А. В. Давідовіч І інш., складанне, 2002 icon

А. В. Давідовіч І інш., складанне, 2002Схожі
1   2   3   4   5

План1. Нямецка-фашысцкi акупацыйны рэжым на Беларусi (1941-1944 гг.).

2. Партызанская i падпольная барацьба ва ўмовах акупацыi.

3. Калабарацыянiзм на акупаванай тэрыторыi Беларусi. Дзейнасць “Армii Краёвай” у Заходняй Беларусi.


Лiтаратура


Акупацыя: Злачынныя мэты – злачынныя сродкi  На скрыжаваннi думак: Вучоныя аб «белых плямах» гiсторыi Беларусi / Склад. Бараноўскі Я.І. – Мн.: Беларусь, 1990.

Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне, 1941-1945: Энцыклапедыя. – Мн.: БелСЭ, 1990.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: В 3 т. – Мн.: Беларусь, 1983-1985.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы: В 3 т. – Мн.: Беларусь, 1967-1982.

Долготович Б.Д. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. – Мн.: Полымя, 1994.

Зялінскi П.I., Котаў А.I. Гераiчная Беларусь. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1994.

Коршук В.К. Забвению не подлежит // Беларуская думка. – 2000. - № 4.

Мiнскае антыфашысцкае падполле / Бараноўскі Я.І., Кнацько Г.Дз., Антановіч Т.М. і інш. – Мн.: Беларусь, 1995.

Нямецка-фашысцкi генацыд на Беларусi (1941 – 1944): Зб. / Пад агул. рэд. У.М. Міхнюка. – Мн.: БелНДЦДААС, 1995.

Соловьев А.К. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах. – Мн.: Наука и техника, 1995.

Сямашка Я. I. Армiя Краёва на Беларусi. – Мн.: Бел. выд. таварыства «Хата», 1994.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мн.: Беларусь, 1993.


Тэма 47. Вызваленне Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў. Заканчэнне Другой сусветнай вайны

План


1. Аперацыя “Баграцiён” i вызваленне Беларусi.

2. Беларусы ў час вайны (на франтах, у тыле, у еўрапейскім руху Супрацiўлення).

3. Заканчэнне Другой сусветнай вайны. Вынiкi i урокi вайны.


Лiтаратура


Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне, 1941-1945: Энцыклапедыя. – Мн.: БелСЭ, 1990.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: В 3 т. – Мн.: Беларусь, 1983-1985.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы: В 3 т. – Мн.: Беларусь, 1967-1982.

Долготович Б.Д. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. – Мн.: Полымя, 1994.

Зялiнскi П.I., Котаў А.I. Гераiчная Беларусь. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1994.

Иоффе И. Ах, война, что наделала подлая: О потерях Беларуси в Великой Отечественной войне // Беларуская думка. – 2000. - № 8.

История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918 – 1945 / Под ред. Е.Ф. Языкова. – М.: Высш. школа, 1989.

Лемяшонак У.І. Вызваленне – без грыфа “сакрэтна”. – Мн.: Полымя, 1996.

Олехнович Г.И. Трудящиеся Белоруссии – фронту. - Мн.: БГУ, 1972.

Снапкоўскі У. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. - № 2.

Тимохович И.В. Битва за Белоруссию (1941-1944). – Мн.: Беларусь, 1994.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мн.: Беларусь, 1993.

Шарапа А., Гардзейчык А. Да пытання аб людскіх стратах у другой сусветнай вайне // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. - № 2.


Тэма 48. Культура Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны

План1. Адукацыя і навука.

2. Лiтаратура часоў вайны.

3. Беларускае мастацтва. Культурна-масавая работа.

4. Страты культурных каштоўнасцяў у гады вайны і праблемы іх вяртання.

Лiтаратура


Бакуменко М.Н. Сокровища в огне войны. – Мн.: Беларусь, 1990.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 гг.: Энцыклапедыя. - Мн.: БелСЭ, 1990.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т.4. / Рэдкал.: С.В.Марцэлеў і інш. - Мн.: Навука і тэхніка, 1990.

Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. / Рэдкал. Г.І. Барышаў. Т. 2. Тэатр савецкай эпохі (1917 – 1945 гг.). - Мн.: Навука і тэхніка, 1985.

Гісторыя беларускай савецкай літаратуры. 1941 – 1980 / Пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Выш. школа, 1983.

Дробов Л.Н. Великая Отечественная война в произведениях белорусской живописи. – Мн.: Наука и техника, 1987.

Лемешонок В.И. Идейно-политическая работа Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. – Мн.: Беларусь, 1988.

Музычны тэатр Беларусі: 1917 – 1959 гг. / Глушакоў І.В., Дубкова Т.А., Куляшова Г.Р. і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993.

Наука и техника Советской Белоруссии в 1917 – 1990 гг.: Хроника важнейших событий / Под ред. П.Т. Петрикова. – Мн.: Наука и техника, 1991.

Олехнович Г.И. Трудящиеся Белоруссии – фронту. - Мн.: БГУ, 1972.

Падліпская З. “Без чалавечнасці не будзе і вечнасці ...”: Паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны // Роднае слова. – 2000. - № 5.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мн.: Беларусь, 1993.

Умрейко С.А., Залесский А.И., Кобринец П.Н. Патриотизм учителей и школьников Белоруссии в борьбе против немецко-фашистских оккупантов. – Мн.: БГУ, 1980.

Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории (1941 – 1944). – М.: Мысль, 1971.


Тэма 49. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё БССР у 1945 - 1980-гг.

План1. Аднаўленне i развiццё народнай гаспадаркi БССР у пасляваенныя гады (другая палова 40-х - сярэдзiна 50-х гг.).

2. Спробы рэфармавання эканомiкi ў 50-60-я гг.

3. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё БССР ва ўмовах “застоя” (70-80-я гг.).


Лiтаратура


Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Савецкi перыяд / Пад рэд. У.Н. Сідарцова. – Мн.: Нар. асвета, 1991.

Алпеев А.Н. От застоя к перестройке: Развитие индустрии БССР в 70-80-е годы. - Мн.: Университетское, 1991.

Боффа Джузеппе. История Советского Союза. В 2 т. Т.2. – М.: Международные отношения, 1990.

Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945-1987). – Мн.: Наука и техника, 1989.

З гiсторыi эканамiчных рэформаў на Беларусi / Пад агул. рэд. В.І Галубовіча. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1994.

Игнатенко А.П., Нестерович Н.Ю. Социально-экономическое развитие БССР (1944-1960). – Мн.: БГУ, 1990.

Кузняцоў М.В. Пасляваеннае аднаўленне і развіццё: Ад спроб рэфармавання – да крызісу адміністрацыйна-каманднай сістэмы // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000.

Мядзведзеў Р. М.С. Хрушчоў: Палітычны партрэт. – Мн.: Беларусь, 1989.

Погружение в трясину: анатомия застоя / Сост. и общ. ред. Т.А. Ноткиной. – М.: Прогресс, 1991.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.

Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время: Сб. / Сост.: Л.А. Киршнер, С.А. Прохватилова. – Л.: Лениздат, 1989.

Эканамiчная гiсторыя Беларусi / Пад агул. рэд. В.І Галубовіча. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996.


Тэма 50. Грамадска-палiтычнае развiццё БССР у 1945-1980-я гг.

План1. Мiжнародныя адносiны ва ўмовах “халоднай вайны”. БССР на мiжнароднай арэне (1945-1980-я гг).

2. Грамадска-палiтычнае жыццё БССР у час хрушчоўскай “адлiгi”.

3. Асаблiвасцi грамадскага жыцця рэспублiкi ў гады “застоя”.


Лiтаратура


Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Савецкi перыяд / Пад рэд. У.Н. Сідарцова. – Мн.: Нар. асвета, 1991.

Боффа Джузеппе. История Советского Союза. В 2 т. Т.». – М.: Международные отношения, 1990.

Бурлацкий Ф. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только о них… - М.: Политиздат, 1990.

Мядзведзеў Р. М.С. Хрушчоў: Палітычны партрэт. – Мн.: Беларусь, 1989.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / М.П. Касцюк, І.М. Ігнаценка, У.І. Вышынскі і інш. – Мн.: Беларусь, 1995.

Парфянкоў У.Я. Беларусь у мiжнародным супольнiцтве (1945-1995 гг.). – Мн., 1995.

Погружение в трясину: анатомия застоя / Сост. и общ. ред. Т.А. Ноткиной. – М.: Прогресс, 1991.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.

Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время: Сб. / Сост.: Л.А. Киршнер, С.А. Прохватилова. – Л.: Лениздат, 1989.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі, 1944 – 1953. – Мн.: Бел. навука, 1997.


Тэма 51. Развiццё адукацыi, навукi і літаратуры Беларусi ў пасляваенны час (1944 – 1985 гг.)

План1. Аднаўленне і развіццё агульадукацыйнай школы. Падрыхтоўка кадраў спецыялістаў.

2. Беларуская навука ў пасляваенны час.

3. Літаратурнае жыццё. Звужэнне сферы функцыяніравання беларускай мовы.


Лiтаратура


Гісторыя беларускай савецкай літаратуры. 1941 – 1980 / Пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Выш. школа, 1983.

Качаноускi У.У. Гiсторыя культуры Беларусi. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1994.

Корзенко Г.В. Подготовка научных кадров в Беларуси. Взгляд сквозь годы. – Мн.: Бел. изд. тов-во «Хата», 1998.

Лыч Л. Беларуская нацыя і мова. – Мн.: Маст. літ., 1994.

Лыч Л., Навiцкi У. Гiсторыя культуры Беларусi. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Навіцкі У. Асаблівасці культурнага жыцця на Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. - № 1.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / М.П. Касцюк, І.М. Ігнаценка, У.І. Вышынскі і інш. – Мн.: Беларусь, 1995.

Наука и техника Советской Белоруссии в 1917 – 1990 гг.: Хроника важнейших событий / Под ред. П.Т. Петрикова. – Мн.: Наука и техника, 1991.


Тэма 52. Развiццё беларускага мастацтва ў пасляваенны час (1944 – 1985 гг.)

План1. Архiтэктура i выяўленчае мастацтва.

2. Тэатральнае і музычнае мастацтва.

3. Мастацтва кіно. Культурна-асветнае жыццё.


Лiтаратура


Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. – Мн.: БелЭн, 1993.

Барабанаў К.У. Выяўленчае мастацтва Беларусі: Жывапіс 60 – пачатку 80-х гг.; Графіка 60 – 80-х гг.; Скульптура 60 – 70-х гг. // Народная асвета. – 1995. - № 8, 9, 10.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. / Рэдкал.: С.В.Марцэлеў і інш. Т.5. - Мн.: Навука і тэхніка, 1991; Т.6. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994.

Гісторыя беларускай савецкай музыкі / Глушчанка Г.С., Мухарынская Л.С., Нісневіч С.Г. і інш. – Мн.: Вышэйш. шк., 1971.

Дробов Л.Н. Живопись Советской Белоруссии (1917 – 1975 гг.). – Мн.: Вышэйш. шк., 1979.

История белорусского кино, 1945 – 1967 / А.В. Красинский, О.Ф. Нечай, В.И. Самаль и др. – Мн.: Наука и техника, 1970.

Качаноўскi У.У. Гiсторыя культуры Беларусi. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1994.

Лаўшук Сцяпан. Час перадольвання: Беларуская драматургія апошніх дзесяцігоддзяў // Полымя. – 1987. - № 3.

Лыч Л., Навiцкi У. Гiсторыя культуры Беларусi. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Мдзівані Т.Г., Сергіенка Р.І. Кампазітары Беларусі. – Мн.: Беларусь, 1997.

Музычны тэатр Беларусі: 1917 – 1959 гг. / Глушакоў І.В., Дубкова Т.А., Куляшова Г.Р. і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993.

Музычны тэатр Беларусі: 1960 – 1990: Опернае мастацтва; Музычная камедыя і аперэта / Куляшова Г.Р., Мдывані Т.Г., Юўчанка Н.А. – Мн.: Бел. навука, 1996.

Нячай Вольга. Кіно // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 4. – Мн.: БелЭн, 1997. – С.174 – 177.


Тэма 53. Пошукі шляхоў да новых эканамічных і палітычных адносін у другой палове 1980-х гг. палітыка Перабудовы

План1. Перадумовы агульнага крызіса таталітарнай сістэмы ў СССР. Нарастанне крызісных з’яў у краінах сацыялізма.

2. Палітыка перабудовы ў СССР. М.С.Гарбачоў. Развіццё галоснасці і палітычнага плюралізма. Прынцыповыя змены ў знешняй палітыцы.

3. Спробы эканамічнага рэфармавання ў СССР і БССР.

ЛітаратураЗемцов И.Г. Крах эпохи: Андропов, Черненко, Горбачев: ... Последние коммунисты в Кремле. – М.: Наука, 1999.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / М.П. Касцюк, І.М. Ігнаценка, У.І. Вышынскі і інш. – Мн.: Беларусь, 1995.

Новік Я.К., Жданко Л.Ю. Беларусь у перыяд правядзення рэформ: Сучасная праблема сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця (1985-1995 гг.). – Мн., Беларусь, 1995.

Парфянкоў У.Я. Беларусь у міжнародным супольніцтве (1945-1995 гг.). – Мн.: Беларусь, 1995.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.

Терешкович П. Гражданское движение в Белоруссии: Документы и материалы (1986-1991). – Мн.: Беларусь, 1991.

Урок дает история / Под общ. ред. В.Г. Афанасьева, Г.Л. Смирнова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 308 – 411.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Экономические и политические реформы в странах Восточной Европы и Азии / Аносова Л.А., Борисов В.Ю., Зуйков Г.Н. и др. – М.: Наука, 1992.

Яковлев А.Н. Муки прочтения: Перестройка: надежды и реальности: Сборник. – М.: Новости, 1991.


Тэма 54. Чарнобыльская катастрофа і меры па змяншэнню яе наступстваў

План1. Чарнобыльская катастрофа і яе сацыяльна-эканамічныя, экалагічныя, дэмаграфічныя, медыка-псіхалагічныя і іншыя наступствы.

2. Дзейнасць дзяржаўных, навукова-даследчых устаноў, грамадскіх аб’яднанняў і міжнародных арганізацый па пераадоленні вынікаў аварыі.

Літаратура15 лет после чернобыльской катастрофы: Последствия в Республике Беларусь и их преодоление. Национальный доклад. – Мн.: «Триолета», 2002.

Бабосов Е. Чернобыль - имя отрицательное (о последствиях и уроках Чернобыльской трагедии для Белоруссии) // Беларуская думка. - 1997. - № 1.

Бабосов Е.М. Чернобыльская трагедия в ее социальных измерениях. – Мн.: Право и экономика, 1996.

Белоруссия и Чернобыль: К итогам деятельности БССР на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1990 г.): Сборник. - Мн.: Беларусь, 1991.

Лыч Г.М., Патеева З.Г. Чернобыльская катастрофа: социально-экономические проблемы и пути их решения / НАН Беларуси, Институт экономики. – Мн.: Б.и., 1999.

Нестеренко В.В. Чернобыльская катастрофа: радиационная защита населения. – Мн.: ИООО «Право и экономика», 1997.

Несцярэнка В. Памяць і боль трагедыі (10 гадоў пасля Чарнобыля ) // Полымя. - 1996. - № 3.

Чарнобыль: погляд праз дзесяцігоддзе: Даведнік. – Мн.: БелЭн, 1996.


Тэма. 55. Абвяшчэнне незалежнасці БССР. Дэнансацыя саюзнага дагавора 1922 г. і утварэнне СНД. Беларуска – расійскія ўзаемаадносіны на сучасным этапе развіцця

План1. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР і паглыбленне эканамічнага і сацыяльнага крызіса. Абвяшчэнне суверэнітэта саюзных рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР (27 ліпеня 1990 г.).

2. Жнівеньскія падзеі 1991 г. і іх уплыў на палітычныя і нацыянальныя працэсы ў СССР. Белавежскія пагадненні, дэнансацыя саюзнага (1922 г.) дагавора. Стварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД).

3. Беларуска-расійскія ўзаемаадносіны на сучасным этапе развіцця.

ЛітаратураГодин Ю. Открытость не в ущерб безопасности: Стратегия развития Союзного государства России и Беларуси и мировые процессы глобализации // Беларуская думка. – 2001. - № 2.

Дэкларацыя Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. – Мн.: Беларусь, 1990.

Казловіч А.В. Унутрыпалітычнае развіццё і міжнародныя адносіны // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 270 – 281.

Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. – М.: Юристъ, 1997.

Новик В. Беларусь: Новое государство в Восточной Европе. Мн.: Тэхналогія, 1994.

Прибытковский Ф. Единение России и Беларуси: проблемы и перспективы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2000. - № 1.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство “Лань”, 1999.

Смерть заговора: Белая книга: О попытке государственного переворота в СССР 19 – 21 августа 1991: Сб. / Ред.-сост. Ю.Назарин, Б.Яковлев. – М.: Новости, 1992.

Смирнов В. С соседом надо ладить...: О сотрудничестве РБ с государствами-соседями // Беларуская думка. – 1999. - № 7.

Чигринов П.Г. Белорусско–российские отношения: История и современность: Учеб. пособие. - Мн.: Акад. МВД РБ, 1999.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.


Тэма.56. Эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на Беларусі пасля 1990 г. Змены ў палітычнай сістэме

План1. Стан эканомікі Беларусі на пачатку 1990-х гг. Пачатак пераходу да рынкавых адносін. Праблемы эканамічных рэформ ва ўмовах пераходнага перыяда.

2. Палітычныя пераўтварэнні ў РБ на пачатку 1990-х гг. Курс на стварэнне прававой дзяржавы. Прыняцце Канстытуцыі (1994 г.) і выбранне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

3. Узнікненне новых партый і рухаў. Фарміраванне шматпартыйнай сістэмы. Цяжкасці перахода да дэмакратычнага грамадства.

ЛітаратураАбрамаў І.М. Тэндэнцыі развіцця эканомікі // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 252 – 261.

Бабосов Е. Тревог больше чем надежд (Беларусь в тисках переходного периода) // Беларуская думка. - 1993. - № 7.

Белорусский шлях: годы 1993 – 1995: Материалы «круглого стола» // Неман. – 1996. - № 1.

Дамашэвіч В. Першыя крокі ў незалежнасць // Полымя. - 1994. - № 5.

Казловіч А.В. Унутрыпалітычнае развіццё і міжнародныя адносіны // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 270 – 281.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. – Мн.: Беларусь, 1996.

Новик В. Беларусь: Новое государство в Восточной Европе. Мн.: Тэхналогія, 1994.

Новік Я.К., Жданко Л.Ю. Беларусь у перыяд правядзення рэформ: Сучасная праблемы сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця (1985-1995 гг.). – Мн.: Беларусь, 1995.

Пашкоўскі Г.М. Сацыяльна-палітычнае становішча // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 262 – 269.

Ракава А.У. Сучасныя палітычныя партыі ў Беларусі // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2001. - № 3.

Раманоўскі І. Сучасныя палітычныя партыі на Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. - № 1.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.


Тэма. 57. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе


План


1. Палітычнае развіццё РБ на сучасным этапе. Узмацненне ролі дзяржавы.

2. Сацыяльна-эканамічнае становішча рэспублікі: дасягненні і цяжкасці.

3. Сучасная Беларусь як паўнапраўны суб’ект міжнароднай супольнасці. Прыярытэты яе знешнепалітычнай стратэгіі.


Літаратура


Белорусский шлях: годы 1993 – 1995: Материалы «круглого стола» // Неман. – 1996. - № 1.

Глушаков В.Е. Вызов времени: Беларусь на пороге тысячелетий. – Мн.: Белбизнеспресс, 1999.

Иванов В.С. Основы права Республики Беларусь: Пособие. – Мн.: ВУЗ-ЮНИТИ, 1998.

Казловіч А.В. Унутрыпалітычнае развіццё і міжнародныя адносіны // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 270 – 281.

Манаев О. Становление гражданского общества в независимой Беларуси. – Мн.: ФилСерв плюс, 2000.

Мельник В.А. Республика Беларусь: власть, политика, идеология / Академия МВД РБ, Белорусская ассоциация политических наук. - Мн.: Б. и., 1998.

Мясникович М. Белорусская государственность на магистральном пути становления // Беларуская думка. - 1998. - № 3.

Пашкоўскі Г.М. Сацыяльна-палітычнае становішча // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў – Мн.: БелЭн, 2000. – С. 262 – 269.

Слука А. Сучасны гістарычны прагрэс і ідэалогія беларускай дзяржаўнасці для XXI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2000. - № 4.

Социально-политическая ситуация в Беларуси: проблемы и перспективы / Под ред. М.Н. Хурса. – Мн.: ИСПИ, 2000.


Тэма 58. СУЧАСНАЕ КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ БЕЛАРУСІ

(1990 – 2001 гг.). Адукацыя і навука ў РБ.


План


1. Абвяшчэнне незалежнасці РБ і новыя тэндэнцыі ў развіцці беларускай культуры.

2. Развіццё адукацыі ў РБ.

3. Сучасная беларуская навука – рэформы і вынікі.


Літаратура


Бабосаў Я.М. Сістэма адукацыі // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. - С. 282 – 286.

Войтович А. Без учёных не может работать современное производство // Беларуская думка. - 2001. - № 7.

Законы:

Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь // Ведомости Верховного Совета. – 1991 - № 33. – Ст. 598.

Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь // Ведомости Верховного Совета. – 1991. - № 20. – Ст. 291/

Аб навуковай дзейнасці // Ведомости Верховного Совета. – 1996.- № 34. – Ст. 608.

Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь // У дапамогу педагогу. Кіраванне ў адукацыі. – 1999. – Вып. З. – С. 94-105.

Корзенко Г.В. Подготовка научных кадров в Беларуси. Взгляд сквозь годы. – Мн.: Бел. изд. Тов-во «Хата», 1998.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: НКФ. “Экаперспектыва”, 1996.

Образование для всех: тенденции развития национальной системы образования: Национальный доклад Республики Беларусь / на междунар. конф. по образованию (46-я сессия, Женева, 1998) / Министерство образования Республики Беларусь, Национальный институт образования. – Мн.: Б.И., 1998.

Смирнова Р. Белорусская наука – проблемы и перспективы // Нёман. - 2001. - № 4.

Шадурскі В. Супрацоўніцтва РБ з еўрапейскімі краінамі ў галіне культуры // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 1.


Тэма 59. Сучасная беларуская літаратура. тэатральна-музычнае жыццё ў рб


План


1. Сучасная беларуская літаратура: пошук і асваенне новых тэм.

2. Тэатральнае жыццё ў РБ.

3. Музычнае мастацтва Беларусі.


Літаратура


Гаробчанка Т. Чым жыве беларускі тэатр // Беларуская думка. - 2000. - № 2.

Гарэлік Л.М., Козіч В.І., Лаўшук С.С., Лысенка А.Ф. Літаратура // Зб.: Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. - С. 305 – 320.

Дзюбайка П. Час страчаных ілюзій (агляд беларускай прозы за апошнія гады) // Полымя. - 1993. - № 11.

Ламека Л.А. Сучасная беларуская літаратура: Дапаможнік для навучэнцаў, абітурыентаў і настаўнікаў. – Мн.: Сучаснае слова, 1998.

Лысенка Зоя. Тэатр ва ўмовах пераходнага перыяду // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. - № 3.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі.- Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Мдзівані Т.Г., Сергіенка Р.І. Кампазітары Беларусі. – Мн.: Беларусь, 1997.

Смольскі Р.Б. Тэатральнае мастацтва // Зб.: Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. - С. 350 – 364.

Тэатры Беларусі / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. «Тэатральная творчасць». – Мн.: Бел. навука, 1998.

Хапеня С. Дасягненні сучаснай беларускай літаратуры // Полымя. - 2000. - № 1.

Юўчанка К.А. Музычнае мастацтва // Зб.: Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. - С. 338 – 349.


Тэма 60. ДОЙЛІДСТВА І Выяўленчае мастацтва сучаснай Беларусі. Мастацтва кіно


План


1. Сучаснае беларускае дойлідства.

2. Разнастайнасць і супярэчлівасць пошукаў у сучасным беларускім выяўленчым мастацтве.

3. Беларускае кіно ва ўмовах незалежнасці.


Літаратура


Бондарева Е.Л., Пташук М.Л. Кинематограф в изменяющемся мире // Беларуская думка. – 1994. - № 12.

Красінскі А.В. Кіно // Зб.: Беларусь на мяжы тысячагодзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. - С. 365 – 374.

Лабанаў А.В. Некаторыя тэндэнцыі ў беларускім станковым жывапісе 80-х – пачатку 90-х гадоў // Весці АН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 1995. - № 1.

Лакотка А.І. Дойлідства // Зб.: Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. - С. 374 – 395.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: НКФ “Экаперспектыва”, 1996.

Нячай Вольга. Кіно // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 4. – Мн.: БелЭн, 1997. – С.174 – 177.

Цветков Ю. Экран через призму времени // Беларуская думка. – 2000. - № 3.

Шапашнікава А. Боль зямлі беларускай: Тэма Чарнобыля ў творах беларускіх мастакоў // Роднае слова. - 2001. - № 2.

Юўчанка К.А. Музычнае мастацтва // Зб.: Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. - С. 338 – 349.Сторінка5/5
Дата конвертації06.12.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи