психологічного пізнання

Наукове психологічне пізнання: його специфіка, рівні


Теорія в психологічній науці. Суть психологічного пізнання, його структура і напрямки. Психологічне самопізнання. Соціальне досвідне та індивідуальне у психологічному пізнанні. Етичні, істо­ричні, технічні обмеження сучасного психологічного пізнання (Аристотель, Платон, Г. Гегель, З. Фройд, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн, В. Спіркін та ін.).

Особистісний, природний, національний та загальнолюдський підходи до психологічного пізнання.

Психологія та інші науки. Місце психології в системі класифі­кації наук (В. Кедров, Й. Йорданов, Е. Гражданніков, А. Маковский, В. Келле, Ж. Піаже та ін.).


Список літератури


1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб., 2001.

2. Гальперин П. Я. Введение в психологию: Учеб. пособ. – М., 2000.

3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 1996.

4. Гражданников В. Д. Метод построения системной классификации науки. –Новосибирск,1987.

5. Йорданов Й. Наука как логическая и общественная система. – Киев, 1979.

6. Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системи. – М., 1973.

7. Копнин  П. В. Диалектика как логика и теория познания. – М., 1973.

8. Кульчицький О. Введення в філософічну антропологію. – Мюн­хен, 1973.

9. Лекторский В. А. Субъект. Объект. Познание. – М., 1988.

10. Леонтьев А Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

11. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблеми пси­хологии.– М., 1984.

12. Лурия А. Р. О естественнонаучных основах психологии // Естественнонаучнне основи психологии

/ Под. ред. А. А. Смирнова и др. – М.,1978.

13. Маковский А. Н. Взаимодействие наук. Философско-методологическая проблема. – Харьков, 1984.

14. Платонов К. К. О системе психологии. – М., 1972.

15. Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система на­ук. – М, 1966.

16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2002.

17. Роговин М С. Введение в психологию. – М., 1969.

18. Тенденции развития психологической науки / Под ред. Б. Ф. Ломова, Л. И. Анциферова. – М., 1989.

19. Фресс П. О психологии будущего // Хрестоматия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. – 2-е изд.

– М., 1987.

20. Швырев В. С. Анализ научного познания: основные направле­ння, формы, проблемы. М., 1988.


Тема 2

Історичні етапи розвитку психології


Періодизація становлення предмету психології. Різні підходи у поясненні психічного: аналітичне трактування психіки; передасоціативна традиція пояснення психіки; раціоналістичний підхід до психіки (Платон, Аристотель); етично-релігійна традиція в психології (А.Аврелій, Ф.Аквінський); психологія в епоху Відродження (Т. Кампанелла, Леонардо да Вінчі,); психологія нового часу (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Берклі, Д. Юм, Д. Гартлі, Е. Кондільяк, К. Ламетрі, К. Гельвецій, Д. Дідро, Ж - Ж. Руссо).

Закладання основ новітньої психології (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц, К. Вольф). "Спостереження" як основний метод у психології (Дж. Локк, Д. Юм, Ф. Гамільтон). Емпіризм у психології (А. Біне, В. Вундт, Г. Еббінгауз, Г. О. Кюльпе).

"Самоусвідомлення" психології за І. Кантом.

Великі відкриття в галузі природничих наук у другій половині XIX ст. та їх вплив на становлення психології як самостійної науки. Експериментальний панпсихізм Г. Фехнера. Психофізика. Психологія душі. Ф. Брентано і Т. Ліппс. Фізіологічний підхід до психології. Еволюційна психологія (Ч. Дарвін, Дж. Міл, Г. Спенсер).

Психологічні вчення в Україні у ХVІ-XVIII ст. Трактування психічного теоретиками братського руху; психологічні погляди І. Вишенського; православна схоластика. Психологія та філософія XVIII ст. (Г.Кониський, Ф. Прокопович, С. Яворський та ін.). Психологічна система Г. Сковороди. Становлення вітчизняної психології в XIX ст. (П. Юркевич, О.Потебня, К. Кавелін, Л. Грот, Г.  Челпанов).

Психологічні теорії XX ст. (психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія та ін..). Вчення І. Павлова. Рефлексологія В. Бехтерєва. Гештальтпсихологія (М.Вертгеймер); психоаналіз (З. Фройд); аналітична психологія (К.Юнг); психологія дитини і педологія (М.Блонський); психологія як наука про факти, закономірності і механізми психіки. Інтеграція окремих напрямків у психології. Необіхевіоризм (Е. Толмен, К. Халл, Б. Скіннер та ін.). Неофрейдизм (Е. Фромм, К. Хорні та ін.); когнітивна психологія (У.Найсер, Г.Келлі та ін..), гуманістична психологія (А.Маслоу, К.Роджерс).

Культурно-історачни теорія Л.Виготського, теорія провідної діяльності Л.Лєнтьєва. Розвиток психології в Україні у 20-90-х рр. XX ст. Українська психологія XX ст. у діаспорі. Сучасний стан та перспективи розвитку психології (нові теоретичні підходи та практичні технології).


Список основної літератури


1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – Киев, 1997.

2. Вертгеймер М. О. О гештальттеории // Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П. Я. Гальперина,

А. Н. Ждан. – М., 1980.

3. Кириленко Т.С. Емоційні переживання та стани особистості. Вчинково-орієнтований підхід: Монографія/

Т.С.Кириленко – К.:Вид-во КНУ-2004р.

4. Найссер У. Что такое когнитивная психология? // История зарубежной психологии. 30-60-е гг. XX века: Тексти / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М., 1986.

5. Носенко Е.Л., І.Ф. Аршава «Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості: підручник – Д.:

Вид-во ДНУ, 2010 -264с.

6. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2005.

7. Роменець В. А. Історія психології ХVII століття: епоха Просвітництва: навч. посіб.– К. : Либідь, 2006.

8. Роменець В. А. Історія психології: XIX - початок XX століття: навч. посіб. – К. : Либідь, 2007.

9. Толмэн Э. Поведение как молярний феномен // Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П. Я. Гальперина,

А. Н. Ждан. – М, 1980.

10. Уотсон Д. Б. Бихевиоризм: Хрестоматия. – М., 1980.

11. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб, 2002г.

12. Юнг К. Аналитическая психология // История зарубежной психологии. 30-60-е гг. XX века

Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. – М., 1986.

13. Ярошевский М. Г., Анциферова Л. И. Развитие и современное со­стояние зарубежной психологии. – М., 1974.

14. Ярошевский М. Г. История психологии. От античности до сере­дини XX века. – М., 1997.


Список додаткової літератури


1. Вишенський І. Твори. – К., 1986.

2. Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук. – М., 1975. – Т. 3.

3. Горський В. С. Історія української філософії. – К., 1997.

4. Декарт Р. Страсти Души // Избр. филос. произв. – М., 1989.

5. Замалеев А. Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья. Конец XIV – первая треть XVII вв.

– Киев, 1987.

6. Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1, 2.

7. История зарубежной психологии 30-60-е гг. XX века: Тексты /Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан.М.,1986.

8. Кант И. Критика чистого раз ума: Соч.: В 6 т. – М., 1964. – Т. 4.

9. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. – К., 1989.

10. Кульчицький О. Введення в філософічну антропологію – Мюнхен, 1973.

11. Нариси з історії вітчизняної психології / За ред.. Г.Костюка. – Київ, 1955-1959.

13. Павлов І. П. Умовний рефлекс // Вибр. твори. – К., 1949.

14. Панчук А. І. Іван Вишенський. – Львів, 1989.

15. Платон. Отрывки из диалогов // Соч.: В 3 т. – М., 1968-1972

16. Психологическая наука в СССР. – М., 1961– Т. 1,2.

17. Радянська психологічна наука. – К., 1958.

18. Розвиток філософської думки в Україні. – Львів, 1992.

19. Сковорода Г. Повне зібр. творів: У 2 т. – К., 1973.

20. Философская мысль в Киеве. – Киев, 1984.

21. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 31.

22. Хрестоматия по истории психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х – середина 30-х гг. XX в.) /

Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. – М., 1980.


Тема 3

Система психологічної науки як логічне відображення рівня,

тенденцій і перспектив її розвитку


Критерії диференціації психологічної науки. Інтеграція науко­вого знання як прояв процесу диференціації.

Загальна психологія як теоретична сфера психологічної науки. Класифікація сфер психологічної науки.


Список літератури


1. Бауэр Т. Психологическое развитие младенца. – М., 1985.

2. Выготский Л. С. Вопросы теории и методов психологии // Собр. соч. – М., 1982.– Т. 1.

3. Дубров А. П., Пушкин В. Н. Парапсихология и современное естествознание. – М., 1989.

4. Кедров Б.М. О метологических вопросах в психологии // Психолог. журн. – 1982. – № 6. –Т. 3.

5. Конечний Г., Боухал М. Психология в медицине. – Прага, 1983.

6. Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологические и теретические проблемы. –

Киев, 1990.

7. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний роз­виток особистості. – К., 1989.

8. Лебедянский М. С., Мясищев В. Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.

9. Основи психології: Підручник / За заг. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Вид. 0, стереотип. – К., Либідь, 2008.

10. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. –

6 вид., стереотип. – К.: Либідь, 2007.

РОЗДІЛ 2

^ МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЇ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ

І МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Тема 1

Методологія психології


Методологія психології та її роль у психологічному досліджен­ні, визначенні її предмета. Системний підхід у психології. Проблема психологічної діяльності та її ієрархічні структури. Основні системи зв'язків, що визначають специфіку психіки людини.

Об'єкт і предмет психології.

Людина як об'єкт пізнання. Основні джерела знань про психіку людини: суспільна практика, художньо-естетичний досвід, наукове пізнання. Динамічність об'єктів пізнання. Самосвідомість як об'єкт психологічного пізнання. Активна, діяльна і творча сторони об'єкта психологічного пізнання.

Предмет психологічного пізнання як деяка цілісність, виділена із світу об'єктів людської діяльності та пізнання. Ідеальні та матері­альні об'єкти психологічного пізнання. Рівні психологічного пізнання. Індивідуальність і особистість як предмет психологічного пізнання. Діяльність і творчість як предмет психологічного пізнан­ня (О. Р. Лурія та ін.).

Психологія як наука про виникнення, розвиток і функціонуван­ня психіки суб'єкта. Історична зумовленість предмета психології соціальними та предметно-логічними факторами.

Різні підходи у визначенні предмету психології: аналітичний, синтетичний; психіка, душа та дух; антропологічний підхід до психіки (К. Леві - Строс, М. Мід); культурологічний підхід до психіки (Е.  Тайлор, Л. С. Виготський); еволюційний підхід до психіки (Ч. Дарвін, Ф. Клікс); теософічне тлумачення психіки; психіка і ноосфера (В. І. Вернадський, П. Т. де Шарден); фізіологічний підхід до психіки (І.  Павлов, В. М. Бехтерєв).

Психічні процеси, стани, властивості людини як предмет психо­логії. Структура психологічних знань. Подія і науковий факт у пси­хології. Психіка і психічні прояви. Психіка та її зв'язок з поведінкою і діяльністю людини. Процесуальний і змістовий аспекти (прояви) психіки; відображення, регулятивна сторона психіки. Структура психічної діяльності людини: пізнавальні, емоційні та вольові її компоненти.


Список літератури


1. Абульханова – Славская К. А. О субъекте психической деятельности. – М., 1973.

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001.

3. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. – М., 1984.

4. Бехтерев В. М. Объективная психология. – М., 1981.

5. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1991.

6. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. – М., 1965.

7. Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. – М., 1982.

8. Гальперин П. Я. Введение в психологию – М., 1974.

9. Дарвін Ч. Походження видів. – К.; Харків, 1949.

10. Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. – Л., 1971.

11. Леви - Строс К. Структурная антропология. – М., 1983.

12. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1977.

13. Леонтьев А. Н. Современная психология: Сб. – М., 1983.

14. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемі психологии. – М., 1984.

15. Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.

16. Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка. – К., 1998.

17. Павлов І. П. Умовний рефлекс // Вибрані твори. – К., 1949.

18. Попов С. Сознание и социальная среда. – М., 1979.

19. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – М., 1957.

20.Татенко В.О. Сучасна психологія:теоретико-методологічні проблеми. К., 2009р.

20. Тейяр де Шерден П. Феномен человека. – М., 1987.

21. Тейлор Э. Б. Первобытная культура. – М, 1989.


Тема 2

Завдання і принципи психології


Самостійність і відносна відособленість завдань психології як науки. Зовнішня, внутрішня і ситуативна детермінованість психо­логії. Внутрішня логіка психології як самостійної сфери наукового пізнання.

Система завдань психології

Основні завдання:

 1. розкриття закономірностей виникнення і розвитку психіки, психічної діяльності;

 2. визначення значення психіки у життєдіяльності людини;

 3. визначення шляхів, способів, засобів пізнання психіки та
  впливу на неї;

Галузеві завдання психологічної науки:

 1. гуманізація суспільного життя, праці, управління;

 2. аналіз функцій людини в системах людина-машина;

 3. дослідження процесів прийняття рішень;

 4. дослідження працездатності та групової діяльності, професій­ної підготовленості,

надійності;

5) дослідження "спілкування" людини і машини, інженерно-
психологічне проектування;

 1. вивчення впливу специфічної діяльності на психіку людини;

 2. вивчення соціально-психологічних явищ у навчальному, тво­рчому, трудовому,

спортивному, військовому та ін. колективах.

Практичні завдання психології:

1) удосконалення стосунків у структурі підприємств, установ, організацій;

 1. забезпечення психологічними засобами підготовки, розстано­вки і адаптації кадрів;

 2. забезпечення ефективності сумісної діяльності людей;

 3. психологічне забезпечення навчального та виховного процесів;

5) психологічне забезпечення лікування хворих, проведення
профілактики захворювань;

 1. психологічне забезпечення законотворчої та правоохоронної діяльності;

 2. забезпечення розвитку позитивних сторін і збалансування не­гативних сторін у сфері

суспільного та державного управління.

Психологічна служба та її види:

 • психологічна експертиза;

 • психологічна консультація;

 • психологічна корекція;

 • психологічні радники.

Дидактична роль психології.

Принципи психології, їх роль і місце в системі психологічних знань.

Загальні принципи психології: детермінізм, відображення, єд­ність психіки і діяльності,

принцип розвитку, системно-структур­ний принцип, історизм.

^ Пояснюючі (галузеві) принципи психології: зв'язок психіки і моз­ку; єдність особистості;

єдність пізнання і діяльності, інтериоризації та екстериоризації, комплексність (за

Б. Ф. Ломовим); принцип активності та ін.

^ Проблема пояснення в психології. Типи пояснення, переходи від опису до пояснення.

Основні типи пояснення в психології за Ж. Піаже:

 1. звернення до біологічного та фізіологічного;

 2. звернення до соціального;

 3. логіко-математичні моделі.

Власне психологічне пояснення:

 1. пояснення через діяльність та її організацію (В. П. Зінченко та ін.);

 2. пояснення через спілкування (Л. С. Виготський, О. Р. Лурія та ін.);

 3. пояснення через особистість, через суб'єкт діяльності.

Редукціоністські тенденції у поясненні психічного.


Список літератури


1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968.

2. Асмолов А. Г. Основные принципы психологической теории деятельности // Леонтьев А. Н. и современная

психология: Сб. – М., 1983.

3. Бондаренко  А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – Киев, 1997.

4. Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М., 1974.

5. Костюк Г. С. Принципы развития психологии // Избр. психол. тр. – М., 1988.

6. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1977.

7. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблеми пси­хологии. – М., 1984.

8. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К., 1998.

9. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній прак­тиці (методологія, методи, програми,

процедури). – К., 1998.

10. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1969.

11. Платонов К. К. Методологические проблемы медицинской пси­хологии.– М., 1977.

12. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. – М., 1987.

13. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – М., 1957.

14. Рубинштейн С. Л. Пути и принципи развития психологии. – М., 1959.

15. Ткаченко О. М. Принципи і категорії психології. – К., 1979.


Тема 3

Базові категорії та основні поняття психології


Система категорій у психології. Застосування філософських ка­тегорій у психології (явище і суть, внутрішнє і зовнішнє, необхід­ність і випадковість, частина і ціле, зміст і форма; матерія, рух, простір; одиночне, особливе, загальне та ін.).

Гносеологічні категорії в психології (система, функція, структура, модель, вірогідність, інформація, відображення, образ, ідеальне та ін.)

Психологічні категорії: діяльність, поведінка, свідомість та са­мосвідомість, особистість, установка, гештальт, "стимул-реакція", несвідоме, підсвідоме, психосоціальна мотивація, психосоціальнии образ, колективне, індивідуальне та ін.

Поняття в психології як засіб конкретизації категорій: дія, опе­рація, мотив, ціль, вчинок, регресія, агресивність, аналізатор, асоціація, відношення, воля, відчуття, емоція, егоцентризм, екстраверсія, інтроверсія, задатки, здібності, інтелект, конфлікт та ін. Взаємозв'язок категорії у психології.

Список літератури


1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М, 1977.

2. Анциферова Л. И. Методологические принципи и проблеми психологии // Психолог. журн. – 1988. – №2. –

Т. 3.

3. Давыдов В. В. Учение А. Н. Леонтьева о взаимосвязи деятельности и психического отражения //

Леонтьев А. Н. и современная психология: Сб. – М„ 1983.

4. Дубровский Д. И. Проблема идеального. – М., 1983.

5. Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М., 1976.

6. Ильенков Е. В. Диалектическая логика: очерк истории и теории. – М, 1984.

7. Категории материалистической диалектики в психологии / Под ред. Л. И. Анциферовой. –М., 1988.

8. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1977.

9. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М, 1984.

10. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. – М., 1987.

11. Семенюк Е. П. Общенаучные категории и подходы к подсознанию: философский анализ. – Львов, 1978.


Тема 4

Закони в психології


Проблема закону в психології та психологічних закономірностей.

Психологічні теорії та психологічні закони. Психологічні закони як відношення. Сутність, порядок, однорідність, необхідність. Об’єктивність і суб'єктивність у визначенні психологічних законів. “Класифікаторський” підхід до психології як науки, неспроможність визначити закони психіки, психічних явищ, станів, процесів.

Динамічність, неоднозначність та багатопрофільність психоло­гічних закономірностей. Багатомірність та багаторівневість психічних закономірностей.

Психологічні закони як тенденції (за Б.Ф.Ломовим). Закони, що розкривають динаміку психічних процесів у часі. Закони, що характеризують структуру психічних явищ. Закони, що розкривають залежність ефективності поведінки чи діяльності від рівня психіч­ної регуляції та значення того чи іншого вимірювання.

Закони психічного розвитку людини. Закономірності співвідно­шень між різними рівнями

організації психічних процесів і власти­востей.

Закон Вебера-Фехнера, “закон асоціації”, “біогенетичний закон”.


^ Тема 5

Мозок і психіка


Загальна характеристика зв'язку психіки і мозку. Психічне як системна якість діяльності мозку. Психічне як найвищий рівень організації життєвих явищ.

Загальна будова центральної нервової системи. Експериментальні дослідження властивостей нервової системи. Зв'язок будови нервової системи і психіки.

Психіка та інформація. Ізоморфізм в передачі інформації. Нервовий сигнал як різновид коду. Сигнали – образи.

Вчення про вищу нервову діяльність (І. М. Сєченов, І. П. Павлов). Безумовні та умовні рефлекси. Психіка і рефлекси. Перша та друга сигнальні системи.

Мозок як саморегулююча система. Прямі та зворотні зв'язки. Випереджаюче відображення. Теорія функціональних систем (П. К. Анохін та ін.) Концептуальна рефлекторна дуга (І. М. Соколов). Психофізіологічне регулювання рухів (М. А. Бернштейн).

Основні функціональні блоки мозку (О. Р. Лурія). Підкорка, потиличні, лобові, скроневі, тім'яні відділи мозку, ретикулярна формація, їх роль у процесах і станах.

Проблема локалізації психічних явищ. Теорії локалізації психіч­них функцій. Концепції антилокалізаціонізму.

Асиметрія півкуль головного мозку та специфіка психічних процесів.


Список літератури


1. Адам Д. Восприятие. Сознание. Память. Размышления биолога. – М., 1983.

2. Андреева Н. Г., Обухов Д.К. Эволюционная морфология нервной системи позвоночных. – СПб, 1991.

3. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. – М., 1971.

4. Берштейн Н. А. Очерки физиологии движений и физиологии ак­тивности. – М., 1966.

5. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. Методика и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. – М., 1991.

6. Буреш Я., Лейзерсон А., Хофстертер Л. Мозг, разум и поведение. – М., 1988.

7. Лурия А. Р. Основи нейропсихологии. – М., 1973.

8. А. Р. Лурия и современная психология. – М., 1982.

9. Небылицин В. Д. Избранные психологические труды. – М., 1990.

10. Павлов И. П. Полн. собр. тр. – М.; Л., 1949. – Т. 1-4.

11. Прибрам К. Язык мозга. – М., 1975.

12. Хомская Е. Д. Мозг и активация. – М., 1972.

13. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функция мозга. – М., 1985.

14. Шапошникова В. И. Биоритмы – часы здоровья. – М., 1991.

15. Ярошевский М. Г. Сеченов и мировая психологическая мысль. – М., 1981.


Тема 6

Методи психології


Взаємозв'язок психологічної теорії та методу. Методологія і методика психологічного пізнання. Рівні пізнання в психології. Абсолютність і відносність психологічного пізнання.

Види методів пізнання в психології. Класифікація методів пси­хологічного дослідження (Б. Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштейн та ін.). Філософські методи пізнання в психології. Загальні методи пізнання в психології:

Системний, кібернетичний, моделювання, статистичний, логічний, теоретичний, соціологічний (анкетування, опитування, соціометрія, математичний) методи.

Конкретно-наукові (власне психологічні) методи: біографічний, генетичний, анамнез; метод незалежних характеристик; вивчення продуктів діяльності, бесіди, спостереження; природний експеримент; констатуючий і формуючий експерименти; метод експертних оцінок.

Методи психологічної діагностики: вербальні і невербальні, проективні методи. Таблиці Шульте, тести Бурдона, метод Косса, “куб Лінка” та ін.

Тести особистості: Г. Айзенка, ММРІ, Р. Кеттела та ін. Психодіагностичний тест В. М. Мельнікова і Л. Т. Ямпольского, тест А. Лічко, тест тематичної аперцепції (ТАТ), фрустраційний тест Розенцвейга, піктограма, тест Роршаха та ін.

Індуктивна методика Р. Карнапа і Є. Тітченера. Психоаналітичні методи. Біхевіористичні методи. Методи гуманістичної психології. Рефлексивні методи.

Взаємозв'язок і взаємодоповнюваність методів у психологічних дослідженнях.


Список літератури


1. Ананьев  Б. Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб., 2001.

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – 7-е изд. – СПб., 2007.

3. Андреева И. Д. Методологические основы познания социальных явлений. – М., 1977.

4. Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – Киев, 1979.

5. Братко А. А. Моделирование психики. – М., 1968.

6. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. – К., 1979.

7. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностические методы иселедования интеллекта. – К., 1985.

8. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М., 1982.

9. Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике.

– М., 1983.

10. Лазурский А.Ф. Об естественном зкеперименте // Хрестоматия по возрастной и педагогической исихологии (1918-

1945). – М., 1980.

11. Мельников В.М., Ямпольский М.Т. Введение в экепериментальную психологию личности. – М., 1985.

12. Методология инженерной психологии, психология труда и управлення / Под. ред. Б. Ф. Ломова,

В. Ф. Венда. – М., 1981.

13. Нечаев А.П. Экспериментально-психологическое исследование детей дошкольного возраста // Хрестоматия

по возрастной и педагогической психологии (1918-1945). – М., 1980.

14. Пирьов Г.Д. Экспериментальная психология. – София, 1968.

15. Психологическая диагностика. Проблеми и иселедования / Под. ред К.М.Гуревича. – М., 1981.

16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2002.

17. Рубинштейн С.Л. Пути и принципы развития психологии. – М., 1959.

18. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М., 1980.

19. Саймон Б. Английская школа и интеллектуальные тесты. – М., 1958.

20. Теплов Б.М. Об обьективном методе в психологии. – М., 1952.

21. Стивенс С.С. Экспериментальная психология. – М., 1963.


РОЗДІЛ З

^ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХІКИ


Тема 1

Проблема розвитку психіки, її методологічне та теоретичне значення


Відображення в живій та неживій природі. Неорганічне, органічне і соціальне відображення. Умовність виділення форм відображення.

Психіка як результат еволюції. Допсихічне, передпсихічне і психічне відображення. Психічне відображення та його особливості (сигнальний характер, здатність сприймати і реагувати на впливи, що не мають прямого біологічного значення). Роль змін умов існування у виникненні найпростіших форм психічного відображення в пристосуванні організмів. Подразливість, тропізми, такси­си найпростіших живих організмів, їх орієнтація у середовищі. Розвиток специфічних органів відображення. Органи відчуття.

Розвиток психіки у тварин. Практична діяльність і рухова акти­вність як фактори, що визначають рівень розвитку психіки і поведінки тварин. Гіпотеза О. М. Леонтьева про стадії та рівні психічного відображення у тварин, її уточнення та подальша розробка К. Е. Фабрі (стадія елементарної сенсорної психіки та її рівні; стадія перцептивної психіки та її рівні).

Форми поведінки тварин. Характеристика інстинкту та його види. Етологічна концепція інстинктів. Індивідуально набуті форми поведінки. Класичний та оперантний умовні рефлекси. Інтелектуальна поведінка тварин та її дослідження. Основні характеристики інтелектуальної поведінки. Загальні закономірності еволюції психіки тварин.


^ Тема 2

Передісторія та історія психіки людини.

Теологічний підхід до вивчення психіки людини


Еволюційний підхід для пояснення психіки людини (дарвінізм). Космопланетарний підхід до пояснення психіки людини (В. І. Вернадський) психіка людини та теорія ноосфери (П. Т. де Шарден). Екологічний підхід для пояснення психіки людини. Культурологічне трактування психіки людини.

Передумови розвитку психіки людини: спільна продуктивна ді­яльність, розподіл праці та активізація спілкування; розвиток мови і мовлення та узагальненого відображення світу. Зміна психіки і поведінки людей під впливом умов життя (скотарство, землеробство, промисловість, наука, культура).

Розвиток внутрішньої розумової діяльності, теоретичного мис­лення, абстрактних понять, соціальних мотивів і способів регуляції поведінки. Основні характеристики людської діяльності: її свідо­мий, цілеспрямований, творчий, продуктивний характер.

Розвиток індивідуальної психіки людини в процесі її спілкуван­ня і сумісної діяльності з іншими людьми. Процес присвоєння ін­дивідом суспільно-історичного досвіду. Нерівномірність, супереч­ливість та обмеженість розвитку свідомості людей.


Список літератури до тем 1, 2


1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984.

2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб., 2001. – 272 с.

3. Артемова О.Ю. Личность и социальные формы в раннепервобытной общине. – М., 1987.

4. Биологическое и социальное развитие человека / Под ред. Б.Ф.Ломов. – М., 1977.

5. Вернадский В.И Биосфера и ноосфера – М., 1989.

6. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М. 1988.

7. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. – М., 1980.

8. Гельмгольц Г. История человечества. – СПб, 1902.

9. Гозе-Раппорт М.Г., Поспелов Д.А. От амебы до робота: Модели поведения. – М., 1987.

10. Дембовский Д.Я. Психология обезьян. – М. 1963.

11. Детьер В., Стеллар Е. Поведение животных. – Л., 1967.

12. Дьюсберн Д. Поведение животных. – М., 1981.

13. Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космополитарный феномен человека. – Новосибирск, 1991.

14. Костюк Г.С. Принцип развития психологии // Методологическая и теоретическая проблемы психологии /

Под ред. Е. В.  Шороховой. – М., 1969.

15. Кравченко С.М., Костицький М.В. Екологічна етика і психо­логія людини. – Львів, 1992.

16. Кульчицький О. Введення в філософічну антропологію. – Мюнхен, 1973.

17. Ладыгина-Котс Н.Н. Конструктивная и орудийная деятельность обезьян (шимпанзе) – М, 1959.

18. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – 3-е изд. – М., 1973.

19. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процесов. – М: МГУ, 1974.

20. Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. – М.: МГУ, 1975.

21. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. – М.: Мысль, 1979.

22. Северцев А.Н. Эволюция и психика. – М., 1945. – Т. 3.

23. Спиркин А.Т. Сознание и самосознание. – М. 1972.

24. Тих Н.И. Предыстория общества. – Л., 1972.

25. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. – 3-е изд. – М., 2001.

26. Фоули Р. Еще один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека. – М., 1980.

27. Хайнд Р. Поведение животных. – М.: Мир, 1975.

28. Чуприкова Н.И. Психика и сознание как функции мозга. – М., 1985.

29. Шорохова Е.В. Проблеми сознания философии и естествознания. – М., 1961.


Сторінка1/3
Дата конвертації28.11.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи