А. В. Давідовіч І інш., складанне, 2002 icon

А. В. Давідовіч І інш., складанне, 2002Схожі
1   2   3   4   5
^

Тэма 37. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР
План1. Згортванне НЭПа і ўсталяванне таталітарнага рэжыму ў СССР і на Беларусі. Пераход да карэнных сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў.

2.Ажыццяўленне індустрыялізацыі ў БССР: характар, дасягненні, выдаткі.

3. Асаблівасці правядзення калектывізацыі ў БССР.

ЛітаратураАсмалоўскі У. Індустрыялізацыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Мн.: БелЭн, 1996. – Т.3. - С. 486 - 488.

Данілаў В.П. Калектывізацыя: як гэта было // Старонкі гісторыі савецкага грамадства: факты, праблемы, людзі / Пад агул. рэд. А.Ц. Кінкулькіна. - Мн.: Народная асвета, 1990. - С. 274 - 303.

Касцюк М. Калектывізацыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мн.: БелЭн, 1997. – Т. 4. – С. 17 - 22.

Козлов В.А. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Советского государства. – М.: Политиздат, 1991.

Ляльчук В.С. Курс на індустрыялізацыю і яго ажыццяўленне // Старонкі гісторыі савецкага грамадства: факты, праблемы, людзі / Пад агул. рэд. А.Ц. Кінкулькіна. – Мн.: Народная асвета, 1990. - С. 207 - 273.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.

Сарокін А. Раскулачванне // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Мн.: БелЭн, 2001. – Т. 6. Кн. 1. – С. 109 - 110.

Сарокін А. Эксперымент: чалавек і зямля: Роздум над праблемай, звязанай з калектывізацыяй у рэспубліцы ў 30-я гады // Маладосць. – 1991. - № 7.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996.


Тэма 38. Удзел бсср у стварэнні СССР. Нацыянальна - дзяржаўнае будаўніцтва ў БССР. Павелічэнне тэрыторыі рэспублікі ў 1920-я гг.


план


1. Знешнепалітычная дзейнасць ССРБ у 1920-я гг. ССРБ – адна з заснавальніц Саюза ССР.

2. Нацыянальна- дзяржаўнае будаўніцтва ў ССРБ ва ўмовах шматукладнасці эканомікі і лібералізацыі палітычнага рэжыму (1921 – 1929 гг.).

3.”Узбуйненне” ССРБ у 1920-я гг.

ЛітаратураВішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэбн. дапаможнік. - Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 2000.

Елізарава Г., Елізараў С. Эканамічнае раяніраванне і “беларускае пытанне” ў першай палове 1920-х гг. // Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. - № 2.

Козлов В.А. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Советского государства. – М.: Политиздат, 1991.

Круталевіч В.А, Юхо І.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917-1945 гг.). - Мн.: Бел. навука, 2000. – С. 124 - 195.

Ладзько Р., Мурашка М. На скрыжаванні вялікай палітыкі: Аб вяртанні Гомельшчыны ў склад БССР // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. - № 1.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.

Снапкоўскі У. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919 – 1929 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2001. - № 3.

Хоміч С. Узбуйненне БССР // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Мн.: БелЭн, 2001. – Т.6. - Кн. 1 - С. 566 - 567.

Цітоў А. “Узбуйненне” // Спадчына. – 1991. - № 5.

Ціхаміраў А. Ад Рыгі да Генуі: Знешняя палітыка маладой Беларускай савецкай дзяржавы // Беларуская мінуўшчына. – 1997. - № 6.

Юхо Я. Фармаванне тэрыторыі беларусаў // Спадчына. – 1991. - № 6.


Тэма 39. Палітыка беларусізацыі. яе асноўныя напрамкі і вынікі


план


1. Нацыянальная палітыка Савецкай улады ў паслякастрычніцкі перыяд.

2. Беларусізацыя як частка нацыянальна-дзяржаўнай палітыкі ССРБ ў 20-я гг. Яе асноўныя напрамкі і метады ажыццяўлення.

4. Вынікі беларусізацыі.

ЛітаратураБеларусізацыя, 1920-я гады. Дакументы і матэрыялы / Пад агул. рэд. Р.П. Платонова і У.К. Коршука. – Мн.: БДУ, 2001.

Дубянецкі Э. Дасягненні і цяжкасці ў правядзенні беларусізацыі ў 20-я гады // Беларусіка. - Мн., 1993. - Кн.1. - С. 94 - 99.

Інстытут беларускай культуры / АН Беларусі, Ін-т гісторыі; М.П. Касцюк і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993.

Кароль А.С. Беларусізацыя – палітыка нацыянальнага адраджэння // Крыжовы шлях: Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі. – Мн.: “Згода”, 1993. – С. 118 - 164.

Кароль А.С. Беларусізацыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Мн.: БелЭн, 1993. - Т.1. - С. 348 - 350.

Козлов В.А. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Советского государства. – М.: Политиздат, 1991.

Лыч Л. Беларусізацыя 20-х гадоў // Маладосць. – 1995 - № 11.

Лыч Л, Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”. 1996.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / М.П. Касцюк, І.М. Ігнаценка, У.І. Вышынскі і інш. – Мн.: Беларусь, 1995.

Платонаў Р. “Асноўнае пытанне беларусізацыі - пытанне аб роднай мове...” // Літаратура і мастацтва. – 2000. – 18 сакавіка.

Урок дает история / Под общ. ред. В.Г. Афанасьева, Г.Л. Смирнова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 107 – 137.


Тэма 40. БССР у перыяд усталявання таталітарнага рэжыму


план


1. Савецкае грамадства ў канцы 20–х – 30-я гг. Усталяванне таталітарнага рэжыму ў СССР.

2. Барацьба з “нацыянал-дэмакратызмам”. Згортванне палітыкі беларусізацыі ў БССР.

3. Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі, іх маштабы і трагічныя наступствы.

ЛітаратураАдамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20 - 50-х гадоў на Беларусі. – Мн.: Беларусь, 1994.

Касцюк М. Сталіншчына і Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. - № 1, 2.

Касцюк М., Міхнюк У. Рэпрэсіі - самае цяжкае злачынства таталітарнага рэжыму // Крыжовы шлях: Дапам. для вывучаючых гісторыю Беларусі. – Мн.: “Згода”, 1993. – С. 181 - 193.

Козлов В.А. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Советского государства. – М.: Политиздат, 1991.

Круталевіч В.А, Юхо І.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917-1945гг.). - Мн.: Бел. навука, 2000.

Міхнюк У.М. Захоўваць вечна: Справа № 20951 - С. (Пад кодавай назвай “Саюз вызвалення Беларусі”) // Маладосць. – 1992. - № 6.

Мяснікоў А. Нацдэмы: Лёс і трагедыя Фабіяна Шантыра, Усевалада Ігнатоўскага і Язэпа Лёсіка. – Мн.: Беларусь, 1993.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / М.П. Касцюк, І.М. Ігнаценка, У.І. Вышынскі і інш. – Мн.: Беларусь, 1995.

Платонаў Р.П. На крутым павароце: Ідэолага-палітычная барацьба на Беларусі ў 1929 – 1931 гг. Дакументы, матэрыялы, аналіз. - Мн.: БелНДІДАС, 1999.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.


Тэма 41. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.). Аб’яднанне Заходняй Беларусі з БССР

План1. Сацыяльна – эканамічнае і палітычнае становішча беларускіх зямель у складзе Польскай дзяржавы.

2. Развіццё нацыянальна – вызваленчага, сялянскага і рабочага руху Заходняй Беларусі.

3. Уз’яднанне Заходняй Беларусі і БССР і першыя пераўтварэнні.

ЛітаратураБелазаровіч В. Асаблівасці калектывізацыі ў заходніх абласцях БССР у 1939-1941гг. // Беларускі гістарычны часопіс. - 1999. - № 1.

Вабішчэвіч А. Таварыства беларускай школы (1921- 1936 ) // Беларускі гістарычны часопіс. - 1997. - № 1.

Вабішчэвіч А. Уз’яднанне // Полымя. - 2000. - № 9. - С. 183 – 203.

Калеснік У. З хронікі заходнебеларускага супраціўлення // Полымя. - 1995. - № 3.

Ладысеў У. Ваенныя падзеі верасня 1939 года ў лёсе беларускага народа // Беларускі гістарычны часопіс. - 1999. - № 3.

Назаўсёды разам: Да 60-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР: Зб. / Пад агул. рэд. М.П. Касцюка, І.Я. Навуменкі. – Мн.: БелЭн, 1999.

Орехво Н.С. Дела и люди КПЗБ. - Мн.: Беларусь, 1983.

Полуян В.А. Революционно – демократическое движение в Западной Белоруссии ( 1927- 1939 гг.). - Мн.: Наука и техника, 1978.

Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929-1933 гг. - Мн.: Навука і тэхніка, 1991.

Хаўратовіч У. Заходняя Беларусь // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мн.: БелЭн, 1996. - Т. 3. - С. 421 - 425.

Хацкевіч А.Ф. Арышты і дэпартацыя ў заходніх абласцях Беларусі (1939 – 1941 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. - 1994. - № 1, 2.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996.


Тэма 42. Развіццё адукацыі, навукі і літаратуры ў бсср у 1917-1941 гг.


План


1. Радыкальныя змены ва ўсіх сферах культурнага развіцця савецкага грамадства ў першыя паслякастрычніцкія гады.

2. Ліквідацыя непісьменнасці. Развіццё сістэмы сярэдняй, прафесіянальна-тэхнічнай і вышэйшай школы ў БССР.

3. Станаўленне навуковай думкі на Беларусі.

4. Асаблівасці развіцця беларускай савецкай літаратуры.


Літаратура


История белорусской советской литературы / Н.С. Перпин и др. - Мн.: Наука и техника, 1977.

Карзенка А.С. Старонкі гісторыі навуковай інтэлігенцыі ў даваенны перыяд // Беларускі гістарычны часопіс. - 2000. - № 3.

Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі: Вуч. дапаможнік. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1994.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Пічэта У.І. Пытанні аб вышэйшай школе на Беларусі ў мінулым. Сер. “Згукі мінуўшчыны”. – Мн.: Навука і тэхніка, 1991.

Раманава І.М. Рабочыя факультэты ў БССР у 20-я гады // Адукацыя і выхаванне. - 1998. - № 8.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.

Козлов В.А. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Советского государства. – М.: Политиздат, 1991.


Тэма 43. Беларуская архітэктура і выяўленчае мастацтва ў даваенны перыяд (1917-1941 гг.)


План


1. Культурнае і духоўнае жыццё на Беларусі ў 1920 - 30-я гг. Палітыка КПБ(б)Б у галіне мастацтва.

2. Развіццё архітэктуры ( І.Лангбард, А. Воінаў і інш.) і скульптуры (А.Грубэ, А.Глебаў, З.Азгур і інш.) у рэспубліцы.

3. Асаблівасці развіцця выяўленчага мастацтва Беларусі. Віцебская мастацкая школа (Ю. Пэн, М. Шагал, К. Малевіч). Станаўленне соцрэалізму (І.Ахрэмчык, В.Волкаў і інш.). Жывапіс Заходняй Беларусі.


Літаратура


Вайцэхоўская В.У. Выяўленчае мастацтва Беларусі: Жывапіс 20 – 30-х гг. ХХ ст. // Народная асвета. – 1995. - № 5.

Вайцэхоўская В.У. Выяўленчае мастацтва Беларусі: Скульптура 20 - 30-х гг. ХХ ст., Графіка 20 – 30 – х г.г ХХ ст. // Народная асвета. - 1995. - № 6, 7.

Гісторыя беларускага мастацтва. У 6 т. – Т. 4. - Мн.: Навука і тэхніка, 1990.

Дробов Л.Н. Живопись Советской Белоруссии (1917 – 1975). – Мн.: , 1979.

Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі: Вучэбн. дапаможнік. - Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1994.

Крэпак Б. Віцебскі авангард // Спадчына. - 1991. - № 4.

Лыч.Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Налівайка Л. Беларускія імпрэсіяністы 30- х гадоў // Мастацтва. - 1999. - № 7.

Налівайка Л., Грышчанка Л. У промнях сонца: / Пра беларускую графіку 20-х – пач. 30-х гг. і яе прадстаўнікоў: Я. Драздовіча, П.М.Гуткоўскага, А. Быхоўскага і інш ) // Маладосць. - 1997. - № 2.

Чантурия В.А. История архитектуры Белоруссии. - Мн.: Высш. школа, 1985.

Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. - Мн.: Навука і тэхніка, 1993.


Тэма 44. Беларускі тэатр, музыка і кіно ў даваенны перыяд (1917- 1941 гг.)

План1. Асаблівасці развіцця тэатральнага мастацтва ў даваенны перыяд.

2. Музычнае мастацтва Савецкай Беларусі.

3. Беларускі кінематограф.

ЛітаратураГісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т.4. / Рэдкал.: С.В.Марцэлеў і інш. - Мн.: Навука і тэхніка, 1990.

Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. / Рэдкал. Г.І. Барышаў. Т. 2. Тэатр савецкай эпохі (1917 – 1945 гг.). - Мн.: Навука і тэхніка, 1985.

Гісторыя беларускай савецкай музыкі: Вуч. дапам. / Глушчанка Г.С., Мухарынская Л.С., Нісневіч С.Г. і інш. – Мн.: Вышэйшая школа, 1971.

История белорусского кино (1924 - 1945) / А.В. Красинский и др. - Мн.: Наука и техника, 1969.

Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі: Вучэбны дапаможнік. - Мн.: НКФ “Экаперспектыва“, 1994.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: НКФ “Экаперспектыва“, 1996.

Музычны тэатр Беларусі: 1917 – 1959 гг. / Глушакоў І.В., Дубкова Т.А., Куляшова Г.Р. і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993.

Няфёд У.І. Гісторыя беларускага тэатра. – Мн.: Вышэйшая школа, 1982.


Тэма 45. Пачатак 2-й сусветнай вайны. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Абарончыя баi на тэрыторыi Беларусi


План


1. Мiжнародныя адносiны напярэдадні і на пачатку Другой сусветнай вайны (1933 – 1941 гг.).

2. Уваходжанне Чырвонай Арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі. Палiтычныя i сацыяльна-эканамiчныя пераўтварэннi ў Заходняй Беларусi пасля яе абяднання з БССР (1939-1941 гг.).

3. Нападзенне фашысцкай Германii на СССР. Абарончыя баi на тэрыторыi Беларусi.


Лiтаратура


Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне, 1941-1945: Энцыклапедыя. – Мн.: БелСЭ, 1990.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: В 3 т. – Мн.: Беларусь, 1983-1985.

Долготович Б.Д. Беларусь в годы Великой Отечесивенной войны. – Мн.: Полымя, 1994.

История новейшего времени стран европы и Америки. 1918 – 1945 / Под ред. Е.Ф. Языкова. – М.: Высш. школа, 1989.

Коршук В.К. Трагедия и мужество народа // Беларуская думка. – 2001. - № 7.

Кузняцоў І. Драма, што стала трагедыяй // Полымя. – 1996. - № 12.

Літвін А. Пакт Рыбентропа – Молатава і Беларусь // Матэрыялы па гісторыі Беларусі / Пад агул. рэд. М.П. Касцюка. – Мн.: Нац. інстытут адукацыі, 1997. – С. 177 – 183.

Платонов Р.П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное: По документам Национального архива республики Беларусь. – Мн.: БелНИЦДААД, 2000.

Снапкоўскі У. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. - № 2.

Тимохович И.В. Битва за Белоруссию (1941-1944). – Мн.: Беларусь, 1994.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мн.: Беларусь, 1993.

Хацкевiч А.Ф. Арышты i дэпартацыi ў заходнях абласцях Беларусi (1939-1941) // Беларускi гiстарычны часопiс. - 1994. - № 1, 2.


Тэма 46. Акупацыйны рэжым на Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны. Антыфашысцкая барацьба

Сторінка4/5
Дата конвертації06.12.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи