А. В. Давідовіч І інш., складанне, 2002 icon

А. В. Давідовіч І інш., складанне, 2002Схожі
1   2   3   4   5

ЛітаратураБеларусы. Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё / В.К. Бандарчык і інш. - Мн.: Бел. навука, 2001. – С. 12 – 36.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / Рэдкал.: М. Касцюк і інш. – Мн.: “Экаперспектыва”, 2000.

Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь. Полацкі і Новагародскі перыяды. - Мн.: Мастацкая літаратура, 1990.

Загорульский Э.М. Древняя история Белоруссии: Очерки этнической истории и материальной культуры (до ІХ в.). – Мн.: БГУ, 1977.

История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. / Гл. редкол.: З.В. Удальцова (пред.) и др. Т.1. Древняя Европа. - М.: Наука, 1988.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч.1. / М.П. Касцюк і інш. – Мн.: Беларусь, 1994.

Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция. - Мн.: Беларусь, 1991.

Свяжынскі У. Балты і балцкія гаворкі ў старажытнай Беларусі // Кантакты і дыялогі. – 1999. - № 2/3.

Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. - М.: Наука, 1982.

Шадыра В.І. Балты // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1. – Мн.: БелЭн, 1993. – С. 284.


Тэма 4. Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна «Белая Русь». Утварэнне беларускай народнасці

План1. Вытокі беларускага этнасу. Тэорыі паходжання беларусаў.

2. Паходжанне і ўсталяванне назвы “Белая Русь”.

3. Фарміраванне беларускай народнасці.

ЛітаратураБеларусы. Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё / В.К. Бандарчык і інш. - Мн.: Бел. навука, 2001. – С. 36 – 99.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 6 – 75.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / Рэдкал.: М.Касцюк і інш. – Мн.: “Экаперспектыва”, 2000.

Гринблат М.Я. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории. – Мн.: Навука і тэхніка, 1968.

Імя тваё Белая Русь: Зб. арт. / Уклад. Г.Сагановіч. – Мн.: Полымя, 1991.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч.1. / М.П.Касцюк і інш. – Мн.: Беларусь, 1994.

Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция.-Мн.:Беларусь,1991.

Рогалев А.Ф. Белая Русь и белорусы (В поисках истоков). – Гомель: Бел. агенство научно-технич. и деловой информации, 1994.

Церашковіч П.У., Чаквін І.У. Беларусы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Т.1. – Мн.: БелЭн, 1993. – С.464 – 481.

Шумейка М. Русь вольная – Белая Русь // Беларуская мінуўшчына. – 1993. - № 2.

Этнаграфія беларусаў: Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя / Бандарчык В.К., Чаквін І.У., Углік І.Г. – Мн.: Навука і тэхніка, 1985.

Юхо Я.А. Фармаванне тэрыторыі беларусаў // Спадчына. – 1991. - № 6.


Тэма 5. беларуская дзяржаўнасць у раннім сярэднявеччы (ix – першая палова xiii стст.)

План1. Зараджэнне дзяржаўнасці ў усходніх славян. Фарміраванне Русі.

2. Полацкае і Турава-Пінскае княствы – першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях.

3. Грамадскія адносіны і гаспадарка на Беларусі ў IX – першай палове XIII стст.

ЛітаратураАрлоў У.А. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мн.: Полымя, 2000.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / Рэдкал.: М. Касцюк і інш. – Мн.: “Экаперспектыва”, 2000.

Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь. Полацкі і Новагародскі перыяд. - Мн.: Мастацкая літаратура, 1990.

Загарульскі Э.М. Заходняя Русь: ІХ-ХIII стст. Мн.: Універсітэцкае, 1998.

История России. В 3 т. Кн.1: С древнейших времен до конца XVII в. / Отв. ред. Сахаров А.Н., Новосельцев А.П. – М: АСТ, 1998.

Лабынцаў Ю.А. Старая казка Палесся (Турава-Пінская зямля). – Мн.: Полымя, 1993.

Лысенко П.Ф. Туровская земля IXXIII вв. – Мн.: Бел. навука, 1999.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч.1. / М.П. Касцюк і інш. – Мн.: Беларусь, 1994.

Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. – М.: Наука, 1982.

Піліпенка М.Ф. Фарміраванне Русі // Зб.: Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 30 – 43.

Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв.- М.: Наука, 1982.

Штыхаў Г. Вытокі беларускай дзяржаўнасці // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. - № 1.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый. Пад агул. рэд. В.І.Галубовіча. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Універсітэцкае. 1992.


Тэма 6. Язычніцтва на Беларусі. Увядзенне хрысціянства і яго ўплыў на развіццё культуры Беларускіх зямель

План1. Язычніцтва на Беларусі. Беларуская міфалогія.

2. Прыняцце і распаўсюджванне хрысціянства на тэрыторыі Беларусі.

3. Наступствы далучэння да хрысціянства і яго ўплыў на культуру беларускіх зямель.

ЛітаратураАрлоў У. Пад уладай Перуна і Сварога // Крыніца. - № 11, 12.

Беларуская міфалогія: Дапам. / Уклад. У.А.Васілевіч. – Мн.: Універсітэцкае, 2001.

Богданович А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. - Мн.: Беларусь, 1995.

Ляўкоў Э.А. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. – Мн.: Навука і тэхніка, 1992.

Міцкевіч А.М., Надольскі Р.В., Ярмоленка М.В. Кароткі курс гісторыі рэлігіі і царквы ў Беларусі: Вучэб. дап. – Мн.: БДПУ, 1995.

Ненадавец А.М. Каму пакланяліся продкі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1996.

Оргиш В.П. Древняя Русь. Образование Киевского государства и введение христианства. – Мн.: Наука и техника, 1988.

Пилиста Г.М. Введение христианства на Руси: предпосылки, обстоятельства, последствия. - Мн.: Беларусь, 1988.

Салавей Л. Пантэон багоў у міфалогіі беларусаў // Спадчына. – 1992. - № 3.

Тарасаў С.В. Прылучэнне да хрысціянства // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. - № 1.

Хоціна А. Язычніцкія ўяўленні беларусаў // Полымя. – 1998. - № 4.

Христианство в Беларуси: история и современность / Т.П.Короткая, А.И.Осипов, В.А.Теплова. – Мн.: Обществ. объед. «Молодежное научное общество», 2000.


Тэма 7. Развіццё пісьменнасці, літаратуры і мастацтва на беларускіх землях у ІХ- першай палове ХІІІ стст.


План


1. З’яўленне пісьменнасці. Літаратура. Культурна-асветніцкая дзейнасць Е. Полацкай, К.Тураўскага, К.Смаляціча.

2. Дойлідства на беларускіх землях.

3. Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.


Літаратура


Арлоў У. Еўфрасіння Полацкая. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1992.

Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. – Мн.: Маст. літ., 1992.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / Рэдкал.: М. Касцюк і інш. – Мн.: “Экаперспектыва”, 2000.

Гісторыя беларускага мастацтва. У 6 т. Т.1. / Рэдкал.: С.В.Марцэлеў і інш. - Мн.: Навука і тэхніка, 1988.

Лыч Л.М., Навіцкі У.І. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Мельнікаў А. Тураўскі златавуст // Спадчына. – 1990. - № 2.

Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыкл. даведнік. - Мн.: БелЭн, 1995.

Селицкий А.А. Живопись Полоцкой земли ХІ-ХІІ вв. – Мн.: Навука і тэхніка, 1992.

Старажытная беларуская літаратура: Зб. / Уклад.: Л.С. Курбека, У.А. Марук. - Мн.: Юнацтва, 1990.

Трусов О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии ХІ-ХVІІ вв.: Архитектурно-археологический анализ. – Мн.: Наука и техника, 1988.

Урбановіч У. Старажытнае пісьменства і кнігадрукаванне // Беларускі гістарычны часопіс. – 1992. - № 2.

Чантурия В.А. Архитектурные памятники Белоруссии. - Мн.: Полымя, 1982.


Тэма 8. Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і Ўваходжанне Беларускіх зямель у яго склад. Крэўская унія 1385 г.


План


1. Прычыны ўтварэння і пачатак дзейнасці Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага.

2. Паняцце летапіснай Літвы.

3. Знешняя палітыка ВКЛ і пашырэнне тэрыторыі княства.

4. Крэўская унія.


Літаратура


Ермаловіч М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мн.: Беллітфонд, 2000.

Ермаловіч М.І. Па слядах аднаго міфа. - Мн.: Навука і тэхніка, 1991

Заляцук Я. Літва – наша самая даўгавечная назва // Наша слова. – 1991. – 28 жніўня.

Казлоў Л.Р., Цітоў А.К. Беларусь на сямі рубяжах (ХІ - пачатак ХХ стст.) - Мн.: Беларусь, 1993.

Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. – Жэшув: Б.и., 2000.

Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: падзеі і асобы. – Мн.: Полымя, 1993.

Саверчанка І. Вялікае княства Літоўскае: утварэнне дзяржавы // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. - № 2.

Урбан П. Да пытання этнічнай прыналежнасці старажытных літвінаў. - Мн.: ВЦ “Бацькаўшчына”; МП “Бяседзь”, 1994.

Чаропка В.К. Уладары Вялікага княства. - Мн.: Полымя, 1993.

Ширяев Е.Е. Русь Белая, Русь Чёрная и Литва в картах. – Мн.: Навука і тэхніка, 1991.

Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Універсітэцкае, 1992.

Грыцкевіч А.П. Вялікае княства Літоўскае. Гістарычны нарыс // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Т.2. – Мн.: БелЭн, 1994. – С.387 – 393.


Тэма 9. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага, рускага і Жамойцкага ў ХІІІ-ХVІІІ стст.


План


1. Дзяржаўны і сацыяльны лад Вялікага княства Літоўскага. Статуты ВКЛ і іх значэнне.

2. Беларускія землі ў грамадска-палітычным жыцці ВКЛ.

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе ВКЛ. Эканамічная рэформа 1557 г. Беларускі феадальны горад.


Літаратура


Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да 1996 г.: У 3 т. Т.1. / Рэд. кал.: Мялешка В.І. і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1997.

Голубеў В.Ф. Вялікае княства Літоўскае. Сельская гаспадарка і становішча сялян // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Т.2. – Мн.: БелЭн, 1994. – С.404 – 406.

Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI – XVIII вв.: Социально-экономические исследования городов. – Мн.: Наука и техника, 1975.

Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн.: БелЭн, 1994. – С. 66 – 86, 104 – 126.

Ермаловіч М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мн.: Беллітфонд, 2000.

Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (ХV-ХVІ вв.). - Мн.: Навука і тэхніка, 1993.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: тэксты, даведкі, каментарыі. – Мн.: БСЭ, 1985.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый. Пад агул. рэд. В.І.Галубовіча. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996.

Юхо І.А. Вялікае княства Літоўскае. Дзяржаўны і палітычны лад // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Т.2. – Мн.: БелЭн, 1994. – С.401 – 404.

Юхо І.Я. Крыніцы беларуска-літоўскага права. - Мн.: Беларусь. 1991.

Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Універсітэцкае, 1992.


Тэма 10. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў вялікім княстве літоўскім, рускім, жамойцкім і рэчы паспалітай; іх уплыў на палітычнае і культурнае жыццё беларускіх зямель


План


1. Праваслаўе і каталіцызм на беларускіх землях ВКЛ. Дзейнасць манаскіх ардэноў.

2. Рэфармацыя і распаўсюджванне пратэстантызма на Беларусі. Мікалай Радзівіл Чорны.

3. Берасцейская царкоўная унія (1596): прычыны, сутнасць, наступствы. Уніяцтва і яго роля ў нацыянальным жыцці беларусаў.


Літаратура


Блинова Т.Б. Иезуиты в Белоруссии. – Мн.: Беларусь, 1990.

Ермаловіч М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мн.: Беллітфонд, 2000.

Касяк І. З гісторыі праваслаўнай царквы беларускага народу // Спадчына. – 1998. - № 2.

Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление / К.К.Койта, Е.С.Прокошина, Т.П.Короткая и др. – Мн.: Наука и техника, 1987.

Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни. – Мн.: Изд-во Бел. экзархата, 2000.

Міцкевіч А.М., Надольскі Р.В., Ярмоленка М.В. Кароткі курс гісторыі рэлігіі і царквы ў Беларусі: Вучэб. дап. – Мн.: БДПУ, 1995.

Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура: Філасофска-гістарычны аналіз. – Мн.: Бел.навука, 1998.

Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии. – Мн.: Наука и техника, 1970.

Религия и церковь: Краткий научно - попул. очерк / А.А.Коваленя, И.Б.Канапацкий, А.Ф.Великий, В.Ф.Косович. – Мн.: АРТИ-ФЕКС, 1998.

Уния в документах / Сост. В.А.Теплова, З.И.Зуева. – Мн.: Лучи Софии, 1997.

Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. – Мн.: БелСЭ. 1990.

Христианство в Беларуси: история и современность / Т.П.Короткая, А.И.Осипов, В.А.Теплова. – Мн.: Обществ. объед. «Молодежное научное общество», 2000.

Цярохін С. Многія прыйдуць пад імем маім: Езуіты на Беларусі. – Мн.: Полымя, 1995.


Тэма 11. Мастацтва Беларусі ў складзе Вялікага княства літоўскага, рускага і Жамойцкага (ХІІІ-ХVІ стст.)


План


1. Развіццё архітэктуры на беларускіх землях. Выяўленчае мастацтва.

2. Скульптура і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Музыка і тэатр.

3. Уклад беларускай культуры ў скарбніцу агульнаеўрапейскай культуры.


Літаратура


Барока ў беларускай культуры і мастацтве: Зб. / Навук. рэд. В.Д. Шматаў. – Мн.: Беларуская навука, 1998.

Габрусь Т.В., Галенчанка Г.Я., Лявонава А.К., Саверчанка І.В.Вялікае княства Літоўскае. Культура і асвета // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Т.2. – Мн.: БелЭн, 1994. – С.406 – 412.

Гісторыя беларускага мастацтва. У 6 т. Т.2. / Рэдкал.: С.В.Марцэлеў і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1988.

Дадзіёмава В.У. Гісторыя музычнай культуры Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст. – Мн.: Бел. гуманіт. адук. – культ. цэнтр, 1994.

Іканапіс Беларусі ХV-ХVІІІ стст: Альбом / Аўтар тэксту Н.Ф. Высоцкая. – Мн.: Беларусь, 1988.

Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1994.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Лявонава А.К. Старажытнабеларуская скульптура. – Мн.: Навука і тэхніка, 1991.

Няфёд У.І. Гісторыя беларускага тэатра. – Мн.: Вышэйшая школа, 1982.

Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння / АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Рэд. С.В. Марцэлеў. - Мн.: Навука і тэхніка, 1994.

Скарына і яго эпоха / В.А. Чамярыцкі і інш.- Мн.: Навука і тэхніка, 1988.

Страчаная спадчына / Т.В. Габрусь і інш. – Мн.: Полымя, 1998.

Ткачоў М.А. Замкі і людзі.- Мн.: Навука і тэхніка, 1991.


Тэма 12. Адраджэнне на беларусі. светапогляд і гуманістычная дзейнасць Ф.Скарыны,

С. буднага, В. цяпінскага, М. гусоўскага


План


1. Новая эпоха ў культурным развіцці Еўропы. Гуманізм. Распаўсюджванне ідэй Рэнесансу. Канфрантацыя з каталіцкай царквой і пачатак Рэфармацыі.

2. Адраджэнне на Беларусі. Станаўленне старабеларускай мовы і яе статус у ВКЛ. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа.

3. Ф.Скарына – першадрукар, асветнік і гуманіст.

4. Літаратура. Светапогляд і гуманістычная дзейнасць С.Буднага, В.Цяпінскага, М.Гусоўскага.


Літаратура


Баландзін К.І., Баландзіна Л.В. Фарміраванне і развіццё беларускай мовы. – Мн.: БДПА, 1996.

Бирало А.А Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII – середине XVIII веков. – Мн.: БГУ, 1971.

Вялікае княства Літоўскае. Культура і асвета // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі / Т.В. Габрусь, Г.Я.Галенчанка, А.К. Лявонава, І.В. Саверчанка. – Мн.: БелЭн, 1994. - Т.2. – С. 406 - 412.

Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. – Мн.: Маст. літ., 1992.

Гусоўскі М. Песня пра зубра. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1980.

Дварчанін І.С. Ф.Скарына як культурны дзеяч і гуманіст на беларускай ніве. – Мн.: Навука і тэхніка, 1991.

Качановский В.В. История культуры Западной Европы. – Мн.: ИП «Экаперспектыва», 1998.

Лыч Л.М., Навіцкі У.І. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Очерки истории науки и культуры Беларуси ІХ – начала ХХ вв. / П.Т. Петриков, Д.В. Карев, А.А. Гусак. – Мн.: Навука і тэхніка, 1996.

Падокшын С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага. – Мн.: 1990.

Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина ХVІ – начало ХVІІ вв.). - Мн.: Наука и техника, 1970.

Саверчанка І.В. Сымон Будны. Гуманіст і рэфарматар. - Мн.: Універсітэцкае, 1993.

Скарына і яго эпоха / В.А. Чамярыцкі і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1988.

Ф. Скарына і яго час: Энцыкл. даведнік. – Мн.: БелСЭ, 1990.

Шалькевіч В.В. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: Навучальны дапаможнік. – Мн.: 1999.


Тэма 13. Беларускія землі ў складзе рэчы паспалітай

Сторінка2/5
Дата конвертації06.12.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи